Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NÄTVERKSPROTOKOLL Föreläsning 5 - 17.9.2010 INNEHÅLL  Mera protokoll på nätverksskiktet  ARP(Address Resolution Protocol)  ICMP (Internet Control Messaging.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NÄTVERKSPROTOKOLL Föreläsning 5 - 17.9.2010 INNEHÅLL  Mera protokoll på nätverksskiktet  ARP(Address Resolution Protocol)  ICMP (Internet Control Messaging."— Presentationens avskrift:

1 NÄTVERKSPROTOKOLL Föreläsning 5 - 17.9.2010 INNEHÅLL  Mera protokoll på nätverksskiktet  ARP(Address Resolution Protocol)  ICMP (Internet Control Messaging Protocol)  Transportskiktet  TCP  UDP

2 Mera protokoll på nätverksskiktet  Förutom IP som används för dataöverföring, finns det också ett antal andra protokoll på nätverksskiktet, bl.a.:  ARP (Address Resolution Protocol) och RARP (Reverse ARP) – Används för att mappa IP-adresser till/från fysiska adresser (t.ex. MAC adresser i ethernet) eftersom nätverkskort inte förstår IP adresser  ICMP (Internet Control Message Protocol) – Meddelar när någonting gått snett vid dataöverföring

3 ARP (Address Resolution Protocol)‏  Används för att koppla samman en IP-adress och en MAC-adress  Är egentligen klassat som ett länknivå-protokoll men brukar anses som “klistret” mellan länkskiktet och nätverksskiktet i OSI- modellen  Ett nätverkskort för t.ex. Ethernet är ju länknivå utrustning som kan skicka ramar från en nog till en annan  Alla noder är adresserbara genom sina MAC-adresser  Applikationer som kommunicerar med varandra över nätet använder sig av IP-adresser

4 ARP (Address Resolution Protocol)‏  För att data som en applikation skickar adresserat med en IP adress skall hitta fram, måste IP-adressen mappas till en MAC adress på länknivå  Det är alltså här ARP kommer in i bilden  ARP fungerar i korthet så här:  En applikation på en värddator vill skicka ett meddelande till en annan värddator som har IP-adress 193.167.33.25  På nätverksnivå delar IP-protokollet upp meddelandet i delar/IP paket  I varje IP paket sätts 193.167.33.25 som destinationsadress  På länknivå görs IP paketen till ramar (frames)‏  Som destinationsadress i en ram behövs fysiska adressen till den dator man vill nå (MAC adressen)‏

5 ARP (Address Resolution Protocol)‏  ARP fungerar i korthet så här (forts...):  IP adressen fås från IP-paketets huvud från nätverksnivå men MAC-adressen är helt okänd  ARP skickar nu ut ett broadcast meddelande (på länknivå) till alla datorer i broadcast domänen och frågar “Vem har IP- adress 193.167.33.25”?  Datorn med IP-adress 193.167.33.25 svarar med ett unicast meddelande tillbaka där den meddelar sin MAC-adress  ARP trafik kan loggas med tcpdump

6 ARP (Address Resolution Protocol)‏  För att slippa göra en ARP-förfrågan för varje paket som skickas cachar operativsystemet resultatet I en tabell  ARP används I 4 fall när två noder vill kommunicera 1.När två noder är på samma nätverk 2.När två noder är på olika nätverk och behöver anända sig av en router för att nå den andra noden 3.När en router behöver vidarebefordra ett paket åt en nod genom en annan router 4.När en router behöver vidarebefodra ett paket från en nod till en annan på samma nätverk

7 ARP - Paketstrukturen

8  Hardware type (HTYPE) – Hårdvarutyp, Varje protokoll för hårdvara på länknivå identifieras med en nummer, t.ex. Ethernet = 1  Protocol type (PTYPE) – Protokolltyp. Varje protokoll på nätverksnivå identifieras med en nummer, t.ex. IP = 0x0800  Hardware length (HLEN) – Hårdvarulängd. Längden angiven i bytes på hårdvaruadressen (t.ex. MAC)‏  Protocol length (HLEN) – Protokolllängd. Längden i bytes på den logiska adressen, t.ex. En Ipv4 adress är 4 bytes lång (32 bit)‏

