Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför blir engelskan ofta svår när man har dyslexi?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför blir engelskan ofta svår när man har dyslexi?"— Presentationens avskrift:

1 Varför blir engelskan ofta svår när man har dyslexi?
Vad kan vi göra för att underlätta? HELP Start Malin Holmberg

2 HELP Start Malin Holmberg
Bakgrund Engelska skriftspråket och dyslexi Vad kan vi göra för att underlätta? HELP Start Verktyg och hjälpmedel Anpassningar i skolan HELP Start Malin Holmberg

3 Vilka är elevens problem med engelskan?
Skriva? Ängslan? Lyssna och förstå? Tala? Ordförråd? Läsa? Stava? Grammatik? De engelska ljuden? HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

4 Fokus på läsning och stavning
HELP Start Malin Holmberg

5 HELP Start Malin Holmberg
Varför Engelska? Världsspråk nummer ett Handel, politik, ekonomi Resor, film, dator Kärnämne Meritpoäng Utbildning Arbete Utan engelska är många dörrar stängda Skall alla läsa engelska - i så fall varför? HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

6 Räcker det inte att eleverna kan tala och förstå engelska?
HELP Start Malin Holmberg

7 HELP Start Malin Holmberg
Ökande krav på kunskaper och färdigheter i engelska – gäller även läsning och skrivning HELP Start Malin Holmberg

8 Susanne af Sandebergs uppsats
Brister i lärarutbildningen; 81 % uppger att de inte lärt någonting om dyslexi och engelska. Framgångsfaktorer – djupintervjuer Nya antagningsregler med meritpoäng gör det svårare att komma in på högskolan HELP Start Malin Holmberg

9 Hur ser undervisningen i engelska ut idag i den svenska skolan?
HELP Start Malin Holmberg

10 HELP Start Malin Holmberg
Språk = kommunikation Tidig start Lekfull början med mycket muntlig kommunikation MEN Snabb övergång till skrift Ingen eller lite fonemisk grundträning i engelska HELP Start Malin Holmberg

11 HELP Start Malin Holmberg
Språk = kommunikation ”Eget arbete”, ”Forska själv”, ”Sök din egen kunskap” Betoning på implicit inlärning – inte på explicit undervisning. Jämför orden learn /teach Vanligt pedagogiskt missförstånd: Om man kan läsa på svenska – kan man väl läsa på engelska?” HELP Start Malin Holmberg

12 Dyslexiundervisningens tre hörnstenar
Utveckla och stärk självförtroende och självkänsla Kompensera och gå runt svårigheterna Anpassa undervisning och test Strukturerad läs- och skrivundervisning

13 Den pedagogiska utmaningen: Att bädda för framgång
”Nothing succeeds like success” HELP Start Malin Holmberg

14 Inspiration och läromedel från engelsktalande länder
HELP Start Malin Holmberg

15 HELP Start Malin Holmberg
Goda principer ”Bada” i engelska Tematisk ordinlärning + rollspel Explicit grundkurs i grammatik Mycket muntlig kommunikation Inläst litteratur i mängd Körläsning – ”Say after me” + Grundkurs i stavning och läsning Det gäller också att hitta de rätta böckerna GR Utbildningsstadens katalog HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

16 HELP Start Malin Holmberg
Forskning? HELP Start Malin Holmberg

17 HELP Start Malin Holmberg
Transfer mellan språk Semantiska, fonologiska och syntaktiska kunskaper och färdigheter överförs från L1 - L2 L L2 Svårigheter och brister, t ex Dyslexi överförs från L1 - L2 (Ganschow,Sparks,Schneider m fl) HELP Start Malin Holmberg

18 HELP Start Malin Holmberg
Hur är språket uppbyggt? Vissa forskare menar att skriftspråket i sig har stor betydelse i sammanhanget. T ex stavelsestruktur och transparens (Lindgren, DeRenzi & Richman, 1985.Katz & Friost 1992, Peereman 1992, Aro & Wimmer 2003). HELP Start Malin Holmberg

19 Dyslexia and Second Language Reading. A Second Bite of the Apple?
(Lundberg/Miller-Guron 2000) Intressant undantag HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

