Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MAXIMO 5.2 - Presentation Thommy Sjölander och Ulf Lundgren, MRO Software AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MAXIMO 5.2 - Presentation Thommy Sjölander och Ulf Lundgren, MRO Software AB."— Presentationens avskrift:

1 MAXIMO 5.2 - Presentation Thommy Sjölander och Ulf Lundgren, MRO Software AB

2 © 2003 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL MAXIMO 5.2 Användargränssnitt •Navigering och Layout I och med att MAXIMO 5 flyttat över till en Web arkitektur så har sättet som användaren navigerar i systemet ändrats p.g.a. den teknik som används för utveckling av applikationerna. Utseendet och känslan i applikationerna liknar dock tidigare versioner av MAXIMO.

3 © 2003 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL MAXIMO 5.2 Användargränssnitt •Startcenter Det första en användare ser när han/hon loggar in i MAXIMO 5 är ett Startcenter. Startcentret motsvarar huvudmenyn i version 4. Det visar vilka moduler och applikationer en användare har tillgång till. Det finns 7 stycken standard startcentra med olika moduler tillgängliga med i MAXIMO 5.

4 © 2003 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL KPI Manager är en ny funktionalitet som gör det möjligt att snabbt och enkelt kunna skapa nyckeltal (KPI:er) vart som helst i MAXIMO. Nyckeltal gör det möjligt att följa kritiska mätvärden över tiden. Användaren i MAXIMO använder KPI Manager för att definiera sina nyckeltal. Dessa nyckeltal kan sedan presenteras grafiskt för användaren via den personliga MAXIMO Dashboard. MAXIMO KPI Manager

5 © 2003 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL MAXIMO KPI Manager

6 © 2003 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL MAXIMO Dashboard

7 © 2003 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL MAXIMO Query är ett nytt verktyg som introduceras i Actuate 7. Detta verktyg använder sig av Informationsobjekt som skapas i erdPro och som sedan publiceras till Actuate’s iServer. Du kan sedan använda dig av dessa Informationsobjekt för att skapa egna frågor. Multipla frågor kan skapas via ett enskilt Informationsobjekt. MAXIMO Query

8 © 2003 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL MAXIMO Query

9 © 2003 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL MAXIMO eSpreadsheet Designer gör det möjligt för användare att skapa rapporter i en Excel liknande miljö. eSpreadsheet (eSS) Reports erbjuder betydande formateringsmöjligheter tillsammans med möjligheten att skapa grafer. MAXIMO eSpreadsheet Designer

10 © 2003 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL MAXIMO eSpreadsheet

11 © 2003 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL MAXIMO 5.2 Användargränssnitt •Navigerings- och Åtgärdsrad Exempel Navigeringsrad Standard huvud ”Gå till” huvud Visning av meddelande

12 © 2003 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL MAXIMO 5.2 Användargränssnitt •Söksidan •När du först kommer in i en applikation så hamnar du på söksidan. •Från söksidan kan du söka efter existerande poster eller skapa ny post genom att klicka på knappen Ny post. Söksidan består av flera underflikar. Följande underflikar finns i varje applikation: •Sök •Avancerad •Sparade frågor •Bokmärken •Resultat

13 © 2003 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL MAXIMO 5.2 Användargränssnitt •Menyn Detalj •Välj värde •Öppna hierarki •Sökning i inventariekatalog •Kontosträngsnavigeraren •Kalender •Gå till

14 © 2003 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL MAXIMO 5.2 Användargränssnitt •Tabellfönster •Navigering i tabellfönster- Filtrering, Ändringsbara fält, Antal poster •Länkade dokument Terminologin som användes för att tidigare beskriva ”Länkade dokument” har ändrats i MAXIMO 5.2. •Funktionen Länkade dokument heter nu ”Bifogade dokument”. •”Länkar” kallas nu ”Bilagor”. •Listan över registerade dokument heter nu ”Bibliotek”. •”Dokumenttyper” har ändrat namn till ”Mappar”.

