Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NHibernate i praktiken Vittnesbörd från en användare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NHibernate i praktiken Vittnesbörd från en användare."— Presentationens avskrift:

1 NHibernate i praktiken Vittnesbörd från en användare

2 Min bakgrund Objektorientering (OO) sedan 1985 SQL sedan 1990 50 % från Domain Model (DM), 50 % från databas (DB) Gör DB-schemat för hand Har skrivit egen Object/Relational-mapper (O/R- mapper) –För Delphi, 1995

3 Användare Ej dykt i NH-koden –Skönt att bara använda ibland Inte speciellt avancerad POCO (Plain Old CLR Object) Vill prata om helheten i ett POCO och TDD scenario

4 O/R-mappning i ett nötskal Objekts fält –Ta (utvalda) fält och lagra i kolumner på en rad i en tabell Objekts relationer –en-till-en –en-till-många –många-till-många –arv (inte idag)

5 Objekt- kontra databasidentitet Ett objekts identitet är dess ”adress” En rad i en databas identifieras med en PK I ett programs adressrymd så vill vi bara att ett objekt laddat från databasen ska förekomma en gång –Ok, adressrymd inom ett visst scope

6 NHibernate Session Databaskoppling Identity Map (kopplar samman identitet i minne och i databas) –En rad laddad bara en gång –Jämför på objekt istf fält –http://martinfowler.com/eaaCatalog/identityMap.htmlhttp://martinfowler.com/eaaCatalog/identityMap.html Unit of Work (vad ska göras mot databasen) –Vad ska göras mot databasen vid Flush –http://martinfowler.com/eaaCatalog/unitOfWork.htmlhttp://martinfowler.com/eaaCatalog/unitOfWork.html Webbapplikation i lastbalancerad farm –http://www.ingolundberg.com/Weblog.aspx?item=NHibernate- Session-handling-in-a-Web.htmhttp://www.ingolundberg.com/Weblog.aspx?item=NHibernate- Session-handling-in-a-Web.htm

7 Domain Model Driver utveckling från DM –Test Driven Development (TDD) I största möjliga mån ovetande om lagring –Pragmatisk (Id + mappningsfil) –Abstraktion av lager eller tjänst

8 Exempel BookCopy ~= exemplar

9 Exempel Kort demo av app

10 Exempel

11 Persistence Data Access Objects (DAO) –BookDAO –BorrowerDAO –etc

12 WebGuiMdl

13 WebGuiMdlGlue [Serializable] public class BookListingMdl_Collab: BookListingMdl.Collab { public BookListingMdl_Collab(NHibernate.ISession s) { _s = s; } public IList GetBooks() { return new BookDAO(_s).FindAll(); } public int GetItemNumber() { return new ItemNumberHandlerDb().GetNumber(); } public IList GetAllAuthors() { return new AuthorDAO(_s).FindAll(); } public void MakePersistent(Book book) { new BookDAO(_s).MakePersistent(book); } public void MakeTransient(Book book) { new BookDAO(_s).MakeTransient(book); } public void PersistAll() { NHibUtil.PersistAll(_s); } NHibernate.ISession _s; }

14 Web app

15 Pekare BookCopy  Borrower –many-to-one mappning Samtidigt one-to-many åt andra hållet –Man kan skippa den ena eller andra sidan av relationen

16 Medlemsset Inga direkta publika set på klassen På klassen –ICollection –AddFoo –RemoveFoo –HasFoo –o dyl På Book public BookCopy AddBookCopy(int itemNumber) { BookCopy res = new BookCopy(this, itemNumber); _copies.Add(res); return res; } public ICollection BookCopies { get { return _copies; } Iesi.Collections.ISet _copies;

17 En till många Book  BookCopy –Composite aggregate –Book har livstidskontroll av BookCopy

18 Ta bort en bok Om boken har en kopia utlånad så vill vi förhindra borttaget. –En bok sopar alla sina kopior utan att upptäcka om en kopia är utlånad (BookCopy- rad pekar på låntagare) –Fixar vi med kod –Samtidighetsproblem fixar vi med koll i databasen  visas lite senare

19 Test mot databasen LendLibNUnit db för tester –LendLib db för appen SetUp –sproc NUnitSetup –Minimalt utgångsmaterial TearDown –sproc NUnitTeardown

