Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studie av operativ effektivitet inom Stockholms Stadshus AB under år 2008 2009-04-16.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studie av operativ effektivitet inom Stockholms Stadshus AB under år 2008 2009-04-16."— Presentationens avskrift:

1 Studie av operativ effektivitet inom Stockholms Stadshus AB under år 2008 2009-04-16

2 2 Innehåll 1. Inledning 2. Besparingar 3. Operativ effektivitet 4. Bolagsspecifikationer 5. Jämförelser

3 3 1. Inledning

4 4 w I Stockholms Stads budget för år 2008 uppmanades bolagen inom Stockholms Stadshus AB att minska administration och indirekta produktionskostnader. w Koncernledningen vill nu följa upp hur detta har lyckats genom att jämföra de administrativa och indirekta kostnaderna i boksluten för 2008 med värdena för 2007 och tidigare w Samtidigt görs en uppföljning av den operativa effektiviteten i de ingående bolagen genom att jämföra andelen administrativa samt indirekta kostnader i procent av den operativa kostnaden och i procent av intäkterna. w Studien är uppdelad i tre delar: A. Besparingar B. Operativ effektivitet C. Bolagsspecifikationer w Dessutom har en jämförelse gjorts mellan de sju fastighetsbolagen i Stockholms Stadshus- koncernen

5 5 1. Inledning (forts) w Underlaget bygger på det material som bolagen har bistått med och innehåller, trots en fortsatt kvalitetssäkring, sannolikt fortfarande en del olika tolkningar. w Det bör noteras att studien är begränsad till de administrativa och indirekta kostnaderna och tar därför inte hänsyn till effektivitet i drift och produktion. w Sedan föregående års uppföljning har definitionerna omarbetats vilket gör det svårt att direkt jämföra förra årets rapport med denna. I årets uppföljning har företagen ombetts göra motsvarande jämförelse för 2007 och gärna 2006 för att se utvecklingen. w I analyserna har för första gången också hänsyn tagits till ”jämförelsestörande poster” (ex vis engångskostnader för pensioner, avgångsvederlag och omstruktureringar). Jämförelser görs såväl med som utan dessa jämförelsestörande poster.

6 6 2. Besparingar

7 7 2. Besparingar – sammanfattning av administrativa och indirekta kostnader w Det är viktigt att notera att nedanstående siffror representerar kostnadsvärde och tar varken hänsyn till den totala kostnadsmassan eller utvecklingen av verksamheterna mellan 2007 och 2008. Alla kostnader är exklusive ”jämförelsestörande poster”. Administrativa och indirekta kostnader (1+2) Administrativa kostnader (1)Indirekta kostnader (2) 20082007Diff i %20082007Diff i %20082007Diff i % Svenska Bostäder245 799229 3827,2%83 76487 834-4,6%162 035141 54814,5% Stockholmshem101 670102 669-1,0%52 68651 5462,2%48 98451 123-4,2% Familjebostäder80 56879 8290,9%45 53749 688-8,4%35 03130 14116,2% Micasa37 31739 356-5,2%18 84722 179-15,0%18 47017 1777,5% SISAB51 93149 1205,7%25 52824 2715,2%26 40224 8496,3% St Erik Markutveckling3 9042 90034,6%2 5431 60058,9%1 3611 3004,7% SGA Fastigheter7 3288 311-11,8%6 4006 584-2,8%9281 727-46,3% Stockholm Vatten132 851155 012-14,3%58 85472 251-18,5%73 99682 761-10,6% Stockholms Hamnar93 74995 720-2,1%47 77849 707-3,9%45 97146 013-0,1% Stokab62 07964 132-3,2%39 76536 9347,7%24 66727 198-9,3% Stockholm Parkering24 61625 508-3,5%13 05814 030-6,9%11 55811 4770,7% Stadsteatern43 90544 001-0,2%24 39023 8402,3%19 51520 161-3,2% Business Region18 89920 411-7,4%17 90219 078-6,2%9971 333-25,2% Bostadsförmedlingen11 00410 0709,3%6 9206 7842,0%4 0843 28624,3% SUMMA915 619926 420-1,2%443 973466 327-4,8%474 000461 8202,6% Övriga bolag St Erik Livförsäkring4 7743 94421,0%45493768 20,7%22517627,8% St Erik Försäkring4 8706 413-24,1%4 3685 480-20,3%502934-46,2% USK8 6810 3 9400 4 7410 Övriga bolag har av olika anledningar exkluderats från den totala sammanställningen och vissa av de gemensamma diagrammen.

