Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stockholm Stadshus AB Rapportering av den operativa effektiviteten Lars Egenäs Torbjörn Westman.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stockholm Stadshus AB Rapportering av den operativa effektiviteten Lars Egenäs Torbjörn Westman."— Presentationens avskrift:

1 Stockholm Stadshus AB Rapportering av den operativa effektiviteten Lars Egenäs Torbjörn Westman

2 © 2011 Deloitte AB 2Stockholm Stadshus - Rapportering av den operativa effektiviteten Innehållsförteckning 1. Inledning och metodSid 3 2. Vägledning till läsaren av rapportenSid 5 3. Rapportering av den operativa effektivitetenSid 9 3.1 Förändring av Administrativa- och Indirekta produktionskostnader i relation till intäkter Sid 10 3.2 Förändring av Administrativa- och Indirekta produktionskostnader i absoluta tal Sid 11 3.3 Förändring av Administrativa- och Indirekta produktionskostnader i relation till operativa kostnader Sid 12 4. Förklaring till rapportdetaljerSid 13 5. BolagsspecifikationerSid 14 Appendix 1 – BeräkningsmetoderSid 33 Appendix 2 – Detaljerad jämförelse mellan 2009 och 2010 per bolagSid 35

3 © 2011 Deloitte AB 3Stockholm Stadshus - Rapportering av den operativa effektiviteten 1. Inledning och metod (1/2) Enligt förfrågan av Stockholm Stadshus har Deloitte sammanställt rapportering av den operativa effektiviteten för Stockholm Stadshus dotterbolag, nedan beskrivs den metod som använts för att sammanställa rapporteringen. Bakgrund Denna utvärdering omfattar rapporteringen av den operativa effektiviteten 2010. Stockholm Stadshus var beställare av data, Stockholm Stadshus 17 dotterbolag har rapporterat data och Deloitte har ansvarat för att sammanställa rapporten där resultaten presenteras. Metod Respektive dotterbolag har rapporterat in administrativa- och indirekta kostnader enligt fastställda definitioner (samma som föregående år). Deloitte har efter analys av inrapporterad data intervjuat nyckelpersoner i alla 17 dotterbolag och samlat in kommentarer till vad som skiljer årets rapporterade siffror från föregående år för att kunna ge en nyanserad bild över rapporterad data. Även övrig finansiell data såsom intäkter och operativa kostnader redovisas i samband med rapporteringen. Deloitte har inte granskat rapporterade siffror i syfte för kvalitetssäkring utan har som roll att sammanställa rapporteringen. För detaljerad metod för uträkning av nyckeltal, se appendix 1.

4 © 2011 Deloitte AB 4Stockholm Stadshus - Rapportering av den operativa effektiviteten 1. Inledning och metod, forts (2/2) Operativ effektivitet Syftet med rapporten är att visa huruvida Stockholm Stadshus dotterbolag minskar sina administrativa- och indirekta produktionskostnader i relation till verksamheten. Rapporten fungerar som ett uppföljningsverktyg för att utvärdera bolagens effektivisering av den del av verksamheten som innefattas i dessa kostnader. Att hitta ett generellt nyckeltal för att representera de olika dotterbolagens verksamhet är utmanande då bolagens inriktning, verksamhet och uppdrag skiljer sig. I år jämförs bolagen mot intäkt och då de jämförs mot sina motsvarande resultat från föregående år bör resultatet bli rättvisande förutsatt att bolagen klassificerar och rapporterar nyckeltalsrelaterade kostnader stringent från år till år. Intäkten är ett mått på om bolaget utvecklat en mer omfattande verksamhet alternativt krympt verksamheten. Resultatet bör ge en indikation hur bolagets effektivisering av sina administrativa funktioner utvecklats.

5 © 2011 Deloitte AB 5Stockholm Stadshus - Rapportering av den operativa effektiviteten 2. Vägledning till läsaren av rapporten (1/3) För att bättre förstå bakomliggande faktorer till rapporterade siffror och för att undvika misstolkningar av redovisade resultat i rapporten följer nedan några avgränsningar och kommentarer angående rapporten. Inrapporterad data De mallar som skickas ut till dotterbolagen är identiska och innehåller en uppdelning på generiska kostnadsposter inom administrativa- och indirekta produktionskostnader. Till varje enskild kostnadspost finns en definition som bolagen själva tolkar i enlighet med dess verksamhet. Rapporteringen bygger till stor del på manuella moment utförda av dotterbolagen och därmed återfinns ansvaret för att data rapporteras stringent och enhetligt från år till år hos respektive bolag. Givet att bolagen gör egna tolkningar av definitioner, förutsätts att de använder samma definitioner som året innan varför resultaten i rapporteringen blir relevant. Sammanställning av inrapporterade siffror och skillnad mot föregående år finns i detalj i appendix 2. Analys Vid analys har rapporterad data sammanställts och nyckeltal beräknats. Följande punkter har beräknats för rapporteringen: Förändringar i administrativa- och indirekta kostnader relaterade till intäkter (KPI 1) Absoluta förändringar i administrativa- och indirekta kostnader (KPI 2) Absoluta förändringar i totala operativa kostnader (används för jämförelse) Förändringar i administrativa- och indirekta kostnader relaterade till operativa kostnader (Redovisas samlat för bolagen för jämförelse mot föregående år då detta nyckeltal användes) Av dotterbolagen lämnade kommentarer

