Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Next previous Innehåll Inledning Några enkla exempel Pekare till och kort beskrivning av större exempel Speciella referenser Harold, dvs boken ”Java Network.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Next previous Innehåll Inledning Några enkla exempel Pekare till och kort beskrivning av större exempel Speciella referenser Harold, dvs boken ”Java Network."— Presentationens avskrift:

1 next previous Innehåll Inledning Några enkla exempel Pekare till och kort beskrivning av större exempel Speciella referenser Harold, dvs boken ”Java Network Programming” Hall, "CORE Web Programming” Budd, ”Understanding Object-Oriented Programming with Java”, 2ed år 2000 Tut, dvs tutorial (~kurs) som finns hos SUN på nätet http://www.javasoft.com/docs/books/tutorial/networking/index.html http://www.javasoft.com/docs/books/tutorial/networking/index.html Fler (och större) exempel i katalogen http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D4334/99-00/contents/exempel.html Klient och serverprogrammering : Socketar Föreläsning 8 Fördjupning se tex Harold, Hall och/eller Tut Fördjupning se tex Harold, Hall och/eller Tut

2 previous next 2 Socketar Klienter och servrar (som sagts tidigare …) Dom flesta moderna nätverksprogram baseras på en klient-server-modell En server är ett program som erbjuder tjänster En klient är ett program som frågar en server om tjänster En server väntar på att klienter skall ansluta En klient initierar en "konversation"

3 previous next 3 Socketar Definition: En socket är en ändpunkt för en tvåvägskommunikation mellan två program som körs i nätverket. En socket är bunden till ett portnummer så att underliggande lager kan identifiera vart data skall skickas. Socketar finns av två typer –Serversocketar som väntar på att klienter skall ansluta sig –Klientsocketar som ansluter till klienter I Java representeras dessa av klasserna –ServerSocket och Socket

4 previous next 4 Socketar Socketar typiskt klientprogram 1. Skapa en socket. 2. Öppna in- och utström mot socketen. 3. Läs från och skriv på socketen. 4. Stäng strömmarna. 5. Stäng socketen.

5 previous next 5 Socketar... 1. Socket socket = new Socket(HOSTNAME, PORT). 2. out = new PrintWriter(socket.getOutputStream(), true); in = new BufferedReader(new InputStreamReader( socket.getInputStream())); 3. while ((userInput = stdIn.readLine()) != null) {out.println(userInput); System.out.println("från servern:" + in.readLine());}. 4. in.close(); out.close();. 5. socket.close().

6 previous next 6 Socketar Socketar typiskt serverprogram 1. Skapa en server-socket. 2. Lyssna efter anslutande klienter 3. Skapa socket mot varje anslutande klient 4. Öppna in- och utström mot klient-socketerna. 5. Läs från och skriv på klientsocketen. 6. Stäng strömmarna. 7. Stäng klient-socketerna. 8. Stäng server-socketen.

7 previous next 7 Socketar Exempel enkel server/klient app: servern /* Deklarera en serversocket: theServer (som lyssnar efter klienter), klientsocket: theConnection (som tar hand om ansluten klient), utdataström: p (för att skicka information till klienten) */ ServerSocket theServer; Socket theConnection; PrintWriter p; //Öppna serversocket på PORTNUMMER theServer = new ServerSocket(PORTNUMMER); while (VILLKOR) { //Så länge som VILLKOR är sant fortsätter vi theConnection = theServer.accept(); //Vänta till klient ansluter p = new PrintWriter(theConnection.getOutputStream()); p.println(INFORMATION); //Skicka INFORMATION till klienten theConnection.close(); // avbryt förbindelsen med klienten } theServer.close(); //Stäng serversocketen

8 previous next 8 Socketar... exempel kod (server) import java.net.*; import java.io.*; import java.util.Date; public class dayTimeServer { public final static int daytimePort = 4711; public static void main(String[] args) { ServerSocket theServer; Socket theConnection; PrintWriter p; try { theServer = new ServerSocket(daytimePort); //forts nästa sida

