Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Next previous Java: kort introduktion. Trådar. Något om mutex, Dekkers algoritm och monitorer. Javas ("inbyggda monitor") synchronized. Objektorienterad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Next previous Java: kort introduktion. Trådar. Något om mutex, Dekkers algoritm och monitorer. Javas ("inbyggda monitor") synchronized. Objektorienterad."— Presentationens avskrift:

1 next previous Java: kort introduktion. Trådar. Något om mutex, Dekkers algoritm och monitorer. Javas ("inbyggda monitor") synchronized. Objektorienterad Realtidsprogrammering 2000 Objektorienterad Realtidsprogrammering 2000

2 previous next 2 Java och trådning Java Java är konstruerat på SUN –Första versionen släpptes 1995 Starkt typat –Dvs det går att avgöra typkompatibilitet av alla uttryck i programmet vid kompileringstillfället. Virtuell maskin (VM) som gör det maskinoberoende –En speciell VM per plattformstyp överbryggar olikheter i plattformarnas arkitektur Klassbibliotek –språkklasser, stränghantering, grafik, gränssnitt, fönster, Internet, händelsehantering, processer, collections, mm Bindning till WWW –med applets och liknande Har fått sin huvudsakliga spridning via Internet Syntax som C. Semantik och klasser mer som Smalltalk

3 previous next 3 Java och trådning Arkitektur källkod java bytekod Pc VM Mac VM Unix VM kompilera (javac) en virtuell maskin per plattformstyp kör (java)

4 previous next 4 Java och trådning Java: mitt första "program" Skapa en fil med namnet MyFirstProgram.java Skriv följande kod i filen: import java.io.*; public class MyFirstProgram{ public static void main (String [] args){ System.out.println("Mitt första program!"); }

5 previous next 5 Java och trådning... kompilera och kör Kompilera >javac MyFirstProgram.java Då genereras en körbar fil MyFirstProgram.class Kör genom att starta Javas virtuella maskin med program/klassnamnet som argument >java MyFirstProgram Mitt första program! Regeln är att klassens static void main-metod alltid exekveras

6 previous next 6 Java och trådning Ett "Javaprograms" struktur En klass ser ut på följande sätt public class KlassNamn extends SuperKlassNamn{ attribut (instans- och klassvariabler) metoder (instans- och klassmetoder) konstruktörer } Kallas också för medlemmar En metod modifierare returtyp funktionsnamn(argument){ programsatser }

7 previous next 7 Java och trådning Konstruera klass Klassnamn = filnamn –En klass skall ha samma namn som den fil den placeras i Klassen Circle i filen Circle.java En fil kan innehålla flera klasser men bara en av dem kan vara deklarerad public, –Det är den publika klassens namn som motsvarar filens Definition av klass, mall public class KlassNamn extends SuperKlassNamn{ Modifierare TypIvar1 ivar1; Modifierare MetodTyp metod1(TypArg1 arg1) {} public KlassNamn() {} } instansvariabler metoder konstruktörer

8 previous next 8 Java och trådning Deklarera och instansiera Deklaration av instans KlassNamn variabelNamn; Instansiering variabelNamn = new KlassNamn(); alternativt, både deklaration och instansiering på en gång KlassNamn variabelNamn = new KlassNamn();

9 previous next 9 Java och trådning Kompilera och köra Environmentvariabel –För bekväm hantering sätt path (se systemdokumentation) så att kompilator, virtuell maskin och bibliotek enkelt hittas Plattformsberoende hur detta går till Kompilera med javac filnamn javac KlassNamn.java –om allt går bra skapas då en fil med namnet KlassNamn.class Kör med java klassnamn java KlassNamn

10 previous next 10 Java och trådning Typer I Java måste alla variabler och metoder deklareras med typ Typ variabel; Det finns primitiva typer som int, char, float och boolean int x; En variabel kan ges ett initialt värde vid deklarationen int x = 10; Man kan också använda typer som är implementerade som vanliga klasser String course = "O2R";

11 previous next 11 Java och trådning Modifierare En modifierare kan användas för att ange vilka objekt som kan accessa en klass eller dess medlemmar (dvs dess attribut eller metoder), mest grundläggande är: static indikerar att medlemmen är klassvariabel eller klassmetod public medlemmen är accessbar överallt där dess klass är accessbar protected medlemmen endast accessbar i klassen, dess subklasser eller i aktuellt package (vi återkommer till package vid senare tillfälle) private medlemmen endast accessbar i den klass som definierar den ingen modifierare accessbar av andra klasser i samma paket

12 previous next 12 Java och trådning Exempel public class BankAccount{ protected int balance = 0; public void deposit (int amount) { balance = balance + amount; } public void withdraw (int amount) { balance = balance - amount; } public int balance (){ return balance; }

