Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studie av operativ effektivitet inom Stockholms Stadshus AB under år 2009 2010-03-07.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studie av operativ effektivitet inom Stockholms Stadshus AB under år 2009 2010-03-07."— Presentationens avskrift:

1 Studie av operativ effektivitet inom Stockholms Stadshus AB under år 2009 2010-03-07

2 2 Innehåll 1. Inledning 2. Besparingar 3. Operativ effektivitet 4. Bolagsspecifikationer 5. Jämförelser

3 3 1. Inledning

4 4  I Stockholms Stads budget för år 2009 uppmanades bolagen inom Stockholms Stadshus AB att minska administration och indirekta produktionskostnader.  Koncernledningen vill nu följa upp hur detta har lyckats genom att jämföra de administrativa och indirekta kostnaderna i boksluten för 2009 med värdena för 2008 och tidigare  Samtidigt görs en uppföljning av den operativa effektiviteten i de ingående bolagen genom att jämföra andelen administrativa samt indirekta kostnader i procent av den operativa kostnaden och i procent av intäkterna.  Studien är uppdelad i tre delar:  A. Besparingar  B. Operativ effektivitet  C. Bolagsspecifikationer  Dessutom har en jämförelse gjorts mellan de sju fastighetsbolagen i Stockholms Stadshus- koncernen

5 5 1. Inledning (forts)  Underlaget bygger på det material som bolagen har bistått med och innehåller, trots en fortsatt kvalitetssäkring, sannolikt fortfarande en del olika tolkningar.  Det bör noteras att studien är begränsad till de administrativa och indirekta kostnaderna och tar därför inte hänsyn till effektivitet i drift och produktion.

6 6 2. Besparingar

7 7 2. Besparingar – sammanfattning av administrativa och indirekta kostnader  Det är viktigt att notera att nedanstående siffror representerar kostnadsvärde och tar varken hänsyn till den totala kostnadsmassan eller utvecklingen av verksamheterna. Alla kostnader är exklusive ”jämförelsestörande poster”. Övriga bolag har av olika anledningar exkluderats från den totala sammanställningen och vissa av de gemensamma diagrammen. Administrativa och indirekta kostnader (1+2)Administrativa kostnader (1)Indirekta kostnader (2) 200920082007 Diff i % 08- 09 Diff i % 07- 09200920082007 Diff i % 08- 09 Diff i % 07- 09200920082007 Diff i % 08-09 Diff i % 07-09 Svenska Bostäder254 662245 799229 3823,6%11,0%78 06283 76487 834-6,8%-11,1%176 600162 035141 5489,0%24,8% Stockholmshem100 865101 670102 669-0,8%-1,8%50 55652 68651 546-4,0%-1,9%50 31048 98451 1232,7%-1,6% Familjebostäder85 68784 68980 8521,2%6,0%42 85945 18449 282-5,1%-13,0%42 82839 50531 5708,4%35,7% SISAB50 58151 93149 120-2,6%3,0%21 73825 52824 271-14,8%-10,4%28 84226 40224 8499,2%16,1% Micasa46 99039 50539 62118,9%18,6%23 27121 13222 54010,1%3,2%23 71918 37317 08129,1%38,9% SGA Fastigheter5 4867 3288 311-25,1%-34,0%4 4026 4006 584-31,2%-33,1%1 0849281 72716,8%-37,2% St Erik Markutveckling3 3513 9042 900-14,2%15,6%1 9362 5431 600-23,9%21,0%1 4151 3611 3004,0%8,8% Stockholm Vatten97 163102 329131 202-5,0%-25,9%52 04758 85472 251-11,6%-28,0%45 11643 47558 9513,8%-23,5% Stockholms Hamnar89 10078 63080 83213,3%10,2%39 53647 77849 707-17,3%-20,5%49 56430 85231 12560,7%59,2% Stokab33 45035 50333 931-5,8%-1,4%29 86531 54030 569-5,3%-2,3%3 5853 9633 362-9,5%6,6% Stockholm Parkering25 72324 61625 5084,5%0,8%13 41713 05814 0302,7%-4,4%12 30611 55811 4776,5%7,2% USK7 2819 5270-23,6% 4 8184 78600,7% 2 4634 7410-48,0% Bostadsförmedli ngen11 99411 00410 0709,0%19,1%7 9557 4447 2366,9%9,9%4 0393 5602 83413,5%42,5% Business Region18 36219 45520 411-5,6%-10,0%17 32118 45819 078-6,2%-9,2%1 0419971 3334,4%-21,9% Stadsteatern43 59944 37644 498-1,8%-2,0%20 39624 20123 840-15,7%-14,4%23 20320 17520 65815,0%12,3% SUMMA874 294860 266859 3061,6%1,7%408 179443 357460 368-7,9%-11,3%466 115417 837400 66511,6%16,3% Övriga bolag St Erik Livförsäkring4 0244 7743 944-15,7%2,0%3 7134 5493 768-18,4%-1,5%31122517638,0%76,4% St Erik Försäkring5 5714 8706 41314,4%-13,1%4 2754 3685 480-2,1%-22,0%1 296502934158,0%38,8%