8 8 2. Besparingar w Summan av administrativa och indirekta kostnader inom de 14 bolagen har minskat med 1,2 % (10 MSEK) mellan 2007 och 2008 vilket är en förbättring jämfört med 2007 där administrativa och indirekta kostnaderna endast minskade med 0,3 MSEK w Av de 14 bolagen inom Stockholms Stad har nio minskat sina administrativa och indirekta kostnader: –Stockholm Vatten (-14,3 %) –SGA Fastigheter AB(-11,8 %) –Stockholm Business Region (-7,4 %) –Micasa Fastigheter i Stockholm AB (-5,2 %) –Stockholm Parkering (-3,5 %) –Stokab (-3,2%) –Stockholm Hamn AB(-2,1 %) –Stockholmshem (-1,0 %) –Stadsteatern (-0,2 %) w Stockholm Vatten är det bolag som gjort störst besparingar med 22,2 MSEK.

9 9 3. Operativ effektivitet

10 10 3. Operativ effektivitet w Den operativa effektiviteten har här mätts genom att andelen administrativa samt indirekta kostnader i procent av den totala operativa kostnaden har jämförts. Jämförelser har även gjorts i förhållande till intäkterna. w Den operativa kostnaden för respektive bolag har beräknats genom att den totala kostnadsmassan, exklusive finansnetto, minskats med avskrivningar och i förekommande fall fastighetsskatter. w Tabellen visar värden exklusive ”jämförelsestörande poster”. Värdering har även gjorts inklusive dessa poster men redovisas inte i denna bildserie. Administrativa och indirekta kostnader Administrativa kostnaderIndirekta kostnader 200820072008200720082007 SISAB4,3%4,5%-4,17%2,1%2,2% 2,3% Micasa5,6%7,8%-28,06%2,8%4,4%2,8%3,4% Stockholm Parkering7,4%8,0%-7,78%3,9%4,4%3,5%3,6% Stockholmshem7,6%7,7%-1,63%3,9% 3,7%3,9% Familjebostäder8,1%7,9%2,90%4,6%4,9%3,5%3,0% Business Region9,4%10,6%-11,47%8,9%9,9%0,5%0,7% St Erik Markutveckling9,5%4,9%94,78%6,2%2,7%3,3%2,2% Svenska Bostäder10,1%9,1%11,37%3,4%3,5%6,6%5,6% SGA Fastigheter10,6%9,7%8,93%9,2%7,7%1,3%2,0% Stadsteatern13,8%14,3%-3,38%7,7% 6,1%6,5% Stockholms Hamnar18,2%19,7%-7,55%9,3%10,2%8,9%9,5% Bostadsförmedlingen18,8%19,1%-1,33%11,8%12,9%7,0%6,2% Stockholm Vatten19,1%19,9%-4,45%8,4%9,3%10,6% Stokab31,7%32,5%-2,48%19,1%18,7%12,6%13,8% SUMMA12,4%12,5%7,2%7,3%5,2% Övriga bolag St Erik Livförsäkring72,0%59,9%0,0% 3,4%2,7% St Erik Försäkring47,3%62,3%42,4%53,3%4,9%9,1% USK23,8% ##########10,8% 13,0%

11 11 3. Operativ effektivitet – 10 av 14 bolag har förbättrat sin operativa effektivitet under 2008

12 12 3. Operativ effektivitet – administrativa kostnader 9 av 14 bolag har förbättrat sig under 2008

13 13 3. Operativ effektivitet – indirekta produktionskostnader 10 bolag har förbättrat sin situation under 2008