9 previous next 9 Socketar... try { while (true) { theConnection = theServer.accept(); System.out.println("Connection: "+ theConnection); p = new PrintWriter( theConnection.getOutputStream()); p.println(new Date()); theConnection.close(); } //end while } catch (IOException e) { theServer.close(); System.err.println(e); } } catch (IOException e) {System.err.println(e);} }

10 previous next 10 Socketar Exempel enkel server/klient app: klienten /* Deklarera en socket: theSocket (som som ansluter till servern), namn på severn: hostname (dvs servermaskinens ip-adress), indataström: inputStream (för att ta emot information från servern) */ Socket theSocket; String hostname; DataInputStream inputStream; //Skapa socket theSocket = new Socket(hostname, 4711); //indataström som läser från socketen inputStream = new DataInputStream(theSocket.getInputStream()); // ta emot information från servern String theTime = inputStream.readLine(); System.out.println("It is " + theTime + " at " + hostname); theSocket.close();

11 previous next 11 Socketar... exempel kod (klient) import java.net.*; import java.io.*; public class daytimeClient { public static void main(String[] args) { Socket theSocket; String hostname; DataInputStream inputStream; if (args.length > 0) { hostname = args[0]; } else { //om ingen ip-adress ges så använder vi lokala maskinens hostname = "localhost"; }

12 previous next 12 Socketar... try { theSocket = new Socket(hostname, 4711); inputStream = new DataInputStream(theSocket.getInputStream()); String theTime = inputStream.readLine(); System.out.println("It is " + theTime + " at " + hostname); } // end try catch (UnknownHostException e) { System.err.println(e); } finally {theSocket.close();} catch (IOException e) { System.err.println(e); }

13 previous next 13 Socketar Fasta portar Vi kan ansluta oss till fasta portar med på förhand given service på dom flesta datorer Tex –25 för mail –144 för news –23 för telnet En annan användbar port för att testa förbindelser eller egen klient är echo-porten nr: 7 Port 0-1023 reserverade för speciella typer av service –tex port 80 är den normala WWW-porten

14 previous next 14 Socketar Enkelt test import java.io.*; import java.net.*; public class EchoClient { public static void main(String[] args) throws IOException { Socket echoSocket = null; PrintWriter out = null; BufferedReader in = null; try { echoSocket = new Socket(”faun.nada.kth.se", 7); out = new PrintWriter(echoSocket.getOutputStream(), true); in = new BufferedReader(new InputStreamReader(echoSocket.getInputStream()));} catch (UnknownHostException e) { System.err.println("Don't know about host: faun."); System.exit(1);} catch (IOException e) { System.err.println("Couldn't get I/O for the connection to: faun."); System.exit(1); } Ett exempel som ansluter sig till “standardservicen” echo (på port 7) som helt enkelt bara skickar tillbaks den text man skickar till den. Ett exempel som ansluter sig till “standardservicen” echo (på port 7) som helt enkelt bara skickar tillbaks den text man skickar till den. Skapa klient kopplad mot en av NADAs datorer Samt in- och ut- ström Importera klasser för io och nät

15 previous next 15 Socketar... BufferedReader stdIn = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); String userInput; while ((userInput = stdIn.readLine()) != null) { out.println(userInput); System.out.println("echo: " + in.readLine()); } out.close(); in.close(); stdIn.close(); echoSocket.close(); } Ström mot terminalen Så länge som användaren ger input skicka det hela till socketen, läs svaret samt eka det på terminalen