20 You know this language that we speak, Is part German,
part Latin, and part Greek. Peter, Paul and Mary HELP Start Malin Holmberg

21 Vad kan göra engelskan så svår att läsa och stava?
Brokig språkhistoria - många influenser Transparens 26 bokstäver - 43 ljud i engelskan Minst 110 sätt att stava dessa 43 ljud 29 bokstäver - 37 ljud i svenskan Alfabetiska språk Inte säkert att fonem/grafemkopplingen säger allt om hur svårt ett språk s ortografi verkligen är. Andra faktorer komer in HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

22 HELP Start Malin Holmberg
Swiden Swiden is a kantry i de noth itis ner noway en Finland. In swiden id is nine miljen pipol. It is not alott swiden hav tri big ton de kapital is Stockholm de sekond is Göteborg en de tard is Malmö. In swiden it is kold wi got kun-kal Gustav 16. De government desids on de winter it kan bi veri kold en snow HELP Start Malin Holmberg

23 HELP Start Malin Holmberg
Exempel brakfirst tard apel awer cold en weri eraiv fich de joust bin red breakfast third apple hour called and very arrive fish the used been read HELP Start Malin Holmberg

24 HELP Start Malin Holmberg
/ē/ e-e Pete e me ee jeep ey key ea eat ie piece ei ceiling Hur skulle den första eleven stavat detta ljud? HELP Start Malin Holmberg

25 HELP Start Malin Holmberg
/ f / f som i fat ff som i stuff ph som i phone gh som i laugh HELP Start Malin Holmberg

26 Från bokstav till ljud Bokstaven a
cat kort vokal all a+ll war w+a car a+r father specialare same tyst e baby lång vokal beggar schwa final schwa way dubbel rain dubbel break dubbel bread dubbel eat dubbel ear dubbel swear dubbel HELP Start Malin Holmberg

27 HELP Start Malin Holmberg
?????? tough bough though thought through thorough HELP Start Malin Holmberg

28 HELP Start Malin Holmberg
Wh? What Who Where Whom /h/ Why /w/ Whose When Which How??? HELP Start Malin Holmberg

29 HELP Start Malin Holmberg
Who are you? How are you? HELP Start Malin Holmberg

30 ghoti = fish Ljudenlig stavning - finns det på engelska?
gh = /f/ som i laugh o = /i/ som i women ti = /sh/ som i station (George Bernard Shaw) HELP Start Malin Holmberg

31 HELP Start Malin Holmberg
You will need a key to the code! ”Why our children can’t read. And what we can do about it”. (Diane McGuinness, Free Press) HELP Start Malin Holmberg

32 Keflavik Keblavik fl inuti ord läses /bl/

33 6 Goda Undervisningsprinciper
Tidig upptäckt Fonologiskt/fonemiskt grundarbete Direkt undervisning Multisensorisk stimulering God inlärningsmiljö Möjlighet till överinlärning och automatisering Direkt undervisning betyder att läraren väljer ut, lyfter fram och belyser det som skall läras in Allt skall upp på bordet och dissikeras. Möjlighet till överinlärning är det som oftast kommer på skam i skolan. Tid är en avgörande faktor HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

34 Fonologiskt/ Fonemiskt Grundarbete
Vad är ett ord, en stavelse, ett ljud? Kopplingen fonem / grafem Syntes och segmentering av språkljud s u n HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

35 HELP Start Malin Holmberg
Direkt undervisning Det är läraren som kan orientera sig i mängden information och kunskap och välja vad som bör ingå och vad som kan tas bort. teach/learn För några elever är direkt undervisning nödvändig, ibland helt enskilt HELP Start Malin Holmberg

36 Multisensorisk undervisning
Öga Öra Mun Hand Vi ser och hör, säger och gör. HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

37 HELP Start Malin Holmberg
God inlärningsmiljö HELP Start Malin Holmberg

38 ”Överinlärning och automatisering”
HELP Start Malin Holmberg

39 Från vilket håll skall man närma sig språket?
Muntligt? Skriftligt? Genom skönlitteraturen? Frekvens-ordförråd? Turistengelska? Kategori, tema, intresse? Grammatik? Ljud och stavning? HELP Start Malin Holmberg

