Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

March of the Penguins/ Pingvinresan  The class of 1a have done a book about pengiuns.Klass 1a har gjort en bok om pingviner.  They saw parts of the documentaryfilm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "March of the Penguins/ Pingvinresan  The class of 1a have done a book about pengiuns.Klass 1a har gjort en bok om pingviner.  They saw parts of the documentaryfilm."— Presentationens avskrift:

1 March of the Penguins/ Pingvinresan  The class of 1a have done a book about pengiuns.Klass 1a har gjort en bok om pingviner.  They saw parts of the documentaryfilm March of the Penguins. De såg delar av dokumentärfilmen Pingvinresan.  They made their own penguins, which were photographed in snow and ice. De fick tillverka egna pingviner, som sedan fotograferades i snö och is.  They wrote a little text about penguins. De skrev en liten text om pingviner.

2  One day all the penguins came up from the sea at the Antarctic. They are now fat from all the fish they have eaten. They are walking over the ice to their protected peninsula to lay eggs and get chicks. En dag kom alla pingvinerna upp ur havet vid Antarktis. De är nu feta av all fisk de ätit. De ska gå över isen till sin skyddande halvö för att lägga ägg och få ungar. The first trip/ Första resan

3  The Penguins walk for several weeks. They have to climb over icebergs. Pingvinerna går i flera veckor. De får klättra över isberg.  It´s cold and a lot of snowstorms. Det är kallt och många snöstormar.  It´s a very hard walk. Det är jobbigt att gå.

4  Sometimes they have to slide on their stomachs. Ibland åker pingvinerna på magen.

5 The first trip is over/Första resans slut  The Penguins have now been walking for 1 month. Pingvinerna har nu gått i ca 1 månad.  Now at last they can see their icepeninsula called Coulman Island. Nu äntligen ser de sin ishalvö som heter Coulman-ön.

6 The Breedingplace/ Häckningsplatsen  Emperor penguins find a friend they want to ”marry”. They listen to each others sound and can then recognize each other for the rest of the year. Kejsarpingviner hittar en vän de vill ”gifta sig med”. De lyssnar på varandras pip och känner sedan igen varandra hela året.

7  The Emperor penguin is the largest kind of penguin. It gets about 1 meter tall and weighs about 40 kilos. Kejsarpingvinen är den största pingvinarten. Den blir ca 1 meter hög och väger ca 40 kg.

8  When the mother penguin has laid one egg the father willl brood the egg for three months. När mamma pingvin har fått ett ägg så ruvar pappan ägget i 3 månader.  The father penguin eats no food during all this time. To protect themselves against the snow and cold father penguins stay togheter in a bunch. Pappa pingvin äter ingen mat på hela denna tiden. För att skydda sig mot snön och kylan står de i en stor klunga.  The mother penguin has gone back to the sea to eat. Mamma pingvin har gått tillbaka till havet för att äta. Three months of brooding in arctic cold/Tre månaders ruvning i arktisk kyla

9 Waiting……./ Väntan…….  Finally, after three months comes a cute little chick. The chick is grey with soft feathers. Äntligen efter tre månader kommer en söt liten unge fram. Ungen är grå med mjuka fjun.  Now the father is waiting for the mother to come back from the sea and feed their little chick. Nu väntar pappan på att mamma ska komma tillbaka från havet och mata deras lilla unge.

10 Kids, kids, kids…../Ungar, ungar, ungar……..  At last the mother penguin comes back. Now she will feed the kid from her crop. Äntligen kom mamma pingvin tillbaka. Nu matar hon ungen från sin kräva.  The father penguin is very hungry and starts to go back to the sea to eat again. Pappa pingvin är mycket hungrig och börjar gå tillbaka till havet för att äta igen.

11  During the last period both the father and the mother help to feed their chick. After that it must take care of itself when its parents return to the sea to eat and get really fat again. Sista tiden hjälps både pappa och mamma åt att mata sin unge. Den får sedan klara sig själv när de återvänder till havet för att äta sig riktigt feta igen.

12  The Emperor penguin is the only kind who both lives and breeds in the Antarctic. Their future is threatened because of the climate changes. This is our contribution to bring attention to the fantastic life under very harsh conditions of the Emperor penguin. Kejsarpingvinen är den enda art som både lever och häckar på Antarktis. Deras framtid är hotad på grund av klimatförändringar. Detta är vårt bidrag för att uppmärksamma kejsarpingvinens fantastiska liv under mycket hårda livsvillkor.


Ladda ner ppt "March of the Penguins/ Pingvinresan  The class of 1a have done a book about pengiuns.Klass 1a har gjort en bok om pingviner.  They saw parts of the documentaryfilm."

Liknande presentationer


Google-annonser