Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Thommy Sjölander och Ulf Lundgren, MRO Software AB

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Thommy Sjölander och Ulf Lundgren, MRO Software AB"— Presentationens avskrift:

1 Thommy Sjölander och Ulf Lundgren, MRO Software AB
MAXIMO Presentation Thommy Sjölander och Ulf Lundgren, MRO Software AB

2 MAXIMO 5.2 Användargränssnitt
Navigering och Layout I och med att MAXIMO 5 flyttat över till en Web arkitektur så har sättet som användaren navigerar i systemet ändrats p.g.a. den teknik som används för utveckling av applikationerna. Utseendet och känslan i applikationerna liknar dock tidigare versioner av MAXIMO.

3 MAXIMO 5.2 Användargränssnitt
Startcenter Det första en användare ser när han/hon loggar in i MAXIMO 5 är ett Startcenter. Startcentret motsvarar huvudmenyn i version 4. Det visar vilka moduler och applikationer en användare har tillgång till. Det finns 7 stycken standard startcentra med olika moduler tillgängliga med i MAXIMO 5.

4 MAXIMO KPI Manager KPI Manager är en ny funktionalitet som gör det möjligt att snabbt och enkelt kunna skapa nyckeltal (KPI:er) vart som helst i MAXIMO. Nyckeltal gör det möjligt att följa kritiska mätvärden över tiden. Användaren i MAXIMO använder KPI Manager för att definiera sina nyckeltal. Dessa nyckeltal kan sedan presenteras grafiskt för användaren via den personliga MAXIMO Dashboard.

5 MAXIMO KPI Manager

6 MAXIMO Dashboard

7 MAXIMO Query MAXIMO Query är ett nytt verktyg som introduceras i Actuate 7. Detta verktyg använder sig av Informationsobjekt som skapas i erdPro och som sedan publiceras till Actuate’s iServer. Du kan sedan använda dig av dessa Informationsobjekt för att skapa egna frågor. Multipla frågor kan skapas via ett enskilt Informationsobjekt.

8 MAXIMO Query

9 MAXIMO eSpreadsheet Designer
MAXIMO eSpreadsheet Designer gör det möjligt för användare att skapa rapporter i en Excel liknande miljö. eSpreadsheet (eSS) Reports erbjuder betydande formateringsmöjligheter tillsammans med möjligheten att skapa grafer.

10 MAXIMO eSpreadsheet

11 MAXIMO 5.2 Användargränssnitt
Navigerings- och Åtgärdsrad Exempel Navigeringsrad Standard huvud ”Gå till” huvud Visning av meddelande

12 MAXIMO 5.2 Användargränssnitt
Söksidan När du först kommer in i en applikation så hamnar du på söksidan. Från söksidan kan du söka efter existerande poster eller skapa ny post genom att klicka på knappen Ny post. Söksidan består av flera underflikar. Följande underflikar finns i varje applikation: Sök Avancerad Sparade frågor Bokmärken Resultat

13 MAXIMO 5.2 Användargränssnitt
Menyn Detalj Välj värde Öppna hierarki Sökning i inventariekatalog Kontosträngsnavigeraren Kalender Gå till

14 MAXIMO 5.2 Användargränssnitt
Tabellfönster Navigering i tabellfönster- Filtrering, Ändringsbara fält, Antal poster Länkade dokument Terminologin som användes för att tidigare beskriva ”Länkade dokument” har ändrats i MAXIMO 5.2. Funktionen Länkade dokument heter nu ”Bifogade dokument”. ”Länkar” kallas nu ”Bilagor”. Listan över registerade dokument heter nu ”Bibliotek”. ”Dokumenttyper” har ändrat namn till ”Mappar”.

