Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Umeå, Seoul eller Lissabon?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Umeå, Seoul eller Lissabon?"— Presentationens avskrift:

1 Umeå, Seoul eller Lissabon?
Utlandsterminen i kandidatexamen Hanken School of Economics, 1

2 Kontaktperson för utlandsterminen
Johanna Julin Lilius, tfn: internationell koordinator Johanna Liljequist, tfn: internationell koordinator e-post: Centret för forskning och internationella ärenden, Hankens innergård Hanken School of Economics, 2

3 Varför studera/praktisera utomlands?
Näringslivet är internationellt - merit för en global arbetsmarknad Ökar på chanserna att göra internationell karriär Anpassningsbar, smälter snabbt in i nya miljöer Internationellt nätverk Språkövning, utveckla dina kommunikationsfärdigheter Ev. studera ämnen/kurser som ej erbjuds vid Hanken Hjälper dig att bättre förstå dig på dina studier Du lär känna en ny kultur och kan iaktta din egen kultur ur ett nytt perspektiv Personlig utveckling Hanken School of Economics,

4 Utlandsterminen i kandidatexamen
Följ rekommenderad studiegång – gå grundkurserna under första läsåret!! Tyngdpunkten är på utbytesstudier Internationell praktik enbart ifall studenten själv kan ordna en praktikplats (måste kunna godkännas av examinator vid Hanken) OBS! praktik kan utföras endast en gång – antingen på kandidat- eller magisternivå Rekommenderas att praktiken görs på sommaren Endast en utlandstermin stöds finansiellt (ej både studier och praktik) i kandidatexamen Utbytesstudier (30 sp) eller praktik utomlands (8 sp) är alltid minst 3 månader Utbytesstudier oftast 4-5 månader beroende på terminens längd vid värduniversitetet Hanken School of Economics,

5 Vart kan du åka? Hankens utbytesprogram:
idag ett 80-tal bilaterala avtal med universitet runtom i världen Europa viktigt; utbytesprogrammet ERASMUS Norden viktigt: utbytesprogrammet Nordplus/Norek en del universitet erbjuder utbyte enbart på magisternivå (MSc) - ej för kandidatstuderande! en del samarbetsuniversitet erbjuder utbyte på kandidatnivå (BSc) universitetslistan idag: ingen slutlig uppdelning mellan magister- och kandidatuniversitet finns ännu universitetslistan lever, kommer nya partners, en del avslutas osv. det mesta erbjuds och kommer att erbjudas inom Europa en utbytestermin är meriterande var du än gör den; Uppsala eller Tallinn lika meriterande som något annat! Hanken School of Economics,

6 Att välja universitet en fakultet vid ett universitet eller en business school kursutbud språk/kultur (många universitet erbjuder kurser på engelska) nivå på studierna: Bachelor level (BSc) / undergraduate level

7 Hur väljs studerande till samarbetsuniversiteten
Du ska ansöka om utbytesplats (många alternativ!) under andra läsårets vårtermin/tredje läsårets hösttermin På basen av vilken termin under det tredje läsåret ditt ämne skickar ut sina studerande Behörighetskrav ->rankingsystem (på basen av studieframgång) grunderna ska förstås vara avklarade och åtminstone normal studietakt goda språkkunskaper även vitsord viktiga profilen på universitetet kan avgöra vilken plats studerande får Snabb studietakt – kan åka tidigare än den rekommenderade terminen endast under vissa premisser Du kan ej skjuta på din utbytestermin (om inte synnerligen goda skäl finns) Hanken School of Economics,

8 När ansöka om utbytesplats?
Studieår 2 vårterminen Studieår 3 höstterminen Handelsrätt Entreprenörskap och företagsledning Logistik Finansiell ekonomi Marknadsföring Företagsledning och organisation Nationalekonomi Informationsbehandling Redovisning Statistik Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

9 Tidpunkt för utbyte? Studieår 3 höstterminen Studieår 3 vårterminen
Handelsrätt Entreprenörskap och företagsledning Logistik Finansiell ekonomi Marknadsföring Företagsledning och organisation Nationalekonomi Informationsbehandling Redovisning Statistik Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

