Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Prophecy: Understanding the Times We Live In

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Prophecy: Understanding the Times We Live In"— Presentationens avskrift:

1 Prophecy: Understanding the Times We Live In

2 Profetia: Förstå den tid vi lever i

3 In the year 1555, Michel de Nostradame published the first edition of his prophetic book series titled, Centuries. He was already a well-known author, having published an annual Almanac since 1550, and was famous for his cure of the “Black Death” (the plague) in and around Paris.

4 År 1555, publicerade Michel de Nostradame den första utgåvan av sina profetior i bokserien, Centuries. Han var redan en välkänd författare som hade publicerat en årlig almanacka sedan 1550, och han var berömd för sitt botemedel för den “Svarta Döden” (böldpest) i och runt Paris.

5 The young lion* will overcome the old one^
In single combat on a field of battle In a golden cage his eyes will be pierced Two wounds as one, followed by a cruel death Century 1, Quatrain 35 *Scottish Captain ^King Henry II

6 Det unga lejonet* skall besegra det gamla^ I envig på ett slagfält
I en gyllene bur blir hans öga genomborrat Två sår i ett, följs av en grym död Centurie 1, Kvatrin 35 *Skotsk kapten ^Kung Henry II

7 An Emperor will be born near Italy* Who will cost the Empire dearly.
It will be said when his allies are seen That he is less a Prince than a butcher. -1:60 *Corsica, an island off the coast of Italy

8 En kejsare skall födas nära Italien* Som kommer att stå emperiet dyrt
Det kommer att sägas när hans allierade ses Att han är mindre en Prins än en slaktare -1:60 *Korsika, en ö utanför Italiens kust

9 In a spot not too far removed from Venice*
The two strongest of Asia and Africa [Japan & Italy] Will be said to come together with the Rhine [Germany] and Ister [Hitler^] Weeping at Malta and the Ligurian coast. - 4:68 *The Brenner Pass Italy annexed Ethiopia, making it the strongest power in Africa (line 2). Malta and Genoa (the Ligurian coast) were both bombarded heavily during the war; Malta by the Axis powers and Genoa by the Allies (line 4). ^Also called him “Hister” in 2:24.

10 På en plats inte långt från Venedig*
De två starkaste i Asien och Afrika [Japan och Italien] Sägs komma samman med Rhen [Tyskland] och Ister [Hitler^] Begråter Malta och den liguriska kusten - 4:68 *Brännerpasset Italien annekterade Etiopien och gjorde det till den starkaste makten I Afrika (rad 2). Malta och Genua (den liguriska kusten) bombaderades båda tungt under kriget; Malta av axelmakterna och Genua av de allierade (rad 4). ^Kallade honom även “Hister” i 2:24.

11 In the year 1999 and seven months [July]
From the sky will come a great King of Terror To resuscitate the great King of the Mongols* Before and after, Mars^ reigns happily. Century 10, Quatrain 72 *Prior to the Persian invasion, Afghanistan was inhabited by Mongols. Afghanistan is also the biblical “Land of Nod east of Eden” where Cain banished and died. ^Mars is the god of war.

12 Under år 1999 och sju månader (juli)
Från skyn kommer en stor terrorkung För att återuppliva den store mongolkungen* Före och efter regerar Mars^ lyckligt. Centurie 10, Kvatrin 72 *Innan den persiska invasionen, beboddes Afghanistan av mongoler. Afghanistan är också det bibliska “Landet Nod öster omEden” dit Kain flydde och dog. ^Mars är krigsguden.

13 In a letter to his son, Nostradamus clearly writes that his prophecies are from "his time to the year 3797 A.D."

14 I ett brev till sin son skriver Nostradamus klart och tydligt att hans profetior är från "hans tid till år 3797 e.Kr."

15 Bishop of Ireland

16 Biskop på Irland

17 In 1138, Malachy visited the Vatican
In 1138, Malachy visited the Vatican. While there, he fell into a deep trance during which he saw the reigning pontiff and the line of succession of 112 Popes, followed by the final fall of the Church of Rome. When he awoke, he wrote a complete manuscript on the vision, giving each Pope a Latin motto. The manuscript was sent to the Vatican after Malachy's passing, where it was stored in secret archives until 1590, after which it became public. This was long after Nostradamus' death (1566).

18 År 1138 besökte Malakias Vatikanen
År 1138 besökte Malakias Vatikanen. Medan han var där föll han i djup trans och såg då den dåvarande påven och succesionen av 112 påvar, följt av den romerska kyrkans slutliga nedgång. När han vaknade skrev han ett komplett manuskript av visionen, där han gav varje påve en rubrik på latin. Manuskriptet skickades till Vatikanen efter Malakias död och bevarades där i hemliga arkiv till1590, då det blev offentligt. Detta var långt efter Nostradamus död (1566).