15 © 2003 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL MAXIMO 5.2 Användargränssnitt– Sökning i tabell Filtrering i tabellfönstret – förenklar utsökningen Klicka i rutan för att välja en post Klicka i för att markera Använd standard wildcards/söktecken (%,=, >,<, etc) Antal poster

16 © 2003 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL MAXIMO 5.2 Användargränssnitt •Hjälp •Hjälp är tillgänglig för alla applikationer i MAXIMO 5. •Länken Hjälp i navigeringsraden innehåller länkar till följande: •MAXIMO Hjälp •Applikationshjälp •MRO Software (MRO Software hemsida) •MRO Software Produktsupport (Supports hemsida) •Online Commerce Services (OCS hemsida) •Om MAXIMO •Fälthjälpen finns nu i filerna för applikationshjälp. •Hjälpfilerna är ren HTML och kan ändras med Microsoft Word.

17 © 2003 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL MAXIMO 5.2 Användargränssnitt •Kortkommandon •I och med MAXIMO 5 så har kortkommandon som används i MAXIMO ändrats. Detta p.g.a. att produkten idag används i en browser. •MAXIMO fält •Datapostfält - fält där du kan ange, visa eller ändra information från databasen i MAXIMO. •Obligatoriska fält - anges med en asterisk (*). Du måste fylla i dessa fält innan MAXIMO kan spara en post. •Skrivskyddade fält - angivna med blå text. Dessa fält kan du inte ändra; till exempel vissa standardfält. Värden i en sparad post kan även vara skrivskyddade. •Standardvärden - vissa fält innehåller standardvärden som matats in av systemadministratören, till exempel ditt användarnamn eller aktuellt datum. Du kan kanske inte ändra standardvärden. •Beräknade värden - vissa fält innehåller värden som är beräknade på data som finns lagrade i MAXIMO. Uppskattade värden är skrivskyddade. Du kan inte ändra dem.

18 © 2003 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL Funktionella förbättringar – Placering •Placering •Placeringsapplikationen har utökats till att hantera alla typer av placeringar utom förråd: •Produktionsplaceringar •Personalplaceringar •Företagsplaceringar •Speditörplaceringar •Funktionen att automatiskt ändra ett system från hierarkiskt till nätverk, baserat på placeringarnas knytningar, har tagits bort.

19 © 2003 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL Funktionella förbättringar - IRK •Illustrerad Reservdelskatalog (IRK) •Illustrerad Reservdelskatalog (IRK) är ett referenssystem för underhållsdokumentation, ett system för identifiering av artiklar/reservdelar och ett system som kan returnera delarna till MAXIMO. IRK kan ge inköpare, planerare och förrådspersonal omedelbar tillgång till en mängd dokument: •Detaljerade sprängskisser •Servicedokumentation •Fotografier •Underhållsmanualer •Reservdelskataloger •Ritningar •Materialcertifikat beskrivande produktrisker •Andra tekniska dokument

20 © 2003 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL Funktionella förbättringar - IRK •Du kan komma åt IRK från ett flertal applikationer i MAXIMO. Funktionaliteten i IRK och möjligheten att returnera delar till MAXIMO beror på från vilken applikation du gick till IRK. •IRK är en tilläggsprodukt som måste köpas separat.

21 © 2003 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL Funktionella förbättringar - Utrustning •Utrustning •MAXIMO Illustrerad Reservdelskatalog (IRK) kan nås från sidan ”Välj reservdelar” och kan användas till att bygga upp utrustningens reservdelslista. •Utrustningsmanualer som lagras i IRK kan nås via fliken Bifogade dokument. •Värden för mätarvarvning kan anges. •Funktionen ”Visa arbetsorder och FU-mallar” är tillgänglig i utrustnings- och placeringsapplikationerna samt från alla utrustningsnummer- och placeringsnummerfält (utom de i fliken Sök).

22 © 2003 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL Funktionella förbättringar - FU •Förebyggande underhåll •Den existerande klient-server applikationen för arbetsordergenerering (WOGEN.exe) har ersatts med en ”cron task” för FU arbetsordergenerering. •Förrådsplacering är inte längre tvingande att ange på en FU-mall. Om en förrådsplacering krävs vid en FU-generering så hämtas en sådan från ett defaultvärde för aktuell site eller personalkod. •När arbetsorder genereras från en Rond och ett individuellt rondstopp har en arbetsinstruktion knuten till sig, så kommer beskrivningen för denna arbetsinstruktion att kopieras över till arbetsorderns beskrivningsfält. •Mätarbaserade FU kan nu generera arbetsorder baserade på två olika kriterier: •Generera AO baserat på uppskattad nästa förfallodatum •Generera AO baserat endast på mätarställning

