Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NÄTVERKSPROTOKOLL Föreläsning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NÄTVERKSPROTOKOLL Föreläsning"— Presentationens avskrift:

1 NÄTVERKSPROTOKOLL Föreläsning 7 - 22.9.2008
INNEHÅLL - Transportskiktet - TCP - UDP

2 Transportskiktet Här sköts all transport av allt data
Har som ansvar att se till att: data kommer från sändare till mottagare Det finns en tillförlitlig förbindelse Paketen kommer fram i rätt ordning och att ingenting förloras Tillförlitlighet på transportskiktet inkluderar bl.a. omsändningar och checksummor Felkontroller och checksummor osv. Har redan förekommit på lägre nivåer, varför igen?

3 Transportskiktet Kan uppstå problem vid routingen Köer kan bli fulla
Paket kan kastas bort Osv.

4 Transportskiktet Transportskiktet erbjuder tjänster direkt åt tillämpningar Måste därför finnas ett sätt för transportskiktet att särskilja mellan tillämpningarna Ett vanligt sätt att göra detta är med datakanaler (sockets) och portar En socket är ett gränssnitt mellan en tillämpning och transportskiktet En port är en adress inom ett datorsystem som anges i kommunikationen mellan sändare och mottagare

5 Transportskiktet En tillämpning som vill använda en viss port binder en socket till denna port Genom bindningen vet transportskiktet att alla paket adresserade till en viss port skall skickas via socketen till en viss tillämpning på andra sidan Exempel: alla paket adresserade till port 80 skickas till webservern

6 Transportskiktet – Förbindelselös komm.
Tjänster på transportskiktet kan vara Förbindelselösa förbindelseorienterade I förbindelselös kommunikation innebär transporttjänsten i princip endast hantering av portar och sockets Ett exempel på ett förbindelselöst transportprotokoll är UDP (User Datagram Protocol)‏

7 Transportskiktet – Förbindelseorienterad komm.
Vid förbindelseorienterad kommunikation måste sändaren och mottagaren på något sätt komma överens om att upprätta en förbindelse bl.a.: den passiva sidan måste på någåt sätt kunna tala om att den är beredd att ta emot förbindelser (LISTEN)‏ den aktiva sidan måste tala om att den vill koppla upp en förbindelse (CONNECT)‏ den passiva sidan måste accetpera och vänta på en förbindelse (ACCEPT)‏ när en förbindelse avslutas måste den kopplas ner (DISCONNECT)‏ Ett exempel på ett förbindelseorienterat transportprotokoll är TCP(Tansport Control Protocol)‏

8 TCP (Transmission Control Protocol)‏
Ett förbindelseorienterat dataöverföringsprotokoll som används för huvuddelen av all kommunikation över Internet Tillhandahåller en pålitlig dataström mellan två noder och används t.ex. För: HTTP FTP E-post (SMTP, IMAP POP3)‏ Är mindre lämpligt för tillämpningar där dess felkorrigerande egenskaper kan orsaka oönskade fördröjningar Datorspel är ett exempel på en sådan tillämpning och använder därför ofta i stället UDP protokollet för överföring

9 TCP (Transmission Control Protocol)‏
TCP erbjuder kommunikationsservice mellan applikationsprogram och Internet Protocol (IP)‏ Används egentligen tillsammans med IP för att sända data över Internet IP skickar data i form av paket Varje paket innehåller en liten mängd data (ofta 1500 bytes) samt avsändarens och mottagarens adresser Ger inga garantier för att paket som skickas över nätverket kommer fram Paket som skickas behöver inte nödvändigtvis komma fram i samma ordning som de skickades

10 TCP (Transmission Control Protocol)‏
När TCP skickar data delas det upp i lämpliga stycken (brukar kallas segment) där varje segment skickas i ett eget IP-paket När IP paketet komer fram till mottagaren skickar denna ett ACK- segment tillbka till sändare för att indikera att datat kommit fram Om sändaren inte får tillbaka ett ACK-segement inom en viss tid antas det att datapaketet försvunnit i nätet och datapaketet skickas pånytt På detta sätt uppnås pålitlighet hos TCP