6 © 2011 Deloitte AB 6Stockholm Stadshus - Rapportering av den operativa effektiviteten Generell avläsning av index Då nyckeltalen har administrativa- och indirekta produktionskostnader i täljaren så läses indexeringen att ett höjt index indikerar på relativa, eller absoluta, höjningar av de aktuella kostnaderna. Detta medför att de bolag som sänker sina index från föregående år bör lyftas fram som föredömen. Nyckeltal och kommentarer ger en samlad bild De grafer och kommentarer som redovisas för respektive bolag bör avläsas tillsammans då de visar på olika förändringar för respektive kostnad. Indikerar nyckeltalen en utveckling åt samma håll är träffsäkerheten relativt god att bolagen förbättrat alternativt försämrat sitt resultat i förhållande till den operativa effektiviteten från föregående år. Indikerar däremot nyckeltalen olika resultat, det vill säga att ett nyckeltal stiger medan ett annat sjunker så bör anledningen till detta kunna utläsas i kommentarerna från bolaget och redovisat utfall. Jämförelser på aggregerad nivå De jämförelser som görs mellan bolagen på en aggregerad nivå innehåller både administrativa kostnader och indirekta produktionskostnader. För att särskilja utvecklingen av respektive kostnad hänvisas till de bolagsspecifika delarna av rapporten. Undantag S:t Erik Livförsäkring har inte jämförts i relativa tal mot intäkter då intäkterna skiljer sig markant från år till år, just i år beroende på en stor pensionsinlösen under 2009. Därför används endast absoluta tal för jämförelse i rapporten för S:t Erik Livförsäkring. 2. Vägledning till läsaren av rapporten, forts (2/3)

7 © 2011 Deloitte AB 7Stockholm Stadshus - Rapportering av den operativa effektiviteten 2. Vägledning till läsaren av rapporten, forts (3/3) Förändring från tidigare rapportering Vid tidigare rapporter avseende den operativa effektiviteten har bolagens nyckeltal jämförts mot varandra (”Studie av operativ effektivitet inom Stockholms Stadshus AB under år 2009”, 2010-03-07). Detta år har rapporten fokuserat på hur varje enskilt bolag utvecklats i sitt arbete med att minska de administrativa- och indirekta produktionskostnaderna jämfört med tidigare år. Bolagen jämförs alltså mot sig själva genom indexering där år 2007 används som basår. Anledningen till denna förändring är att dotterbolagens verksamheter skiljer sig i inriktning, uppdrag och förutsättningar. Målet med förändringen är att Stockholm Stadshus ska kunna få en bättre överblick över arbetet med att effektivisera de funktioner som innefattas i de administrativa- och indirekta produktionskostnaderna samtidigt som bolagen ska uppfatta en jämförelse mot sig själv som mer relevant och skapa ett större intresse för rapporteringen. Ytterligare en förändring från föregående år är att det tidigare primära nyckeltalet där de administrativa- och indirekta kostnaderna ställdes i relation till de totala operativa kostnaderna inte används som primärt nyckeltal i den bolagsspecifika rapporteringen. Anledningen till denna förändring är att eliminera risken för att ökade totala operativa kostnader ska kunna påverka redovisat nyckeltal positivt och därmed vilseleda läsaren. Nu används primärt intäkter som bas när den relativa utvecklingen av de administrativa- och indirekta produktionskostnaderna redovisas. Ett diagram som visar utvecklingen för detta nyckeltal för samtliga bolag används ändå i rapporten för att kunna jämföra nyckeltalet mot tidigare rapporter.

8 © 2011 Deloitte AB Rapportering 8Stockholm Stadshus - Rapportering av den operativa effektiviteten

9 © 2011 Deloitte AB 9Stockholm Stadshus - Rapportering av den operativa effektiviteten 3. Rapportering av den operativa effektiviteten 2010 Innehåll Inledningsvis redovisas tre tabeller där utvecklingen för respektive bolag kan utläsas samlat, därefter följer en kort förklaring till hur graferna i de bolagsspecifika redovisningarna kan utläsas. Efter den kortfattade förklaringen följer den bolagsspecifika rapporteringen i följande ordning: Svenska BostäderSid 14 StockholmshemSid 15 FamiljebostäderSid 16 Micasa FastigheterSid 17 Skolfastigheter (SISAB)Sid 18 S:t Erik MarkutvecklingSid 19 SGA FastigheterSid 20 Stockholm VattenSid 21 Stockholms HamnarSid 22 StokabSid 23 Stockholm ParkeringSid 24 USK (Stockholm Stads Utrednings- och statistikkontor)Sid 25 BostadsförmedlingenSid 26 Stockholm Business RegionSid 27 StadsteaternSid 28 S:t Erik FörsäkringSid 29 S:t Erik LivförsäkringSid 30

10 © 2011 Deloitte AB 10Stockholm Stadshus - Rapportering av den operativa effektiviteten 3.1 Förändring av Administrativa- och Indirekta produktionskostnader i relation till intäkter Diagrammet visar hur index för de Administrativa- och Indirekta produktionskostnaderna har utvecklats från 2009 till 2010 i relation till bolagets intäkter. Ett minskat index indikerar på en minskning av nämnda kostnader i relation till intäkten. Δ KPI 1: Andel av Intäkter

11 © 2011 Deloitte AB 11Stockholm Stadshus - Rapportering av den operativa effektiviteten 3.2 Förändring av administrativa- och indirekta produktionskostnader i absoluta tal Diagrammet visar hur index för de Administrativa- och Indirekta produktionskostnaderna har utvecklats från 2009 till 2010 i absoluta tal. Ett minskat index indikerar på en minskning av nämnda kostnader.