15 MAXIMO 5.2 Användargränssnitt– Sökning i tabell
Klicka i för att markera Filtrering i tabellfönstret – förenklar utsökningen Använd standard wildcards/söktecken (%,=, >,<, etc) Antal poster Klicka i rutan för att välja en post

16 MAXIMO 5.2 Användargränssnitt
Hjälp Hjälp är tillgänglig för alla applikationer i MAXIMO 5. Länken Hjälp i navigeringsraden innehåller länkar till följande: MAXIMO Hjälp Applikationshjälp MRO Software (MRO Software hemsida) MRO Software Produktsupport (Supports hemsida) Online Commerce Services (OCS hemsida) Om MAXIMO Fälthjälpen finns nu i filerna för applikationshjälp. Hjälpfilerna är ren HTML och kan ändras med Microsoft Word.

17 MAXIMO 5.2 Användargränssnitt
Kortkommandon I och med MAXIMO 5 så har kortkommandon som används i MAXIMO ändrats. Detta p.g.a. att produkten idag används i en browser. MAXIMO fält Datapostfält - fält där du kan ange, visa eller ändra information från databasen i MAXIMO. Obligatoriska fält - anges med en asterisk (*). Du måste fylla i dessa fält innan MAXIMO kan spara en post. Skrivskyddade fält - angivna med blå text. Dessa fält kan du inte ändra; till exempel vissa standardfält. Värden i en sparad post kan även vara skrivskyddade. Standardvärden - vissa fält innehåller standardvärden som matats in av systemadministratören, till exempel ditt användarnamn eller aktuellt datum. Du kan kanske inte ändra standardvärden. Beräknade värden - vissa fält innehåller värden som är beräknade på data som finns lagrade i MAXIMO. Uppskattade värden är skrivskyddade. Du kan inte ändra dem.

18 Funktionella förbättringar – Placering
Placeringsapplikationen har utökats till att hantera alla typer av placeringar utom förråd: Produktionsplaceringar Personalplaceringar Företagsplaceringar Speditörplaceringar Funktionen att automatiskt ändra ett system från hierarkiskt till nätverk, baserat på placeringarnas knytningar, har tagits bort.

19 Funktionella förbättringar - IRK
Illustrerad Reservdelskatalog (IRK) Illustrerad Reservdelskatalog (IRK) är ett referenssystem för underhållsdokumentation, ett system för identifiering av artiklar/reservdelar och ett system som kan returnera delarna till MAXIMO. IRK kan ge inköpare, planerare och förrådspersonal omedelbar tillgång till en mängd dokument: Detaljerade sprängskisser Servicedokumentation Fotografier Underhållsmanualer Reservdelskataloger Ritningar Materialcertifikat beskrivande produktrisker Andra tekniska dokument

20 Funktionella förbättringar - IRK
Du kan komma åt IRK från ett flertal applikationer i MAXIMO. Funktionaliteten i IRK och möjligheten att returnera delar till MAXIMO beror på från vilken applikation du gick till IRK. IRK är en tilläggsprodukt som måste köpas separat.

21 Funktionella förbättringar - Utrustning
MAXIMO Illustrerad Reservdelskatalog (IRK) kan nås från sidan ”Välj reservdelar” och kan användas till att bygga upp utrustningens reservdelslista. Utrustningsmanualer som lagras i IRK kan nås via fliken Bifogade dokument. Värden för mätarvarvning kan anges. Funktionen ”Visa arbetsorder och FU-mallar” är tillgänglig i utrustnings- och placeringsapplikationerna samt från alla utrustningsnummer- och placeringsnummerfält (utom de i fliken Sök).

22 Funktionella förbättringar - FU
Förebyggande underhåll Den existerande klient-server applikationen för arbetsordergenerering (WOGEN.exe) har ersatts med en ”cron task” för FU arbetsordergenerering. Förrådsplacering är inte längre tvingande att ange på en FU-mall. Om en förrådsplacering krävs vid en FU-generering så hämtas en sådan från ett defaultvärde för aktuell site eller personalkod. När arbetsorder genereras från en Rond och ett individuellt rondstopp har en arbetsinstruktion knuten till sig, så kommer beskrivningen för denna arbetsinstruktion att kopieras över till arbetsorderns beskrivningsfält. Mätarbaserade FU kan nu generera arbetsorder baserade på två olika kriterier: Generera AO baserat på uppskattad nästa förfallodatum Generera AO baserat endast på mätarställning