11 TCP (Transmission Control Protocol)‏
För att se till att IP-paket kommer tas emot på mottagarsidan i rätt ordning anvnder TCP sekvensnummer Varje paket som skickas tilldelas ett 32-bitars nummer vilket används av mottagaren för att sortera de mottagna datapaketen TCP innehåller också mekanismer för att begränsa hur fort data skickas för att inte överbelasta nätet Varje gång nätverket tappar ett datapaket antas detta bero på att nätverket ligger på gränsen för att överbelastas TCP drar då ned på sändningstakten till hälften av den nuvarande När inga datapaket går förlorade ökar protokollet takten igen

12 TCP - Anslutning En TCP-session innehåller tre faser Anslutning
Dataöverföring Nedkoppling Det krävs tre steg för att ansluta två datorer (brukar även kallas för trestegshandskakning)‏ Som första steg, skickar den anslutande datorn (klienten) ett så kallat SYN segment till den dator som förbindelsen skall sättas upp mot (servern)‏ I SYN segmentet är SYN-flaggen aktiverad

13 TCP - Anslutning SYN segmentet kan innehålla ett antal optioner som beskriver vilka specialfunktioner som klienten stöder, samt den maximala paketstorleken som klienten är beredd att ta emot. SYN-segmentet innehåller dessutom sekvensnumret för den första databyte som klienten skickar över förbindelsen Om servern är villig att ta emot förbindelsen svarar den med ett SYNACK-segment. I ett SYNACK-segment är både SYN- och ACK-flaggorna aktiverade

14 TCP - Anslutning SYNACK-segmentet innehåller sekvensnummern för den första databyte som servern skickar, samt sekvensnumern som klienten skickade + 1 Detta synkroniserar sekvensnummern så att båda parter vet vilken sekvensnummer som motparten använder sej av SYNACK-segmenten kan också innehålla svar på de optioner som klienten skickade, om servern stöder dem Om servern inte accepterar den inkommande förbindelsen svarar den i stället med ett RST-segment vilket avbryter förbindelseförsöket med klienten När SYNACK-segmentet når klienten skickar klienten i sin tur ett ACK- segment och förbindelsen övergår till dataöverföringsfasen

15 TCP - Dataöverföring I denna fas finns det inte längre någon skillnad mellan rollerna hos klient och server, denna skillnad finns endast i anslutningsfasen All data som skickas delas upp i segment och skcikas i var sitt IP- paket När mottagaren tar emot ett datasegment svarar den med ett ACK- segment till avsändaren för att indikera att segmentet har kommit fram Om sändaren inte får tillbaka ett ACK-segment inom en viss tid så har paketet troligen tappats bort av nätverket och sändaren skickar om segmentet.

16 TCP – Nerkoppling En TCP-förbindelse kan kopplas ned av båda eller endast den ena av ändpuntkerna av förbindelsen När en av endpunkterna (klienten eller servern) inte vill avsluta en förbindelse skickar den ett FIN-segment FIN-segmentet bekräftas av mottageren med ett ACK-segment Vanligen stänger då även mottagaren sin del av föbindelsen genom att skicka ett FIN-segment men det finns inget krav på detta Ett vanligt programmeringsfel är att man glömmer att stänga avena endan av förbindelsen!!

17 TCP segment Ett TCP segment består, liksom ett IP-paket, av
Huvud (header)‏ Data

18 TCP segment Source port (16 bitar) – Definierar den port via vilken TCP segmentet avsänds Destination port (16 bitar) – Definierar den port via vilken TCP segmentet tas emot på mottagarsidan Sequence number (32 bitar) – Anger ordningen på segmenten Om SYN flaggan är aktiv är sekvensnummern den begynnande sekvensnummern och sekvensnummern för första databyte är denna sekvensnummer + 1 Om SYN flaggan ej är aktiv så är detta sekvensnummern för den första databyten Acknowledgment number (32 bitar) – Om ACK-flaggan är aktiv är värdet i detta fält sekvensnummern för nästa byte som mottagaren förväntar sej få