12 © 2011 Deloitte AB 12Stockholm Stadshus - Rapportering av den operativa effektiviteten 3.3 Förändring av Administrativa- och Indirekta produktionskostnader i relation till operativ kostnad Diagrammet visar hur index för de Administrativa- och Indirekta produktionskostnaderna har utvecklats från 2009 till 2010 i relation till bolagets operativa kostnad. Ett minskat index indikerar på en minskning av nämnda kostnader i relation till operativ kostnad. Diagrammet finns med för jämförelse mot tidigare rapporter som använt detta nyckeltal. Δ Andel av Operativ Kostnad

13 © 2011 Deloitte AB 13Stockholm Stadshus - Rapportering av den operativa effektiviteten 4. Förklaring till rapportdetaljer Huvuddiagram (centrerat) Syftet med diagrammet är att läsaren ska kunna skapa sig en snabb överblick över hur bolaget har arbetat med minska sina administrativa- och indirekta produktionskostnader. I denna figur visas de administrativa- och indirekta kostnaderna i två olika grafer, en där nämnda kostnader visas i relation till bolagets intäkter och en där utveckling av kostnaderna i absoluta tal redovisas. Övre del-diagram Syftet med diagrammet är att läsaren ska kunna skilja på utvecklingen för de administrativa kostnaderna och de indirekta produktionskostnaderna. Denna figur är en uppdelning av de administrativa- och indirekta kostnaderna i relation till intäkterna. Här redovisas tre grafer: Administrativa- och indirekta kostnader i relation till intäkter (samma graf som i huvuddiagram) Administrativa kostnader i relation till intäkter Indirekta produktionskostnader i relation till intäkter Nedre del-diagram Syftet med diagrammet är att läsaren ska kunna utläsa hur kostnaderna generellt utvecklats i bolaget. Figuren visar de administrativa- och indirekta produktionskostnaderna i absoluta tal tillsammans med de totala operativa kostnaderna i absoluta tal.

14 © 2011 Deloitte AB 14Stockholm Stadshus - Rapportering av den operativa effektiviteten 4. Bolagsspecifikationer 7 bolag har nyckeltal som visar på minskade administrativa- och indirekta produktionskostnader: Svenska Bostäder Micasa Fastigheter S:t Erik Markutveckling Stockholms Hamnar USK Stockholm Business Region S:t Erik Livförsäkring (Endast ett redovisat nyckeltal) 4 bolag har nyckeltal som visar på ökade administrativa- och indirekta produktionskostnader: Stockholmshem Skolfastigheter (SISAB) Bostadsförmedlingen S:t Erik Försäkring 6 bolag har nyckeltal som är motstridiga eller små förändringar i nyckeltal från föregående år: Familjebostäder SGA Fastigheter Stockholm Vatten Stokab Stockholm Parkering Stadsteatern

15 © 2011 Deloitte AB KPI 1 – andel av intäkterKPI 2 – absoluta tal 2 0072 0082 00920102 0072 0082 0092010 Administrativa Kostnader100979988100958968 Indirekta Produktionskostnader10011613912010011412593 Administrativa- och Indirekta Produktionskostnader10010912410710010711183 15Stockholm Stadshus - Rapportering av den operativa effektiviteten Svenska Bostäder Bolagets kommentarer Under året har fastighetsbeståndet minskat vilket framförallt påverkat intäkter och operativa kostnader, som båda har minskat. Denna förändring påverkar nyckeltalen negativt. Kostnaderna för IT har reducerats sedan förra året då stora summor lades i samband med outsourcing till Volvo IT. De administrativa kostnaderna för viss personal har ökat då de under föregående år ingick i produktionsrelaterade projekt. Konsultkostnader har minskat. Bolaget visar på förbättrade nyckeltal, främst med anledning av minskade kostnader för IT och externa konsulter 2007200820092010 KSEK Administrativa Kostnader totalt97 264110 42294 02567 527 Adm Kostnader exkl Jfrstörande87 83483 76478 06259 543 Indirekta Produktionskostnader totalt175 081206 842176 600132 569 Indirekta Produktionskostnader exkl Jfrstörande141 548162 035176 600131 342 Administrativa- och Indirekta Produktionskostnader Totalt272 345317 264270 625200 096 Adm och Ind Produktionskostnader exkl Jfrstörande229 382245 799254 662190 885 Operativa Kostnader Totalt2 577 0002 509 6492 441 3512 222 000 Operativa Kostnader Totalt exkl Jfrstörande2 534 0372 438 1842 425 3882 212 789 Intäkter Totalt3 414 0003 367 0003 068 0002 643 000

16 © 2011 Deloitte AB KPI 1 – andel av intäkterKPI 2 – absoluta tal 2 0072 0082 00920102 0072 0082 0092010 Administrativa Kostnader10010110312910010298118 Indirekta Produktionskostnader100951031221009698111 Administrativa- och Indirekta Produktionskostnader100981031261009998115 16Stockholm Stadshus - Rapportering av den operativa effektiviteten Stockholmshem Bolagets kommentarer Bolaget har haft betydande kostnadsökningar på grund av två större IT-projekt, outsourcingen till Volvo IT samt implementationen av FASAD. En ny miljöchef har tillsatts, en tjänst som tidigare varit vakant. Detta har bidragit till ökade lönekostnader. Bolaget har under 2010 försämrat redovisade nyckeltal, främst p.g.a ökade kostnader för IT- relaterade projekt. 2007200820092010 KSEK Administrativa Kostnader totalt58 67455 87550 55560 778 Adm Kostnader exkl Jfrstörande51 54652 68650 55660 778 Indirekta Produktionskostnader totalt53 39254 77975 74084 777 Indirekta Produktionskostnader exkl Jfrstörande51 12348 98450 31056 965 Administrativa- och Indirekta Produktionskostnader Totalt112 066110 655126 295145 555 Adm och Ind Produktionskostnader exkl Jfrstörande102 669101 670100 865117 743 Operativa Kostnader Totalt1 355 0091 384 9771 561 1801 533 021 Operativa Kostnader Totalt exkl Jfrstörande1 327 1021 335 9821 547 7851 505 209 Intäkter Totalt2 006 1362 025 6721 916 8511 830 021

