Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Därför är det bra med talböcker Mediesprånget 2012-02-21 Anna Fahlbeck, TPB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Därför är det bra med talböcker Mediesprånget 2012-02-21 Anna Fahlbeck, TPB."— Presentationens avskrift:

1 Därför är det bra med talböcker Mediesprånget 2012-02-21 Anna Fahlbeck, TPB

2 Vad är en talbok? Talböcker är inläsningar av tryckta böcker Skillnaden mellan talböcker och ljudböcker är juridisk: •Ljudbok - kan alla köpa – avtalat med upphovsrättsinnehavaren •Talbok – görs med stöd av 17 § upphovsrättslagen och kan bara göras av bibliotek och organisationer som har regeringens tillstånd (för att personer med läsnedsättning ska ha tillgång till de medier de behöver på det sätt som passar dem)17 § upphovsrättslagen

3 Talböcker för alla med läsnedsättningar •Läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi •Synnedsättning •Rörelsehinder •Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar •Kognitiva funktionsnedsättningar •Tillfälligt läshinder

4 Talböcker förmedlar skriftspråk •Läsning = Avkodning x Förståelse •För barn som har problem att lära sig läsa behövs Träning och Alternativa Läsverktyg samtidigt •genom t ex högläsning och/eller att läsa/lyssna på talböcker möter barnet skriftspråk

5 Talböcker förmedlar skriftspråk Att läsa talböcker är Lästräning – det kan hjälpa barnen •förstå meningsuppbyggnad •förstå hur språket är uppbyggt •utveckla språket •ordförrådet ökar

6 Talböcker förmedlar skriftspråk Att läsa talböcker kan •minska svårigheter med avkodning (Høien&Lundberg) •väcka läslust •öka motivationen att läsa •väcka barnets intresse för läsning •öka eller behålla barnets intresse för läsning och böcker •ge idéer och tankar, reflektioner

7 Att läsa talböcker kan •Öppna för den goda cirkeln •Ordförrådet och läsförmågan: Den goda cirkeln – ökad bokläsning leder till större ordförråd vilket kan göra det lättare att läsa •Ge läsupplevelse - får innehållet på sin nivå, kan vila från läsningen och bara lyssna •Ovana lyssnare behöver lära sig att ”läsa med öronen” – de behöver träna på att lyssna på texter

8 DAISY •TPB gör alla talböcker i DAISY- format •DAISY = Digitalt Anpassat InformationsSYstem •En fri, internationellt etablerad standard •DAISY är en digital teknik som strukturerar ljud, text och bild på ett sätt som gör det enklare att söka i och läsa texten •Det är Mp3-filer i talböckerna

9 Hur kan man lyssna? •Talboksspelare •Mp3-CD-spelare •Mp3-spelare •Mobil •Läsprogram i datorn: Amis (TPBReader) är ett gratisprogram EasyReader, Lexiläser

10 Vad är DAISY text och ljud? •en talbok som innehåller den tryckta bokens text och bild •TPB gör alla barn- och ungdomsböcker som DAISY text och ljud •med läsprogram kan man samtidigt se den tryckta boken på skärmen •text och inläsning är synkroniserade •alla TPB:s barnböcker är inlästa med mänsklig röst

11 DAISY text och ljud – titta och lyssna! •Installera AmisInstallera Amis •Öppna Amis •Hämta upp boken: −gå till Arkiv −Öppna −Leta upp boken där du sparade den −Öppna Titta och lyssna !

12 DAISY text och ljud med Amis

13 Vad finns det för talböcker? •91186 DAISY-talböcker (2012-02-20) •5650 DAISY text och ljud •8307 på engelska •11762 för barn (2012-02-20) •1054 DAISY text och ljud för barn •223 på engelska för barn •39 DAISY text och ljud för barn på engelska

14 Vad finns det för talböcker? •Skönlitteratur •Faktaböcker •Lite läromedel •Högskolelitteratur •På över 50 språk

15 Olika typer av talböcker •Talbok för lästräning •Engelsk språkträning •Specialinläsning •Facklitteratur för seende •Olika typer av talböckertalböcker •TPB-katalogenkatalogen

16 Vilka producerar talböcker? Inte bara TPB producerar talböcker: •Bibliotekstjänst, Btj – fr a ungdomsböcker •Inläsningstjänst AB, Ilab – fr a läromedel •Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM – ansvarar för läromedel till grundskola, gymnasium och KomVux läromedel •MEN huvuddelen av alla talböcker för barn hamnar i TPB:s katalog!

17 Talbokstillstånd •Nedladdning av talböcker kräver talbokstillstånd •Bibliotek söker talbokstillstånd hos regeringen •Information och exempel på ansökan finns på TPB:s webbplatsTPB:s webbplats

18 Informationskampanj riktad till skolbiblioteken •Skaffa talbokstillstånd •Börja ladda ned och låna ut talböcker •Bli registrerare •Registrera elever för tjänsten Egen nedladdning

19 Skolbibliotek och talbokstillstånd Talbokstillståndet kan sökas för •ett skolbibliotek om biblioteket inte kan utnyttja folkbibliotekets talbokstillstånd •en skolbibliotekscentral som blir ombudsbibliotek för de skolbibliotek den har knutna till sig. Skolbibliotekscentralen lånar i sin tur ut talböckerna till skolbiblioteken.

