Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studie av operativ effektivitet inom Stockholms Stadshus AB under år 2009 2010-03-07.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studie av operativ effektivitet inom Stockholms Stadshus AB under år 2009 2010-03-07."— Presentationens avskrift:

1 Studie av operativ effektivitet inom Stockholms Stadshus AB under år

2 2 Innehåll 1. Inledning 2. Besparingar 3. Operativ effektivitet 4. Bolagsspecifikationer 5. Jämförelser

3 3 1. Inledning

4 4  I Stockholms Stads budget för år 2009 uppmanades bolagen inom Stockholms Stadshus AB att minska administration och indirekta produktionskostnader.  Koncernledningen vill nu följa upp hur detta har lyckats genom att jämföra de administrativa och indirekta kostnaderna i boksluten för 2009 med värdena för 2008 och tidigare  Samtidigt görs en uppföljning av den operativa effektiviteten i de ingående bolagen genom att jämföra andelen administrativa samt indirekta kostnader i procent av den operativa kostnaden och i procent av intäkterna.  Studien är uppdelad i tre delar:  A. Besparingar  B. Operativ effektivitet  C. Bolagsspecifikationer  Dessutom har en jämförelse gjorts mellan de sju fastighetsbolagen i Stockholms Stadshus- koncernen

5 5 1. Inledning (forts)  Underlaget bygger på det material som bolagen har bistått med och innehåller, trots en fortsatt kvalitetssäkring, sannolikt fortfarande en del olika tolkningar.  Det bör noteras att studien är begränsad till de administrativa och indirekta kostnaderna och tar därför inte hänsyn till effektivitet i drift och produktion.

6 6 2. Besparingar

7 7 2. Besparingar – sammanfattning av administrativa och indirekta kostnader  Det är viktigt att notera att nedanstående siffror representerar kostnadsvärde och tar varken hänsyn till den totala kostnadsmassan eller utvecklingen av verksamheterna. Alla kostnader är exklusive ”jämförelsestörande poster”. Övriga bolag har av olika anledningar exkluderats från den totala sammanställningen och vissa av de gemensamma diagrammen. Administrativa och indirekta kostnader (1+2)Administrativa kostnader (1)Indirekta kostnader (2) Diff i % Diff i % Diff i % Diff i % Diff i % Diff i % Svenska Bostäder ,6%11,0% ,8%-11,1% ,0%24,8% Stockholmshem ,8%-1,8% ,0%-1,9% ,7%-1,6% Familjebostäder ,2%6,0% ,1%-13,0% ,4%35,7% SISAB ,6%3,0% ,8%-10,4% ,2%16,1% Micasa ,9%18,6% ,1%3,2% ,1%38,9% SGA Fastigheter ,1%-34,0% ,2%-33,1% ,8%-37,2% St Erik Markutveckling ,2%15,6% ,9%21,0% ,0%8,8% Stockholm Vatten ,0%-25,9% ,6%-28,0% ,8%-23,5% Stockholms Hamnar ,3%10,2% ,3%-20,5% ,7%59,2% Stokab ,8%-1,4% ,3%-2,3% ,5%6,6% Stockholm Parkering ,5%0,8% ,7%-4,4% ,5%7,2% USK ,6% ,7% ,0% Bostadsförmedli ngen ,0%19,1% ,9%9,9% ,5%42,5% Business Region ,6%-10,0% ,2%-9,2% ,4%-21,9% Stadsteatern ,8%-2,0% ,7%-14,4% ,0%12,3% SUMMA ,6%1,7% ,9%-11,3% ,6%16,3% Övriga bolag St Erik Livförsäkring ,7%2,0% ,4%-1,5% ,0%76,4% St Erik Försäkring ,4%-13,1% ,1%-22,0% ,0%38,8%

8 8 2. Besparingar  Summan av administrativa och indirekta kostnader inom de 15 bolagen har ökat med 1,6 % (14,0 MSEK) mellan 2008 och 2009 vilket är en försämring jämfört med 2008 då administrativa och indirekta kostnaderna endast ökade med 1,0 MSEK.  Av de 15 bolagen inom Stockholms Stad har nio minskat sina administrativa och indirekta kostnader:  SGA Fastigheter AB(-25,1 %)  USK (-23,6%)  St Erik Markutveckling (-14,2%)  Stokab (-5,8%)  Stockholm Business Region (-5,6 %)  Stockholm Vatten (-5,0 %)  SISAB (-2,6%)  Stadsteatern (-1,8 %)  Stockholmshem (-0,8%)  Stockholm Vatten är det bolag som gjort störst besparingar med 5,1 MSEK.