17 © 2011 Deloitte AB KPI 1 – andel av intäkterKPI 2 – absoluta tal 2 0072 0082 00920102 0072 0082 0092010 Administrativa Kostnader100898386100928795 Indirekta Produktionskostnader100122129120100125136132 Administrativa- och Indirekta Produktionskostnader10010210199100105106110 Familjebostäder Bolagets kommentarer Bolaget har under året arbetat med att utveckla mer effektiva processer, framförallt kopplat till dokumenthantering. Implementationen av FASAD utgör en betydande kostnadspost jämfört med föregående år. Bolaget har haft en viss ökning av personal. Bolaget har ökat sina nyckeltalsrelaterade kostnader i samma takt som intäkterna ökar. Detta till följd av ökade IT-kostnader och ökning av personal 17Stockholm Stadshus - Rapportering av den operativa effektiviteten 2007200820092010 KSEK Administrativa Kostnader totalt48 25949 41048 49555 399 Adm Kostnader exkl Jfrstörande49 28245 18442 85946 848 Indirekta Produktionskostnader totalt31 57039 50542 82846 203 Indirekta Produktionskostnader exkl Jfrstörande31 57039 50542 82841 776 Administrativa- och Indirekta Produktionskostnader Totalt79 82988 91591 323101 602 Adm och Ind Produktionskostnader exkl Jfrstörande80 85284 68985 68788 624 Operativa Kostnader Totalt1 011 511998 7151 247 2581 328 041 Operativa Kostnader Totalt exkl Jfrstörande1 011 511994 4891 241 6211 315 063 Intäkter Totalt1 559 2941 604 7051 636 8661 724 375

18 © 2011 Deloitte AB 2007200820092010 KSEK Administrativa Kostnader totalt26 15721 13226 91822 821 Adm Kostnader exkl Jfrstörande22 54021 13223 27121 981 Indirekta Produktionskostnader totalt18 92318 37326 719 23 256 Indirekta Produktionskostnader exkl Jfrstörande 17 08118 37323 719 23 256 Administrativa- och Indirekta Produktionskostnader Totalt 45 08039 50553 637 46 077 Adm och Ind Produktionskostnader exkl Jfrstörande39 62139 50546 99045 237 Operativa Kostnader Totalt507 773662 018697 045823 847 Operativa Kostnader Totalt exkl Jfrstörande502 314662 018690 398823 007 Intäkter Totalt829 538894 531920 578954 477 KPI 1 – andel av intäkterKPI 2 – absoluta tal 2 0072 0082 00920102 0072 0082 0092010 Administrativa Kostnader1008793851009410398 Indirekta Produktionskostnader100 125118100108139136 Administrativa- och Indirekta Produktionskostnader1009210799100 119114 18Stockholm Stadshus - Rapportering av den operativa effektiviteten Micasa Fastigheter Bolagets kommentarer Kostnader för IT har ökat sedan outsourcingen till Volvo IT genomfördes. Bolaget har inte gjort några betydande effektiviseringar kopplat till de administrativa kostnaderna, man har dock haft en allmän minskning av kostnader under året. De totala intäkterna har ökat vilket har en positiv inverkan på nyckeltalen. Bolaget visar på förbättrade nyckeltal, en ökning av intäkter samtidigt som nyckeltalsrelaterade kostnader minskat.

19 © 2011 Deloitte AB Bolagets kommentarer Outsourcing till Volvo IT har gett upphov till betydande kostnadsökningar för IT-drift. Kostnader har i viss mån oklassificerats från förra året vilket delvis kan ha bidragit till den kostnadsökning som syns i nyckeltalen. KPI 1 – andel av intäkterKPI 2 – absoluta tal 2 0072 0082 00920102 0072 0082 0092010 Administrativa Kostnader100978812010010590120 Indirekta Produktionskostnader 100 98114 104100106116104 Administrativa- och Indirekta Produktionskostnader10098101112100106103112 19Stockholm Stadshus - Rapportering av den operativa effektiviteten Skolfastigheter (SISAB) 2007200820092010 KSEK Administrativa Kostnader totalt24 27125 52821 73829 184 Adm Kostnader exkl Jfrstörande24 27125 52821 73829 184 Indirekta Produktionskostnader totalt24 84926 40228 84225 900 Indirekta Produktionskostnader exkl Jfrstörande24 84926 40228 84225 900 Administrativa- och Indirekta Produktionskostnader Totalt49 12051 93150 58155 084 Adm och Ind Produktionskostnader exkl Jfrstörande49 12051 93150 58155 084 Operativa Kostnader Totalt1 090 3931 202 8881 141 0401 188 592 Operativa Kostnader Totalt exkl Jfrstörande1 090 3931 202 8881 141 0401 188 592 Intäkter Totalt1 746 0891 889 9331 778 0691 755 664 Bolaget har under 2010 försämrat redovisade nyckeltal, främst p.g.a outsourcing av IT till Volvo.