19 TCP segment Data offset (4 bitar) – Definierar storleken på TCP huvdet angett i words Data offset (4 bitar) – För framtida ändamål, bör vara 0 Flaggor (8 bitar): CWR (1 bit) – Congestion Window Reduced flaggan aktiveras av en dator för att indikera att den tagit emot ett TCP segment med ECE flaggan aktiverad ECE (1 bit) – Indikerar att en nod är ECN kapabel under trestegshandskakningen URG (1 bit) – Är satt till 1 om URG-pekaren är i bruk. En URG-pekare (Urgent Pointer) ger offset för sekvensnumret var brådskande data kan hittas ACK (1 bit) – Är 1 om segmentet i fråga är ett ACK-segment. ACK- segment används för att kvittera uppkoppling och emottagande av datapaket PSH (1 bit) – Push funktion

20 TCP segment Flaggor (...forts)‏
RST (1 bit) – Reset. Överföringen kommer att återkopplas, vanligen p.g.a. något problem SYN (1 bit) – Används vid uppkoppling tillsammans med ACK-flaggan för att synkronisera sekvensnummren FIN (1 bit) – Meddelar att det ej finns mera data att sända → sessionen skall kopplas ner

21 UDP (User Datagram Protocol)‏
Används för att skicka datagram mellan två applikationer på två nätverksdatorer Är ett förbindelselöst protokoll Garanterar inte pålitlighet som TCP Skapar inte kvitterad (säker) överföring Ger ingen garanti för att paket kommer fram UDP prioriterar i stället snabbhet

22 UDP (User Datagram Protocol)‏
Vanliga nätverksapplikationer som använder UDP protokollet är: DNS Streming media applikationer såsom IPTV och VoIP Online spel UDP använder sig av portar för att möjliggöra applikation-till- applikation kummunikation En port representeras i UDP av ett 16 bitars värde vilket gör att portarna kan variera mellan 0 och 65535 Port nr 0 är reserverad men kan användas om den applikation som skickar data inte förväntar sig ett svarsmeddelande

23 UDP (User Datagram Protocol)‏
Portarna 1 till 1023 är s.k. “well-known” portar och i Unix-baserade operativsystem krävs dett root-rättigheter för att kunna binda en UDP förbindelse till en sådan port Portarna är registrerade portar som är registrerade av Internet Corporation for Assigned Named and Numbers (ICANN)‏ Portarna – är temporära portar som närmast används av klienter när de kommunicerar med servrar

24 UDP - Paketstrukturen Source port (16 bitar) – Definierar porten för avsändaren, eventuellt svarsdata skall skickas tillbaka till denna port. Om inget svarsdata förväntas skall värdet vara 0 Destination port (16 bitar) – Identifierar destinationsporten och är obligatorisk

25 UDP - Paketstrukturen Length (16 bitar) – Definierar längden I bytes för hela paketet (huvud + data Checksum (16 bitar) – Används för feldetektering för hela paketet

26 TCP vs. UDP TCP Förbindelseorienterat
För att kunna kommunicera krävs hanskakning för att sätta upp en end-to-end förbindelse mellan en klient och en server Pålitligt Meddelandekvittans, omskickning och timeout Paketen organsierade I rätt ordning Tungt Krävs tre paket endast för att sätta upp en förbindelse och före det kan sändas nåt data överhuvudtaget. Kvittanspaketen kräver extra kommunikation Streaming Data läses som en ström där inget indikerar var ett paket slutar och var ett annat börjar. Datapaket kan bli spjälkta upp I mindre delar eller förenade till större paket

27 TCP vs. UDP UDP Förbindelselöst
Ingen förbindelse behöver sättas upp och kommunikationen behöver inte ske mellan en klient och en server Opålitligt När data sänds kan man inte veta om det når sin destination eller inte Finns inga koncept för kvittans, omskickning eller timeout Paketen ej organiserade Smidigt Eftersom ingen felkontroll eller paketkvittans förekommer Datagram Paket sänds individuellt och garanteras vara I sin helhet om de kommer fram. Data kan inte spjälkas upp I mindre delar eller förenas med andra paket


Ladda ner ppt "NÄTVERKSPROTOKOLL Föreläsning"

Liknande presentationer


Google-annonser