40 HELP Start Malin Holmberg
Utgår från de engelska språkljuden och deras stavning Kan användas från mellanstadiet till ungdomar och vuxna a /ă/ /k/ c HELP Start Malin Holmberg

41 h e l p /ð/ ed HELP Start 300 laminerade kort 6 Textböcker A-F
6 Arbetsböcker A-F h e l p /ð/ ed 2 Övningsprogram HELP Start Hemsida Lärarhandledning med lektionsplaner Instruktionsfilmer

42 HELP Start Malin Holmberg
HELP Start Malin Holmberg

43 Flera sätt att stava k-ljudet /k/
c k -ck ch /k/ Hur ska jag tänka då? HELP Start Malin Holmberg

44 Stavning av k-ljudet /k/ i engelskan
C är vanligast ! 1. cat, cop, cup, picnic, clap K tar jag före e och i 2. Ken & Kim, skip, skeleton -ck i slutet av korta ord 3. duck, block ch i vissa ord med grekiskt ursprung 4. Christ,chorus HELP Start Malin Holmberg

45 Använd och belys likheter & skillnader
cup kopp cat katt can kan cube kub cost kosta culture kultur HELP Start Malin Holmberg

46 HELP Start Malin Holmberg
Strategival Gå från det enkla, mest sannolika, till det svårare, mer osannolika alternativet Leta efter mönster Formulera regel HELP Start Malin Holmberg

47 HELP Start Malin Holmberg
Börjar på ljudnivå med 1-1-koppling mellan ljud och bokstav med nyckelord för : 5 korta vokaler a, e, i, o, u 21 konsonanter 5 digrafer ch, sh, th, ck, wh Enstaviga ord med stängd stavelse Riktiga ord och nonsensord HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

48 HELP Start Malin Holmberg
5 korta vokalljud a /ă/ e /ĕ/ u OBS! Bokstavens namn används inte här. Bara ljudet. /ŭ/ i /ĭ/ o /ŏ/ HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

49 HELP Start Malin Holmberg
Konsonanter b, d , g, h, f, l, m, n, p, r, s, t brukar inte vara några stora problem Använd kontrastivt perspektiv och belys likheter och skillnader. c, j, k, qu, v, w, x, y, z behandlas för sig med nyckelord HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

50 Nyckelord för knepiga konsonanter
/w/ v /v/ w j /dj/ y /j/ x z /ks/ /z/ HELP Start Malin Holmberg

51 ”Troublespots”/Konsonanter
/w/ som i wet jämfört med /v/ som i vet Very Welcome! Upprepa Very Welcome HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

52 Vilket ljud hör du i början av ordet?
/w/

53 ”Troublespots”/Konsonanter
/j/ som i yet jämfört med /dj/ som i jet The jet is not here yet. /kw/ som i quit / θ / som i thin / ð / som i this Upprepa Very Welcome HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

54 HELP Start Malin Holmberg
qu = /kw/ Varför skrivs konsonanten qu med två bokstäver? q är den fega bostaven – ”the chicken letter” q går aldrig ut utan sin kompis u. quit, quite, quick, quack, quarter qu HELP Start Malin Holmberg

55 Digrafer /ʃ / sh /tʃ / /k/ ch /w/ -ck th wh /ð/ och /θ/ Digraf =
två bokstäver som står för ett ljud -ck th wh HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

56 HELP Start Malin Holmberg
sh ch HELP Start Malin Holmberg

57 Sex Stavelsetyper i Engelskan
Stängd not Öppen no Vokal-konsonant-e note Konsonant -le noble R-kontrollerad nor Dubbelvokalstavelse noon HELP Start Malin Holmberg

58 Stängd stavelse A-C-nivå
f i sh Denna stavelse innehåller en vokal som följs av en eller fler konsonanter. Vokalljudet är kort. Stavelsen markeras med ett s som i stängd HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

