Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Oro för infektionssjukdom i barnfamiljer En populationsbaserad studie i Dalarna och Småland Christer Petersson Distriktsläkare Växjö STRAMA. Hotel Arlandia.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Oro för infektionssjukdom i barnfamiljer En populationsbaserad studie i Dalarna och Småland Christer Petersson Distriktsläkare Växjö STRAMA. Hotel Arlandia."— Presentationens avskrift:

1 Oro för infektionssjukdom i barnfamiljer En populationsbaserad studie i Dalarna och Småland Christer Petersson Distriktsläkare Växjö STRAMA. Hotel Arlandia

2

3 Syfte 1 Att jämföra familjer med hög och låg oro för infektionssjukdom med avseende på: *familjesociala faktorer, *uppfattning om infektionskänslighet * uppfattning om antibiotikas effekter

4 Syfte 2 Att relatera oro för infektionssjukdom till rapporterad sjuklighet, läkarbesök och antibiotikaförskrivning till det 18-månader gamla barnet i familjen

5 Population 1185 möjliga 18 mån barn från 7 kommuner i Småland och Dalarna 955 inkluderade familjer 83,7% 831 familjer fullföljde studien dvs 87,0 % av de inkluderade

6 Metod I samband med inklusion en enkät, som bl.a innefattade fyra frågor om oro för sjukdom och två frågor om antibiotika Infektionsdagbok för alla familjemedlemmar under 1 månad

7 Fyra påståenden om oro för (infektions)sjukdom 1. Ditt barns infektioner bekymrar dig mycket 2.Varje gång ditt barn är sjukt, är du rädd att det är något allvarligt 3.Ditt barn blir oftare sjukt än andra barn i samma ålder 4.Du är ofta rädd att ditt barn ska bli allvarligt sjukt

8 Svarsalternativ Stämmer precis (1poäng) Stämmer delvis ( 2 poäng) Stämmer knappast (3 poäng) Stämmer inte alls( 4 poäng)

9 Klassifikation av oro 4-7 poäng=hög oro ( n=40) 8-12 poäng=medeloro ( n=311) poäng=låg oro (n=467)

10 Två påståenden om antibiotika De flesta luftvägsinfektioner hos vuxna läker utan antibiotika De flesta luftvägsinfektioner hos barn läker utan antibiotika

11 Resultat Vid univariata analyser fanns ett tydligt samband mellan en rad familjesociala variabler och grad av oro

12 Signifikant högre grad av oro Om barnet inte hade några syskon Om barnet hade allergi/astma Om barnet vistades på daghem

13 Hög grad av oro Om familjen bodde i hyreslägenhet Om någon i familjen var rökare Om ensamförälder Om mamma och pappa inte hade akademisk examen Om båda föräldrar var födda utanför Skandinavien

14 Hög oro Om barnet uppfattades som infektionskänsligt Om mamma uppfattade sig själv som infektionskänslig Om man hade orealistiska förväntningar på antibiotika

15 Sjuklighet Ingen skillnad i totalt antal rapporterade symtomdagar mellan grupperna Fler i orosgruppen rapporterade barnet som sjukt vid ett infektionssymtom Fler dagar med febril luftvägsinfektioner i gruppen med hög/medel oro

16 Percent Number of days with RTI sympto ms High concern n =40 Medium concern n=311 Low concern n = > Andel dagar med luftvägssymtom under en månad

17 Percent High concern n =40 Medium concern n=311 Low concern n =467 p Physician consultation <0.001 Antibiotic prescription <0.001 Antibiotic prescriptions among consulting children <0.001 Läkarbesök och antibiotika i de tre grupperna

18

19 Antibiotikaförskrivning under en månad (logistisk regression) Gruppen hög/medel oro mot gruppen låg oro: Sannolikheten för antibiotika: OR= 4,01 (1,97-7,97)

20 Faktorer av betydelse för hög/medel oro för sjukdom Vid multipel logistisk regressionsanalys föll flera av de sociala faktorerna bort som bestämningsfaktorer till oro, medan frågor om antibiotikakunskap och upplevelse av infektionskänslighet kvarstod med höga odds

21 Kvarstod som bestämningsfaktorer till hög oro Inga syskon OR 2,28 (1,59-3,27) Bor i hyreslägenhet OR 1,63 (1,06-2,50) Ingen förälder akademisk examen OR 1,50 (1,05-2,16) Orealistiska förväntningar på antibiotika 2,26 (1,55-3,32) Barnet upplevt som infektionskänsligt OR 4,11 (2,23-7,57)

22 Konklusioner Oro för (infektions)sjukdom var en stark determinant för läkarkonsultationer och antibiotikaförskrivning till 18- månadersbarn Tydlig association mellan oro och uppfattningen att barnet är särskilt infektionskänsligt Tydlig association mellan oro och orealistiska förväntningar på antibiotika

23 Rimlig förhoppning? En god konsultation, där doktorn tar fasta på föräldrarnas oro och ger adekvat information om symtom och sjukdom kan bidra till lägre antibiotikaförskrivning med bibehållen föräldratillfredsställelse

24 CrudeAdjusted Model 1Model 2 OR95%CIOR95%CIOR95%CI Study group No sibling Allergy/asthma Group daycare Living in rental flat Smoker in the family

25 Single parent No parent with academic education Both parents born outside Scandinavia Inadequate beliefs in antibiotics Either parent perceived as infection prone Child perceived as infection prone

26 Bortfall Område med hög konsumtion N=800 procent Område med låg konsumtion N= 385 procent Kom ej till BVC besöket 0,90 Språksvårigheter4,01,6Chi 2 p=0,034 Besvärlig social situation 2,13,4Chi 2 p=0,120 Vill ej delta i studien 13,0 Chi 2 p=0,549 Ej återlämnat enkäten 10,410,1Chi 2 p=0,728 Flyttat0,30

27 Per cent High concern (n=40) Medium concern (n=311) Low concern (n=467) Chi2p Child data Being a boy Born outside Scandinavia No siblings <0.001 Allergy/asthma <0.001 Other chronic illness Group day care Family data Living in a rental flat <0.001 Daily smoking in the family <0.001 Single parent Mother without academic education <0.001 Father without academic education <0.001 Either parent unemployed Both parents born outside Scandinavia <0.001 Either parent with allergy/asthma Illness perception and antibiotic knowledge Child perceived as infection prone <0.001 Mother perceived as infection prone <0.001 Father perceived as infection prone Inadequate beliefs in antibiotics <0.001


Ladda ner ppt "Oro för infektionssjukdom i barnfamiljer En populationsbaserad studie i Dalarna och Småland Christer Petersson Distriktsläkare Växjö STRAMA. Hotel Arlandia."

Liknande presentationer


Google-annonser