8 8 2. Besparingar  Summan av administrativa och indirekta kostnader inom de 15 bolagen har ökat med 1,6 % (14,0 MSEK) mellan 2008 och 2009 vilket är en försämring jämfört med 2008 då administrativa och indirekta kostnaderna endast ökade med 1,0 MSEK.  Av de 15 bolagen inom Stockholms Stad har nio minskat sina administrativa och indirekta kostnader:  SGA Fastigheter AB(-25,1 %)  USK (-23,6%)  St Erik Markutveckling (-14,2%)  Stokab (-5,8%)  Stockholm Business Region (-5,6 %)  Stockholm Vatten (-5,0 %)  SISAB (-2,6%)  Stadsteatern (-1,8 %)  Stockholmshem (-0,8%)  Stockholm Vatten är det bolag som gjort störst besparingar med 5,1 MSEK.

9 9 3. Operativ effektivitet

10 10 3. Operativ effektivitet  Den operativa effektiviteten har här mätts genom att andelen administrativa samt indirekta kostnader i procent av den totala operativa kostnaden har jämförts. Jämförelser har även gjorts i förhållande till intäkterna.  Den operativa kostnaden för respektive bolag har beräknats genom att den totala kostnadsmassan, exklusive finansnetto, minskats med avskrivningar och i förekommande fall fastighetsskatter.  Tabellen visar värden exklusive ”jämförelsestörande poster”. Värdering har även gjorts inklusive dessa poster men redovisas inte i denna bildserie. Operativ effektivitet Administrativa och indirekta kostnader Administrativa kostnaderIndirekta kostnader 200920082007200920082007200920082007 SISAB4,4%4,3%4,5%1,9%2,1%2,2%2,5%2,2%2,3% Stockholmshem6,5%7,6%7,7%3,3%3,9% 3,3%3,7%3,9% Micasa6,8%6,0%7,9%3,4%3,2%4,5%3,4%2,8%3,4% Familjebostäder6,9%8,5%8,0%3,5%4,5%4,9%3,4%4,0%3,1% Stockholm Parkering7,1%7,4%8,0%3,7%3,9%4,4%3,4%3,5%3,6% Business Region8,3%9,6%10,6%7,8%9,2%9,9%0,5% 0,7% St Erik Markutveckling8,7%9,5%4,9%5,0%6,2%2,7%3,7%3,3%2,2% SGA Fastigheter9,9%10,6%9,7%7,9%9,2%7,7%2,0%1,3%2,0% Svenska Bostäder10,5%10,1%9,1%3,2%3,4%3,5%7,3%6,6%5,6% Stadsteatern13,4%13,6%14,2%6,3%7,4%7,6%7,1%6,2%6,6% Stockholm Vatten14,0%14,7%16,9%7,5%8,4%9,3%6,5%6,2%7,6% Stokab15,6%18,1%17,2%13,9%16,1%15,5%1,7%2,0%1,7% Stockholms Hamnar18,2%15,7%16,7%7,3%9,5%10,2%9,1%6,2%6,4% Bostadsförmedling en19,3%18,8%19,1%12,8%12,7%13,7%6,5%6,1%5,4% USK22,0%26,1% 14,6%13,1% 7,4%13,0% Genomsnitt10,1%10,6%9,6%6,0%6,7%6,2%4,0% 3,4% Övriga bolag St Erik Livförsäkring51,1%72,0%59,9%47,1%68,6%57,2%3,9%3,4%2,7% St Erik Försäkring49,1%47,3%57,0%37,6%42,4%48,7%11,4%4,9%8,3%

11 11 3. Operativ effektivitet – 10 av 15 bolag har förbättrat sin operativa effektivitet under 2009 jämfört med 2008

12 12 3. Operativ effektivitet – administrativa kostnader 12 av 15 bolag har förbättrat sig under 2009 jämfört med 2008

13 13 3. Operativ effektivitet – indirekta produktionskostnader 6 av 15 bolag har förbättrat sin situation under 2009 jämfört med 2008

