Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Redovisning av VAS - kommitténs arbete med fördjupad diskussion kring förbättringsmöjligheter genom organisatorisk samverkan Regionalt VA-samarbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Redovisning av VAS - kommitténs arbete med fördjupad diskussion kring förbättringsmöjligheter genom organisatorisk samverkan Regionalt VA-samarbete."— Presentationens avskrift:

1 Redovisning av VAS - kommitténs arbete med fördjupad diskussion kring förbättringsmöjligheter genom organisatorisk samverkan Regionalt VA-samarbete

2 Nedanstående frågor ställdes till VAS-rådet 2008 efter en beskrivning av nuläget kring organisatorisk och annan samverkan: ”Är det rätt att KSL tar initiativ till att belysa eventuella fördelar med att påskynda ytterligare VA- samverkan i länet?” ”Kan VAS-Kommittén få i uppdrag att driva seminarier/ temadagar under 2008 för att vidga gruppen som diskuterar dessa frågor? –Var finns synergierna? –Vilken är den ekonomiska potentialen? –Vad finns att vinna kvalitetsmässigt ?” Regionalt VA-samarbete

3 Långtgående samordning har skett i regionen inom vattenproduktion och inom avloppsrening - och ytterligare konsolidering sker I distributionsledet är samordningen betydligt mindre långtgående –Kan betydande fördelar nås om ”distributionsverksamheten” också var organiserad i några få större enheter ? –Via möten och en enkät har ”EkoVask”-gruppen försökt att ytterligare belysa frågeställningen

4 Norr Centralt Sydväst Sydost Regionalt VA-samarbete ”Arbetshypotes – stordistributionsområden” Daglig drift Beredskap Planering/ utredning Projektering Projektledning Reparation & underhåll o s v

5 Huvudfrågor i diskussionerna har varit: Finns behov av ytterligare samverkan? Finns behov av organisatorisk samverkan? Vilka svagheter/ styrkor finns i nuvarande ordning? Vilka styrkor tror vi oss kunna uppnå med än djupare samverkan? Regionalt VA-samarbete

6 Två träffar har hållits – en med ”norrkommunerna” och en med ”söderkommunerna” - där företrädare för VA-verksamheterna deltagit Avsikten med träffarna har varit att få en uppfattning om hur VA-organisationerna själva uppfattar sin nuvarande organisations ”förmåga” inom olika delar och vad man tror sig se för möjligheter/vinster med en större organisation Träffarna har följts upp med en enkätundersökning där deltagarna gjort en ”självskattning” av nuläget Regionalt VA-samarbete

7 KompetensområdeNorraSödra Ekonomi/ Taxa4,43,7 Lagstiftning/Juridik3,73,5 Upphandling3,63,7 Projektering/Hydaulik3,23,0 Dagvatten3,73,3 Miljö3,43,7 Förråd/ Materialförsörjning3,43,1 Egenkontroll/ HACCP3,1 Arbetsmiljö3,43,8 Kundkrav4,13,8 Beredskap4,33,3 Kompetensförsörjning3,62,8 Medelvärde3,663,40

8 Samverkan och hemtagande av synergier sker i regionen idag på flera olika sätt såväl vertikal som horisontell integration –Mellan kommunala VA-huvudmän (typ Roslagsvatten) –Inom kommunerna/ mellan förvaltningar och olika enheter –Inom bolag/ koncerner (typ Multi-Utility) –Mellan VA-huvudmän – oavsett organisationsform (upphandling, lagerhållning, utbildning o s v) Regionalt VA-samarbete

9 Slutsatser Inget starkt stöd i undersökningen för att som generell metod öka samarbetet genom hopslagning av nuvarande VA-organisationer i större enheter -Det är bara en möjlig väg av flera för att hitta synergier. Andra samverkansformer kan vara väl så effektiva för att nå dessa fördelar EkoVask-gruppen ser inte behov av att i VAS-regi ytterligare fördjupa arbetet kring att belysa vinsterna med en organisatorisk djupsamverkan inom distributionsområdet. En successiv ”konsolidering” inom kommer sannolikt att ske när förutsättningar och behov uppstår Regionalt VA-samarbete


Ladda ner ppt "Redovisning av VAS - kommitténs arbete med fördjupad diskussion kring förbättringsmöjligheter genom organisatorisk samverkan Regionalt VA-samarbete."

Liknande presentationer


Google-annonser