9 9 3. Operativ effektivitet

10 10 3. Operativ effektivitet  Den operativa effektiviteten har här mätts genom att andelen administrativa samt indirekta kostnader i procent av den totala operativa kostnaden har jämförts. Jämförelser har även gjorts i förhållande till intäkterna.  Den operativa kostnaden för respektive bolag har beräknats genom att den totala kostnadsmassan, exklusive finansnetto, minskats med avskrivningar och i förekommande fall fastighetsskatter.  Tabellen visar värden exklusive ”jämförelsestörande poster”. Värdering har även gjorts inklusive dessa poster men redovisas inte i denna bildserie. Operativ effektivitet Administrativa och indirekta kostnader Administrativa kostnaderIndirekta kostnader SISAB4,4%4,3%4,5%1,9%2,1%2,2%2,5%2,2%2,3% Stockholmshem6,5%7,6%7,7%3,3%3,9% 3,3%3,7%3,9% Micasa6,8%6,0%7,9%3,4%3,2%4,5%3,4%2,8%3,4% Familjebostäder6,9%8,5%8,0%3,5%4,5%4,9%3,4%4,0%3,1% Stockholm Parkering7,1%7,4%8,0%3,7%3,9%4,4%3,4%3,5%3,6% Business Region8,3%9,6%10,6%7,8%9,2%9,9%0,5% 0,7% St Erik Markutveckling8,7%9,5%4,9%5,0%6,2%2,7%3,7%3,3%2,2% SGA Fastigheter9,9%10,6%9,7%7,9%9,2%7,7%2,0%1,3%2,0% Svenska Bostäder10,5%10,1%9,1%3,2%3,4%3,5%7,3%6,6%5,6% Stadsteatern13,4%13,6%14,2%6,3%7,4%7,6%7,1%6,2%6,6% Stockholm Vatten14,0%14,7%16,9%7,5%8,4%9,3%6,5%6,2%7,6% Stokab15,6%18,1%17,2%13,9%16,1%15,5%1,7%2,0%1,7% Stockholms Hamnar18,2%15,7%16,7%7,3%9,5%10,2%9,1%6,2%6,4% Bostadsförmedling en19,3%18,8%19,1%12,8%12,7%13,7%6,5%6,1%5,4% USK22,0%26,1% 14,6%13,1% 7,4%13,0% Genomsnitt10,1%10,6%9,6%6,0%6,7%6,2%4,0% 3,4% Övriga bolag St Erik Livförsäkring51,1%72,0%59,9%47,1%68,6%57,2%3,9%3,4%2,7% St Erik Försäkring49,1%47,3%57,0%37,6%42,4%48,7%11,4%4,9%8,3%

11 11 3. Operativ effektivitet – 10 av 15 bolag har förbättrat sin operativa effektivitet under 2009 jämfört med 2008

12 12 3. Operativ effektivitet – administrativa kostnader 12 av 15 bolag har förbättrat sig under 2009 jämfört med 2008

13 13 3. Operativ effektivitet – indirekta produktionskostnader 6 av 15 bolag har förbättrat sin situation under 2009 jämfört med 2008

14 14 3. Operativ effektivitet - sammanfattning  10 bolag av 15 har förbättrat sin operativa effektivitet under 2009 jämfört med av 15 bolag har förbättrat jämfört med  De största förbättringarna har gjorts hos Familjebostäder, USK, Stockholmshem, Business Region och Stokab.  Den operativa effektiviteten har försämrats mest hos Stockholms Hamnar och Micasa.  Medelvärdet av operativ effektivitet har förbättrats från 10,6 % under 2008 till 10,1 % under Mellan åren 2007 och 2009 har dock medelvärdet försämrats från 9,6 % under 2007 till10,1% under  Andelen administrativa kostnader har minskats under 2009 jämfört med 2008 för tolv av bolagen och varierar mellan 1,9 % (SISAB) och 13,9 % (Stokab).  Medelvärdet för administrativa kostnader är 6,0 % för 2009 (6,7 % för 2008 och 6,2 % för 2007).  Andelen indirekta kostnader är i allmänhet på väg upp (10 bolag utav 15) och sträcker sig mellan 0,5 % (Business Region) och 9,1 % (Stockholms Hamnar).  Medelvärdet för indirekta kostnader är 4,0 % för 2009 (4,0 % för 2008 och 3,4 % för 2007).  Det bör påpekas att det inte är möjligt att direkt jämföra bolagen rätt beroende på de mycket skilda verksamhetsområdena och skillnader i storlek. Det är i princip bara de sju fastighetsbolagen som har kunnats jämföras någorlunda likvärdigt.  Trots ovanstående bör de stora skillnaderna mellan bolagen innebära att en ytterligare besparingspotential finns. Djupare analyser per bolag behövs dock för att precisera potentialen.