14 14 3. Operativ effektivitet - sammanfattning  10 bolag av 15 har förbättrat sin operativa effektivitet under 2009 jämfört med 2008. 9 av 15 bolag har förbättrat jämfört med 2007.  De största förbättringarna har gjorts hos Familjebostäder, USK, Stockholmshem, Business Region och Stokab.  Den operativa effektiviteten har försämrats mest hos Stockholms Hamnar och Micasa.  Medelvärdet av operativ effektivitet har förbättrats från 10,6 % under 2008 till 10,1 % under 2009. Mellan åren 2007 och 2009 har dock medelvärdet försämrats från 9,6 % under 2007 till10,1% under 2009.  Andelen administrativa kostnader har minskats under 2009 jämfört med 2008 för tolv av bolagen och varierar mellan 1,9 % (SISAB) och 13,9 % (Stokab).  Medelvärdet för administrativa kostnader är 6,0 % för 2009 (6,7 % för 2008 och 6,2 % för 2007).  Andelen indirekta kostnader är i allmänhet på väg upp (10 bolag utav 15) och sträcker sig mellan 0,5 % (Business Region) och 9,1 % (Stockholms Hamnar).  Medelvärdet för indirekta kostnader är 4,0 % för 2009 (4,0 % för 2008 och 3,4 % för 2007).  Det bör påpekas att det inte är möjligt att direkt jämföra bolagen rätt beroende på de mycket skilda verksamhetsområdena och skillnader i storlek. Det är i princip bara de sju fastighetsbolagen som har kunnats jämföras någorlunda likvärdigt.  Trots ovanstående bör de stora skillnaderna mellan bolagen innebära att en ytterligare besparingspotential finns. Djupare analyser per bolag behövs dock för att precisera potentialen.

15 15 4. Bolagsspecifikationer

16 16 4. Bolagsspecifikationer  AB Svenska Bostäder  AB Stockholmshem  AB Familjebostäder  Micasa Fastigheter i Stockholm AB  Skolfastigheter i Stockholm AB  S:t Erik Markutveckling AB  SGA Fastigheter AB  Stockholm Vatten AB  Stockholms Hamn AB  AB Stokab  Stockholm Stads Parkerings AB  Stockholms Stadsteater AB  Stockholm Business Region AB  Stockholm Stads Bostadsförmedling AB  S:t Erik Livförsäkring AB  S:t Erik Försäkring AB  Stockholms Stads Utrednings- och statistikkontor AB Angivna förändringar i de följande bolagsspecifikationerna avser förändrad procentandel även om det kortfattat beskrivs som ”%”. Jämför tabellen sidan 7 där de procentuella förändringarna anges.

17 17 AB Svenska Bostäder + 1,4% + 25 280 Kommentar:  Den operativa effektiviteten har försämrats under perioden 2007- 2009 med 1,4% av operativa kostnader och 1,9 % av intäkter.  Ny jämförelsestörande post för 2009 är GSIT och uppgradering av ekonomisystem (16 Mkr).  Kostnader som har ökat mellan 2008 och 2009 avser marknad, försäljning och information (21,7 Mkr) där insatser för Vällingby C är stora.  De totala operativa kostnaderna 2009 har påverkats av satsningar på energieffektivisering, underhåll mm inom programmet ”Stimulans för Stockholm”.  De operativa kostnaderna har minskat på grund av överföring av lägenheter till andra bostadsbolag + 0,4 % + 8 863 2008-2009 2007-2009 Utfall 2009Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt:94 0253,9%3,1%110 4224,4%3,3%97 2643,8%2,8% Adm kostn exkl jfrstörande:78 0623,2%2,5%83 7643,4%2,5%87 8343,5%2,6% Indirekta kostn totalt:176 6007,2%5,8%206 8428,2%6,1%175 0816,8%5,1% Indirekta kostn exkl jfrstörande:176 6007,3%5,8%162 0356,6%4,8%141 5485,6%4,1% Administrativa och Indirekta kostn totalt:270 62511,1%8,8%317 26412,6%9,4%272 34510,6%8,0% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande:254 66210,5%8,3%245 79910,1%7,3%229 3829,1%6,7% Operativa kostn tot2 441 351 2 509 649 2 577 000 Operativa kostn tot exkl jfrstörande2 425 388 2 438 184 2 534 037 Intäkter totalt3 068 000 3 367 000 3 414 000