23 © 2003 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL Funktionella förbättringar – Arbetsorder Arbetsorder •Applikationen Felanmälan är nu tillgänglig i modulen Arbetsorder. •För att förenkla hanteringen av AO-hierarkier så visas nu uppgifts- AO och under-AO i separata tabellfönster i flikarna Planer och Verkliga värden i applikationen Arbetsorderbevakning (detta är en skillnad från MAXIMO 5.1). •En ny åtgärd, Visa hela instruktionen, är nu tillgänglig i Arbetsorderbevakning. Via denna kommer du till en skrivskyddad bild som visar all planerad personal, material och verktyg för aktuell AO samt alla underliggande AO i en eventuell hierarki. •En AO behöver inte längre ha en utrustning, placering eller kontosträng knuten på sig för att kunna godkännas. Men alla transaktioner som görs mot AO måste fortsatt ha en kontosträng på sig.

24 © 2003 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL Funktionella förbättringar – Arbetsorder •Navigering och val i felkodsstrukturen görs nu via en enda dynamisk sida. Du kan nu välja en hel felkodstruktur (d.v.s. Problem, Orsak och Åtgärd) utan att lämna sidan för Välj felkod. •Möjligheten att gå till en extern plats (för att t.ex. begära en artikel från en katalog som ligger online) har införts i underfliken Material (flik Planer) för de som har MAXIMO Extended Enterprise. •Illustrerad Reservdelskatalog (IRK) kan nås via knappen Välj reservdelar på underfliken Material (flik Planer), underfliken Material (flik Verkliga värden) samt via applikationen Snabbrapportering. •Kostnadsinformationen har flyttats från att vara en egen flik till sidan Visa kostnader. Du kommer åt denna sida via menyn Välj åtgärd.

25 © 2003 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL Funktionella förbättringar – AO Hierarkier •Funktionaliteten kring detta har förbättrats i MAXIMO 5 på två sätt: •Mängden information som kan sparas på en uppgift (operation i MAXIMO 4) har ökat. •Utökning av funktionaliteten på uppgiftsnivån (t.ex. planerbarhet, möjlighet att ändra status samt möjligheten att skapa underuppgifter till en uppgift). •I MAXIMO 5.2 så har fliken Hierarki slagits ihop med flikarna Planer och Verkliga värden i applikationen Arbetsorderbevakning. •Istället för ”operationer” på fliken Planer så finns det nu ”uppgifter”.

26 © 2003 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL Funktionella förbättringar – AO Hierarkier •Följande är fördelarna med uppgifter istället för operationer: •Varje individuell uppgift har alla planeringsfunktioner som en vanlig AO. •Varje individuell uppgift har fullständig flexibilitet gällande tilldelningar, ansvarig, skift etc. •Varje individuell uppgift kan tilldelas en status, antingen genom att den ärver statusen från den AO den tillhör eller genom att den tilldelas en egen status manuellt. •Du kan enkelt ändra en uppgift så att den blir en under-AO med egna uppgifter. •Om en individuell uppgift är komplex så kan den hanteras på samma sätt som en vanlig AO. •Du kan knyta utrustning, placering och/eller kontosträng till individuella uppgifter. •Fältet ”Uppgift?” låter dig söka på AO och deras uppgifter separat eller på båda två samtidigt.

27 © 2003 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL Funktionella förbättringar – Förråd •Artikelkatalog •Artikelkatalog är en ny, separat applikation, för hanteringen av artikelposter. •Artiklar är definierade på organisationsnivå. Detta gör det möjligt att dela organisationsspecifika inköpsorder avtal mellan flera siter. •Du kan lägga till flera artiklar till ett förråd samtidigt. Detta görs genom att välja flera artikelnummer i resultatfliken och sedan välja Lägg till artikel till förråd i Välj åtgärdsmenyn. •På fliken Förråd kan du se alla förråd en artikel finns på. •Artikelkatalog har en Leverantörsflik som visar artikel- och beställningsinformation för leverantörerna av artikeln.