20 © 2011 Deloitte AB KPI 1 – andel av intäkterKPI 2 – absoluta tal 2 0072 0082 00920102 0072 0082 0092010 Administrativa Kostnader100 15210882 100159121 118 Indirekta Produktionskostnader 100 97107 100105109 154 Administrativa- och Indirekta Produktionskostnader 100 12910393 100135116 134 20Stockholm Stadshus - Rapportering av den operativa effektiviteten S:t Erik Markutveckling Bolagets kommentarer Sedan förra året har två nya dotterbolag samt en ny fastighet förvärvats, detta har påverkat framför allt intäkter och operativa kostnader vilket gör att även nyckeltalen påverkas positivt. Ökade juridiska kostnader på grund av diverse förhandlingar. Kostnadsökning på grund projektkostnader i samband med outsourcingen till Volvo IT. Bolaget har förbättrat redovisade nyckeltal, främst med anledning av att kostnader inte har ökat i samma takt som intäkter efter förvärv av två bolag. 2007200820092010 KSEK Administrativa Kostnader totalt1 6002 6062 2241 880 Adm Kostnader exkl Jfrstörande1 6002 5431 9361 880 Indirekta Produktionskostnader totalt1 3001 3611 4151 998 Indirekta Produktionskostnader exkl Jfrstörande1 3001 3611 4151 998 Administrativa- och Indirekta Produktionskostnader Totalt2 9003 9673 6393 878 Adm och Ind Produktionskostnader exkl Jfrstörande2 9003 9043 3513 878 Operativa Kostnader Totalt59 74641 35639 08452 972 Operativa Kostnader Totalt exkl Jfrstörande59 74641 29338 50752 972 Intäkter Totalt72 66175 96381 423104 610

21 © 2011 Deloitte AB KPI 1 – andel av intäkterKPI 2 – absoluta tal 2 0072 0082 00920102 0072 0082 0092010 Administrativa Kostnader100 1247167 1009767 64 Indirekta Produktionskostnader100 696781 1005463 78 Administrativa- och Indirekta Produktionskostnader100 11370 1008866 67 21Stockholm Stadshus - Rapportering av den operativa effektiviteten SGA Fastigheter Bolagets kommentarer Bolaget har färre hyresgäster men har kunnat skära ned på administrativa kostnader. Bolaget har investerat i en ny informationspaviljong vilket ökat marknadsföringskostnaderna. Antalet upphandlingar har minskat från förra året varför kostnader relaterat till detta har minskat. 2007200820092010 KSEK Administrativa Kostnader totalt9 56417 1724 5404 614 Adm Kostnader exkl Jfrstörande6 5846 4004 4024 198 Indirekta Produktionskostnader totalt1 7279282 0021 345 Indirekta Produktionskostnader exkl Jfrstörande1 7279281 0841 345 Administrativa- och Indirekta Produktionskostnader Totalt11 29118 1006 5425 959 Adm och Ind Produktionskostnader exkl Jfrstörande8 3117 3285 4865 543 Operativa Kostnader Totalt85 74780 17956 60657 764 Operativa Kostnader Totalt exkl Jfrstörande85 74769 40755 55057 348 Intäkter Totalt28 18322 07826 52226 959 Administrativa kostnader har krympt i takt med mindre hyresgäster, således inte någon betydlig inverkan på nyckeltal.

22 © 2011 Deloitte AB Bolagets kommentarer Avgångspension för en anställd inom VD-stab samt löneökningar utgör betydande kostnadsposter. Kostnaderna för IT har minskat till följd av outsourcingen till Volvo IT, delvis på grund av personalreduceringar. KPI 1 – andel av intäkterKPI 2 – absoluta tal 2 0072 0082 00920102 0072 0082 0092010 Administrativa Kostnader1008272731008172 Indirekta Produktionskostnader100757682100747781 Administrativa- och Indirekta Produktionskostnader100797477100787476 22Stockholm Stadshus - Rapportering av den operativa effektiviteten Stockholm Vatten 2007200820092010 KSEK Administrativa Kostnader totalt75 77659 79353 47156 630 Adm Kostnader exkl Jfrstörande72 25158 85452 04751 986 Indirekta Produktionskostnader totalt122 47045 17245 11647 537 Indirekta Produktionskostnader exkl Jfrstörande58 95143 47545 11647 537 Administrativa- och Indirekta Produktionskostnader Totalt198 246104 96498 587104 167 Adm och Ind Produktionskostnader exkl Jfrstörande131 202102 32997 16399 523 Operativa Kostnader Totalt889 100772 418697 720772 395 Operativa Kostnader Totalt exkl Jfrstörande777 400697 277696 296767 751 Intäkter Totalt1 152 5671 139 3371 158 1291 131 788 Effektivisering av växel och kontorsservice, dock har inte redovisade nyckeltal påverkats betydande på grund av pensionskostnader och löneökningar

23 © 2011 Deloitte AB Bolagets kommentarer Under året har bolaget avyttrat ett stuveribolag, detta har framför allt minskat intäkter och operativa kostnader, vilket gör att nyckeltalen påverkats negativt av denna förändring. I slutet av 2009 blev vice VD tillförordnad VD varför VD- och stabskostnader har minskat under 2010. Under 2009 togs en kundförlust som innebär att de relativa kostnaderna för 2010 blir lägre. KPI 1 – andel av intäkterKPI 2 – absoluta tal 2 0072 0082 00920102 0072 0082 0092010 Administrativa Kostnader100947672100968072 Indirekta Produktionskostnader100 97152136 10099159 135 Administrativa- och Indirekta Produktionskostnader10095105971009711096 23Stockholm Stadshus - Rapportering av den operativa effektiviteten Stockholms Hamnar 2007200820092010 KSEK Administrativa Kostnader totalt55 15151 52539 53637 306 Adm Kostnader exkl Jfrstörande49 70747 77839 53635 590 Indirekta Produktionskostnader totalt31 12546 75458 76442 391 Indirekta Produktionskostnader exkl Jfrstörande31 12530 85249 56441 945 Administrativa- och Indirekta Produktionskostnader Totalt86 27698 27998 30079 697 Adm och Ind Produktionskostnader exkl Jfrstörande80 83278 63089 10077 535 Operativa Kostnader Totalt490 722533 734542 671456 792 Operativa Kostnader Totalt exkl Jfrstörande485 278501 611488 271456 455 Intäkter Totalt640 700657 400672 322633 410 Generell kostnadsminskning samtidigt som intäkter inte minskat i samma takt.