18 18 AB Stockholmshem Kommentar:  Den operativa effektiviteten har förbättrats under perioden 2007-2009 med 1,2 % av operativa kostnader, men har dock försämrats med 0,2 % av intäkter under samma period.  Jämförelsestörande poster för 2009 är byte av fastighetssystem (25 Mkr) och en visstidsanställd i samband med stora bostads- rättsförsäljningar (600 kkr).  De totala operativa kostnaderna 2009 har påverkats av satsningar på energieffektivisering, underhåll mm inom programmet ”Stimulans för Stockholm”. Utfall 2009Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt:49 4233,2%2,6%57 0074,1%2,8%58 6744,3%2,9% Adm kostn exkl jfrstörande:50 5563,3%2,6%52 6863,9%2,6%51 5463,9%2,6% Indirekta kostn totalt:74 6484,8%3,9%55 8714,0%2,8%53 3923,9%2,7% Indirekta kostn exkl jfrstörande:50 3103,3%2,6%48 9843,7%2,4%51 1233,9%2,5% Administrativa och Indirekta kostn totalt:124 0718,0%6,5%112 8798,1%5,6%112 0668,3%5,6% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande:100 8656,5%5,3%101 6707,6%5,0%102 6697,7%5,1% Operativa kostn tot1 558 956 1 387 201 1 355 009 Operativa kostn tot exkl jfrstörande1 547 785 1 335 982 1 327 102 Intäkter totalt1 916 851 2 025 672 2 006 136 - 1,2% - 1 804 - 1,1% - 805 2008-2009 2007-2009

19 19 AB Familjebostäder Kommentar:  Den operativa effektiviteten har förbättrats under perioden 2007-2009 med 1,1 % av operativa kostnader.  Jämförelsestörande poster under 2009 avser projekt för dokumenthantering (700 kkr) och GSIT (4,9 Mkr).  Det bör också noteras att de totala operativa kostnaderna minskade 2008, men har ökat under 2009 på grund av satsningar på energieffektivisering, underhåll mm inom ”Stimulans för Stockholm” men även beståndsförändringar under året, där nettoeffekten är ett tillskott om 2 590 lägenheter. - 1,1% + 4 835 - 1,6% + 998 2008-2009 2007-2009 Utfall 2009Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt:48 4953,9%3,0%49 4104,9%3,1%48 2594,8%3,1% Adm kostn exkl jfrstörande:42 8593,5%2,6%45 1844,5%2,8%49 2824,9%3,2% Indirekta kostn totalt:42 8283,4%2,6%39 5054,0%2,5%31 5703,1%2,0% Indirekta kostn exkl jfrstörande:42 8283,4%2,6%39 5054,0%2,5%31 5703,1%2,0% Administrativa och Indirekta kostn totalt:91 3237,3%5,6%88 9158,9%5,5%79 8297,9%5,1% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande:85 6876,9%5,2%84 6898,5%5,3%80 8528,0%5,2% Operativa kostn tot1 247 258 998 715 1 011 511 Operativa kostn tot exkl jfrstörande1 241 621 994 489 1 011 511 Intäkter totalt1 636 866 1 604 705 1 559 294

20 20 Micasa Fastigheter i Stockholm AB - 1,1% + 7 369 + 0,8% + 7 485 2008-2009 2007-2009 Kommentar:  Den operativa effektiviteten har förbättrats under perioden 2007-2009 med 1,1% av operativa kostnader, men har försämrats med 0,3 % av intäkterna.  Under perioden 2008-2009 har den operativa effektiviteten försämrats med 0,8 % av operativa kostnader.  Jämförelsestörande poster under 2009 är GSIT, Framtidens seniorboende och Mat för äldre.  De totala operativa kostnaderna 2009 har påverkats av satsningar på energieffektivisering, underhåll mm inom programmet ”Stimulans för Stockholm”. Utfall 2009Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt:26 9183,9%2,9%21 1323,2%2,4%26 1575,2%3,2% Adm kostn exkl jfrstörande:23 2713,4%2,5%21 1323,2%2,4%22 5404,5%2,7% Indirekta kostn totalt:26 7193,8%2,9%18 3732,8%2,1%18 9233,7%2,3% Indirekta kostn exkl jfrstörande:23 7193,4%2,6%18 3732,8%2,1%17 0813,4%2,1% Administrativa och Indirekta kostn totalt:53 6377,7%5,8%39 5056,0%4,4%45 0808,9%5,4% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande:46 9906,8%5,1%39 5056,0%4,4%39 6217,9%4,8% Operativa kostn tot697 045 662 018 507 773 Operativa kostn tot exkl jfrstörande690 398 662 018 502 314 Intäkter totalt920 578 894 531 829 538