9 ARP - Paketstrukturen  Operation – Åtgärd. Definierar den operation som avsändaren villl utföra: 1 = begära (requst) och 2 = svara (reply)‏  Sender hardware address (SHA) – Avsändarens hårdvaruadress.  Sender protocol address (SPA) – Avsändarens protkolladress  Target hardware address (THA) – Mottagarens hårdvaruadress  Target protocol address (TPA) – Mottagarens protokolladress

10 ARP - Exempelförfrågan

11 ARP - Exempelsvar

12 RARP (Reverse ARP)‏  RARP är ett länknivåprotokoll som till sin funktion är raka motsatnsen till ARP  Används för att få tag på en IP adress för en specifiik hårdvaruadress  RARP har dock övertagits av andra protokoll såsom Bootstrap Protocol och Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)‏

13 ICMP (Internet Control Protocol)‏  Är ett protokoll som används för:  Felmeddelanden  Routingkontroll  Diagnostik  Anses vara en viktig del av IP trots att det egentligen är tekniskt sätt ett protokoll som är byggt ovanpå IP  ICMP används inte direkt av applikationer, men finns vissa undantag såsom:  Ping  Traceroute

14 ICMP (Internet Control Protocol)‏  ICMP meddelanden skapas alltid på nätverklagret som svar på någon form av IP relaterad händelse  IP paketet som genererade händelsen kapslas in i ett ICMP- meddelande som i sin tur kapslas in i ett nytt IP paket för att sedan skickas på vanligt sätt till dess destination  Meddelelandetyper:  Typ 0 – Svar på eko förfrågan  Typ 3 – Destination onåbar. Genereras av en värd eller router när ett IP pakets destiniation av någon anledning inte går att nå. Anledningen specificeras I ICMP meddelandets kod (tas upp senare)‏

15 ICMP (Internet Control Protocol)‏  Meddelelandetyper (...forts):  Typ 4 – Flödeskontroll. Syftet är att e router skall kunna signalera en värd at skicka ett paket t.ex. I en lägre hastighet. Denna typ av meddelande används dock inte idag på Internet  Typ 5 – Omdirigering. Ett meddelande som informerar en värd att skicka paket en annan väg, dvs routing information  Typ 8 – Ekoförfrågan. En central del av Ping verktyget som används för att diagnostisera nätverk  Typ 11 – TTL överskridning. Genereras av en router när ett IP paket har blivit bortkastat pga att TTL (Time To Live) fältet I IP huvudet har nått 0  Typ 13 – Tidssynkronisering. En förfrågan om synkronisering av tid  Typ 14 – Svar på tidssynkronisering. Svar på meddelande av typ 13. Skickar “current time” I systemet till avsändaren

16 ICMP (Internet Control Protocol)‏  Meddelelandetyper (...forts):  Typ 17 – Subnätmask förfrågan. Skickas normalt av en värd till en router för att få reda på rätt subnätmask  Typ 18 – Svar på subnätmask förfrågan  Ett ICMP paket ser ut enligt följande:

17 ICMP paketet  Typ – ICMP meddelandets typ, se slide 31-33  Kod – En vidare specificering av meddelandets typ  Kontrollsumma – En kontrollsumma för ICMP huvudet, används för att kontrollera att ICMP paketet inte ändrats på vägen.  Kroppen – Innehållet I kroppen beror på ICMP meddelandets typ. Ofta innehåller detta fält IP huvudet + de första 8 bitanra av IP paketet som genererade ICMP meddelandet.

18 Transportskiktet  Här sköts all transport av allt data  Har som ansvar att se till att:  data kommer från sändare till mottagare  Det finns en tillförlitlig förbindelse  Paketen kommer fram i rätt ordning och att ingenting förloras  Tillförlitlighet på transportskiktet inkluderar bl.a. omsändningar och checksummor  Felkontroller och checksummor osv. Har redan förekommit på lägre nivåer, varför igen?