28 © 2003 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL Funktionella förbättringar – Förråd •Förråd •Detaljerna i tabellen INVVENDOR är site specifika. •Du kan på en sida ändra inventerat saldo på flera poster. •Du kan likställa saldot på flera artiklar samtidigt genom att välja flera artiklar i fliken Resultat och sedan välja Likställ saldo i Välj åtgärdsmenyn. •Det är möjligt att förhandsvisa Beställningsförslaget on-line och ändra på beställt antal innan IR eller IO skapas. •Direktuttagsartiklar kan beställas som en del av Saldokontrollen eller via en separat åtgärd i Välj åtgärdsmenyn. •Du kan skapa en ”cron task” för Saldokontroll. En cron task ä ett mjukvarufunktion för att utföra en uppgift vid en specifik tidpunkt. •Det skapas ingen post med noll i saldo när du anger ett standardfack för en artikel.

29 © 2003 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL Funktionella förbättringar – Förråd •Uttag och överföringar •Du kan nu ange ett nytt inventerat antal när du gör ett uttag/retur eller genomför en överföring. •Förrådsplaceringar •Förrådsplaceringar är en ny, separat applikation, som används för att definiera förråden och dess kontosträngar. •Du kan se alla artiklar som är knutna till ett förråd via fliken Artikel.

30 © 2003 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL Funktionella förbättringar – Inköp •Distribution av kostnad •Distribution av kostnad på rader för direktköp kan göras i applikationerna Inköpsrekvisition, Inköpsorder samt Behovsanmälan. •Leverans- och fakturainformation •Leverans- och fakturainformation kommer inte längre från en företagspost. Dessa kommer nu från adresser definierade i applikationen Multisite. •Andra ändringar •Sökning är möjlig på radnivå. •IRK kan nås från sidan ”Välj reservdelar” i applikationerna Behovsanmälan, Inköpsrekvisition, Offertförfrågan samt Inköpsorder. •Processen att hitta valutakurser har förbättrats.

31 © 2003 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL Funktionella förbättringar – Inköp •Behovsanmälan •En guide hjälper användaren att skapa en anmälan. •Offertförfrågan •Offertförfrågan hanterar nu Workflow. •Inköpsorder •Prisavtal och Ramavtal kan definieras på organisationsnivå eller för en specifik site. •Ny funktionalitet kring leverantörsanalys som visar inköpshistorik för en artikel. •Det finns en ny process för att lägga till en existerande artikel till ett nytt förråd.

32 © 2003 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL Funktionella förbättringar – Inköp •Inleverans •Inleveransfunktionen har separerats från Inköpsorderapplikationen. •Funktionaliteten kring Välj artiklar för retur har förbättrats. •Utbytesartiklar kräver nu alltid inspektion vid inleverans. •Vid inleverans av artiklar av partityp krävs nu alltid att partinummer anges. •Endast kostnader för tjänster med ej angivet antal är ändringsbara.

33 © 2003 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL Funktionella förbättringar – Inköp •Faktura •Eventuella skillnader mellan totalen på fakturahuvudet och på raderna måste hanteras innan en faktura kan gdkännas. •Distribution av kostnad gjord i IR, MR eller IO kan inte ändras vid inleverans eller fakturamatchningen. •Användaren kan nu ändra företagskoden som finns på fakturan till moderbolaget eller någon filial till företaget som finns på IO. •Knappen Kopiera IO-rader är nu tillgänglig på fliken Fakturarader även i de fall inget IO nummer angetts på fakturan.

34 © 2003 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL Funktionella förbättringar •Företag •En utökningen av funktionaliteten kring företagsfilialer gör det möjligt att skapa ett företag med flera filialer. •Workflow •Inkorgen för Workflow är nu en integrerad del av MAXIMO Startcenter. •Registrering av användare •Användare kan registrera sig själva via Inloggningssidan. •När en ny användare registrerar sig själv hamnar han eller hon i en default grupp som anges i applikationen Signatur. •Självregisteringsprocessen kan hanteras i Workflow.

35 © 2003 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL Funktionella förbättringar •Elektronisk Signatur och Elektronisk Revision •Elektronisk Signatur – ”E-Signatur” medför ytterligare en säkerhetsnivå i MAXIMO. •Elektronisk Revision – ”E-revision” medför ökad möjlighet till revisionshantering. •Elektronisk Signatur och Elektronisk Revision, som nu är kärnfunktionalitet i MAXIMO 5, kan hjälpa till att klara kraven för 21 CFR Part 11 föreskrifterna.