23 Funktionella förbättringar – Arbetsorder
Applikationen Felanmälan är nu tillgänglig i modulen Arbetsorder. För att förenkla hanteringen av AO-hierarkier så visas nu uppgifts-AO och under-AO i separata tabellfönster i flikarna Planer och Verkliga värden i applikationen Arbetsorderbevakning (detta är en skillnad från MAXIMO 5.1). En ny åtgärd, Visa hela instruktionen, är nu tillgänglig i Arbetsorderbevakning. Via denna kommer du till en skrivskyddad bild som visar all planerad personal, material och verktyg för aktuell AO samt alla underliggande AO i en eventuell hierarki. En AO behöver inte längre ha en utrustning, placering eller kontosträng knuten på sig för att kunna godkännas. Men alla transaktioner som görs mot AO måste fortsatt ha en kontosträng på sig.

24 Funktionella förbättringar – Arbetsorder
Navigering och val i felkodsstrukturen görs nu via en enda dynamisk sida. Du kan nu välja en hel felkodstruktur (d.v.s. Problem, Orsak och Åtgärd) utan att lämna sidan för Välj felkod. Möjligheten att gå till en extern plats (för att t.ex. begära en artikel från en katalog som ligger online) har införts i underfliken Material (flik Planer) för de som har MAXIMO Extended Enterprise. Illustrerad Reservdelskatalog (IRK) kan nås via knappen Välj reservdelar på underfliken Material (flik Planer), underfliken Material (flik Verkliga värden) samt via applikationen Snabbrapportering. Kostnadsinformationen har flyttats från att vara en egen flik till sidan Visa kostnader. Du kommer åt denna sida via menyn Välj åtgärd.

25 Funktionella förbättringar – AO Hierarkier
Funktionaliteten kring detta har förbättrats i MAXIMO 5 på två sätt: Mängden information som kan sparas på en uppgift (operation i MAXIMO 4) har ökat. Utökning av funktionaliteten på uppgiftsnivån (t.ex. planerbarhet, möjlighet att ändra status samt möjligheten att skapa underuppgifter till en uppgift). I MAXIMO 5.2 så har fliken Hierarki slagits ihop med flikarna Planer och Verkliga värden i applikationen Arbetsorderbevakning. Istället för ”operationer” på fliken Planer så finns det nu ”uppgifter”.

26 Funktionella förbättringar – AO Hierarkier
Följande är fördelarna med uppgifter istället för operationer: Varje individuell uppgift har alla planeringsfunktioner som en vanlig AO. Varje individuell uppgift har fullständig flexibilitet gällande tilldelningar, ansvarig, skift etc. Varje individuell uppgift kan tilldelas en status, antingen genom att den ärver statusen från den AO den tillhör eller genom att den tilldelas en egen status manuellt. Du kan enkelt ändra en uppgift så att den blir en under-AO med egna uppgifter. Om en individuell uppgift är komplex så kan den hanteras på samma sätt som en vanlig AO. Du kan knyta utrustning, placering och/eller kontosträng till individuella uppgifter. Fältet ”Uppgift?” låter dig söka på AO och deras uppgifter separat eller på båda två samtidigt.

27 Funktionella förbättringar – Förråd
Artikelkatalog Artikelkatalog är en ny, separat applikation, för hanteringen av artikelposter. Artiklar är definierade på organisationsnivå. Detta gör det möjligt att dela organisationsspecifika inköpsorder avtal mellan flera siter. Du kan lägga till flera artiklar till ett förråd samtidigt. Detta görs genom att välja flera artikelnummer i resultatfliken och sedan välja Lägg till artikel till förråd i Välj åtgärdsmenyn. På fliken Förråd kan du se alla förråd en artikel finns på. Artikelkatalog har en Leverantörsflik som visar artikel- och beställningsinformation för leverantörerna av artikeln.