15 15 4. Bolagsspecifikationer

16 16 4. Bolagsspecifikationer  AB Svenska Bostäder  AB Stockholmshem  AB Familjebostäder  Micasa Fastigheter i Stockholm AB  Skolfastigheter i Stockholm AB  S:t Erik Markutveckling AB  SGA Fastigheter AB  Stockholm Vatten AB  Stockholms Hamn AB  AB Stokab  Stockholm Stads Parkerings AB  Stockholms Stadsteater AB  Stockholm Business Region AB  Stockholm Stads Bostadsförmedling AB  S:t Erik Livförsäkring AB  S:t Erik Försäkring AB  Stockholms Stads Utrednings- och statistikkontor AB Angivna förändringar i de följande bolagsspecifikationerna avser förändrad procentandel även om det kortfattat beskrivs som ”%”. Jämför tabellen sidan 7 där de procentuella förändringarna anges.

17 17 AB Svenska Bostäder + 1,4% Kommentar:  Den operativa effektiviteten har försämrats under perioden med 1,4% av operativa kostnader och 1,9 % av intäkter.  Ny jämförelsestörande post för 2009 är GSIT och uppgradering av ekonomisystem (16 Mkr).  Kostnader som har ökat mellan 2008 och 2009 avser marknad, försäljning och information (21,7 Mkr) där insatser för Vällingby C är stora.  De totala operativa kostnaderna 2009 har påverkats av satsningar på energieffektivisering, underhåll mm inom programmet ”Stimulans för Stockholm”.  De operativa kostnaderna har minskat på grund av överföring av lägenheter till andra bostadsbolag + 0,4 % Utfall 2009Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt: ,9%3,1% ,4%3,3% ,8%2,8% Adm kostn exkl jfrstörande: ,2%2,5% ,4%2,5% ,5%2,6% Indirekta kostn totalt: ,2%5,8% ,2%6,1% ,8%5,1% Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,3%5,8% ,6%4,8% ,6%4,1% Administrativa och Indirekta kostn totalt: ,1%8,8% ,6%9,4% ,6%8,0% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,5%8,3% ,1%7,3% ,1%6,7% Operativa kostn tot Operativa kostn tot exkl jfrstörande Intäkter totalt

18 18 AB Stockholmshem Kommentar:  Den operativa effektiviteten har förbättrats under perioden med 1,2 % av operativa kostnader, men har dock försämrats med 0,2 % av intäkter under samma period.  Jämförelsestörande poster för 2009 är byte av fastighetssystem (25 Mkr) och en visstidsanställd i samband med stora bostads- rättsförsäljningar (600 kkr).  De totala operativa kostnaderna 2009 har påverkats av satsningar på energieffektivisering, underhåll mm inom programmet ”Stimulans för Stockholm”. Utfall 2009Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt: ,2%2,6% ,1%2,8% ,3%2,9% Adm kostn exkl jfrstörande: ,3%2,6% ,9%2,6% ,9%2,6% Indirekta kostn totalt: ,8%3,9% ,0%2,8% ,9%2,7% Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,3%2,6% ,7%2,4% ,9%2,5% Administrativa och Indirekta kostn totalt: ,0%6,5% ,1%5,6% ,3%5,6% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,5%5,3% ,6%5,0% ,7%5,1% Operativa kostn tot Operativa kostn tot exkl jfrstörande Intäkter totalt ,2% ,1%