14 14 3. Operativ effektivitet - sammanfattning w 10 bolag av 14 har förbättrat sin operativa effektivitet under 2007. w De största förbättringarna har gjorts hos Micasa Fastigheter i Stockholm och Stockholm Business Region. w Den operativa effektiviteten har försämrats hos Familjebostäder, St Erik Markutveckling, Svenska Bostäder och SGA Fastigheter. w Medelvärdet av operativ effektivitet har förbättrats från 12,5 % under 2007 till 12,4 % under 2008. w Andelen administrativa kostnader har minskats under perioden för nio av bolagen och varierar mellan 2,1 % (SISAB) och19,1 % (Stokab). w Medelvärdet för administrativa kostnader är 7,2 % för 2008 (7,3 % för 2007). w Andelen indirekta kostnader är i allmänhet på väg ner (10 bolag utav 14) men sträcker sig mellan 0,5 % (Business Region) och 12,6 % (Stokab). w Medelvärdet för indirekta kostnader är 5,2 % för 2008 (5,2 % för 2007). w Det bör påpekas att det inte är möjligt att jämföra bolagen rätt beroende på de mycket skilda verksamhetsområdena och skillnader i storlek. Det är i princip bara de sju fastighetsbolagen som har kunnats jämföras någorlunda likvärdigt. w Trots ovanstående bör de stora skillnaderna mellan bolagen innebära att en ytterligare besparingspotential finns. Djupare analyser behövs dock för att precisera potentialen.

15 15 4. Bolagsspecifikationer

16 16 4. Bolagsspecifikationer w AB Svenska Bostäder w AB Stockholmshem w AB Familjebostäder w Micasa Fastigheter i Stockholm AB w Skolfastigheter i Stockholm AB w S:t Erik Markutveckling AB w SGA Fastigheter AB w Stockholm Vatten AB w Stockholms Hamn AB w AB Stokab w Stockholm Stads Parkerings AB w Stockholms Stadsteater AB w Stockholm Business Region AB w Stockholm Stads Bostadsförmedling AB w S:t Erik Livförsäkring AB w S:t Erik Försäkring AB w Stockholms Stads Utrednings- och statistikkontor AB

17 17 AB Svenska Bostäder + 1,0% + 16 417 Kommentar:  Den operativa effektiviteten har försämrats jämfört med tidigare år med 1 % av operativa kostnader och 0,6 % av intäkter.  Jämförelsestörande poster är uppräkning av pensionsskuld, avgångsvederlag och avtalspension, kostnader för fastighetssystem och ökning av marknadsföringskostnader i Vällingby City.  Kostnader som har ökat mellan 2007 och 2008 avser fastighetssystemet FASAD (+8,8 Mkr) och marknad, försäljning och information (+16 Mkr).  Jämförelsestörande poster som har ökat mellan åren avser marknadsföring av Vällingby C (3,6 Mkr) och uppräkning av pensionsskuld, avgångsvederlag och avtalspension (31,0 Mkr). Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt:111 3164,4%3,3%97 2643,8%2,8% Adm kostn exkl jfrstörande:83 7643,4%2,5%87 8343,5%2,6% Indirekta kostn totalt:208 2998,3%6,2%175 0816,8%5,1% Indirekta kostn exkl jfrstörande:162 0356,6%4,8%141 5485,6%4,1% Administrativa och Indirekta kostn totalt:319 61512,7%9,5%272 34510,6%8,0% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande:245 79910,1%7,3%229 3829,1%6,7% Operativa kostn tot2 512 000 2 577 000 Operativa kostn tot exkl jfrstörande2 438 184 2 534 037 Intäkter totalt3 367 000 3 414 000

18 18 AB Stockholmshem - 0,1 % -999 Kommentar:  Den operativa effektiviteten har förbättrats från 2006 med 0,3 % av operativa kostnader och 0,4 % av intäkter. Även jämfört med 2007 är det en förbättring.  Jämförelsestörande poster är byte av fastighetssystem, och uppräkning av pensionsskuld samt avsättning till Kista Science Center (2007). Utfall 2008Utfall 2007Utfall 2006 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt:57 0074,1%2,8%58 6744,3%2,9%57 2534,2%3,0% Adm kostn exkl jfrstörande:52 6863,9%2,6%51 5463,9%2,6%54 4024,1%2,8% Indirekta kostn totalt:55 8714,0%2,8%53 3923,9%2,7%52 6703,9%2,7% Indirekta kostn exkl jfrstörande:48 9843,7%2,4%51 1233,9%2,5%49 6233,7%2,6% Administrativa och Indirekta kostn totalt:112 8798,1%5,6%112 0668,3%5,6%109 9238,1%5,7% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande:101 6707,6%5,0%102 6697,7%5,1%104 0257,9%5,4% Operativa kostn tot1 387 201 1 355 009 1 357 574 Operativa kostn tot exkl jfrstörande1 335 982 1 327 102 1 324 841 Intäkter totalt2 025 672 2 006 136 1 924 517