19 Transportskiktet  Kan uppstå problem vid routingen  Köer kan bli fulla  Paket kan kastas bort  Osv.

20 Transportskiktet  Transportskiktet erbjuder tjänster direkt åt tillämpningar  Måste därför finnas ett sätt för transportskiktet att särskilja mellan tillämpningarna  Ett vanligt sätt att göra detta är med datakanaler (sockets) och portar  En socket är ett gränssnitt mellan en tillämpning och transportskiktet  En port är en adress inom ett datorsystem som anges i kommunikationen mellan sändare och mottagare

21 Transportskiktet  En tillämpning som vill använda en viss port binder en socket till denna port  Genom bindningen vet transportskiktet att alla paket adresserade till en viss port skall skickas via socketen till en viss tillämpning på andra sidan  Exempel: alla paket adresserade till port 80 skickas till webservern

22 Transportskiktet – Förbindelselös komm.  Tjänster på transportskiktet kan vara  Förbindelselösa  förbindelseorienterade  I förbindelselös kommunikation innebär transporttjänsten i princip endast hantering av portar och sockets  Ett exempel på ett förbindelselöst transportprotokoll är UDP (User Datagram Protocol)‏

23 Transportskiktet – Förbindelseorienterad komm.  Vid förbindelseorienterad kommunikation måste sändaren och mottagaren på något sätt komma överens om att upprätta en förbindelse bl.a.:  den passiva sidan måste på någåt sätt kunna tala om att den är beredd att ta emot förbindelser (LISTEN)‏  den aktiva sidan måste tala om att den vill koppla upp en förbindelse (CONNECT)‏  den passiva sidan måste accetpera och vänta på en förbindelse (ACCEPT)‏  när en förbindelse avslutas måste den kopplas ner (DISCONNECT)‏  Ett exempel på ett förbindelseorienterat transportprotokoll är TCP(Tansport Control Protocol)‏

24 TCP (Transmission Control Protocol)‏  Ett förbindelseorienterat dataöverföringsprotokoll som används för huvuddelen av all kommunikation över Internet  Tillhandahåller en pålitlig dataström mellan två noder och används t.ex. För:  HTTP  FTP  E-post (SMTP, IMAP POP3)‏  Är mindre lämpligt för tillämpningar där dess felkorrigerande egenskaper kan orsaka oönskade fördröjningar  Datorspel är ett exempel på en sådan tillämpning och använder därför ofta i stället UDP protokollet för överföring

25 TCP (Transmission Control Protocol)‏  TCP erbjuder kommunikationsservice mellan applikationsprogram och Internet Protocol (IP)‏  Används egentligen tillsammans med IP för att sända data över Internet  IP skickar data i form av paket  Varje paket innehåller en liten mängd data (ofta 1500 bytes) samt avsändarens och mottagarens adresser  Ger inga garantier för att paket som skickas över nätverket kommer fram  Paket som skickas behöver inte nödvändigtvis komma fram i samma ordning som de skickades

26 TCP (Transmission Control Protocol)‏  När TCP skickar data delas det upp i lämpliga stycken (brukar kallas segment) där varje segment skickas i ett eget IP-paket  När IP paketet komer fram till mottagaren skickar denna ett ACK- segment tillbka till sändare för att indikera att datat kommit fram  Om sändaren inte får tillbaka ett ACK-segement inom en viss tid antas det att datapaketet försvunnit i nätet och datapaketet skickas pånytt  På detta sätt uppnås pålitlighet hos TCP

27 TCP (Transmission Control Protocol)‏  För att se till att IP-paket kommer tas emot på mottagarsidan i rätt ordning anvnder TCP sekvensnummer  Varje paket som skickas tilldelas ett 32-bitars nummer vilket används av mottagaren för att sortera de mottagna datapaketen  TCP innehåller också mekanismer för att begränsa hur fort data skickas för att inte överbelasta nätet  Varje gång nätverket tappar ett datapaket antas detta bero på att nätverket ligger på gränsen för att överbelastas  TCP drar då ned på sändningstakten till hälften av den nuvarande  När inga datapaket går förlorade ökar protokollet takten igen

