Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Databaser & databasdesign SQL. 2 Föreläsningens innehåll SQL: Att skriva SQL SQL: Data definition SQL: Data manipulation SQL: Syfte?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Databaser & databasdesign SQL. 2 Föreläsningens innehåll SQL: Att skriva SQL SQL: Data definition SQL: Data manipulation SQL: Syfte?"— Presentationens avskrift:

1 1 Databaser & databasdesign SQL

2 2 Föreläsningens innehåll SQL: Att skriva SQL SQL: Data definition SQL: Data manipulation SQL: Syfte?

3 3 Först liten repetition av några relationella begrepp (Date, 2000, p.111)

4 4 SQL: Syfte?  Skapa databaser och relationella strukturer  Utföra diverse datahanteringsuppgifter  Att tillhandahålla möjlighet att ställa både enkla och komplexa frågor  Indelas i en DDL-del och en DML-del

5 5 SQL: Att skriva SQL  Mer läsbar SQL-kod:  Varje sats börjar med en ny rad  Början av varje rad ska ligga i linje med andra satser  Då en sats har flera delar, bör varje del börja på en ny indragen rad  Extended Backus Naur Form (BNF):  VERSALER - reserverade ord  Gemener - användardefinerade ord  a|b - val mellan olika alternativ  {a} – element som krävs  [a] – valbart element  (...) – valbar iteration

6 6 SQL: Ett exempel CREATE TABLE n_kund ( kundnummer INT NOT NULL, namn VARCHAR(50) NOT NULL, personnummer CHAR(11), PRIMARY KEY (kundnummer));

7 7 SQL: Data manipulation Fyra huvudsakliga typer av frågor:  SELECT – presentera data ifrån databasen  INSERT – lägga till nya data i en tabell  UPDATE – uppdatera innehåll i en tabell  DELETE – ta bort data från en tabell

8 8 SQL-DML  SQL bygger på relationsalgebra:

9 9 SQL/DML: SELECT-sats SELECT [DISTINCT | ALL] {* | [columnExpression [AS newName]] [,...] } FROMTableName [alias] [,...] [WHEREcondition] [GROUP BYcolumnList] [HAVINGcondition] [ORDER BYcolumnList]

10 10 SQL-DML: sökning i tabell  Exempel: Vi vill hämta alla rader i tabellen artikel.  SELECT * FROM artikel;  Exempel: Vi vill hämta enbart kolumnerna artnr och artnamn från tabellen artikel.  SELECT artnr, artnamn FROM artikel;  Exempel: Vi vill hämta alla artiklar som kostar mer än 1000kr.  SELECT * FROM artikel WHERE pris>1000; operatorbetydelseexempel =lika medartnr=’10001’ <>skilt frånartnr<>”10002” >större änpris>1000 =större än eller lika medantal >=50 <=mindre än eller lika medpris<=20

11 11 SQL-DML  Det finns även inbyggda funktioner  Exempel: Hur många artiklar har vi?  SELECT COUNT (*) FROM artikel;

12 12 SQL-DML  UPDATE (uppdatera befintliga data)  Exempel: Vi vill ändra pris till 33kr och lagerantal till 10 för artkel 10001.  UPDATE artikel SET pris=33.00, lagerantal=10 WHERE atrnr=’10001’;  INSERT (lägga till en ny rad)  Exempel: Vi vill lägga till en ny artikel med artikelnummer 10006 och namnet SuperComputer. De andra fälten lämnas i detta fall blanka.  INSERT INTO artikel (artnr, artnamn) VALUES (’10006’, ’SuperComputer’);

13 13 SQL-DML  DELETE (ta bort rad/rader)  Exempel: Vi vill ta bort alla rader i tabellen artikel. OBS! Anges inga villkor tas ALLA rader bort!!!  DELETE FROM artikel;  Exempel: Vi vill ta bort artikeln 10006.  DELETE FROM artikel WHERE artnr=’10006’;

14 14 En liten övning i SQL  a) Vilka leverantörer finns det? (Visa namn)  b) Vilka artiklar är beställda från leverantörer? (Visa antnr och antal)  c) I vilka orter finns våra leverantörer? (Obs! Ej dubletter!) Segerlund, M. & Stridsman, F. (1998). SQL-introduktion, p29. Lysekil: Pontes.