10 Behörighetskrav A 1. Avklarade grundkurser i ekonomiska vetenskaper: Av grundkurserna i ekonomiska vetenskaper som ska avläggas under det första studieåret ska åtminstone 48 sp av hela kurser vara avklarade vid ansökningstidens utgång (tenter före ansökningstidens utgång ok). Informationsbehandlingens grunder (6 sp) Ekonomisk matematik o statistik (6 sp) Introduktion till ekonomisk analys (6 sp) Finansiering o investering (6 sp) Marknadsföringsstrategi (6 sp) Redovisningens grunder (6 sp) Handelsrättens grunder (6 sp) Företagsstrategi (6 sp) Ekonomisk historia (1 sp) Ekonomisk politologi (1 sp) Introduktion till logistik o företagsgeografi (4 sp) Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

11 Behörighetskrav forts.
A 2. Tillräckliga språkkunskaper enligt på förhand fastställda krav Goda språkkunskaper behövs för att kunna studera heltid och framgångsrikt på det språk undervisningen vid värduniversitetet ges på Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

12 Ranking Efter att studerande konstaterats vara behörig vidtar rankingen med syfte att fördela utbytesplatserna på ett rättvist sätt B 1. Ranking baserat på studieframgångsindex Vitsord, studietakt och studentkårsaktivitet vid ansökningstidens utgång. Goda vitsord ges vikten 60 % och studietakt ges vikten 40 % Studietakten ges ett tak så att den maximala avvikelsen som räknas är 20 % Tidskrävande och ansvarsfull studentkårsverksamhet ger extra poäng i rankingen. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

13 Ranking forts. B 2. Fastställande av om behörig student uppfyller värduniversitetets profil och andra bestämmelser som ett universitet ställer, t ex avlagda språktest minimivitsord typ och omfattning av studier avlagda vid Hanken Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

14 Tenter som avlagts före ansökningstidens utgång
Om en tentamen i någon av de 11 grundkurserna i ekonomiska vetenskaper som ges under det första studieåret gått av stapeln före ansökningstidens utgång och tentamensresultatet inte ännu offentliggjorts, tas resultatet i beaktande vid bedömningen av behörigheten (men tas inte i beaktande i rankingen). På studentens ansvar att: meddela om avlagda tenter som inte finns på studieutdraget vid ansökningstidens utgång (bifoga utredning till ansökan) meddela när resultat har kommit Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

15 Snabbare studietakt än normen
Kan ansöka om utbytesplats tidigare under vissa fastställda premisser, förutsatt att utbytesterminen har integrerats i den individuella studieplanen och det är uppenbart att studietiden förlängs om studenten måste ”vänta på rätt termin”. Detta är undantag! Kontakta Centret för forskning och internationella ärenden! Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

16 Krav i engelska Avlagt följande Hanken kurser eller innehar motsvarande dokumenterade kunskaper: Helsingfors campus: Business Terminology: Translation and Texts 2 sp, Oral Communication Skills for International Business 2 sp, Business Writing 2 sp (totalt 6 sp) med minst medelvitsordet god före ansökningstidens utgång.  Vitsord i andra kurser i engelska språket avlagda vid Hanken beaktas ifall studenten inte uppnått vitsordet god i ovannämnda kurser. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

17 Krav i engelska forts.  Avlagt TOEFL test (Test of English as a Foreign Language) före ansökningstidens utgång enligt värduniversitetets poängkrav (test score) eller enligt fastställt krav av Hanken. Hankens krav är: Minst 83 poäng i det Internet-baserade testet (TOEFL iBT) eller minst 560 poäng i det pappersbaserade testet (PBT).  Avlagt IELTS test (International English Language Testing System) före ansökningstidens utgång enligt värduniversitetets poängkrav (test score) eller enligt fastställt krav av Hanken som är minst resultatet 6,0. Avlagt Certificate of Proficiency of English CPE, minst grade C före ansökningstidens utgång. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

18 Notera! En del samarbetsuniversitet kräver godkänt internationellt språktest i engelska (TOEFL/IELTS) (trots att studenten har avlagt språkkurser vid Hanken i enlighet med Hankens krav för utbytesstudier) Ett språktest ska alltid vara avlagt före ansökningstidens utgång -> anmäl er till testet i god tid! - testtillfällena ges relativt sällan och är ofta fullbokade långt i förväg Resultaten av testen kan beaktas även om de kommer efter ansökningstidens utgång OBS! Välj inte ett utbytesuniversitet som kräver ett test i engelska (TOEFL eller IELTS) om du inte är beredd att avlägga ett test! Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