28 TCP - Anslutning  En TCP-session innehåller tre faser  Anslutning  Dataöverföring  Nedkoppling  Det krävs tre steg för att ansluta två datorer (brukar även kallas för trestegshandskakning)‏  Som första steg, skickar den anslutande datorn (klienten) ett så kallat SYN segment till den dator som förbindelsen skall sättas upp mot (servern)‏  I SYN segmentet är SYN-flaggen aktiverad

29 TCP - Anslutning  SYN segmentet kan innehålla ett antal optioner som beskriver vilka specialfunktioner som klienten stöder, samt den maximala paketstorleken som klienten är beredd att ta emot.  SYN-segmentet innehåller dessutom sekvensnumret för den första databyte som klienten skickar över förbindelsen  Om servern är villig att ta emot förbindelsen svarar den med ett SYNACK-segment.  I ett SYNACK-segment är både SYN- och ACK-flaggorna aktiverade

30 TCP - Anslutning  SYNACK-segmentet innehåller sekvensnummern för den första databyte som servern skickar, samt sekvensnumern som klienten skickade + 1  Detta synkroniserar sekvensnummern så att båda parter vet vilken sekvensnummer som motparten använder sej av  SYNACK-segmenten kan också innehålla svar på de optioner som klienten skickade, om servern stöder dem  Om servern inte accepterar den inkommande förbindelsen svarar den i stället med ett RST-segment vilket avbryter förbindelseförsöket med klienten  När SYNACK-segmentet når klienten skickar klienten i sin tur ett ACK- segment och förbindelsen övergår till dataöverföringsfasen

31 TCP - Dataöverföring  I denna fas finns det inte längre någon skillnad mellan rollerna hos klient och server, denna skillnad finns endast i anslutningsfasen  All data som skickas delas upp i segment och skcikas i var sitt IP- paket  När mottagaren tar emot ett datasegment svarar den med ett ACK-segment till avsändaren för att indikera att segmentet har kommit fram  Om sändaren inte får tillbaka ett ACK-segment inom en viss tid så har paketet troligen tappats bort av nätverket och sändaren skickar om segmentet.

32 TCP – Nerkoppling  En TCP-förbindelse kan kopplas ned av båda eller endast den ena av ändpuntkerna av förbindelsen  När en av endpunkterna (klienten eller servern) inte vill avsluta en förbindelse skickar den ett FIN-segment  FIN-segmentet bekräftas av mottageren med ett ACK-segment  Vanligen stänger då även mottagaren sin del av föbindelsen genom att skicka ett FIN-segment men det finns inget krav på detta  Ett vanligt programmeringsfel är att man glömmer att stänga avena endan av förbindelsen!!

33 TCP segment  Ett TCP segment består, liksom ett IP-paket, av  Huvud (header)‏  Data

34 TCP segment  Source port (16 bitar) – Definierar den port via vilken TCP segmentet avsänds  Destination port (16 bitar) – Definierar den port via vilken TCP segmentet tas emot på mottagarsidan  Sequence number (32 bitar) – Anger ordningen på segmenten  Om SYN flaggan är aktiv är sekvensnummern den begynnande sekvensnummern och sekvensnummern för första databyte är denna sekvensnummer + 1  Om SYN flaggan ej är aktiv så är detta sekvensnummern för den första databyten  Acknowledgment number (32 bitar) – Om ACK-flaggan är aktiv är värdet i detta fält sekvensnummern för nästa byte som mottagaren förväntar sej få

35 TCP segment  Data offset (4 bitar) – Definierar storleken på TCP huvdet angett i words  Data offset (4 bitar) – För framtida ändamål, bör vara 0  Flaggor (8 bitar):  CWR (1 bit) – Congestion Window Reduced flaggan aktiveras av en dator för att indikera att den tagit emot ett TCP segment med ECE flaggan aktiverad  ECE (1 bit) – Indikerar att en nod är ECN kapabel under trestegshandskakningen  URG (1 bit) – Är satt till 1 om URG-pekaren är i bruk. En URG-pekare (Urgent Pointer) ger offset för sekvensnumret var brådskande data kan hittas  ACK (1 bit) – Är 1 om segmentet i fråga är ett ACK-segment. ACK- segment används för att kvittera uppkoppling och emottagande av datapaket  PSH (1 bit) – Push funktion