19 •Benedict XV (1914-22), Religio Depopulata, "depopulation of religion" during WWI;
•Pius XII ( ), Pastor Angelicus, “angelic shepherd” of the Church; •John XXIII ( ), Pastor et Nauta, “shepherd and navigator”, Archbishop of Venice; •Paul VI ( ), Flos Florum, “Flower of Flowers,” floral coat of arms; •John Paul I (August 26 to September 28, 1978), De Mediatate Lunae, “the middle or half of the moon,” shortest reign, was only 66 and in good health when he suddenly and unexpectedly died…

20 •Benedictus XV (1914-22), Religio Depopulata, "religionens avfolkning" under första världskriget;
•Pius XII ( ), Pastor Angelicus, kyrkans “änglalika herde”; •Johannes XXIII ( ), Pastor et Nauta, “herde och skeppare”, Ärkebiskop I Venedig; •Paulus VI ( ), Flos Florum, “Blommornas Blomma,” blommor i sitt vapen; •Johannes Paulus I (26 augusti till 28 september, 1978), De Mediatate Lunae, “mitten eller hälften av månen,” kortast pontifikat, var bara 66 år och vid god hälsa när han dog plötsligt och oväntat …

21 When the sepulcher of the great Roman is found
The day after will be elected a Pope By his Senate* he will not be approved Poisoned is his blood by the sacred chalice. –3:65 He who will govern the Great Cape [the Pope] Will be led to take action^ The twelve Red Ones* will come to spoil the cover Under murder, murder will come to be done. –4:11 *Senate of Cardinals in Red Robes ^Mafia money laundered through the Vatican Bank and Women’s role in the Church.

22 När den stora romarens grav hittas
Dagen efter kommer en påve att väljas Av sin Senat* kommer han inte att godkännas Förgiftat är hans blod genom den heliga kalken. –3:65 Den som kommer att styra den Stora Kragen [Påven] Kommer att ledas att agera ^ De tolv röda* kommer att förstöra spåren Under mord, mord kommer att begås. –4:11 *Senaten med kardinaler i röda ämbetsdräkter ^Maffiapengar tvättas i Vatikanens Bank och kvinnornas roll i kyrkan.

23 John Paul II, De Labore Solis, “labor of the Sun”,
Cardinal Karol Wojtyla was from Poland, where the labor unions were against Soviet control. Two attempts were made on his life; one by the Soviets and another by a monk in Portugal. Oh great Rome, your ruin comes close Not of your walls, but of your blood and substance The sharp one of letters will be a horrible notch Pointed steel up his sleeve, ready to wound. –10:65

24 O stora Rom, din ruin närmar sig
Johannes Paulus II, De Labore Solis, “Från Solens arbete”, Kardinal Karol Wojtyla var från Polen, där fackföreningarna var emot sovjetisk kontroll. Två försök att ta hans liv gjordes; ett av Sovjet och ett av en munk i Portugal. O stora Rom, din ruin närmar sig Inte dina väggar, men i ditt blod och substans Brevens skärpa blir ett förskräckligt hack Spetsigt stål i rockärmen, redo att såra –10:65

25 Malachy’s next to last pope is:
Gloria Olivae, “Glory of the Olive” The Pope that followed John Paul II was Cardinal Joseph Ratzinger, but he took the name Benedict XVI, and that fulfilled the prophecy of Malachy. The Benedictine order is also known as the “Olivetans,” after the Mt. of Olives, and the leader of the Olivetans would be the “Glory of the Olive.”

26 Malakias näst sista påve är: Gloria Olivae, “Olivens prakt”
Den påve som efterträdde Johannes Paulus II var kardinal Joseph Ratzinger, men han tog namnet Benedictus XVI, och det uppfyllde Malakias profetia. Benedictinerorden är också känd som “Olivetans,” efter berget Mt. of Olives (Oljeberget), och ledaren för Olivetans skulle vara“Olivens prakt.”

27 Petrus Romanus, “Peter of Rome.”
Malachy’s last pope is: Petrus Romanus, “Peter of Rome.” The return of Peter of Rome – the first Pope Peter shall be the last Pope. Malachy said the Roman Catholic Church was transformed, never to be the same again.

28 Petrus Romanus, “Petrus från Rom.”
Malakias sista påve är: Petrus Romanus, “Petrus från Rom.” Återkomsten av Petrus från Rom– den förste påven Petrus skall bli den sista påven. Malakias sa att den Romersk Katolska Kyrkan var förändrad, och aldrig skulle bli densamma igen.


Ladda ner ppt "Prophecy: Understanding the Times We Live In"

Liknande presentationer


Google-annonser