16 previous next 16 Socketar En klient som ansluter till en server och hämtar angiven URL import java.io.*; import java.net.*; public class HttpClient { public static void main(String[] args) { try { if ((args.length != 1) && (args.length != 2)) throw new IllegalArgumentException("Wrong number of arguments"); OutputStream to_file; if (args.length == 2) to_file = new FileOutputStream(args[1]); else to_file = System.out; Ett exempel med ett klientprogram som ansluter till angiven URL och hämtar innehållet i aktuell fil. Utmatningen sker antingen till given fil eller till terminalen. Ett exempel med ett klientprogram som ansluter till angiven URL och hämtar innehållet i aktuell fil. Utmatningen sker antingen till given fil eller till terminalen. Första argumentet URL:en Andra argumentet eventuell fil dit utmatningen skall ske

17 previous next 17 Socketar... URL url = new URL(args[0]); String protocol = url.getProtocol(); if (!protocol.equals("http")) throw new IllegalArgumentException("URL must use 'http:' protocol"); String host = url.getHost(); int port = url.getPort(); if (port == -1) port = 80; // om ingen port given använd defaultporten String filename = url.getFile(); Socket socket = new Socket(host, port); InputStream from_server = socket.getInputStream(); PrintWriter to_server = new PrintWriter(new OutputStreamWriter(socket.getOutputStream())); to_server.println("GET " + filename); to_server.flush(); // Se till att det hela skickas på en gång! Dela upp URL:en på sina beståndsdelar Skapa socket mot angiven värd och port Skapa in- och utmatningsströmm ar mot servern Skicka förfrågan till servern mha GET

18 previous next 18 Socketar... byte[] buffer = new byte[4096]; int bytes_read; while((bytes_read = from_server.read(buffer)) != -1) to_file.write(buffer, 0, bytes_read); socket.close(); to_file.close(); } catch (Exception e) { System.err.println(e); System.err.println("Usage: java HttpClient [ ]"); } Skapa buffert för att läsa det servern skickar Så länge som det finns något att läsa skriv det på fil (eller terminal) Stäng förbindelse

19 previous next 19 Socketar En enkel WEB-server som bara ekar frågor som ställs till den import java.io.*; import java.net.*; public class HttpMirror { public static void main(String args[]) { try { int port = Integer.parseInt(args[0]); ServerSocket ss = new ServerSocket(port); for(;;) { Socket client = ss.accept(); En enkel server som bara ekar frågor som ställs till den. Kan bla användas för att se hur en fråga från en WEB-läsare ser ut eller hur data skall skickas tillbaks från en server. En enkel server som bara ekar frågor som ställs till den. Kan bla användas för att se hur en fråga från en WEB-läsare ser ut eller hur data skall skickas tillbaks från en server. Argumentet anger den port som servern skall köra på Skapa serversocket på angiven port Vänta till klient ansluter Vi kör om och om igen ända tills servern termineras (med tex CTRL-C)

20 previous next 20 Socketar... BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(client.getInputStream())); PrintWriter out = new PrintWriter(new OutputStreamWriter(client.getOutputStream())); out.println("HTTP/1.0 200 "); // Version & statuskod out.println("Content-Type: text/plain"); // typen på data som vi skickar out.println(); // Slut på huvudet out.flush(); String line; while((line = in.readLine()) != null) { if (line.length() == 0) break; out.println(line); } Skapa in- och utmatningsströmm ar mot klienten Skicka över protokoll- information till klienten Läs från klienten och eka tillbaks det

21 previous next 21 Socketar... out.close(); in.close(); client.close(); } catch (Exception e) { System.err.println(e); System.err.println("Usage: java HttpMirror "); } Kör genom att 1) starta programmet på den lokala datorn java HttpMirror 4444 2) Öppna klient mot “servern” från vanlig web-läsare http://localhost:4444 Ge eventuellt argument och se hur detta ter sig http://localhost:4444/test?arg1?arg2 Kör genom att 1) starta programmet på den lokala datorn java HttpMirror 4444 2) Öppna klient mot “servern” från vanlig web-läsare http://localhost:4444 Ge eventuellt argument och se hur detta ter sig http://localhost:4444/test?arg1?arg2