19 19 AB Familjebostäder + 0,2% + 739 Kommentar:  Den operativa effektiviteten har försämrats med 0,2% av operativa kostnader, men den har förbättrats med 0,1 % av intäkter.  Jämförelsestörande poster avser övertagande av garantipension för tidigare VD samt särskild löneskatt på pensionskostnaderna kan summeras till cirka 5 MSEK.  Ett projekt för bättre dokumenthantering om ca 1,6 MSEK har också genomförts.  Det bör också observeras att de totala operativa kostnaderna har minskat 2008. Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt:52 1765,2%3,3%49 6884,9%3,2% Adm kostn exkl jfrstörande:45 5374,6%2,8%49 6884,9%3,2% Indirekta kostn totalt:35 0313,5%2,2%30 1413,0%1,9% Indirekta kostn exkl jfrstörande:35 0313,5%2,2%30 1413,0%1,9% Administrativa och Indirekta kostn totalt:87 2068,7%5,4%79 8297,9%5,1% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande:80 5688,1%5,0%79 8297,9%5,1% Operativa kostn tot998 715 1 011 511 Operativa kostn tot exkl jfrstörande992 076 1 011 511 Intäkter totalt1 604 705 1 559 294

20 20 Micasa Fastigheter i Stockholm AB - 2,2 % -2 040 Kommentar:  Den operativa effektiviteten har förbättrats med 2,2 % av operativa kostnader och 0,5 % av intäkter jämfört med 2007.  Jämförelsestörande poster är uppräkning av pensionsskuld, flyttkostnader och utveckling av fastighetssystemet (2006). Utfall 2008Utfall 2007Utfall 2006 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt:18 8472,8%2,1%25 7965,1%3,1%19 4773,7%2,4% Adm kostn exkl jfrstörande:18 8472,8%2,1%22 1794,4%2,7%21 3304,0%2,6% Indirekta kostn totalt:18 4702,8%2,1%19 0193,7%2,3%17 4263,3%2,1% Indirekta kostn exkl jfrstörande:18 4702,8%2,1%17 1773,4%2,1%15 9103,0%1,9% Administrativa och Indirekta kostn totalt:37 3175,6%4,2%44 8158,8%5,4%36 9037,0%4,5% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande:37 3175,6%4,2%39 3567,8%4,7%37 2407,0%4,5% Operativa kostn tot662 018 507 773 529 350 Operativa kostn tot exkl jfrstörande662 018 502 314 529 350 Intäkter totalt894 531 829 538 822 660

21 21 Skolfastigheter i Stockholm AB - 0,2 % +2 801 Kommentar:  SISAB har en ökad kostnadsmassa, men har förbättrat sin operativa effektivitet jämfört med 2007 med 0,2 % av operativa kostnader och 0,1 % av intäkter. Jämfört med 2006 är det dock en försämring. Utfall 2008Utfall 2007Utfall 2006 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt:25 5282,1%1,4%24 2712,2%1,4%24 4142,1%1,4% Adm kostn exkl jfrstörande:25 5282,1%1,4%24 2712,2%1,4%24 4142,1%1,4% Indirekta kostn totalt:26 4022,2%1,4%24 8492,3%1,4%23 7582,0%1,4% Indirekta kostn exkl jfrstörande:26 4022,2%1,4%24 8492,3%1,4%23 7582,0%1,4% Administrativa och Indirekta kostn totalt:51 9314,3%2,7%49 1204,5%2,8%48 1724,1%2,8% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande:51 9314,3%2,7%49 1204,5%2,8%48 1724,1%2,8% Operativa kostn tot1 202 888 1 090 393 1 171 014 Operativa kostn tot exkl jfrstörande1 202 888 1 090 393 1 171 014 Intäkter totalt1 889 933 1 746 089 1 748 266