24 © 2011 Deloitte AB Bolagets kommentarer Bolaget har haft ökade reklamkostnader för 2010, främst relaterat till utställningen/mässan Love2010 i Stockholm. Reparationer av lokaler har lett till ökade indirekta produktionskostnader. Ökade kostnader för rättsprocesser. KPI 1 – andel av intäkterKPI 2 – absoluta tal 2 0072 0082 00920102 0072 0082 0092010 Administrativa Kostnader10094838010010398106 Indirekta Produktionskostnader100 1079089 100118107 118 Administrativa- och Indirekta Produktionskostnader10095848110010599107 24Stockholm Stadshus - Rapportering av den operativa effektiviteten Stokab 2007200820092010 KSEK Administrativa Kostnader totalt35 69933 89329 86533 470 Adm Kostnader exkl Jfrstörande30 56931 54029 86532 262 Indirekta Produktionskostnader totalt10 1057 3999 2247 062 Indirekta Produktionskostnader exkl Jfrstörande3 3623 9633 5853 974 Administrativa- och Indirekta Produktionskostnader Totalt45 80441 29239 08940 532 Adm och Ind Produktionskostnader exkl Jfrstörande33 93135 50333 45036 236 Operativa Kostnader Totalt209 138201 589220 632241 669 Operativa Kostnader Totalt exkl Jfrstörande197 265195 800214 993237 373 Intäkter Totalt478 030525 951564 253632 021 Kostnader har ökat, dock i takt med ökade intäkter, redovisade nyckeltal bedöms ej ha påverkats betydande från föregående år

25 © 2011 Deloitte AB Bolagets kommentarer Bolaget har arbetat med att minska både administrativa och indirekta produktionskostnader från föregående år. Pensionskostnader för Vd:n gör dock att den övergripande kostnadsbilden inte har förändrats nämnvärt sedan förra året. KPI 1 – andel av intäkterKPI 2 – absoluta tal 2 0072 0082 00920102 0072 0082 0092010 Administrativa Kostnader1008584881009396102 Indirekta Produktionskostnader100929486100101107100 Administrativa- och Indirekta Produktionskostnader10089888710097101 25Stockholm Stadshus - Rapportering av den operativa effektiviteten Stockholm Parkering 2007200820092010 KSEK Administrativa Kostnader totalt14 03015 18215 51714 293 Adm Kostnader exkl Jfrstörande14 03013 05813 41714 293 Indirekta Produktionskostnader totalt11 47713 30012 30611 478 Indirekta Produktionskostnader exkl Jfrstörande11 47711 55812 30611 478 Administrativa- och Indirekta Produktionskostnader Totalt25 50828 48227 82325 771 Adm och Ind Produktionskostnader exkl Jfrstörande25 50824 61625 72325 771 Operativa Kostnader Totalt318 419344 981363 416361 722 Operativa Kostnader Totalt exkl Jfrstörande318 419333 232361 316361 722 Intäkter Totalt373 668407 154427 153434 804 Intäkterna har ökat marginellt medan kostnader ligger på samma nivå som föregående år. Ingen betydande påverkan på redovisade nyckeltal.

26 © 2011 Deloitte AB KPI 1 – andel av intäkterKPI 2 – absoluta tal 2 0072 0082 00920102 0072 0082 0092010 Administrativa Kostnader 100124106 10010188 Indirekta Produktionskostnader 1006435 1005229 Administrativa- och Indirekta Produktionskostnader 1009470 1007659 Bolagets kommentarer Bolaget har gjort stora framsteg med att sänka de administrativa kostnaderna. Dessa kan sammanfattas i följande åtgärder: Effektivare rutiner i ekonomifunktionen. Uppnått en lägre hyra genom att omförhandla hyresavtalet och minska den förhyrda ytan. Dragit in en administrativ tjänst inom kontorsservice på grund av minskat behov. 26Stockholm Stadshus - Rapportering av den operativa effektiviteten USK Bolaget har förbättrat redovisade nyckeltal genom aktiva åtgärder att minska nyckeltalsrelaterade kostnader. 2007200820092010 KSEK Administrativa Kostnader totalt 5 9866 4274 358 Adm Kostnader exkl Jfrstörande 4 7864 8184 223 Indirekta Produktionskostnader totalt 4 7412 4631 369 Indirekta Produktionskostnader exkl Jfrstörande 4 7412 4631 369 Administrativa- och Indirekta Produktionskostnader Totalt 10 7278 8905 727 Adm och Ind Produktionskostnader exkl Jfrstörande 9 5277 2815 592 Operativa Kostnader Totalt 37 64734 67532 349 Operativa Kostnader Totalt exkl Jfrstörande 36 44733 06632 349 Intäkter Totalt 46 72338 05338 989