15 15 SQL: DDL skapa en tabell  Exempel: Skapa tabellen artikel (artnr, artnamn, lagerantal, bestpunkt, pris). Det finns olika typer av dataformat som används beroende på vad som ska lagras, tex CHAR(n) – n tecken, INTEGER – ett heltal eller DECIMAL(n,m) – ett decimaltal med n siffror och m decimaler. Dessa format kan variera beroende på vilken databashanterare vi arbetar mot. NOT NULL innebär att ett värde måste matas in, tex för ett primärnyckelfält.  CREATE TABLE artikel (artnr CHAR(5) NOT NULL, artnamn CHAR(15) NOT NULL, lagerantal INTEGER, bestpunkt INTEGER, pris DECIMAL(5,2));

16 16 SQL-DDL  Utöka tabeller  Exempel: Vi vill lägga till en enhetskolumn till tabellen artikel.  ALTER TABLE artikel ADD (enhet CHAR(3));  Ta bort en tabell  Exempel: Vi vill ta bort tabellen artikel.  DROP TABLE artikel;  Skapa index  att skapa en unik nyckel i en tabell  att göra sökningar snabbare  Exempel: Vi vill göra artnr till unikt index.  CREATE UNIQUE INDEX artindex ON artikel(artnr);

17 17 Program anropar ODBCs funktioner Open DB Connectivity (ODBC)  är ett funktionsbibliotek utformat för att tillhandahålla ett gemensamt programmeringsgränssnitt (API: Applikation Programming Interface) mot det underliggande databassystemet.  Vi kan nå databaser över nätverket med hjälp av ODBC.  Det unika med ODBC är att ingen leverantörsspecifik kod behövs. Vi kan tex använda samma kod för frågor till en tabell i MS SQL-server, Informix eller i MySQL...  ODBC gör programmen mer portabla mellan olika system, men långsammare än när man använder systemspecifika DB bibliotek. Drivrutins- hanterare läser in ODBC-drivrutin ODBC-anrop sänder SQL- frågor, returnerar resultat... Datakälla: underliggande DBMS

18 Database Languages  Data Definition Language (DDL)  Allows the DBA or user to describe and name entities, attributes, and relationships required for the application  plus any associated integrity and security constraints.  Data Manipulation Language (DML)  Provides basic data manipulation operations on data held in the database.  Procedural DML  allows user to tell system exactly how to manipulate data.  Non-Procedural DML  allows user to state what data is needed rather than how it is to be retrieved.  Fourth Generation Languages (4GLs) 18

19 Constraint on relationships  Cascade delete  The relation below try to describe the structure of an order. Can an orderhead exist without a row?  If you delete a certain row in orderhead…what happens?  Cascade update  If you update oredernr in orderhead…what happens? OrderheadOrderrow * 1 Ordernr Date custnr Ordernr Partnr Quantity

20 What is a stored procedure?  How its working?  SQL server has a language called transact SQL and its used to create modules of logic database actions.  It is stored in database with a name to call when you need it.  An example of executing a stored procedure to create a new customer: EXEC sp_newcustomer (’23’,’Jesper’, ’Hakeröd’,…)  More practise on this in laboratory work 2.

21 -- ============================================= -- Author: -- Create date: -- Description: -- ============================================= CREATE PROCEDURE [dbo].[uspNewCustomer] (@CustomerID as bigint, @firstname as nvarchar(50), @surename as nvarchar(50), @address as nvarchar(50), @cellular as nvarchar(50), @email as nvarchar(50), @zipcode as nvarchar(10)) AS BEGIN -- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from -- interfering with SELECT statements. SET NOCOUNT ON; -- Insertion of the customer INSERT INTO CUSTOMER (CustomerID, firstname, surename, address, cellular, email, zipcode) VALUES (@CustomerID, @firstname, @surename, @address, @cellular, @email, @zipcode); END Example of a stored procedure

22 22 Kommer ni ihåg begreppen?  Supernyckel = Ett eller flera attribut som ensamt eller sammansatt unikt identifierar en tuple i en relation.  Kandidatnyckel = En supernyckel där det inte kan tas bort något attribut som ingår i supernyckeln, utan att man mister den unika identifieringen av en tuple.  Kompositnyckel = En nyckel som består av flera attribut kallas för sammansatt- eller kompositnyckel.  Primärnyckel = En primärnyckel är en vald kandidatnyckel som unikt kan identifiera en tuple.  Alternativ nyckel = kandidatnycklar förvandlas till alternativa nycklar när primärnyckeln valts.  Främmande nyckel = Ett attribut eller en samling attribut i en relation som matchar en kandidatnyckel i en annan relation.

23 23 Normaliseringsformer repetition  Onormaliserat – UNF  En tabell som innehåller repeterade grupper.  Första Normalform - 1NF  En tabell är i 1NF om det i varje tuple bara finns ett värde för varje attribut. Välj även ut en primärnyckel.  Andra normalform - 2NF  En tabell är i 2NF om alla icke nyckelattribut är funktionellt beroende av hela primärnyckeln.  Tredje normalform - 3NF  En tabell är i 3NF om alla icke nyckelattribut inte är transitivt beroende av primärnyckeln.

24 Data dictionary - entities 24

25 Data dictionary - attributes 25


Ladda ner ppt "1 Databaser & databasdesign SQL. 2 Föreläsningens innehåll SQL: Att skriva SQL SQL: Data definition SQL: Data manipulation SQL: Syfte?"

Liknande presentationer


Google-annonser