22 22 S:t Erik Markutveckling AB + 4,6 % + 1 004 Kommentar:  Den operativa effektiviteten har försämrats med 4,6 % av operativa kostnader och 1,1 % av intäkter.  Administrativa kostnader har stigit på grund av tillsättande av ekonomichef. Företaget har dock endast två anställda. Däremot har totala operativa kostnader minskat på grund av att Norra Stations- området har sålts till Exploateringskontoret.  Jämförelsestörande poster utgörs av en del av uppräkningen av pensionsskulden. Utfall 2008Utfall 2007Utfall 2006 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt:2 6066,3%3,4%1 6002,7%2,2%1 5002,4%2,1% Adm kostn exkl jfrstörande:2 5436,2%3,3%1 6002,7%2,2%1 5002,4%2,1% Indirekta kostn totalt:1 3613,3%1,8%1 3002,2%1,8%1 2001,9%1,7% Indirekta kostn exkl jfrstörande:1 3613,3%1,8%1 3002,2%1,8%1 2001,9%1,7% Administrativa och Indirekta kostn totalt:3 9679,6%5,2%2 9004,9%4,0%2 7004,2%3,8% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande:3 9049,5%5,1%2 9004,9%4,0%2 7004,2%3,8% Operativa kostn tot41 356 59 746 63 687 Operativa kostn tot exkl jfrstörande41 293 59 746 63 687 Intäkter totalt75 963 72 661 71 043

23 23 SGA Fastigheter AB + 0,9% -983 Kommentar:  Den operativa effektiviteten har försämrats med 0,9 % av operativa kostnader och 3,7 % av intäkter.  Under 2008 såldes evenemangsbolaget och företagets organisation och verksamhet reducerades kraftigt i storlek.  För bättre jämförbarhet över åren och framöver avser denna sammanställning bolaget i dess nuvarande form.  Jämförelsestörande poster är kostnader för bolagsdelning och uppräkning av pensionsskuld. Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt:17 17221,4%77,8%9 56411,2%33,9% Adm kostn exkl jfrstörande:6 4009,2%29,0%6 5847,7%23,4% Indirekta kostn totalt:9281,2%4,2%1 7272,0%6,1% Indirekta kostn exkl jfrstörande:9281,3%4,2%1 7272,0%6,1% Administrativa och Indirekta kostn totalt:18 10022,6%82,0%11 29113,2%40,1% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande:7 32810,6%33,2%8 3119,7%29,5% Operativa kostn tot80 179 85 747 Operativa kostn tot exkl jfrstörande69 407 85 747 Intäkter totalt22 078 28 183

24 24 Stockholm Vatten AB - 0,9 % -22 161 Kommentar:  Den operativa effektiviteten har förbättrats med 0,8 % av operativa kostnader och 1,7 % av intäkter.  Stor omstrukturering genomfördes under 2007 och 2008.  Jämförelsestörande poster är uppräkning av pensionsskuld och omstruktureringskostnader. De administrativa och indirekta funktionernas andel av den totala ökningen av pensionsskulder i denna sammanställning är en grov uppskattning av Solving Bohlin & Strömberg.  De totala operativa kostnaderna har minskat mellan 2007 och 2008. Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt:62 3807,8%5,5%75 7768,5%6,6% Adm kostn exkl jfrstörande:58 8548,4%5,2%72 2519,3%6,3% Indirekta kostn totalt:78 9209,9%6,9%146 28016,5%12,7% Indirekta kostn exkl jfrstörande:73 99610,6%6,5%82 76110,6%7,2% Administrativa och Indirekta kostn totalt:141 29917,7%12,4%222 05625,0%19,3% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande:132 85119,1%11,7%155 01219,9%13,4% Operativa kostn tot798 877 889 100 Operativa kostn tot exkl jfrstörande697 273 777 400 Intäkter totalt1 139 337 1 152 567

25 25 Stockholms Hamn AB - 1,5 % -1 971 Kommentar:  Den operativa effektiviteten har förbättrats med 1,5 % av operativa kostnader och 0,6 % av intäkter.  Jämförelsestörande poster är kostnader för avtalspensioneringar, avgångsvederlag, kostnader vid större evenemang och legal tvist (2008). Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt:51 5259,7%7,8%55 15111,2%8,6% Adm kostn exkl jfrstörande:47 7789,3%7,3%49 70710,2%7,8% Indirekta kostn totalt:61 87311,6%9,4%46 0139,4%7,2% Indirekta kostn exkl jfrstörande:45 9718,9%7,0%46 0139,5%7,2% Administrativa och Indirekta kostn totalt:113 39821,2%17,2%101 16420,6%15,8% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande:93 74918,2%14,3%95 72019,7%14,9% Operativa kostn tot533 734 490 722 Operativa kostn tot exkl jfrstörande514 085 485 278 Intäkter totalt657 400 640 700