27 © 2011 Deloitte AB Bolagets kommentarer Ökning av kostnader till följd av pensionsutbetalningar. Outsourcing av telefoni och växel har minskat kostnaderna. Sänkta förmedlar- och köavgifter har minskat intäkterna. Ny tjänst inom beslutsstöd och marknadsanalys har ökat kostnader. KPI 1 – andel av intäkterKPI 2 – absoluta tal 2 0072 0082 00920102 0072 0082 0092010 Administrativa Kostnader100939093100103110111 Indirekta Produktionskostnader 100113116140100126143168 Administrativa- och Indirekta Produktionskostnader 1009897106100109119127 27Stockholm Stadshus - Rapportering av den operativa effektiviteten Bostadsförmedlingen 2007200820092010 KSEK Administrativa Kostnader totalt8 2957 4447 9559 084 Adm Kostnader exkl Jfrstörande7 2367 4447 9558 039 Indirekta Produktionskostnader totalt2 8343 5604 0394 762 Indirekta Produktionskostnader exkl Jfrstörande2 8343 5604 0394 762 Administrativa- och Indirekta Produktionskostnader Totalt11 12911 00411 99413 846 Adm och Ind Produktionskostnader exkl Jfrstörande10 07011 00411 99412 801 Operativa Kostnader Totalt53 84158 45762 10071 044 Operativa Kostnader Totalt exkl Jfrstörande52 78258 45762 10071 044 Intäkter Totalt68 68976 21784 26782 340 Bolaget har under 2010 försämrat redovisade nyckeltal, främst p.g.a. av ökade lönekostnader och minskade intäkter kopplat till sänkta avgifter.

28 © 2011 Deloitte AB Bolagets kommentarer Bolaget har överlag minskat sina administrativa kostnader genom att inte tillsätta en pensionsavgång. För att lösa arbetsanhopningar, sjukfrånvaro, eller annan frånvaro, har externa konsulter tagits in. Under 2010 har en upphandling av ny löneleverantör gjorts vilket har stärkt de interna rutinerna kring utläggsredovisningar och reseräkningar. KPI 1 – andel av intäkterKPI 2 – absoluta tal 2 0072 0082 00920102 0072 0082 0092010 Administrativa Kostnader100948580100979188 Indirekta Produktionskostnader100727376100757884 Administrativa- och Indirekta Produktionskostnader100928480100959088 28Stockholm Stadshus - Rapportering av den operativa effektiviteten Stockholm Business Region 2007200820092010 KSEK Administrativa Kostnader totalt20 67319 52517 32116 880 Adm Kostnader exkl Jfrstörande19 07818 45817 32116 880 Indirekta Produktionskostnader totalt1 3339971 0411 126 Indirekta Produktionskostnader exkl Jfrstörande1 3339971 0411 126 Administrativa- och Indirekta Produktionskostnader Totalt22 00620 52218 36218 006 Adm och Ind Produktionskostnader exkl Jfrstörande20 41119 45518 36218 006 Operativa Kostnader Totalt204 969212 093221 463230 192 Operativa Kostnader Totalt exkl Jfrstörande192 792201 644221 463230 192 Intäkter Totalt205 833212 393219 380227 654 Bolaget har förbättrat redovisade nyckeltal genom aktiva åtgärder att minska personalkostnader.

29 © 2011 Deloitte AB Bolagets kommentarer Minskat marknadsföringskostnader genom att satsa på en informativ hemsida som kräver lite underhåll. Har högre lönekostnader på grund av åldersstrukturen i bolaget. Under föregående år drevs ett rättsfall vilket i år ger upphov till en relativ minskning av advokatkostnader. KPI 1 – andel av intäkterKPI 2 – absoluta tal 2 0072 0082 00920102 0072 0082 0092010 Administrativa Kostnader10099828410010286 Indirekta Produktionskostnader1009510810410098112107 Administrativa- och Indirekta Produktionskostnader100979493100 9896 29Stockholm Stadshus - Rapportering av den operativa effektiviteten Stadsteatern 2007200820092010 KSEK Administrativa Kostnader totalt24 41827 26520 39624 485 Adm Kostnader exkl Jfrstörande23 84024 20120 39620 489 Indirekta Produktionskostnader totalt20 65820 17523 20322 038 Indirekta Produktionskostnader exkl Jfrstörande20 65820 17523 20322 038 Administrativa- och Indirekta Produktionskostnader Totalt45 07647 44043 59946 523 Adm och Ind Produktionskostnader exkl Jfrstörande44 49844 37643 59942 527 Operativa Kostnader Totalt322 570338 577334 343328 503 Operativa Kostnader Totalt exkl Jfrstörande313 114325 141326 329323 849 Intäkter Totalt320 222329 679334 329328 503 Minskning av marknadsföringskostnader, dock har inte redovisade nyckeltal påverkats betydande på grund av ökade lönekostnader.

30 © 2011 Deloitte AB Bolagets kommentarer Under året har företaget bedrivit upphandlingsarbete som ökat kostnaderna. Övergången till Volvo IT har lett till ökade IT- relaterade och administrativa kostnader. Företaget har bedrivit mycket internt processarbete kopplat till riskhantering och utvecklingen av ett risksystem. KPI 1 – andel av intäkterKPI 2 – absoluta tal 2 0072 0082 00920102 0072 0082 0092010 Administrativa Kostnader100636480100807891 Indirekta Produktionskostnader 100 42114113 10054139 129 Administrativa- och Indirekta Produktionskostnader 100 607284 100768797 30Stockholm Stadshus - Rapportering av den operativa effektiviteten S:t Erik Försäkring Bolaget har under året fått ökade kostnader p.g.a. av upphandlingsarbete och outsourcing av IT-drift till Volvo vilket leder till försämrade nyckeltal. 2007200820092010 KSEK Administrativa Kostnader totalt6 5934 3684 2754 992 Adm Kostnader exkl Jfrstörande5 4804 3684 2754 992 Indirekta Produktionskostnader totalt9345021 2961 200 Indirekta Produktionskostnader exkl Jfrstörande9345021 2961 200 Administrativa- och Indirekta Produktionskostnader Totalt7 5264 8705 5716 192 Adm och Ind Produktionskostnader exkl Jfrstörande6 4134 8705 5716 192 Operativa Kostnader Totalt12 36811 29711 35816 308 Operativa Kostnader Totalt exkl Jfrstörande11 25510 29011 35816 308 Intäkter Totalt62 28079 29075 58071 171