21 21 Skolfastigheter i Stockholm AB Kommentar:  Den operativa effektiviteten har förbättrats under perioden 2007-2009 med 0,1% av operativa kostnader.  Under perioden 2008-2009 har den operativa effektiviteten försämrats med 0,1 %.  De totala operativa kostnaderna 2009 har påverkats av satsningar på energieffektivisering, underhåll mm inom programmet ”Stimulans för Stockholm”. Utfall 2009Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt:21 7381,9%1,2%25 5282,1%1,4%24 2712,2%1,4% Adm kostn exkl jfrstörande:21 7381,9%1,2%25 5282,1%1,4%24 2712,2%1,4% Indirekta kostn totalt:28 8422,5%1,6%26 4022,2%1,4%24 8492,3%1,4% Indirekta kostn exkl jfrstörande:28 8422,5%1,6%26 4022,2%1,4%24 8492,3%1,4% Administrativa och Indirekta kostn totalt:50 5814,4%2,8%51 9314,3%2,7%49 1204,5%2,8% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande:50 5814,4%2,8%51 9314,3%2,7%49 1204,5%2,8% Operativa kostn tot1 141 040 1 202 888 1 090 393 Operativa kostn tot exkl jfrstörande1 141 040 1 202 888 1 090 393 Intäkter totalt1 778 069 1 889 933 1 746 089 - 0,1% + 1 461 + 0,1% - 1350 2008-2009 2007-2009

22 22 S:t Erik Markutveckling AB Kommentar:  Den operativa effektiviteten har försämrats under perioden 2007-2009 med 3,8 % av operativa kostnader och 0,1 % av intäkterna. Under perioden 2008-2009 har dock effektiviteten förbättrats med 0,8% av operativa kostnader.  Det bör också noteras att de totala operativa kostnaderna har minskat kontinuerligt under perioden 2007-2009. Utfall 2009Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt:2 2245,7%2,7%2 6066,3%3,4%1 6002,7%2,2% Adm kostn exkl jfrstörande:1 9365,0%2,4%2 5436,2%3,3%1 6002,7%2,2% Indirekta kostn totalt:1 4153,6%1,7%1 3613,3%1,8%1 3002,2%1,8% Indirekta kostn exkl jfrstörande:1 4153,7%1,7%1 3613,3%1,8%1 3002,2%1,8% Administrativa och Indirekta kostn totalt:3 6399,3%4,5%3 9679,6%5,2%2 9004,9%4,0% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande:3 3518,7%4,1%3 9049,5%5,1%2 9004,9%4,0% Operativa kostn tot39 084 41 356 59 746 Operativa kostn tot exkl jfrstörande38 507 41 293 59 746 Intäkter totalt81 423 75 963 72 661 + 3,8% + 451 - 0,8% - 553 2008-2009 2007-2009

23 23 SGA Fastigheter AB Kommentar: Den operativa effektiviteten har försämrats under perioden 2007-2009 med 0,2 % av operativa kostnader men har förbättrats med 8,8 % av intäkterna. Under perioden 2008-2009 har dock effektiviteten förbättrats med 0,7% av operativa kostnader. Verksamheten har genomgått stora förändringar över åren och operativa kostnaderna har minskat kraftigt under perioden dels på grund av besparingar och att viss administrativ personal har även operativa arbetsuppgifter. Jämförelsestörande poster under 2009 avser Globens 20-års jubileum och Volvo Ocean Race. Utfall 2009Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt:4 5408,0%17,1%17 17221,4%77,8%9 56411,2%33,9% Adm kostn exkl jfrstörande:4 4027,9%16,6%6 4009,2%29,0%6 5847,7%23,4% Indirekta kostn totalt:2 0023,5%7,5%9281,2%4,2%1 7272,0%6,1% Indirekta kostn exkl jfrstörande:1 0842,0%4,1%9281,3%4,2%1 7272,0%6,1% Administrativa och Indirekta kostn totalt:6 54211,6%24,7%18 10022,6%82,0%11 29113,2%40,1% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande:5 4869,9%20,7%7 32810,6%33,2%8 3119,7%29,5% Operativa kostn tot56 606 80 179 85 747 Operativa kostn tot exkl jfrstörande55 550 69 407 85 747 Intäkter totalt26 522 22 078 28 183 + 0,2% - 2 825 - 0,7% - 1 842 2008-2009 2007-2009

