Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Slide title minimum 48 pt Slide subtitle minimum 30 pt I portalen “Ericsson for Me” hittar du en sammanställning av Ericssons fritidsklubbar, under förmåner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Slide title minimum 48 pt Slide subtitle minimum 30 pt I portalen “Ericsson for Me” hittar du en sammanställning av Ericssons fritidsklubbar, under förmåner."— Presentationens avskrift:

1 Slide title minimum 48 pt Slide subtitle minimum 30 pt I portalen “Ericsson for Me” hittar du en sammanställning av Ericssons fritidsklubbar, under förmåner - fritidsklubbar. Så här hittar du din klubb och ansluter dig:  Surfa till “Ericssons for Me” (www.ericssonforme.com)www.ericssonforme.com  Logga in med ditt personnummer och Flexpay lösenord (om du glömt det kan du följa anvisningarna för att få ett nytt via mail)  Välj “Mina förmåner” i menyn  Under rubriken “Ericssons Fritidsklubbar” hittar du oss  Välj den klubb du är intresserad av för att läsa mer (verksamhetsbeksrivning, kontaktpersoner, avgift före och efter Ericssons bidrag…)  Är det något för dig? Välj i så fall “Gå vidare”  Bekräfta medlemsuppgifterna och godkänn anmälan Du är nu anmäld till klubben. Avgiften (efter ekonomiskt bidrag) dras automatiskt vid nästa löneutbetalning och klubben ansluter dig direkt som medlem. Välkommen! Fritidsklubbar i Stockholmsområdet: Ericssons Datorklubb - EDKX www.edkx.se Ericssons Flygklubb www.ericssonsflygklubb.se Ericssons Seglarklubb www.ericssonseglare.com Ericsson Stockholm Idrottsklubb - ESIK www.esik.se Ericsson-anställdas Aktieägarförening www.ericaktie.org Ericssons Astronomiförening www.eaf.se Ericssons Musikklubb www.ericssonmusikklubb.se LM Ericssons Fotoklubb www.erifk.se LME Pistolklubb www.lmepk.org SK0CT Amatörradioklubb www.sk0ct.se Trädgårdsklubben Busfröna www.busfrona.hobby-site.com Ericssons Film- och Videoklubb erivideo.webhop.org Ericssons Konstförening i Stockholm www.ericssonkonstforeningkista.se

2 Slide title minimum 32 pt (32 pt makes 2 rows Text and bullet level 1 minimum 24 pt Bullets level 2-5 minimum 20 pt !"#$%&'()*+,-./0123456789:; ?@ABCDEFGHIJK LMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdef ghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤ ¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´¶·¸¹º»¼½ÀÁÂÃÄÅÆ ÇÈËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâ ãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûü ýþÿĀāĂăąĆćĊċČĎďĐđĒĖėĘęĚěĞ ğĠġĢģĪīĮįİıĶķĹĺĻļĽľŁłŃńŅņŇňŌŐ őŒœŔŕŖŗŘřŚśŞşŠšŢţŤťŪūŮůŰ űŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžƒȘșˆˇ˘˙˚˛˜˝Ẁẁẃ ẄẅỲỳ–—‘’‚“”„†‡•…‰‹›⁄€™−≤≥fifl ĀĀĂĂĄĄĆĆĊĊČČĎĎĐĐĒĒĖĖĘĘĚĚĞ ĞĠĠĢĢĪĪĮĮİĶĶĹĹĻĻĽĽŃŃŅŅŇŇŌŌŐŐ ŔŔŖŖŘŘŚŚŞŞŢŢŤŤŪŪŮŮŰŰŲŲŴŴ ŶŶŹŹŻŻȘș ΆΈΉΊΌΎΏΐΑΒΓΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣ ΤΥΦΧΨΪΫΆΈΉΊΰαβγδεζηθικλνξο ρςΣΤΥΦΧΨΩΪΫΌΎΏ ЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЎЏАБВГДЕЖЗИЙК ЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯАБ ВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШ ЩЪЫЬЭЮЯЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЎЏѢѢѲ ѲѴѴҐҐә ǽ ẀẁẂẃẄẅỲỳ№ Do not add objects or text in the footer area Ericsson Internal | 2012-01-25 | Page 2 Hur mycket fritid får du för dina pengar? Som Ericssonanställd så är du berättigad till ett friskvårdsbidrag på 2500:- per år. Detta kan du använda till att subventionera träning och friskvård. Du kan även utnyttja ditt bidrag till medlemskap i Ericssons Fritidsklubbar. Hos Ericssons Fritidsklubbar får du möjlighet att delta i ett flertal olika verksamheter, som till exempel segling, film, musik, konst, foto, astronomi, dator, flyg, idrott, aktiesparande, pistolskytte, amatörradio och trädgård. Avgifterna för Ericssons Fritidsklubbar är avsevärt lägre än för till exempel ett träningskort som snabbt äter upp större delen av eller hela ditt friskvårdsbidrag. Exempel på kostnader för olika träningskort: LeverantörBruttoavgiftSubventionAtt betalaKvar av friskvårdsbidraget SATS Guld-kort Sverige5.712:-2.500:-3.212:-0:- Friskis & Svettis Stockholm2.655:-1.726:-929:-774:- Actic Kista3.495:-2.272:-1.223:-228:- Sturebadet Haga5.900:-2.500:-3.400:-0:- Medley Stockholm3.851:-2.500:-1.351:-0:- Ericsson Fritidsklubbar i Stockholm: Ericsson Datorklubb, EDKX425:-276,30148,702.223,70 Ericsson Flygklubb100:-65:-35:-2.435:- Ericsson Seglarklubb150:-97,5052,502.402,50 Ericsson Stockholm Idrottsklubb - ESIK286:-185,90100,102.314,10 Ericsson-Anställdas Aktieägarförening357:-232,10124,902.267,90 Ericssons Astronomiförening400:-260:-140:-2.240:- Ericssons Musikklubb1.500:-975:-525:-1.525:- LM Ericssons Fotoklubb200:-130:-70:-2.370:- LME PK Pistolskytteklubb1.400:-910:-490:-1.590:- Radioklubben vid Ericsson AB i Kista900:-585:-315:-1.915:- Trädgårdsklubben Busfröna150:-97,5052,502.402,50 Ericssons Film- och Videoklubb400:-260:-140:-2.240:- Ericssons Konstförening i Stockholm450:-292,50157,502.207,50


Ladda ner ppt "Slide title minimum 48 pt Slide subtitle minimum 30 pt I portalen “Ericsson for Me” hittar du en sammanställning av Ericssons fritidsklubbar, under förmåner."

Liknande presentationer


Google-annonser