36 TCP segment  Flaggor (...forts)‏  RST (1 bit) – Reset. Överföringen kommer att återkopplas, vanligen p.g.a. något problem  SYN (1 bit) – Används vid uppkoppling tillsammans med ACK-flaggan för att synkronisera sekvensnummren  FIN (1 bit) – Meddelar att det ej finns mera data att sända → sessionen skall kopplas ner

37 UDP (User Datagram Protocol)‏  Används för att skicka datagram mellan två applikationer på två nätverksdatorer  Är ett förbindelselöst protokoll  Garanterar inte pålitlighet som TCP  Skapar inte kvitterad (säker) överföring  Ger ingen garanti för att paket kommer fram  UDP prioriterar i stället snabbhet

38 UDP (User Datagram Protocol)‏  Vanliga nätverksapplikationer som använder UDP protokollet är:  DNS  Streming media applikationer såsom IPTV och VoIP  Online spel  UDP använder sig av portar för att möjliggöra applikation-till- applikation kummunikation  En port representeras i UDP av ett 16 bitars värde vilket gör att portarna kan variera mellan 0 och 65535  Port nr 0 är reserverad men kan användas om den applikation som skickar data inte förväntar sig ett svarsmeddelande

39 UDP (User Datagram Protocol)‏  Portarna 1 till 1023 är s.k. “well-known” portar och i Unix-baserade operativsystem krävs dett root-rättigheter för att kunna binda en UDP förbindelse till en sådan port  Portarna 1024-49151 är registrerade portar som är registrerade av Internet Corporation for Assigned Named and Numbers (ICANN)‏  Portarna 49152 – 65535 är temporära portar som närmast används av klienter när de kommunicerar med servrar

40 UDP - Paketstrukturen  Source port (16 bitar) – Definierar porten för avsändaren, eventuellt svarsdata skall skickas tillbaka till denna port. Om inget svarsdata förväntas skall värdet vara 0  Destination port (16 bitar) – Identifierar destinationsporten och är obligatorisk

41 UDP - Paketstrukturen  Length (16 bitar) – Definierar längden I bytes för hela paketet (huvud + data  Checksum (16 bitar) – Används för feldetektering för hela paketet

42 TCP vs. UDP  TCP  Förbindelseorienterat  För att kunna kommunicera krävs hanskakning för att sätta upp en end-to-end förbindelse mellan en klient och en server  Pålitligt  Meddelandekvittans, omskickning och timeout  Paketen organsierade I rätt ordning  Tungt  Krävs tre paket endast för att sätta upp en förbindelse och före det kan sändas nåt data överhuvudtaget. Kvittanspaketen kräver extra kommunikation  Streaming  Data läses som en ström där inget indikerar var ett paket slutar och var ett annat börjar. Datapaket kan bli spjälkta upp I mindre delar eller förenade till större paket

43 TCP vs. UDP  UDP  Förbindelselöst  Ingen förbindelse behöver sättas upp och kommunikationen behöver inte ske mellan en klient och en server  Opålitligt  När data sänds kan man inte veta om det når sin destination eller inte  Finns inga koncept för kvittans, omskickning eller timeout  Paketen ej organiserade  Smidigt  Eftersom ingen felkontroll eller paketkvittans förekommer  Datagram  Paket sänds individuellt och garanteras vara I sin helhet om de kommer fram. Data kan inte spjälkas upp I mindre delar eller förenas med andra paket


Ladda ner ppt "NÄTVERKSPROTOKOLL Föreläsning 5 - 17.9.2010 INNEHÅLL  Mera protokoll på nätverksskiktet  ARP(Address Resolution Protocol)  ICMP (Internet Control Messaging."

Liknande presentationer


Google-annonser