13 previous next 13 Java och trådning... BankAccount account1, account2; int transfer; account1 = new BankAccount(); account2 = new BankAccount(); account1.deposit(200); account2.deposit(100); transfer = 75; account1.withdraw(transfer); account2.deposit(transfer); account2.balance(); // resultat 175

14 previous next 14 Java och trådning Klasser En klass och dess metoder skrivs i en enda fil med samma namn som klassen En fil kan innehålla både klass som används av andra klasser och hjälpklasser, s.k. inre klasser En klass kan vara public, dvs åtkomlig för alla, protected, dvs endast åtkomlig för klasser i samma paket eller subklasser, paketåtkomstbar, dvs endast åtkomlig av andra klasser i samma paket eller slutligen private, dvs bara åtkomlig av klasser i dess omedelbara omgivning (~fil)

15 previous next 15 Java och trådning Interface Ett interface beskriver API-et för en viss grupp av klasser (som deklarerar att dom implementerar detta gränssnitt) Ett interface –placeras, precis som en klass, i en fil med samma namn som interfacet med suffixet.java –kompileras med javac för att generera en.class-fil Ett interface deklarerar endast metodapier (och eventuellt konstanter) Motsvarar en pure abstract class i C++

16 previous next 16 Java och trådning En tråd, lättviktsprocess eller exekveringsomgivning är en viss sekvens av kontroll inom ett program I Java skapas en tråd som antingen subklass till klassen Thread eller genom att implementera gränssnittet Runnable i båda fallen skrivs en metod run som definierar vad som skall göras i tråden Trådar Program med två trådar

17 previous next 17 Java och trådning Subklassa Thread eller implementera Runnable Beskriva egen tråd genom att subklassa Thread class MyThread extends Thread { public void run() { //Här beskriver vi vad som skall göras så länge tråden "lever" //ofta en while-loop med stoppvillkor } MyThread «interface» Runnable run (): void Thread run(): void relevanta delar av Thread samt Runnable

18 previous next 18 Java och trådning Exempel public class MyThread extends Thread { public void run() { int x = 0; while(x < 100) { System.out.println("x: " + x); x++; } Vi testar tråden, dvs startar via meddelandet start MyThread myThread = new MyThread(); myThread.start(); MyThread Thread Runnable Alternativ notation för att visa att Thread implementerar Runnable

19 previous next 19 Java och trådning... trådar med Runnable I många fall fungerar det inte att subklassa Thread utan vi vill kanske ha en annan superklass Då kan vi istället implementera Runnable public class MyRunnable implements Runnable { public void run() { int x = 0; while(x < 100) { System.out.println("x: " + x); x++; } MyRunnable run() «interface» Runnable

20 previous next 20 Java och trådning... och testar genom att starta en instans av vår klass via klassen Thread Thread wrappingThread = new Thread(new MyRunnable()); wrappingThread.start(); Vi ser på fler exempel från Suns tutorial om trådar Thread run(): void Thread(Runnable r) target : Runnable if (target != null) { target.run(); } target = r; relevanta delar av Thread

21 previous next 21 Java och trådning Uppdatering av gemensam resurs Ge värden för a, b, c och d m1 = max(a, b); m2 = max(c, d); Antag att vi har följande program (beskrivet med ett aktivitetsdiagram) Här har det ingen betydelse om m1 eller m2 beräknas först då satserna disjunkta m = max(m1, m2);

22 previous next 22 Java och trådning... med tidsberoende beteende j = 10; j.print(); j = 100; Om vi istället betraktar följande program Så är resultatet (utskriften via print ) beroende av vilken av grenarna som utförs först

23 previous next 23 Java och trådning Bankkonto med flera trådar kan ge problem BankAccount deposit(int amount) withdraw(int amount) int balance = 0 b1 = balance; balance = b1 + amount; b2 = balance; balance = b2 - amount; Tråd 1 //visa kontohavare1 balansen account.balance.display() //kontohavare1 tar ut belopp account.withdraw(100) // visa hur mycket som finns på kontot account.balance.display() Tråd 1 //visa kontohavare1 balansen account.balance.display() //kontohavare1 tar ut belopp account.withdraw(100) // visa hur mycket som finns på kontot account.balance.display() vi initierar kontot (sätter in 500) account.balance = 500 vi initierar kontot (sätter in 500) account.balance = 500 Tråd 2 //visa kontohavare2 balansen account.balance.display() //kontohavare2 sätter in belopp account.deposit(200) // visa hur mycket som finns på kontot account.balance.display() Tråd 2 //visa kontohavare2 balansen account.balance.display() //kontohavare2 sätter in belopp account.deposit(200) // visa hur mycket som finns på kontot account.balance.display()