19 19 AB Familjebostäder Kommentar:  Den operativa effektiviteten har förbättrats under perioden med 1,1 % av operativa kostnader.  Jämförelsestörande poster under 2009 avser projekt för dokumenthantering (700 kkr) och GSIT (4,9 Mkr).  Det bör också noteras att de totala operativa kostnaderna minskade 2008, men har ökat under 2009 på grund av satsningar på energieffektivisering, underhåll mm inom ”Stimulans för Stockholm” men även beståndsförändringar under året, där nettoeffekten är ett tillskott om lägenheter. - 1,1% ,6% Utfall 2009Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt: ,9%3,0% ,9%3,1% ,8%3,1% Adm kostn exkl jfrstörande: ,5%2,6% ,5%2,8% ,9%3,2% Indirekta kostn totalt: ,4%2,6% ,0%2,5% ,1%2,0% Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,4%2,6% ,0%2,5% ,1%2,0% Administrativa och Indirekta kostn totalt: ,3%5,6% ,9%5,5% ,9%5,1% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,9%5,2% ,5%5,3% ,0%5,2% Operativa kostn tot Operativa kostn tot exkl jfrstörande Intäkter totalt

20 20 Micasa Fastigheter i Stockholm AB - 1,1% ,8% Kommentar:  Den operativa effektiviteten har förbättrats under perioden med 1,1% av operativa kostnader, men har försämrats med 0,3 % av intäkterna.  Under perioden har den operativa effektiviteten försämrats med 0,8 % av operativa kostnader.  Jämförelsestörande poster under 2009 är GSIT, Framtidens seniorboende och Mat för äldre.  De totala operativa kostnaderna 2009 har påverkats av satsningar på energieffektivisering, underhåll mm inom programmet ”Stimulans för Stockholm”. Utfall 2009Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt: ,9%2,9% ,2%2,4% ,2%3,2% Adm kostn exkl jfrstörande: ,4%2,5% ,2%2,4% ,5%2,7% Indirekta kostn totalt: ,8%2,9% ,8%2,1% ,7%2,3% Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,4%2,6% ,8%2,1% ,4%2,1% Administrativa och Indirekta kostn totalt: ,7%5,8% ,0%4,4% ,9%5,4% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,8%5,1% ,0%4,4% ,9%4,8% Operativa kostn tot Operativa kostn tot exkl jfrstörande Intäkter totalt

21 21 Skolfastigheter i Stockholm AB Kommentar:  Den operativa effektiviteten har förbättrats under perioden med 0,1% av operativa kostnader.  Under perioden har den operativa effektiviteten försämrats med 0,1 %.  De totala operativa kostnaderna 2009 har påverkats av satsningar på energieffektivisering, underhåll mm inom programmet ”Stimulans för Stockholm”. Utfall 2009Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt: ,9%1,2% ,1%1,4% ,2%1,4% Adm kostn exkl jfrstörande: ,9%1,2% ,1%1,4% ,2%1,4% Indirekta kostn totalt: ,5%1,6% ,2%1,4% ,3%1,4% Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,5%1,6% ,2%1,4% ,3%1,4% Administrativa och Indirekta kostn totalt: ,4%2,8% ,3%2,7% ,5%2,8% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,4%2,8% ,3%2,7% ,5%2,8% Operativa kostn tot Operativa kostn tot exkl jfrstörande Intäkter totalt ,1% ,1%

22 22 S:t Erik Markutveckling AB Kommentar:  Den operativa effektiviteten har försämrats under perioden med 3,8 % av operativa kostnader och 0,1 % av intäkterna. Under perioden har dock effektiviteten förbättrats med 0,8% av operativa kostnader.  Det bör också noteras att de totala operativa kostnaderna har minskat kontinuerligt under perioden Utfall 2009Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt:2 2245,7%2,7%2 6066,3%3,4%1 6002,7%2,2% Adm kostn exkl jfrstörande:1 9365,0%2,4%2 5436,2%3,3%1 6002,7%2,2% Indirekta kostn totalt:1 4153,6%1,7%1 3613,3%1,8%1 3002,2%1,8% Indirekta kostn exkl jfrstörande:1 4153,7%1,7%1 3613,3%1,8%1 3002,2%1,8% Administrativa och Indirekta kostn totalt:3 6399,3%4,5%3 9679,6%5,2%2 9004,9%4,0% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande:3 3518,7%4,1%3 9049,5%5,1%2 9004,9%4,0% Operativa kostn tot Operativa kostn tot exkl jfrstörande Intäkter totalt ,8% ,8%