24 24 Stockholm Vatten AB Kommentar:  Den operativa effektiviteten har för perioden 2007 - 2009 förbättrats med 2,9 % av operativa kostnader och 3,0 % av intäkter.  Stor omstrukturering genomfördes under 2007 och 2008.  Jämförelsestörande poster 2009 avser GSIT.  De totala operativa kostnaderna har minskat mellan 2007 och 2009.  Fördjupad analys av indirekta kostnader har gjorts, vilket också har inneburit att även 2008 och 2007 års värden har reviderats. Utfall 2009Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt:53 4717,7%4,6%59 7937,7%5,2%75 7768,5%6,6% Adm kostn exkl jfrstörande:52 0477,5%4,5%58 8548,4%5,2%72 2519,3%6,3% Indirekta kostn totalt:45 1166,5%3,9%45 1725,8%4,0%122 47013,8%10,6% Indirekta kostn exkl jfrstörande:45 1166,5%3,9%43 4756,2%3,8%58 9517,6%5,1% Administrativa och Indirekta kostn totalt:98 58714,1%8,5%104 96413,6%9,2%198 24622,3%17,2% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande:97 16314,0%8,4%102 32914,7%9,0%131 20216,9%11,4% Operativa kostn tot697 720 772 418 889 100 Operativa kostn tot exkl jfrstörande696 296 697 277 777 400 Intäkter totalt1 158 129 1 139 337 1 152 567 - 2,9% - 34 039 - 0,7% - 5 166 2008-2009 2007-2009

25 25 Stockholms Hamn AB Kommentar: Den operativa effektiviteten har försämrats under perioden 2007-2009 med 1,6 % av operativa kostnader. Jämförelsestörande poster under 2009 är ett avgångsvederlag. Skälet till de ökade operativa kostnaderna är till stor del relaterade till ökade andel större projekt t ex Norvik och Värtan. Fördjupad analys av indirekta kostnader har gjorts, vilket också har inneburit att även 2008 och 2007 års värden har reviderats. + 1,6% + 8 268 + 2,6% + 10 470 2008-2009 2007-2009 Utfall 2009Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt:39 5367,3%6,0%51 5259,7%7,8%55 15111,2%8,6% Adm kostn exkl jfrstörande:39 5367,3%6,0%47 7789,5%7,3%49 70710,2%7,8% Indirekta kostn totalt:58 76410,8%8,9%46 7548,8%7,1%31 1256,3%4,9% Indirekta kostn exkl jfrstörande:49 5649,1%7,5%30 8526,2%4,7%31 1256,4%4,9% Administrativa och Indirekta kostn totalt:98 30018,1%15,0%98 27918,4%14,9%86 27617,6%13,5% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande:89 10018,2%13,6%78 63015,7%12,0%80 83216,7%12,6% Operativa kostn tot542 671 533 734 490 722 Operativa kostn tot exkl jfrstörande488 271 501 611 485 278 Intäkter totalt672 322 657 400 640 700

26 26 AB Stokab Kommentar:  Den operativa effektiviteten har förbättrats under perioden 2007-2009 med 1,6 % av operativa kostnader.  De operativa kostnaderna har ökat mellan 2008 och 2009.  Jämförelsestörande post under 2009 avser kundförluster på 5,6 Mkr  I årets analys har alla försäljnings- och marknadsförings- kostnader betraktats som direkta kostnader vilket har medfört att även 2008 och 2007 års värden har reviderats. Utfall 2009Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt:29 86513,5%5,3%33 89316,8%6,4%35 69917,1%7,5% Adm kostn exkl jfrstörande:29 86513,9%5,3%31 54016,1%6,0%30 56915,5%6,4% Indirekta kostn totalt:9 2244,2%1,6%7 3993,7%1,4%10 1054,8%2,1% Indirekta kostn exkl jfrstörande:3 5851,7%0,6%3 9632,0%0,8%3 3621,7%0,7% Administrativa och Indirekta kostn totalt:39 08917,7%6,9%41 29220,5%7,9%45 80421,9%9,6% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande:33 45015,6%5,9%35 50318,1%6,8%33 93117,2%7,1% Operativa kostn tot220 632 201 589 209 138 Operativa kostn tot exkl jfrstörande214 993 195 800 197 265 Intäkter totalt564 253 525 951 478 030 -1,6 % - 481 - 2,6% - 2 053 2008-2009 2007-2009

27 27 Stockholm Stads Parkerings AB Kommentar:  Den operativa effektiviteten har förbättrats under perioden 2007-2009 med 0,9 % av operativa kostnader och 0,8 % av intäkterna.  Jämförelsestörande post under 2009 är uppräkning av pensionsskuld.  De totala operativa kostnaderna 2009 har påverkats av satsningar på energieffektivisering, underhåll mm inom programmet ”Stimulans för Stockholm”. Utfall 2009Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt:15 5174,3%3,6%15 1824,4%3,7%14 0304,4%3,8% Adm kostn exkl jfrstörande:13 4173,7%3,1%13 0583,9%3,2%14 0304,4%3,8% Indirekta kostn totalt:12 3063,4%2,9%13 3003,9%3,3%11 4773,6%3,1% Indirekta kostn exkl jfrstörande:12 3063,4%2,9%11 5583,5%2,8%11 4773,6%3,1% Administrativa och Indirekta kostn totalt:27 8237,7%6,5%28 4828,3%7,0%25 5088,0%6,8% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande:25 7237,1%6,0%24 6167,4%6,0%25 5088,0%6,8% Operativa kostn tot363 416 344 981 318 419 Operativa kostn tot exkl jfrstörande361 316 333 232 318 419 Intäkter totalt427 153 407 154 373 668 - 0,9 % + 215 - 0,3% + 1 107 2008-2009 2007-2009