22 previous next 22 Socketar Weizenbaums klassiska Eliza (serverdelen) import java.net.*; import java.io.*; public class Therapist { static public void main (String [ ] args) { try { Therapist world = new Therapist(); } catch (IOException e) { System.out.println("Received an IO Exception" + e); } static final public int portNumber = 5321;

23 previous next 23 Socketar … (serverdelen) public Therapist () throws IOException { ServerSocket server = new ServerSocket(portNumber); while (true) { Socket sock = server.accept(); // start new thread to handle session Thread session = new TherapySession // Se nästa sida (sock.getInputStream(), sock.getOutputStream()); session.start(); }

24 previous next 24 Socketar Terapisten med tråd som servar viss klient... import java.io.*; import java.util.Vector; import java.util.StringTokenizer; public class TherapySession extends Thread { public TherapySession (InputStream ins, OutputStream outs) { Reader isread = new InputStreamReader(ins); in = new BufferedReader(isread); out = new OutputStreamWriter(outs); } private String name = ""; private BufferedReader in; private Writer out;

25 previous next 25 Socketar... (terapisten)... private String response (String text) { // answer a question with a question if (text.endsWith("?")) return "Why do you want to know?"; // break up line Vector words = new Vector(); StringTokenizer breaker = new StringTokenizer(text.toLowerCase(), ".,?!"); while (breaker.hasMoreElements()) words.addElement(breaker.nextElement()); // look for \I feel" if ((words.size() > 1) && words.elementAt(0).equals("i") && words.elementAt(1).equals("feel")) return "Why do you feel that way?";

26 previous next 26 Socketar... (terapisten)... // look for relatives for (int i = 0; i < words.size(); i++) { String relative = (String) words.elementAt(i); if (isRelative(relative)) return "Tell me more about your " + relative; } // nothing else, generic response return "Tell me more"; } private boolean isRelative (String name) { return name.equals("mother") || name.equals("father") || name.equals("brother") || name.equals("sister") || name.equals("uncle"); }

27 previous next 27 Socketar... (terapisten)... public void run () { boolean continueReading = true; try { // get name out.write("Hello. Welcome to therapy. What is your name?\n"); out.flush(); name = in.readLine(); out.write("Well " + name + " what can we do for you today?\n"); out.flush(); // now read and respond while (continueReading) { String text = in.readLine(); out.write(response(text) + "\n"); out.flush(); } } catch (IOException e) { continueReading = false; }

28 previous next 28 Socketar...Eliza (klientdelen) import java.io.*; import java.net.*; public class TherapyClient { public static void main (String [ ] args) { try { TherapyClient world = new TherapyClient(); } catch (IOException e) { System.out.println("Received an IO exception " + e); } static final public int portNumber = 5321; private BufferedReader input, term; private Writer output;

29 previous next 29 Socketar... (klienten)... public TherapyClient () throws IOException { // open standard input as bufered reader term = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); // open socket as a reader and a writer Socket sock = new Socket(InetAddress.getLocalHost(), portNumber); Reader isread = new InputStreamReader(sock.getInputStream()); input = new BufferedReader(isread); output = new OutputStreamWriter(sock.getOutputStream());

30 previous next 30 Socketar... (klienten) // now read and print while (true) { // read and print something from therapist String line = input.readLine(); System.out.println(line); // get our response line = term.readLine(); if (line.equals("Quit")) break; output.write(line + "\n"); output.flush(); }

31 previous next 31 Socketar Meddelande-server baserad på socketar Det sista exemplet är lite större och beskrivs på separat WEB-sida http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D4334/99-00/contents/exempel.html


Ladda ner ppt "Next previous Innehåll Inledning Några enkla exempel Pekare till och kort beskrivning av större exempel Speciella referenser Harold, dvs boken ”Java Network."

Liknande presentationer


Google-annonser