23 23 SGA Fastigheter AB Kommentar: Den operativa effektiviteten har försämrats under perioden med 0,2 % av operativa kostnader men har förbättrats med 8,8 % av intäkterna. Under perioden har dock effektiviteten förbättrats med 0,7% av operativa kostnader. Verksamheten har genomgått stora förändringar över åren och operativa kostnaderna har minskat kraftigt under perioden dels på grund av besparingar och att viss administrativ personal har även operativa arbetsuppgifter. Jämförelsestörande poster under 2009 avser Globens 20-års jubileum och Volvo Ocean Race. Utfall 2009Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt:4 5408,0%17,1% ,4%77,8% ,2%33,9% Adm kostn exkl jfrstörande:4 4027,9%16,6%6 4009,2%29,0%6 5847,7%23,4% Indirekta kostn totalt:2 0023,5%7,5%9281,2%4,2%1 7272,0%6,1% Indirekta kostn exkl jfrstörande:1 0842,0%4,1%9281,3%4,2%1 7272,0%6,1% Administrativa och Indirekta kostn totalt: ,6%24,7% ,6%82,0% ,2%40,1% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande:5 4869,9%20,7% ,6%33,2%8 3119,7%29,5% Operativa kostn tot Operativa kostn tot exkl jfrstörande Intäkter totalt ,2% ,7%

24 24 Stockholm Vatten AB Kommentar:  Den operativa effektiviteten har för perioden förbättrats med 2,9 % av operativa kostnader och 3,0 % av intäkter.  Stor omstrukturering genomfördes under 2007 och  Jämförelsestörande poster 2009 avser GSIT.  De totala operativa kostnaderna har minskat mellan 2007 och  Fördjupad analys av indirekta kostnader har gjorts, vilket också har inneburit att även 2008 och 2007 års värden har reviderats. Utfall 2009Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt: ,7%4,6% ,7%5,2% ,5%6,6% Adm kostn exkl jfrstörande: ,5%4,5% ,4%5,2% ,3%6,3% Indirekta kostn totalt: ,5%3,9% ,8%4,0% ,8%10,6% Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,5%3,9% ,2%3,8% ,6%5,1% Administrativa och Indirekta kostn totalt: ,1%8,5% ,6%9,2% ,3%17,2% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,0%8,4% ,7%9,0% ,9%11,4% Operativa kostn tot Operativa kostn tot exkl jfrstörande Intäkter totalt ,9% ,7%

25 25 Stockholms Hamn AB Kommentar: Den operativa effektiviteten har försämrats under perioden med 1,6 % av operativa kostnader. Jämförelsestörande poster under 2009 är ett avgångsvederlag. Skälet till de ökade operativa kostnaderna är till stor del relaterade till ökade andel större projekt t ex Norvik och Värtan. Fördjupad analys av indirekta kostnader har gjorts, vilket också har inneburit att även 2008 och 2007 års värden har reviderats. + 1,6% ,6% Utfall 2009Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt: ,3%6,0% ,7%7,8% ,2%8,6% Adm kostn exkl jfrstörande: ,3%6,0% ,5%7,3% ,2%7,8% Indirekta kostn totalt: ,8%8,9% ,8%7,1% ,3%4,9% Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,1%7,5% ,2%4,7% ,4%4,9% Administrativa och Indirekta kostn totalt: ,1%15,0% ,4%14,9% ,6%13,5% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,2%13,6% ,7%12,0% ,7%12,6% Operativa kostn tot Operativa kostn tot exkl jfrstörande Intäkter totalt

26 26 AB Stokab Kommentar:  Den operativa effektiviteten har förbättrats under perioden med 1,6 % av operativa kostnader.  De operativa kostnaderna har ökat mellan 2008 och  Jämförelsestörande post under 2009 avser kundförluster på 5,6 Mkr  I årets analys har alla försäljnings- och marknadsförings- kostnader betraktats som direkta kostnader vilket har medfört att även 2008 och 2007 års värden har reviderats. Utfall 2009Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt: ,5%5,3% ,8%6,4% ,1%7,5% Adm kostn exkl jfrstörande: ,9%5,3% ,1%6,0% ,5%6,4% Indirekta kostn totalt:9 2244,2%1,6%7 3993,7%1,4% ,8%2,1% Indirekta kostn exkl jfrstörande:3 5851,7%0,6%3 9632,0%0,8%3 3621,7%0,7% Administrativa och Indirekta kostn totalt: ,7%6,9% ,5%7,9% ,9%9,6% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,6%5,9% ,1%6,8% ,2%7,1% Operativa kostn tot Operativa kostn tot exkl jfrstörande Intäkter totalt ,6 % ,6%