20 Ta bort en bok [Test] public void DeleteBookWithBookCopyOut() { Borrower borrower = new BorrowerDAO(Session).FindByBorrowerId(1); Book b = dao.FindById(idBookBar); BorrowFirstCopy(b, borrower); // does not flush try { dao.MakeTransient(b); A.Fail("Should fail"); } catch(BookNotOkToDeleteException) {} } BookDAO public void MakeTransient(Book book) { if (!book.IsOkToDelete()) throw new BookNotOkToDeleteException(); base.MakeTransient(book); }

21 Många till många Author har skrivit många böcker –Vill du att en Author ska kunna tas bort om han ”står som författare” till någon bok? –Vill du att en Bok ska kunna tas bort som har författare? Kolla in vilken sida som du sätter inverse=true på –Bilden säger inverse=true på Book sidan Kombination av DM och db Skriv tester

22 Lazy Load Member-set Relationer och laddning av data Laddar när man petar på den –Se touch på.Count i test några bilder bort

23 Samtidighet Optimistisk med sen kontroll via versionsräknare Glöm inte bort databasens förmåga att upprätthålla constraints Simulerar samtidighet i test genom att använda två NH-sessioner

24 version [Test] public void DeleteBookWhenSomeoneAddsNewCopyBetweenReadAndDelete() { // User 1 Book b = dao.FindById(idBookBar); int c = b.BookCopies.Count; // touch lazy loaded collection using (NHibernate.ISession s = NHibUtil.CreateSession()) { // User 2 (in another session) Book b2 = new BookDAO(s).FindById(idBookBar); b2.AddBookCopy(1212); short oldCC = b2.CC; NHibUtil.PersistAll(s); A.AreEqual(oldCC+1, b2.CC); // this is actually enough to test... } // User 1 continues dao.MakeTransient(b); try { NHibUtil.PersistAll(Session); A.Fail("Should fail"); } catch(ChangedOrDeletedByOtherUserException) // StaleObjectStateException {} }

25 Ta bort en bok – lurigt fall [Test] public void DeleteBookWithBookCopyOutMultiUserSituationCaughtByDbFallback() { // User 1 Book b = dao.FindById(idBookBar); int c = b.BookCopies.Count; // touch lazy loaded collection using (NHibernate.ISession s = NHibUtil.CreateSession()) { // User 2 (in another session) Borrower borrower = new BorrowerDAO(s).FindByBorrowerId(1); Book b2 = new BookDAO(s).FindById(idBookBar); BorrowFirstCopy(b2, borrower); NHibUtil.PersistAll(s); } // User 1 continues dao.MakeTransient(b); try { NHibUtil.PersistAll(Session); A.Fail("Should fail"); } catch(NHibernate.ADOException ex) { // expecting the fallback to step in; a trigger checking delete of BookCopy if (ex.InnerException == null || ex.InnerException.Message != "Some bookcopy is not in library") throw; }

26 Ta bort en bok – lurigt fall create trigger BookCopyInLibraryCheck on BookCopy for delete as if exists(select * from deleted where refBorrower is not null) begin raiserror ('Some bookcopy is not in library', 11, 1) end

27 SQL-action Använd t.ex. SQL Server Profiler Skriv gärna utforskande NUnit-tester

28 Kan man glömma rdb:n med O/R? Jag tycker inte det –Jag har aldrig försökt –Kan inte gärna bortse från det jag råkar veta om rdb Man slipper skriva en massa kod som är i stort sett samma varje gång

29 Bara solsken? Inte riktigt nöjd med kasta session vid exception

30 Referenser och länkar http://www.nhibernate.org/ –Gemensamt med Hibernate The Server Side www.theserverside.netwww.theserverside.net –http://www.theserverside.net/articles/showarticle.tss?i d=NHibernatehttp://www.theserverside.net/articles/showarticle.tss?i d=NHibernate –http://www.theserverside.net/articles/showarticle.tss?i d=NHibernateP2http://www.theserverside.net/articles/showarticle.tss?i d=NHibernateP2 –Se upp med try-catch-hanteringen Boken Hibernate in Action av Bauer & King –Java

31 Ingo www.ingolundberg.com –http://www.ingolundberg.com/download/Lend Lib-dist-2006-03-31.ziphttp://www.ingolundberg.com/download/Lend Lib-dist-2006-03-31.zip www.knowit.se www.dev112.com


Ladda ner ppt "NHibernate i praktiken Vittnesbörd från en användare."

Liknande presentationer


Google-annonser