28 28 Stockholms Stadsteater AB Kommentar:  Den operativa effektiviteten har förbättrats under perioden 2007-2009 med 0,9 % av operativa kostnader och 0,9 % av intäkterna. Utfall 2009Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt:20 3966,1% 27 2658,1%8,3%24 4187,6% Adm kostn exkl jfrstörande:20 3966,3%6,1%24 2017,4%7,3%23 8407,6%7,4% Indirekta kostn totalt:23 2036,9% 20 1756,0%6,1%20 6586,4%6,5% Indirekta kostn exkl jfrstörande:23 2037,1%6,9%20 1756,2%6,1%20 6586,6%6,5% Administrativa och Indirekta kostn totalt:43 59913,0% 47 44014,0%14,4%45 07614,0%14,1% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande:43 59913,4%13,0%44 37613,6%13,5%44 49814,2%13,9% Operativa kostn tot334 343 338 577 322 570 Operativa kostn tot exkl jfrstörande326 329 325 141 313 114 Intäkter totalt334 329 329 679 320 222 - 0,9 % - 899 - 0,3% - 777 2008-2009 2007-2009

29 29 Stockholm Business Region AB Kommentar:  Den operativa effektiviteten har förbättrats under perioden 2007-2009 med 2,3 % av operativa kostnader och 1,5 % av intäkterna. Utfall 2009Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt:17 3217,8%7,9%19 5259,2% 20 67310,1%10,0% Adm kostn exkl jfrstörande:17 3217,8%7,9%18 4589,2%8,7%19 0789,9%9,3% Indirekta kostn totalt:1 0410,5% 9970,5% 1 3330,7%0,6% Indirekta kostn exkl jfrstörande:1 0410,5% 9970,5% 1 3330,7%0,6% Administrativa och Indirekta kostn totalt:18 3628,3%8,4%20 5229,7% 22 00610,7% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande:18 3628,3%8,4%19 4559,6%9,2%20 41110,6%9,9% Operativa kostn tot221 463 212 093 204 969 Operativa kostn tot exkl jfrstörande221 463 201 644 192 792 Intäkter totalt219 380 212 393 205 833 - 2,3% - 2 049 - 1,4% - 1 093 2008-2009 2007-2009

30 30 Stockholm Stads Bostadsförmedling AB Kommentar:  Den operativa effektiviteten har försämrats under perioden 2007-2009 med 0,2 % av operativa kostnader.  Om man däremot jämför den operativa effektiviteten i relation till intäkter har den förbättrats med 0,4 % under samma period. Utfall 2009Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt:7 95512,8%9,4%7 44412,7%9,8%8 29515,4%12,1% Adm kostn exkl jfrstörande:7 95512,8%9,4%7 44412,7%9,8%7 23613,7%10,5% Indirekta kostn totalt:4 0396,5%4,8%3 5606,1%4,7%2 8345,3%4,1% Indirekta kostn exkl jfrstörande:4 0396,5%4,8%3 5606,1%4,7%2 8345,4%4,1% Administrativa och Indirekta kostn totalt:11 99419,3%14,2%11 00418,8%14,4%11 12920,7%16,2% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande:11 99419,3%14,2%11 00418,8%14,4%10 07019,1%14,7% Operativa kostn tot62 100 58 457 53 841 Operativa kostn tot exkl jfrstörande62 100 58 457 52 782 Intäkter totalt84 267 76 217 68 689 + 0,2% + 1 924 + 0,5% + 990 2008-2009 2007-2009

31 31 S:t Erik Livförsäkring AB Kommentar:  Den operativa effektiviteten har förbättrats under perioden 2007-2009 med 8,9 % av operativa kostnader och har också förbättrats med 1,5 % av intäkterna.  Jämförelsestörande post under 2009 är upphandlings-kostnader för ett pensionssystem.  Kostnaderna för ekonomiadministrationen är väsentligt lägre på grund av mindre utnyttjande av konsulter och lägre revisionskostnader.  Företaget redovisar en lägre förvaltningskostnadsprocent vid en extern jämförelse med andra livförsäkringsbolag. - 8,9% + 80 - 20,9% - 750 2008-2009 2007-2009 Utfall 2009Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt:3 80643,7%0,5%4 54959,6%1,9%3 76856,5%0,5% Adm kostn exkl jfrstörande:3 71347,1%0,4%4 54968,6%1,9%3 76857,2%0,5% Indirekta kostn totalt:3113,6%0,0%1 22816,1%0,5%2654,0%0,0% Indirekta kostn exkl jfrstörande:3113,9%0,0%2253,4%0,1%1762,7%0,0% Administrativa och Indirekta kostn totalt:4 11747,3%0,5%5 77775,7%2,4%4 03360,5%0,6% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande:4 02451,1%0,5%4 77472,0%2,0%3 94459,9%0,6% Operativa kostn tot8 711 7 635 6 671 Operativa kostn tot exkl jfrstörande7 881 6 632 6 582 Intäkter totalt832 355 242 880 694 946