31 © 2011 Deloitte AB 31Stockholm Stadshus - Rapportering av den operativa effektiviteten S:t Erik Livförsäkring Bolagets kommentarer Under 2010 fokuserades på att effektivisera de administrativa processerna vilket har sänkt de administrativa kostnaderna för 2010. Kostnadsnivån har sjunkit då man dels sänkt antalet anställda jämfört med föregående år, dels haft mindre behov av konsultinsatser. Då vissa delar hyrs in som tjänster av St. Erik Försäkring kan delar av kostnadsminskningen för 2010 förklaras av periodiseringen mellan åren. 2007200820092010 KSEK Administrativa Kostnader totalt3 7684 5493 8063 239 Adm Kostnader exkl Jfrstörande3 7684 5493 7133 146 Indirekta Produktionskostnader totalt 2651 228311 381 Indirekta Produktionskostnader exkl Jfrstörande176225311381 Administrativa- och Indirekta Produktionskostnader Totalt4 0335 7774 1173 620 Adm och Ind Produktionskostnader exkl Jfrstörande3 9444 7744 0243 527 Operativa Kostnader Totalt6 6717 6358 7117 888 Operativa Kostnader Totalt exkl Jfrstörande6 5826 6327 8817 058 Intäkter Totalt 694 946242 880832 355 61 676 KPI 2 – absoluta tal 2 0072 0082 0092010 Administrativa Kostnader1001219983 Indirekta Produktionskostnader100128176216 Administrativa- och Indirekta Produktionskostnader10012110289 Bolaget har under året sänkt sina administrativa kostnader genom bl. a effektivare ekonomiprocesser.

32 © 2011 Deloitte AB Appendix 1 32Stockholm Stadshus - Rapportering av den operativa effektiviteten

33 © 2011 Deloitte AB 33Stockholm Stadshus - Rapportering av den operativa effektiviteten Beräkningsmetod 1.1 Nyckeltal Rapporten baseras på de siffror som är inrapporterade för år 2007, 2008, 2009 och 2010. Resultat från följande beräkningar används; KPI 1:KPI 2:Jämförelseindex: Jämförelsetal i bolagsspecifik rapport: Nyckeltalen indexeras med 2007 som basår för respektive bolag så en jämförelse framför allt kan göras mot bolagens resultat från föregående år för att utläsa utvecklingen. 1.3 Indexering Indexering beräknas genom: (Ak+IPk) t (Ak+IPk) basår KPI årX KPI basår X 100 (Ak+IPk) I (Opk) t (Opk) basår Följande förkortningar används för nyckeltalen: Administrativa kostnader: Ak Indirekta produktionskostnader: IPk Totala intäkter: I Totala operativa kostnader: Opk (Ak+IPk) Opk

34 © 2011 Deloitte AB Appendix 2 34Stockholm Stadshus - Rapportering av den operativa effektiviteten

35 © 2011 Deloitte AB 35Stockholm Stadshus - Rapportering av den operativa effektiviteten Detaljerad jämförelse mellan 2009 och 2010 per bolag Administrativa och indirekta Prod.kostnader IntäkterOperativa kostnader 20092010 Differens 2010 -2009 i % 20092010 Differens 2010 - 2009 i % 20092010 Differens 2010 - 2009 i % Svenska Bostäder254 662190 885-25,04%3 068 0002 643 000-13,85%2 425 3882 212 789-8,77% Stockholmshem100 865117 74316,73%1 916 8511 830 021-4,53%1 547 7851 505 209-2,75% Familjebostäder85 68788 6243,43%1 636 8661 724 3755,35%1 241 6211 315 0635,91% SISAB50 58155 0848,90%1 778 0691 755 664-1,26%1 141 0401 188 5924,17% Micasa46 99045 237-3,73%920 578954 4773,68%690 398823 00719,21% SGA Fastigheter5 4865 5431,04%26 52226 9591,65%55 55057 3483,24% St Erik Markutveckling3 3513 87815,73%81 423104 61028,48%38 50752 97237,56% Stockholm Vatten97 16399 5232,43%1 158 1291 131 788-2,27%696 296767 75110,26% Stockholms Hamnar89 10077 535-12,98%672 322633 410-5,79%488 271456 455-6,52% Stokab33 45036 2368,33%564 253632 02112,01%214 993237 37310,41% Stockholm Parkering25 72325 7710,19%427 153434 8041,79%361 316361 7220,11% USK7 2815 592-23,20%38 05338 9892,46%33 06632 349-2,17% Bostadsförmedlingen11 99412 8016,73%84 26782 340-2,29%62 10071 04414,40% Business Region18 36218 006-1,94%219 380227 6543,77%221 463230 1923,94% Stadsteatern43 59942 527-2,46%334 329328 503-1,74%326 329323 849-0,76% St Erik Försäkring5 5716 19211,14%75 58071 171-5,83%11 35816 30843,58% St Erik Livförsäkring4 0243 527-12,35%832 35561 676-92,59%7 8817 058-10,44%

36 © 2011 Deloitte AB Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.www.deloitte.com/about Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 140 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 170,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.


Ladda ner ppt "Stockholm Stadshus AB Rapportering av den operativa effektiviteten Lars Egenäs Torbjörn Westman."

Liknande presentationer


Google-annonser