Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. 2 Kapitel (klickbara) •AntiepileptikaAntiepileptika •Antidepressiva läkemedelAntidepressiva läkemedel •Ångest och heroinÅngest och heroin •AnalgetikaAnalgetika.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. 2 Kapitel (klickbara) •AntiepileptikaAntiepileptika •Antidepressiva läkemedelAntidepressiva läkemedel •Ångest och heroinÅngest och heroin •AnalgetikaAnalgetika."— Presentationens avskrift:

1 1

2 2 Kapitel (klickbara) •AntiepileptikaAntiepileptika •Antidepressiva läkemedelAntidepressiva läkemedel •Ångest och heroinÅngest och heroin •AnalgetikaAnalgetika

3 3

4 4 Fenemal ska ej användas till.. •Grand mal •Petit mal •Partiella anfall Fenemal (Fenobarbital) är inte verksamt mot Petit mal = absensepilepsi

5 5 Verkningsmekanism för Fenytoin? •Blockerar Na + kanaler •Blockerar Ca 2+ kanaler •Hämmar GABA transminas

6 6 Hur verkar inte Valproat = Valproinsyra? •Blockerar Na + kanaler •Blockerar Ca 2+ kanaler •Hämmar GABA transminas

7 7 Vilket preparat har minst biverkningar? •Fenytoin •Karbamazepin •Valproat

8 8 Vad kan Vigabatrin användas mot •Alla former av epilepsi •Vid svåra fall av Grand mal •Bara vid Petit mal

9 9 Har Carl Philip epilepsi? •Oftast •Ja •Nej

10 10 Vilket av dessa preparat är antiepileptiskt? •Benserazid •Donepezil •Karbamazepin

11 11 En vanlig biverkning hos Fenemal är trötthet och nedsatt koncentrationsförmåga, vilket beror på att det är en.. •Aldehyd •Barbiturat •Benzodiasepin

12 12 Vilka mekanismer använder de flesta antiepileptika? •Blockerar Na + kanaler •Blockerar Ca 2+ kanaler •Hämmar GABA transminas ALLA! Äldre preparat verkar främst gnm att blockera jonkanaler, medan nyare potentierar GABA- systemet.

13 13 Detta LM används som förstahandsval vid partiella anfall (kan även användas mot grand mal). Den blockerar Na + kanalerna och har biverkningar som dåsighet, yrsel, ataxi (balanssvårighet), gastrointestinala besvär mfl •Fenytoin •Karbamazepin •Valproat

14 14 Vad heter substansen som endast används vid petit mal? •Etosuximid •Karbamazepin •Valproat

15 15

16 16 •NSAID •TCA •SSRI •MAO-hämmare Vilken läkemedelsgrupp hör inte till de antidepressiva?

17 17 Vilken är TCA-medlens verkningsmekanism? •GABA A -blockad •Stimulerar frisättning av 5-HT och NA •Blockerar återupptag av 5-HT och NA

18 18 Ser man antikollinerga bieffekter av TCA? •Ja •Nej

19 19 Vilket av dessa kvasiantidepressiva preparat är billigast? •Moklobemid (MAO A -hämmare) •Amitriptylin (TCA) •Bowmore 12yrs (Etanol) 23 kr/g 62 kr/g 1,5 kr/g

20 20 Vilken biverkningsprofil stämmer bäst med TCA-preparaten? •Kramper, sedering, impotens •Diarré, oro, sömnsvårigheter •Ataxi, hypotyreos, försämrad koncentrationsförmåga

21 21 Vad heter LM-gruppen som blockerar återupptaget av endast 5-HT? SSRI

22 22 Vilken av dessa preparatgrupper har störst risk för toxicitet vid överdosering? •TCA •SSRI Ventrikulära arytmier och krampanfall kan uppstå vid överdosering av TCA

23 23 Plocka ut MAO-hämmaren? •Oxazepam •Moklobemid •Busprion

24 24 Hur verkar Mianserin? •dopaminåterupptagshämmare • α 2 - och 5-HT 2 –receptorantagonist •irreversibel MAO B -hämmare

25 25 Vid behandling av bipolärt syndrom kan Litium användas. Li har ett litet terapeutiskt intrevall och är lätt att överdosera. Vad händer vid överdos? •Andningsdepression, kan hävas med NA •Organskador ffa. njurarna •Triggar epileptiska anfall

26 26 Vilken effekt har dessa ämnen på en patients sinnesstämning? (1 klick per substans) •Amfetamin •Antideppressiva •L-dopa •Kokain •MAO A -hämmare •Metyldopa •Reserpin  ingen effekt  ökar stämn.läget  ingen effekt  ökar stämn.läget  sänker stämn.läget Antideppressiva medel, MAO A - hämmare, metyldopa, reserpin brukar användas som argument för monoaminteorin. De övriga kan användas mot monoaminteorin, lixom det faktum att det tar några veckor för anti-depressiva medel att kicka in.

27 27 Observera att ångest och heroin inte har någon koppling alls till varandra.. Heroin är ett morfinderivat. Jaja.