19 Krav i tyska Tyska något av följande:
Avlagt Hanken kursen Tyska V eller motsvarande dokumenterade kunskaper. Studenten kan delta i kursen Tyska V under den termin som ansökan om utbytesplats lämnas in, men kursen skall vara avlagd före studenten åker på utbyte. Avlagt TestDaF med minst nivå TDN 4 före ansökningstidens utgång. TestDaF kan avläggas vid Hanken. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

20 Krav i franska Franska något av följande:
Avlagt Hanken kursen Franska V eller motsvarande dokumenterade kunskaper. Studenten kan delta i kursen Franska V under den termin som ansökan om utbytesplats lämnas in, men kursen skall vara avlagd före studenten åker på utbyte   Avlagt DALF-test före ansökningstidens utgång Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

21 Krav i spanska Spanska något av följande:
Avlagt Hanken kurserna Spanska I (A och B), Spanska II (A och B) plus en övrig valbar kurs i spanska eller motsvarande dokumenterade kunskaper. Studenten kan delta i den valbara kursen i spanska under den termin som ansökan om utbytesplats lämnas in, men kursen skall vara avlagd före studenten åker på utbyte. Avlagt DELE certifikatet (Diploma de Español como Lengua Extranjera) före ansökningstidens utgång. För universitetsstudier krävs att mellannivån, DBE, är godkänd. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

22 Krav i ryska o. italienska
Avlagt Hanken kursen Affärsryska 4 eller motsvarande dokumenterade kunskaper1. Studenten kan delta i kursen Affärsryska 4 under den termin som ansökan om utbytesplats lämnas in, men kursen skall vara avlagd före studenten åker på utbyte. Italienska:   Intyg av en språklärare i italienska krävs. Läraren ska intyga att studerande vid ansökningstidens utgång har tillräckliga skriftliga och muntliga kunskaper i italienska för att studera framgångsrikt på heltid och avlägga kurser i ekonomiska vetenskaper på akademisk nivå. Högskolan validerar intyget. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

23 Notera! Språkkunskapskraven kan också uppvisas genom kurser avlagda vid andra universitet och som har tillgodoräknats vid Hanken, eller genom ett kursintyg som bifogas ansökan om utbyte. Högskolan validerar intyget. Anhåll om eventuella tillgodoräkningar av språkkurser du avlagt annanstans genast (under det första studieåret) Åtminstone grunder i värdlandets språk bra att ha t ex vid ansökan om bostad Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

24 Principer för utbytesstudier
ska ingå i kandidatexamen 180 sp utbytesterminen och dina studiepoäng från utbytet omnämns på betyget – du ska satsa på studierna under utbytet!

25 Vad betyder heltidsstudier?
Studier på heltid krävs, dvs 30 sp för en utbytestermin – du ska satsa på utbytesstudierna! Europa och Norden: 30 ECTS* per termin USA: 3-4 credits per kurs (4-5 kurser: oftast credits) 4 credits för en termin i Singapore M.a.o. det antal kurser som vid värduniversitetet är heltidsstudier (ca. 4-8 kurser beroende på universitet) *ECTS – European Credit Transfer System = studiepoäng

26 Finansiering av utbytesterminen
För att möjliggöra utbyte Inga terminsavgifter vid samarbets-universiteten Stipendiesystem vid Hanken Studiestöd kan användas också för utbytesstudier

27 Service för utbytesstudier
Vid ditt värduniversitet: Koordinator för inkommande studerande Information på värduniversitetets websidor, läs noggrant! Info om kursutbud Info om studiebostad: ibland finns studiebostad, ibland ges hjälp för att hitta bostad på privata marknaden Tutorer för inkommande studerande etc Det finns idag ett system vid alla universitet för att skicka ut studerande och ta emot utbytesstuderande Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics


Ladda ner ppt "Umeå, Seoul eller Lissabon?"

Liknande presentationer


Google-annonser