Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Immaterialrätt Sebastian Wärmländer. - Varumärken - Mönsterskydd - Patent - Upphovsrätt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Immaterialrätt Sebastian Wärmländer. - Varumärken - Mönsterskydd - Patent - Upphovsrätt."— Presentationens avskrift:

1 Immaterialrätt Sebastian Wärmländer

2 - Varumärken - Mönsterskydd - Patent - Upphovsrätt

3 Varumärken: - både registrerade och oregistrerade - registrering för10 år i taget (löpande) - geografisk begränsning - begränsning inom varuslag - syfte: att ange ursprung!

4

5 Upphovsrätt: konstnärliga och litterära verk - 70 år efter konstnärens död - globalt skydd - ingen registrering - krav på verkshöjd! -syfte?

6 Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1 Kap. Upphovsrättens föremål och innehåll 1 § Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket oavsett om det är 1. skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal, 2. datorprogram, 3. musikaliskt eller sceniskt verk, 4. filmverk, 5. fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst, 6. alster av byggnadskonst eller brukskonst, eller 7. verk som har kommit till uttryck på något annat sätt. Till litterära verk hänförs kartor, samt även andra i teckning eller grafik eller i plastisk form utförda verk av beskrivande art. Vad som i denna lag sägs om datorprogram skall i tillämpliga delar gälla även förberedande designmaterial för datorprogram. Lag (1994:190).

7 Framställning av tillfälliga exemplar 11 a § Tillfälliga former av exemplar av verk får framställas, om framställningen utgör en integrerad och väsentlig del i en teknisk process och om exemplaren är flyktiga eller har underordnad betydelse i processen. Exemplaren får inte ha självständig ekonomisk betydelse. Framställning av exemplar enligt första stycket är tillåten bara om det enda syftet med framställningen är att möjliggöra 1. överföring i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand, eller 2. laglig användning, dvs. användning som sker med tillstånd från upphovsmannen eller dennes rättsinnehavare, eller annan användning som inte är otillåten enligt denna lag. Första och andra styckena ger inte rätt att framställa exemplar av litterära verk i form av datorprogram eller sammanställningar. Lag (2005:359).

8 Framställning av exemplar för privat bruk 12 § Var och en får för privat bruk framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk. Såvitt gäller litterära verk i skriftlig form får exemplarframställningen dock endast avse begränsade delar av verk eller sådana verk av begränsat omfång. Exemplaren får inte användas för andra ändamål än privat bruk. Första stycket ger inte rätt att 1. uppföra byggnadsverk, 2. framställa exemplar av datorprogram, eller 3. framställa exemplar i digital form av sammanställningar i digital form. Första stycket ger inte heller rätt att för privat bruk låta en utomstående 1. framställa exemplar av musikaliska verk eller filmverk, 2. framställa bruksföremål eller skulpturer, eller 3. genom konstnärligt förfarande efterbilda andra konstverk. Denna paragraf ger inte rätt att framställa exemplar av ett verk när det exemplar som är den egentliga förlagan framställts eller gjorts tillgängligt för allmänheten i strid med 2 §. Lag (2005:359).

9 Mönsterskydd (design): - både registrerade och oregistrerade - registrering för 5 år i taget (max 5 x 5 = 25 år) -syfte?

10 Patent: - är nationella - kräver registrering - gäller i max 20 år -syfte? Thomas Edison, 1880

11 Uppfinningen måste uppfylla patenterbarhetskriterierna Nyhet (2 § PL) Uppfinningshöjd (2 § PL) Industriellt tillgodogörande (tillämpning/användning etc.) (1 § PL)

12 Varför behövs immaterialrättsligt skydd? Vad finns det för undantag?

13

14 Nadia Plesner vs. Louis Vuitton: ”simple living”

15 upphovsrätt och konstnärlighet

16 Vem bedömer verkshöjd och likhet?

17 1914 års betänkande till 1919 års lag om fotografiska bilder: …fotografen upptager ”sina bilder från naturen genom ett bundet, uteslutande av optiska och kemiska lagar betingat förfarande”, varigenom den fotografiska bilden får anses tillkommen ”utan någon den konstnärliga fantasiens förmedling”.