28 Funktionella förbättringar – Förråd
Detaljerna i tabellen INVVENDOR är site specifika. Du kan på en sida ändra inventerat saldo på flera poster. Du kan likställa saldot på flera artiklar samtidigt genom att välja flera artiklar i fliken Resultat och sedan välja Likställ saldo i Välj åtgärdsmenyn. Det är möjligt att förhandsvisa Beställningsförslaget on-line och ändra på beställt antal innan IR eller IO skapas. Direktuttagsartiklar kan beställas som en del av Saldokontrollen eller via en separat åtgärd i Välj åtgärdsmenyn. Du kan skapa en ”cron task” för Saldokontroll. En cron task ä ett mjukvarufunktion för att utföra en uppgift vid en specifik tidpunkt. Det skapas ingen post med noll i saldo när du anger ett standardfack för en artikel.

29 Funktionella förbättringar – Förråd
Uttag och överföringar Du kan nu ange ett nytt inventerat antal när du gör ett uttag/retur eller genomför en överföring. Förrådsplaceringar Förrådsplaceringar är en ny, separat applikation, som används för att definiera förråden och dess kontosträngar. Du kan se alla artiklar som är knutna till ett förråd via fliken Artikel.

30 Funktionella förbättringar – Inköp
Distribution av kostnad Distribution av kostnad på rader för direktköp kan göras i applikationerna Inköpsrekvisition, Inköpsorder samt Behovsanmälan. Leverans- och fakturainformation Leverans- och fakturainformation kommer inte längre från en företagspost. Dessa kommer nu från adresser definierade i applikationen Multisite. Andra ändringar Sökning är möjlig på radnivå. IRK kan nås från sidan ”Välj reservdelar” i applikationerna Behovsanmälan, Inköpsrekvisition, Offertförfrågan samt Inköpsorder. Processen att hitta valutakurser har förbättrats.

31 Funktionella förbättringar – Inköp
Behovsanmälan En guide hjälper användaren att skapa en anmälan. Offertförfrågan Offertförfrågan hanterar nu Workflow. Inköpsorder Prisavtal och Ramavtal kan definieras på organisationsnivå eller för en specifik site. Ny funktionalitet kring leverantörsanalys som visar inköpshistorik för en artikel. Det finns en ny process för att lägga till en existerande artikel till ett nytt förråd.

32 Funktionella förbättringar – Inköp
Inleverans Inleveransfunktionen har separerats från Inköpsorderapplikationen. Funktionaliteten kring Välj artiklar för retur har förbättrats. Utbytesartiklar kräver nu alltid inspektion vid inleverans. Vid inleverans av artiklar av partityp krävs nu alltid att partinummer anges. Endast kostnader för tjänster med ej angivet antal är ändringsbara.

33 Funktionella förbättringar – Inköp
Faktura Eventuella skillnader mellan totalen på fakturahuvudet och på raderna måste hanteras innan en faktura kan gdkännas. Distribution av kostnad gjord i IR, MR eller IO kan inte ändras vid inleverans eller fakturamatchningen. Användaren kan nu ändra företagskoden som finns på fakturan till moderbolaget eller någon filial till företaget som finns på IO. Knappen Kopiera IO-rader är nu tillgänglig på fliken Fakturarader även i de fall inget IO nummer angetts på fakturan.

34 Funktionella förbättringar
Företag En utökningen av funktionaliteten kring företagsfilialer gör det möjligt att skapa ett företag med flera filialer. Workflow Inkorgen för Workflow är nu en integrerad del av MAXIMO Startcenter. Registrering av användare Användare kan registrera sig själva via Inloggningssidan. När en ny användare registrerar sig själv hamnar han eller hon i en default grupp som anges i applikationen Signatur. Självregisteringsprocessen kan hanteras i Workflow.

35 Funktionella förbättringar
Elektronisk Signatur och Elektronisk Revision Elektronisk Signatur – ”E-Signatur” medför ytterligare en säkerhetsnivå i MAXIMO. Elektronisk Revision – ”E-revision” medför ökad möjlighet till revisionshantering. Elektronisk Signatur och Elektronisk Revision, som nu är kärnfunktionalitet i MAXIMO 5, kan hjälpa till att klara kraven för 21 CFR Part 11 föreskrifterna.