20 TPB:s skolbibliotekspolicy •För att skolbiblioteken ska få talbokstillstånd ska följande förutsättningar vara uppfyllda: –att det finns en fungerande låneverksamhet på skolbiblioteket –att skolbiblioteket har kunskap om vad som gäller upphovsrättsligt vid hanteringen av talböckerkunskap om vad som gäller upphovsrättsligt •Talbokstillståndet gäller skolbiblioteket eller skolbibliotekscentralen, inte skolan i sig eller enskilda lärare

21 Skolbibliotek med talbokstillstånd –Kan ladda ned talböcker och låna ut till elever –Kan registrera elever för tjänsten Egen nedladdning

22 Testprojekt på Lidingö •Speciallärare Anita Hildén •Testat DAISY text och ljud med Amis och EasyReader •Enkät till lärare •Enkät till elev

23 Vilka var barnen? •17 flickor 32 pojkar •7-15 år •Varierande läshinder (ej synskada) •Ovana att använda talböcker utan text också •Datorvana

24 Resultatet •100% av lärarna ville fortsätta använda DAISY text och ljud i sin undervisning •98% av eleverna ville fortsätta använda DAISY text och ljud •Markeringen i texten hjälpte •Bilden ökade läsförståelsen •Rapport på TPB:s webbplatswebbplats

25 Broschyr för lärare Läsutveckling med talböcker •av Anita Hildén •bygger på: −erfarenheterna från Lidingö med DAISY text och ljud −läsforskning

26 Informationsspridning - förberedelse • Informera personalen på Språkpedagogiskt centrum och skoldatateket och få dem med på tågetSpråkpedagogiskt centrum • Samla information om Egen nedladdning på bibliotekets intranät • Utforma en kontaktlapp, som är lätt att ändra efter behov, för att dela ut till lärare, föräldrar och kunder

27 DAISY Direkt – Egen nedladdning Alla kan läsa – en del med öronen! 90 000 talböcker väntar på att laddas ner direkt hem till dig Kontakta: Anna Fahlbeck Tel: 013 – 20 66 55 anna.fahlbeck@linkoping.se Välkommen att boka handledning för direktnedladdning hemifrån!

28 Informationsspridning - förberedelse • Informera och utbilda personalen på stadsbiblioteket • Utforma information om Egen nedladdning på bibliotekets hemsida, med flera möjligheter för låntagarna att få kontakt och som kan underlätta för lärare som vill hjälpa elever till egen nedladdning bibliotekets hemsida • Sätta upp affischer och information om Egen nedladdning i biblioteketaffischerinformation

29 Informera olika förmedlare • Syncentralen • Synskadades riksförbund • Olika kommunala vuxenutbildningar och SFI • Läsombud • Habiliteringen • Heminstruktörer inom syn och hörsel • Nätverk och föreningar för personer med olika funktionsnedsättningar – t ex ”Rätten till läsning”, Anhörigcentrum

30 Informera genom olika programverksamheter • Arrangera Dyslexiveckan • Medverka i lokala arrangemang som t ex: - Bokmässor - Äldredagen - SRF:s möten för anhöriga och synskadade - Anhörigcentrum - Hjälpmedelmässa - Bokcirklar – ”Läscafé” för äldre

31 Vill nå alla barn och ungdomar •Vill nå alla barn och ungdomar Idé från •Språkpiller med ”recept” på böcker att låna på biblioteket •projektet Busenkelt - nedladdning för barn i Katrineholm, från Bibliotek för alla Nr 1 2010

32 Informera all personal i grundskolan •samarbeta med all personal i skolan, för att de ska känna till tjänsten Egen nedladdning: - Skolpsykologer - Logopeder - Talpedagoger - Specialpedagoger - Speciallärare - Lärare - Sjukhusskolan

33 Informera all personal i grundskolan • olika möten med lärare, t ex - Årets bokskörd - Bokprat - Visningar - Föräldramöten - Handledning - Dyslexivecka - utbildning i ”Alternativa läsverktyg och nedladdning av DAISY” - prova att läsa Daisy text och ljud med Amis och testa mp3-spelare

34 Tips för biblioteksarbetet •Favoritböcker – även som talbok •Bokprat – alltid ha med talböcker •Böcker till klass – lägg till talböcker •Utställningar – visa även talböckerna •Visa i biblioteket att ni kan ladda ner talböcker och erbjuder Egen nedladdning! •Specialinriktade bokprat •Boksamtal - läsförståelse

35 Praktiska tips Olika sätt att läsa •TPB i samarbete med BTJ förlag, 2008 •Redaktör Jenny Nilsson

36 Praktiska tips Beställ informationsmaterial gratis på TPB:s webb: trycksakertrycksaker - Tidskrifter: Bibliotek för alla - Broschyrer - Faktablad:  Egen nedladdning, april 2011  Ladda ner och låna ut talböcker för folk- och skolbibliotek, januari 2012

37 •Anna Fahlbeck ungdomsbibliotekarie •anna.fahlbeck@tpb.se Följ gärna TPB på: Facebook Twitter TACK!


Ladda ner ppt "Därför är det bra med talböcker Mediesprånget 2012-02-21 Anna Fahlbeck, TPB."

Liknande presentationer


Google-annonser