59 Öppen stavelse D-nivå b e ö Denna stavelse slutar med en enkel vokal
Vokalen blir lång och låter som bokstavsnamnet i alfabetet. Stavelsen markeras med ett ö som i öppen HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

60 HELP Start Malin Holmberg
Nyckelord för långa vokalljud abc abc... i-Pod OK USA HELP Start Malin Holmberg

61 Vokal-konsonant-e-stavelse E-nivå
b i t e v e Denna stavelse innehåller en enkel vokal -sen en konsonant - och sedan ett tyst e – The silent e Den föregående vokalen blir lång och låter som namnet i alfabetet. HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

62 E-nivån vokal-konsonant-e-stavelse
h a t e n o t e c u t e HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

63 Läsning av ord / nonord E-nivån Vokal - konsonant - e stavelse
mupe frobe quape tebe fripe splave plude tune hope shave Steve stripe snake rude HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

64 Läsning av meningar E-nivå
I hate to wake up late. The snake in that hole will bite you. I never came close to those big apes. HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

65 Multisensoriska Tekniker
Hantering av ljudkort ”Finger-tapping” ”Scooping” av flerstaviga ord Färgkodning Minneskartor s a d HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

66 Hantering av ljudkort b e a u d HELP Start Malin Holmberg

67 ” Tapping" c c r a sh HELP Start Malin Holmberg

68 Luringar eller Odd words
Ord som måste minnas som ordbilder -följer inga regler för stavning : come, enough, are, who, there, people, of, beautiful 13 högfrekventa småord utgör 25% av all engelsk tryckt text: a, and, for, the, to, he, is, in, it, of, that, was, you HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

69 3 jobb för ändelsen s cats dolls trumpets He often runs to the bus.
Sam’s cat is black. HELP Start Malin Holmbrg HELP Start Malin Holmberg

70 HELP Start Malin Holmberg
Grunden i grammatiken § Vad bör absolut ingå? § Vad kan vänta till sedan? Ta bort 75%! § Vilken ordning? § Regel / Undantag? § Läromedel/ Datorprogram? § Metod? HELP Start Malin Holmberg

71 HELP Start Malin Holmberg
Mål? Ökad säkerhet i läsning genom träning på kopplingen bokstav/ljud Vem kan delta? Dyslexielever från mellanstadiet och uppåt Individuellt eller i grupp? Börja individuellt Hur ofta? Minst 2 ggr/vecka, gärna dagligen intensivt i perioder Help Start är inte ett komplett läromedel i engelska HELP Start Malin Holmberg

72 Vad kan vi göra för att underlätta för eleverna?
HELP Start Malin Holmberg

73 Kompensera och anpassa
HELP Start Malin Holmberg

74 HELP Start Malin Holmberg
Bok + ljudbok Lättläst på engelska t ex Nypon förlag HELP Start Malin Holmberg

75 Kompensera och anpassa
Undervisning och test Modern teknik, smarta telefoner och appar Bok och CD, digitala böcker Välj basläromedel med ljudstöd till alla texter! Talsyntes på engelska och Digitala lexikon Stavningskontroll t ex SpellRight § ”Pys” Obs! Undvik__ lucktest! TID Visa pennan HELP Start Malin Holmberg

76 HELP Start Malin Holmberg
Logopeden i skolan Engelsk Stavningskontroll SpellRight HELP Start Malin Holmberg

77 Guidad högläsning även på engelska
HELP Start Malin Holmberg

78 HELP Start Malin Holmberg
Sammanfattning Engelska hör till grundläggande bildning En bra pedagogisk diagnos + val av åtgärd Don efter person – HELP Start i vissa fall Kompensera så långt möjligt Direkt undervisning – learn/teach Öva/ drilla för flyt och överinlärning Multisensorisk undervisning Börja med det enkla – bygg från grunden Ge nycklar till koden Guidad högläsning viktigt HELP Start Malin Holmberg

79 Det finns ingen ”Quick Fix”!
HELP Start Malin Holmberg


Ladda ner ppt "Varför blir engelskan ofta svår när man har dyslexi?"

Liknande presentationer


Google-annonser