36 Funktionella förbättringar – Kontrollcenter
Följande administrativa moduler och applikationer är fortsatt kvar i klient/server arkitekturen i MAXIMO 5.2. Administration Modul Applikationskonfigurering Signatur Kontoplan Valutahantering Inventariekatalogsinställning Multisiteinställning Kalender Konfiguration Modul Databaskonfigurering Arbetsflödedesign Visa av funktionerna i Applikationsåtgärder har flyttats till Multisiteinställning.

37 Funktionella förbättringar – Kontrollcenter
Signatur Användardefinitioner på systemnivå. Det finns flera nya användarinställningar: Default site Startcenter Visa inkorgen för Workflow på Startcentret (J or N). En användare måste nu vara knuten till en personalkod. Användare kan vara knutna till flera siter tillhörande olika organisationer. Att sätta säkerhet på fliknivå är inte längre möjligt.

38 Funktionella förbättringar – Multisiteinställning
Multisiteinställning är en ny applikation som används till att ange information på organisations- och sitenivå. Följande är några funktioner i Multisiteinställning: Flera organisationer kan anges för en databas. Flera siter kan tillhöra en och samma organisation. En site kan endast tillhöra en organisation. Flera adresser kan anges för en organisation. Leverans- och fakturaadresser för varje site väljs från adresserna angivna på organisationsnivå. Inställningarna som tidigare fanns i Applikationsinställning är flyttade till Multisiteinställning, med undantag för inställningen av momshantering. Löpnummerserien för applikationerna sätts i applikationen Multisiteinställning.

39 Funktionella förbättringar – Multisiteinställning
Organisation 1 Organisation 3 Organisation 2 DATABAS

40 MAXIMO Applikationer per nivå
Applikationer på databasnivå Arkiv Databaskonfigurering Valutahantering Anpassade applikationer Signatur Applikationer på sitenivå Personalgrupper Tillståndskontroll Utrustning Förråd Uttag och Överföringar Faktura Arbetsinstruktion Placering FU Inköpsrekvisition Inköpsorder Säkerhetsåtgärd Snabbrapportering Offertförfrågan Rond Säkerhetsplan Servicekontrakt Låsning/Urkoppling WOGEN stand alone exe Tilldelningscenter Arbetsorderbevakning Applikationer på organisationsnivå Inventariekatalogsinställning Kalender Kontoplan Företag Kategori Felkod Säkerhetsrisker Artikelstruktur Artikelkatalog Personal Tidsrapportering Rapporter och andra applikationer Verktyg Ramavtalsinköpsorder

41 Funktionella förbättringar – Kontrollcenter
Databaskonfigurering Ny funktionalitet finns för att skapa och ta bort användardefinierade tabeller. Du kan skapa och ta bort fält i MAXIMO och and användardefinierade tabeller via fliken Tabelldefinitioner. Du måste starta om applikationsservern efter det att du skapat nya tabeller eller fält. Fält för sökning i långbeskrivning kan öppnas i alla applikationer. Autonumrering är nu ett val som görs i Databaskonfigurering.

42 Funktionella förbättringar
Applikationer som har tagits bort Anpassade Applikationer – Se MRO Software Design Studio Rapporter och andra applikationer – Är inte nödvändig längre Hyperlänk – Ersatt av ”Gå till” funktionaliteten Skärmbildseditorn - Se MRO Software Design Studio Interaktiv SQL (SQLTalk) – Använd ursprungliga verktyg typ SQL*Plus Work Manager – Ersatt av Tilldelningscenter Användarrestriktioner – Ersatt av Grupprestriktioner MAXIMO Scheduler – Ersatt av MAXIMO Project MAXIMO Analyzer – Ersatt av Actuate och KPI Software Developer’s Kit – Ersatt av MRO Software Developer Center

43 Frågor


Ladda ner ppt "Thommy Sjölander och Ulf Lundgren, MRO Software AB"

Liknande presentationer


Google-annonser