27 27 Stockholm Stads Parkerings AB Kommentar:  Den operativa effektiviteten har förbättrats under perioden med 0,9 % av operativa kostnader och 0,8 % av intäkterna.  Jämförelsestörande post under 2009 är uppräkning av pensionsskuld.  De totala operativa kostnaderna 2009 har påverkats av satsningar på energieffektivisering, underhåll mm inom programmet ”Stimulans för Stockholm”. Utfall 2009Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt: ,3%3,6% ,4%3,7% ,4%3,8% Adm kostn exkl jfrstörande: ,7%3,1% ,9%3,2% ,4%3,8% Indirekta kostn totalt: ,4%2,9% ,9%3,3% ,6%3,1% Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,4%2,9% ,5%2,8% ,6%3,1% Administrativa och Indirekta kostn totalt: ,7%6,5% ,3%7,0% ,0%6,8% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,1%6,0% ,4%6,0% ,0%6,8% Operativa kostn tot Operativa kostn tot exkl jfrstörande Intäkter totalt ,9 % ,3%

28 28 Stockholms Stadsteater AB Kommentar:  Den operativa effektiviteten har förbättrats under perioden med 0,9 % av operativa kostnader och 0,9 % av intäkterna. Utfall 2009Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt: ,1% ,1%8,3% ,6% Adm kostn exkl jfrstörande: ,3%6,1% ,4%7,3% ,6%7,4% Indirekta kostn totalt: ,9% ,0%6,1% ,4%6,5% Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,1%6,9% ,2%6,1% ,6%6,5% Administrativa och Indirekta kostn totalt: ,0% ,0%14,4% ,0%14,1% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,4%13,0% ,6%13,5% ,2%13,9% Operativa kostn tot Operativa kostn tot exkl jfrstörande Intäkter totalt ,9 % ,3%

29 29 Stockholm Business Region AB Kommentar:  Den operativa effektiviteten har förbättrats under perioden med 2,3 % av operativa kostnader och 1,5 % av intäkterna. Utfall 2009Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt: ,8%7,9% ,2% ,1%10,0% Adm kostn exkl jfrstörande: ,8%7,9% ,2%8,7% ,9%9,3% Indirekta kostn totalt:1 0410,5% 9970,5% ,7%0,6% Indirekta kostn exkl jfrstörande:1 0410,5% 9970,5% ,7%0,6% Administrativa och Indirekta kostn totalt: ,3%8,4% ,7% ,7% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,3%8,4% ,6%9,2% ,6%9,9% Operativa kostn tot Operativa kostn tot exkl jfrstörande Intäkter totalt ,3% ,4%

30 30 Stockholm Stads Bostadsförmedling AB Kommentar:  Den operativa effektiviteten har försämrats under perioden med 0,2 % av operativa kostnader.  Om man däremot jämför den operativa effektiviteten i relation till intäkter har den förbättrats med 0,4 % under samma period. Utfall 2009Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt: ,8%9,4% ,7%9,8% ,4%12,1% Adm kostn exkl jfrstörande: ,8%9,4% ,7%9,8% ,7%10,5% Indirekta kostn totalt:4 0396,5%4,8%3 5606,1%4,7%2 8345,3%4,1% Indirekta kostn exkl jfrstörande:4 0396,5%4,8%3 5606,1%4,7%2 8345,4%4,1% Administrativa och Indirekta kostn totalt: ,3%14,2% ,8%14,4% ,7%16,2% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,3%14,2% ,8%14,4% ,1%14,7% Operativa kostn tot Operativa kostn tot exkl jfrstörande Intäkter totalt ,2% ,5%