24 previous next 24 Java och trådning Bankkonto och flera trådar, problem Om flera trådar samtidigt har möjlighet att uppdatera bankkontot så får vi tidsberoende resultat Beroende av ordning kommer kontot nu ha 400, 600 eller 700 Tråd1Tråd2 b1b2balance b1 = balance500500 b2 = balance500 balance = b2 + 200700 balance = b1 - 100400 Tråd1Tråd2 b1b2balance b1 = balance500500 balance = b1 - 100400 b2 = balance400 balance = b2 + 200600 Tråd1Tråd2 b1b2balance b1 = balance500500 b2 = balance500 balance = b1 - 100 400 balance = b2 + 200 700 Möjlighet 1 Möjlighet 2-3 (samma resultat om tråd 2 först) Möjlighet 2-3 (samma resultat om tråd 2 först) Möjlighet 4

25 previous next 25 Java och trådning Kritiska regioner I bankkontoexemplet kan vi identifiera kritiska regioner som måste exekveras tillsammans Både kodkroppen i withdraw och deposit är kritiska regioner vi vill skydda kritisk region –en process i taget i regionen –ingen annan process ska få komma in om någon annan redan där –helst skall ingen process behöva vänta i det oändliga på att komma in b1 = balance; balance = b1 + amount; b2 = balance; balance = b2 - amount; Kritisk region

26 previous next 26 Java och trådning Mutex Kritiska regioner kan skyddas med olika tekniker för inbördes exklusiv exekvering (mutexbegin/mutexend) Man använder lås innan man exekverar kritisk region och släpper det när man är klar med kodavsnittet Man kan skydda med –semafor –monitor –brevlåda Vi kommer titta närmare på monitorer, semaforer och relaterade tekniker mutexbegin; b1 = balance; balance = b1 + amount; mutexend;

27 previous next 27 Java och trådning Dekkers algoritm En implementation av mutexbegin/mutexend av den Holländska matematikern Dekker mutexbegin: need(me) = true; while(need(other)) { if(turn != me) { need(me) = false; while(turn != me); need(me) = true; } mutexend: need(me) = false; turn = other;

28 previous next 28 Java och trådning... Korrekt Men –hopplös komplicerad om vi har fler än två processer –använder busy-wait vilket vi också vill undvika

29 previous next 29 Java och trådning Monitorer En monitor är ett objekt som kan fungera som ett staket runt kritisk data En monitor används för att låsa en viss kritisk region. Medan kodsekvens/objekt finns i monitorn kan ingen annan exekvera denna region/del av objektet

30 previous next 30 Java och trådning Exklusiv exekvering av delar av objekt I Java finns en inbyggd konstruktion för att hantera kritiska regioner –Om man använder nyckelordet synchronized antingen i en metoddeklaration synchronized void metod() { //... } –eller genom att låsa ett objekt i ett visst kodblock //... synchronized(lockObject) { //... }

31 previous next 31 Java och trådning... Det förstnämnda fallet är ekvivalent med att skriva void metod() {synchronized(this) { //... } Vad som händer är att alla synkroniserada kodavsnitt placeras i en monitor för objektet i vilket bara en tråd i taget kan befinna sig –Dvs alla synchronized-deklarerade metoder och kodavsnitt låses –Andra metoder och kodavsnitt är inte låsta

32 previous next 32 Java och trådning Bankkonto med flera trådar: lös problemet med synchronized BankAccount deposit(int amount) withdraw(int amount) int balance = 0 synchronized(this) { b1 = balance; balance = b1 + amount; } synchronized(this) { b1 = balance; balance = b1 + amount; } synchronized(this) { b2 = balance; balance = b2 - amount; } synchronized(this) { b2 = balance; balance = b2 - amount; } En enkel lösning på problemet är att använda synchronized i dom kritiska regionerna Nu kommer dom kritiska regionerna köras odelade och endast en av regionerna kan köras i taget Nu kommer dom kritiska regionerna köras odelade och endast en av regionerna kan köras i taget

33 previous next 33 Java och trådning...bankkonto Enklast är att deklarera metoderna som synkroniserade public class SynchronizedBankAccount1{ protected int balance = 0; public synchronized void deposit (int amount) { balance = balance + amount; } public synchronized void withdraw (int amount) { balance = balance - amount; } public int balance (){ return balance; }

34 previous next 34 Java och trådning...bankkonto alternativ med subklass Alternativt skulle vi kunna subklassa och skriva över dom metoder som behöver synkroniseras public class SynchronizedBankAccount2 extends BankAccount{ public synchronized void deposit (int amount) { super.deposit(amount); } public synchronized void withdraw (int amount) { super.withdraw(amount); } Metoder som inte är synkroniserade i superklasser kan skrivas över i subklass och samtidigt deklareras som synkroniserade Metoder som inte är synkroniserade i superklasser kan skrivas över i subklass och samtidigt deklareras som synkroniserade


Ladda ner ppt "Next previous Java: kort introduktion. Trådar. Något om mutex, Dekkers algoritm och monitorer. Javas ("inbyggda monitor") synchronized. Objektorienterad."

Liknande presentationer


Google-annonser