36 © 2003 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL Funktionella förbättringar – Kontrollcenter •Följande administrativa moduler och applikationer är fortsatt kvar i klient/server arkitekturen i MAXIMO 5.2. •Administration Modul •Applikationskonfigurering •Signatur •Kontoplan •Valutahantering •Inventariekatalogsinställning •Multisiteinställning •Kalender •Konfiguration Modul •Databaskonfigurering •Arbetsflödedesign •Visa av funktionerna i Applikationsåtgärder har flyttats till Multisiteinställning.

37 © 2003 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL Funktionella förbättringar – Kontrollcenter •Signatur •Användardefinitioner på systemnivå. Det finns flera nya användarinställningar: •Default site •Startcenter •Visa inkorgen för Workflow på Startcentret (J or N). •En användare måste nu vara knuten till en personalkod. •Användare kan vara knutna till flera siter tillhörande olika organisationer. •Att sätta säkerhet på fliknivå är inte längre möjligt.

38 © 2003 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL Funktionella förbättringar – Multisiteinställning •Multisiteinställning •Multisiteinställning är en ny applikation som används till att ange information på organisations- och sitenivå. Följande är några funktioner i Multisiteinställning: •Flera organisationer kan anges för en databas. •Flera siter kan tillhöra en och samma organisation. •En site kan endast tillhöra en organisation. •Flera adresser kan anges för en organisation. •Leverans- och fakturaadresser för varje site väljs från adresserna angivna på organisationsnivå. •Inställningarna som tidigare fanns i Applikationsinställning är flyttade till Multisiteinställning, med undantag för inställningen av momshantering. •Löpnummerserien för applikationerna sätts i applikationen Multisiteinställning.

39 © 2003 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL Funktionella förbättringar – Multisiteinställning DATABAS Organisation 1 Organisation 3Organisation 2 Site 6 Site 1 Site 2Site 3Site 4 Site 5

40 © 2003 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL Applikationer på databasnivå •Arkiv •Databaskonfigurering •Valutahantering •Anpassade applikationer •Signatur Applikationer på organisationsnivå •Inventariekatalogsinställning •Kalender •Kontoplan •Företag •Kategori •Felkod •Säkerhetsrisker •Artikelstruktur •Artikelkatalog •Personal •Tidsrapportering •Rapporter och andra applikationer •Verktyg •Ramavtalsinköpsorder Applikationer på sitenivå •Personalgrupper •Tillståndskontroll •Utrustning •Förråd •Uttag och Överföringar •Faktura •Arbetsinstruktion •Placering •FU •Inköpsrekvisition •Inköpsorder •Säkerhetsåtgärd •Snabbrapportering •Offertförfrågan •Rond •Säkerhetsplan •Servicekontrakt •Låsning/Urkoppling •WOGEN stand alone exe •Tilldelningscenter •Arbetsorderbevakning MAXIMO Applikationer per nivå

41 © 2003 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL Funktionella förbättringar – Kontrollcenter •Databaskonfigurering •Ny funktionalitet finns för att skapa och ta bort användardefinierade tabeller. •Du kan skapa och ta bort fält i MAXIMO och and användardefinierade tabeller via fliken Tabelldefinitioner. •Du måste starta om applikationsservern efter det att du skapat nya tabeller eller fält. •Fält för sökning i långbeskrivning kan öppnas i alla applikationer. •Autonumrering är nu ett val som görs i Databaskonfigurering.

42 © 2003 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL Funktionella förbättringar •Applikationer som har tagits bort •Anpassade Applikationer – Se MRO Software Design Studio •Rapporter och andra applikationer – Är inte nödvändig längre •Hyperlänk – Ersatt av ”Gå till” funktionaliteten •Skärmbildseditorn - Se MRO Software Design Studio •Interaktiv SQL (SQLTalk) – Använd ursprungliga verktyg typ SQL*Plus •Work Manager – Ersatt av Tilldelningscenter •Användarrestriktioner – Ersatt av Grupprestriktioner •MAXIMO Scheduler – Ersatt av MAXIMO Project •MAXIMO Analyzer – Ersatt av Actuate och KPI •Software Developer’s Kit – Ersatt av MRO Software Developer Center

43 © 2003 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL Frågor


Ladda ner ppt "MAXIMO 5.2 - Presentation Thommy Sjölander och Ulf Lundgren, MRO Software AB."

Liknande presentationer


Google-annonser