28 28 Ångestpreparaten är många. Men vilken av dessa används inte vid ångest? •Bensodiazepinderivat •Antihistaminer •Kolinesterashämmare

29 29 Vilka kliniska indikationer (2) har bensodiazepiner förutom ångestdämpning? •Sömnproblem •Alzheimers •Epilepsi framförallt status epileptikus

30 30 Vilket preparat ska ges snabbt till en heroinist som tagit en överdos? •Oxazepam •Naloxon •Naproxen

31 31 Bensodiazepinerna har en stor nackdel vid långvarig användning •Dosen måste konstant höjas •Beroendeframkallande •De kan orsaka krampanfall

32 32 Bensodiazepinerna har brett terapeutiskt intervall. •Sant •Falskt

33 33 Bensodiazepiner Namnge substanserna (click by click) •Ett preparat som både kan användas vid sömnproblem och ångest, halveringstid 6-12 timmar. •En bensodiazepin med snabb (1-2 tim) effekt, men lång halveringstid (20-30 tim). Kan ge ”hang over” dvs. trötthet efter uppvaknandet. Ges vid tillfälliga sömnbesvär. •Ett preparat som används till ångest- och orostillstånd mm. med lång (20-30 tim) halveringstid. Fanns i Valium ®. nitrazepam oxazepam diazepam

34 34 Nociprizan är en bensodiazepin •Sant •Falskt

35 35 Om du var E-types läkare - vilket läkemedel skulle du skriva ut först? •20 mg Tetrametylendisulfotetramin •20 mg Alfametylfenetylamin •20 mg Busprion Tetrametylenedisulfotetramin är otroligt toxiskt. Ett uppskatttat LD50 för människa ligger på 0,1 mg/kg. (Barrueto et al. 2003) OBS! Tetrametylenedisulfotetramin ingår inte bland de preparat vi ska kunna.

36 36 Två folkgrupper bör ta det försiktigt med bensodiazepiner - vilka? äldre yngrekvinnor missbrukare Risken är stor att en alkoholmissbrukare börjar missbruka bensodiazep. istället Gamla människor har en nedsatt lever- och njur- funktion och metaboliserar / eliminerar därför läkemedel mycket långsammare än andra patienter.

37 37 Hur verkar Busprion? •5-HT agonist •DDC-hämmare •DA-agonist

38 38

39 39 Vilken opioidreceptor verkar morfin (mest) på? •Delta •Kappa •My

40 40 Vilken av dessa substanser räknas inte till opioiderna? •Endorfinerna •Opiaterna •Cannabinoiderna

41 41 Med vilken mekanism utövar Morfin och Kodein sina hostdämpande effekter? •Minskad mängd cAMP •K + kanaler öppnas •Okänd mekanism In cases where every thing is understood, and measured, and reduced to rule, love is out of the question. William Godwin

42 42 Halveringstiden för morfin? •30 minuter •3-4 timmar •10-12 timmar

43 43 När morfinet binder till den G i proteinkopplade my-receptorn så sker tre grejer i cellen. Vilka? •cAMP ökar, NA-nivåerna sjunker, DA- nivåerna ökar •cAMP minskar, K + kanaler öppnas, Ca 2+ kanaler stängs •DA-syntesen ökar, Ca 2+ kanaler öppnas, Na + kanaler stängs

44 44 Morfin kan bidra till emetiska effekter (illamående) och andningsdepression. •Sant •Falskt •Emetiska sant – Andningsdepression falskt

45 45 Vilket av dessa administreringssätt är mindre vanligt för Morfin? •Genom infusionspump •Intratekalt •Peroralt

46 46 Vad heter preparatet? (click by click) •Ett preparat som är mindre beroendeframkallande än morfin, men ger dysfori och hallucinationer istället för eufori. •Ett diacylderivat av morfin, som lättare än morfin passerar BBB och är mycket beroendeframkallande. •Ett preparat som ofta förekommer i kombination med någon NSAID (Treo comp ® el. Citodon ® ) •Liknar ovanstående preparat men har längre duration pga. av en aktiv metabolit. Är livsfarligt att kombinera med schprit. heroin pentazocin kodein dextropropoxyfen

47 47 Vad heter preparatet? (click by click) •Ett preparat som används vid förlossnings, eftersom det kan metaboliseras av barnet. En metabolit kan dock ge upphov till hallucinationer. •Ett medel som används vid neuroleptanestesi (analgetika + neuroleptika). Inte lika potent som morfin men med kortare halveringstid. •Ett analgetikum som endast används inom veterinärmedicinen. •Ett ämne som används vid heroinavvänjning som substitut och har längre halveringstid (24 tim) fentanyl petidin etorfin metadon

48 48 Bara två sidor kvar

49 49 Vad heter metaboliten av morfin som har en hög analgetisk effekt? •morfin-6-glukuronid •morfin-3-glukurosid •metyl-6-morfinamid

50 50 Vilken av dessa smärtor kan behandlas med morfin? •Neuropatisk smärta •Fantomsmärta •Postkirurgiell smärta •Smärtan av att höra hårdrock Obs! Ett helt påhittat begrepp. Avser smärta efter en operation.

51 51 Tillbaka till sid 1


Ladda ner ppt "1. 2 Kapitel (klickbara) •AntiepileptikaAntiepileptika •Antidepressiva läkemedelAntidepressiva läkemedel •Ångest och heroinÅngest och heroin •AnalgetikaAnalgetika."

Liknande presentationer


Google-annonser