31 31 S:t Erik Livförsäkring AB Kommentar:  Den operativa effektiviteten har förbättrats under perioden med 8,9 % av operativa kostnader och har också förbättrats med 1,5 % av intäkterna.  Jämförelsestörande post under 2009 är upphandlings-kostnader för ett pensionssystem.  Kostnaderna för ekonomiadministrationen är väsentligt lägre på grund av mindre utnyttjande av konsulter och lägre revisionskostnader.  Företaget redovisar en lägre förvaltningskostnadsprocent vid en extern jämförelse med andra livförsäkringsbolag. - 8,9% ,9% Utfall 2009Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt: ,7%0,5% ,6%1,9% ,5%0,5% Adm kostn exkl jfrstörande: ,1%0,4% ,6%1,9% ,2%0,5% Indirekta kostn totalt:3113,6%0,0% ,1%0,5%2654,0%0,0% Indirekta kostn exkl jfrstörande:3113,9%0,0%2253,4%0,1%1762,7%0,0% Administrativa och Indirekta kostn totalt: ,3%0,5% ,7%2,4% ,5%0,6% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,1%0,5% ,0%2,0% ,9%0,6% Operativa kostn tot Operativa kostn tot exkl jfrstörande Intäkter totalt

32 32 S:t Erik Försäkring AB Kommentar:  Den operativa effektiviteten har förbättrats under perioden med 7,9 % av operativa kostnader.  Under har dock den operativa effektiviteten försämrats med 1,7 % av operativa kostnader.  Företaget redovisar en lägre driftkostnadsprocent vid en jämförelse med två andra försäkringsbolag inom den kommunala sektorn. - 7,9% ,7% Utfall 2009Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt: ,6%5,7% ,7%5,5% ,3%10,6% Adm kostn exkl jfrstörande: ,6%5,7% ,4%5,5% ,7%8,8% Indirekta kostn totalt: ,4%1,7%5024,4%0,6%9347,5%1,5% Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,4%1,7%5024,9%0,6%9348,3%1,5% Administrativa och Indirekta kostn totalt: ,1%7,4% ,1%6,1% ,9%12,1% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,1%7,4% ,3%6,1% ,0%10,3% Operativa kostn tot Operativa kostn tot exkl jfrstörande Intäkter totalt

33 33 Stockholms Stads Utrednings- och statistikkontor AB Kommentar:  Den operativa effektiviteten har förbättrats under perioden med 4,1 % av operativa kostnader och förbättrats med 1,3 % av intäkterna.  2008 var första året som bolag. Organisationen har under 2009 förändrats mycket. Därför är åren inte fullt jämförbara.  Jämförelsestörande poster under 2009 avser avgångsvederlag och uppstartskostnader (1,6 Mkr) - 4,1% Utfall 2009Utfall 2008 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt: ,5%16,9% ,9%12,8% Adm kostn exkl jfrstörande: ,6%12,7% ,1%10,2% Indirekta kostn totalt:2 4637,1%6,5% ,6%10,1% Indirekta kostn exkl jfrstörande:2 4637,4%6,5% ,0%10,1% Administrativa och Indirekta kostn totalt: ,6%23,4% ,5%23,0% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,0%19,1% ,1%20,4% Operativa kostn tot Operativa kostn tot exkl jfrstörande Intäkter totalt

34 34 5. Jämförelser

35 35 5. Jämförelser – I koncernperspektivet har förbättringar av den operativa effektiviteten störst ekonomisk betydelse i bolag med stora kostnader. Bolagen har olika förutsättningar men generellt bör höga %-andelar indikera potential för förbättringar % av den operativa kostnaden Administrativa och indirekta kostnader för 2009 (MSEK) St Vatten Svenska Bostäder Stokab Bostads- förmedlingen St Hamnar Familjebostäder Stockholmshem Micasa SISAB St Parkering Stadsteatern St Erik Markutv. SGA Fastigheter USK St Business Region

36 36 5. Jämförelser Utvecklingen av bolagens totala operativa kostnader bör också beaktas vid jämförelserna av de administrativa och indirekta kostnadernas utveckling. 4 bolag har minskat de totala operativa kostnaderna (vilket gör det svårare att minska %-andelen). De totala operativa kostnaderna har 2009 påverkats av satsningarna inom ”Stimulans för Stockholm (835 Mkr).

37 37 5. Jämförelse – sju fastighetsbolag med liknande verksamhet fast men olika nivå på den operativa effektiviteten % av den operativa kostnaden


Ladda ner ppt "Studie av operativ effektivitet inom Stockholms Stadshus AB under år 2009 2010-03-07."

Liknande presentationer


Google-annonser