18 I Painer-målet (C-145/10) konstaterade EU-domstolen att upphovsmannen (fotografen) i samband med förberedelserna kan välja iscensättning, vilken pose den fotograferade personen ska inta och belysning. När fotot sedan tas kan han välja centrering, fotovinkel och även skapad atmosfär. Vid framkallningen kan han välja mellan olika framkallningstekniker eller använda sig av datorprogram. På detta vis kan upphovsmannen sätta sin personliga prägel på det skapade verket (domskäl 91).

19 In Meshwerks vs. Toyota (2008), the US Court of Appeals (10th c.) held that: ”Meshwerks' digital wire-frame computer models depict Toyota's vehicles without any individualizing features: they are untouched by a digital paintbrush; they are not depicted in front of a palm tree, whizzing down the open road, or climbing up a mountainside. Put another way, Meshwerks' models depict nothing more than unadorned Toyota vehicles - the car as car.”

20 Fotografier kan vara skyddade även om de saknar verkshöjd!

21 49 a § Den som har framställt en fotografisk bild har uteslutande rätt att framställa exemplar av bilden och göra den tillgänglig för allmänheten. Rätten gäller oavsett om bilden används i ursprungligt eller ändrat skick och oavsett vilken teknik som utnyttjas. Med fotografisk bild avses även en bild som har framställts genom ett förfarande som är jämförligt med fotografi. Rätten enligt första stycket gäller till dess femtio år har förflutit efter det år då bilden framställdes. Bestämmelserna i 2 § andra–fjärde styckena, 3, 7–9, 11 och 11 a §§, 12 § första och fjärde styckena, 16–21 och 23 §§, 24 § första stycket, 25–26 b, 26 e, 26 k–28, 31–38, 41– 42 h och 50–52 §§ ska tillämpas på bilder som avses i denna paragraf. Är en sådan bild föremål för upphovsrätt, får denna rätt också göras gällande. Lag (2013:691).

22 ”I målningen har fårorna i Christer Petterssons ansikte framhävts och ansiktet framstår som mindre kantigt än i fotografiet. Dessutom är färgerna i målningen mer dämpade och anpassade till bakgrunden, vilket också medför vissa skillnader i hur ljuset faller över ansiktet. Det är enligt hovrättens mening tydligt att Markus Andersson på ett medvetet sätt har satt sin prägel på avbildningen av Christer Pettersson. Det är därmed inte fråga om en kopiering av fotografiet genom att måla av det.”

23 Vad är fotografi?

24 Fotografi: ”bild, som uppkommit under inverkan av ljus på därför känsliga ämnen. I allmänhet är det fråga om synligt ljus, men även bilder som uppkommit under inverkan av annan strålning, såsom ultraröd eller ultraviolett sådan, röntgenstrålar osv. äro att hänföra under lagen.” SOU 1956:25 s. 470 Photograph: ”a recording of light or other radiation on any medium on which an image is produced or from which an image may by any means be produced, and which is not part of a film” U.K. Copyright, Designs and Patent Act 1988, section 4.

25

26 Vad är en fotografisk bild?? 49 a § Den som har framställt en fotografisk bild har uteslutande rätt…

27 FOTOGRAFI FOTOGRAFISK BILD FOTOGRAFISK ICKE-BILD? TEXT? INFORMATION? FOTOGRAFISKT DOKUMENT?

28 Vad är ett ”konstnärligt förfarande”?

29 12 § Var och en får för privat bruk framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk. Såvitt gäller litterära verk i skriftlig form får exemplarframställningen dock endast avse begränsade delar av verk eller sådana verk av begränsat omfång. Exemplaren får inte användas för andra ändamål än privat bruk. Första stycket ger inte rätt att 1. uppföra byggnadsverk, 2. framställa exemplar av datorprogram, eller 3. framställa exemplar i digital form av sammanställningar i digital form. Första stycket ger inte heller rätt att för privat bruk låta en utomstående 1. framställa exemplar av musikaliska verk eller filmverk, 2. framställa bruksföremål eller skulpturer, eller 3. genom konstnärligt förfarande efterbilda andra konstverk. Denna paragraf ger inte rätt att framställa exemplar av ett verk när det exemplar som är den egentliga förlagan framställts eller gjorts tillgängligt för allmänheten i strid med 2 §. Lag (2005:359).

30 Kan tillverkning med 3D-skrivare utgöra ett ”konstnärligt förfarande”?


Ladda ner ppt "Immaterialrätt Sebastian Wärmländer. - Varumärken - Mönsterskydd - Patent - Upphovsrätt."

Liknande presentationer


Google-annonser