32 32 S:t Erik Försäkring AB Kommentar:  Den operativa effektiviteten har förbättrats under perioden 2007-2009 med 7,9 % av operativa kostnader.  Under 2008-2009 har dock den operativa effektiviteten försämrats med 1,7 % av operativa kostnader.  Företaget redovisar en lägre driftkostnadsprocent vid en jämförelse med två andra försäkringsbolag inom den kommunala sektorn. - 7,9% - 842 + 1,7% + 701 2008-2009 2007-2009 Utfall 2009Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt:4 27537,6%5,7%4 36838,7%5,5%6 59353,3%10,6% Adm kostn exkl jfrstörande:4 27537,6%5,7%4 36842,4%5,5%5 48048,7%8,8% Indirekta kostn totalt:1 29611,4%1,7%5024,4%0,6%9347,5%1,5% Indirekta kostn exkl jfrstörande:1 29611,4%1,7%5024,9%0,6%9348,3%1,5% Administrativa och Indirekta kostn totalt:5 57149,1%7,4%4 87043,1%6,1%7 52660,9%12,1% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande:5 57149,1%7,4%4 87047,3%6,1%6 41357,0%10,3% Operativa kostn tot11 358 11 297 12 368 Operativa kostn tot exkl jfrstörande11 358 10 290 11 255 Intäkter totalt75 580 79 290 62 280

33 33 Stockholms Stads Utrednings- och statistikkontor AB Kommentar:  Den operativa effektiviteten har förbättrats under perioden 2008-2009 med 4,1 % av operativa kostnader och förbättrats med 1,3 % av intäkterna.  2008 var första året som bolag. Organisationen har under 2009 förändrats mycket. Därför är åren inte fullt jämförbara.  Jämförelsestörande poster under 2009 avser avgångsvederlag och uppstartskostnader (1,6 Mkr) - 4,1% - 2 246 Utfall 2009Utfall 2008 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt:6 42718,5%16,9%5 98615,9%12,8% Adm kostn exkl jfrstörande:4 81814,6%12,7%4 78613,1%10,2% Indirekta kostn totalt:2 4637,1%6,5%4 74112,6%10,1% Indirekta kostn exkl jfrstörande:2 4637,4%6,5%4 74113,0%10,1% Administrativa och Indirekta kostn totalt:8 89025,6%23,4%10 72728,5%23,0% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande:7 28122,0%19,1%9 52726,1%20,4% Operativa kostn tot34 675 37 647 Operativa kostn tot exkl jfrstörande33 066 36 447 Intäkter totalt38 053 46 723

34 34 5. Jämförelser

35 35 5. Jämförelser – I koncernperspektivet har förbättringar av den operativa effektiviteten störst ekonomisk betydelse i bolag med stora kostnader. Bolagen har olika förutsättningar men generellt bör höga %-andelar indikera potential för förbättringar % av den operativa kostnaden Administrativa och indirekta kostnader för 2009 (MSEK) St Vatten Svenska Bostäder Stokab Bostads- förmedlingen St Hamnar Familjebostäder Stockholmshem Micasa SISAB St Parkering Stadsteatern St Erik Markutv. SGA Fastigheter USK St Business Region

36 36 5. Jämförelser Utvecklingen av bolagens totala operativa kostnader bör också beaktas vid jämförelserna av de administrativa och indirekta kostnadernas utveckling. 4 bolag har minskat de totala operativa kostnaderna 2007-2009 (vilket gör det svårare att minska %-andelen). De totala operativa kostnaderna har 2009 påverkats av satsningarna inom ”Stimulans för Stockholm (835 Mkr).

37 37 5. Jämförelse – sju fastighetsbolag med liknande verksamhet fast men olika nivå på den operativa effektiviteten % av den operativa kostnaden


Ladda ner ppt "Studie av operativ effektivitet inom Stockholms Stadshus AB under år 2009 2010-03-07."

Liknande presentationer


Google-annonser