26 26 AB Stokab - 0,8 % -2 053 Kommentar:  Den operativa effektiviteten har förbättrats med 0,8 % av operativa kostnader och 1,6 % av intäkter.  Jämförelsestörande poster är kostnader för IT-utveckling, omstrukturering och kundförluster.  Det kan noteras att intäkterna har ökat ca 10 % medan de totala operativa kostnaderna har minskat med ca 4 %.  Bland kostnadsminskningarna mellan 2007 och 2008 kan noteras Ekonomi (-1,8 Mkr) och marknad, försäljning och information (-2,9 Mkr).  Stokab har höga marknadsförings- och försäljningskostnader (motsvarar drygt 8% av operativa kostnaderna) Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt:39 76519,7%7,6%42 06420,1%8,8% Adm kostn exkl jfrstörande:37 41219,1%7,1%36 93418,7%7,7% Indirekta kostn totalt:28 10313,9%5,3%33 94116,2%7,1% Indirekta kostn exkl jfrstörande:24 66712,6%4,7%27 19813,8%5,7% Administrativa och Indirekta kostn totalt:67 86833,7%12,9%76 00536,3%15,9% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande:62 07931,7%11,8%64 13232,5%13,4% Operativa kostn tot201 589 209 138 Operativa kostn tot exkl jfrstörande195 800 197 265 Intäkter totalt525 951 478 030

27 27 Stockholm Stads Parkerings AB - 0,6 % -891 Kommentar:  Den operativa effektiviteten har förbättrats med 0,6 % av operativa kostnader och 0,8 % av intäkter  Jämförelsestörande post är uppräkning av pensionsskuld. Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt:15 1824,4%3,7%14 0304,4%3,8% Adm kostn exkl jfrstörande:13 0583,9%3,2%14 0304,4%3,8% Indirekta kostn totalt:13 3003,9%3,3%11 4773,6%3,1% Indirekta kostn exkl jfrstörande:11 5583,5%2,8%11 4773,6%3,1% Administrativa och Indirekta kostn totalt:28 4828,3%7,0%25 5088,0%6,8% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande:24 6167,4%6,0%25 5088,0%6,8% Operativa kostn tot344 981 318 419 Operativa kostn tot exkl jfrstörande333 232 318 419 Intäkter totalt407 154 373 668

28 28 Stockholms Stadsteater AB - 0,5 % -96 Kommentar:  Den operativa effektiviteten har förbättrats successivt från 2006 med totalt 3,9 % av operativa kostnader och 1,9 % av intäkter.  Jämförelsestörande post är avgångsvederlag avseende personal i Skärholmen samt konsultstöd vid omorganisation. Utfall 2008Utfall 2007Utfall 2006 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt:27 4548,2%8,3%24 4187,7%7,6%41 75412,3%11,4% Adm kostn exkl jfrstörande:24 3907,7%7,4%23 8407,7%7,4%35 39811,2%9,6% Indirekta kostn totalt:19 5155,9% 20 1616,3% 20 4966,0%5,6% Indirekta kostn exkl jfrstörande:19 5156,1%5,9%20 1616,5%6,3%20 4966,5%5,6% Administrativa och Indirekta kostn totalt:46 96914,1%14,2%44 57914,0%13,9%62 25018,3%16,9% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande:43 90513,8%13,3%44 00114,3%13,7%55 89417,7%15,2% Operativa kostn tot332 975 317 780 340 453 Operativa kostn tot exkl jfrstörande318 408 308 324 315 352 Intäkter totalt329 679 320 222 367 701

29 29 Stockholm Business Region AB - 1,2 % -1 512 Kommentar:  Den operativa effektiviteten har förbättrats med 1,3 % av operativa kostnader och 1,0 % av intäkter.  Jämförelsestörande poster är avgångsvederlag både 2007 och 2008. Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt:18 9698,9% 20 67310,1%10,0% Adm kostn exkl jfrstörande:17 9028,9%8,4%19 0789,9%9,3% Indirekta kostn totalt:9970,5% 1 3330,7%0,6% Indirekta kostn exkl jfrstörande:9970,5% 1 3330,7%0,6% Administrativa och Indirekta kostn totalt:19 9669,4% 22 00610,7% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande:18 8999,4%8,9%20 41110,6%9,9% Operativa kostn tot212 093 204 969 Operativa kostn tot exkl jfrstörande201 644 192 792 Intäkter totalt212 393 205 833

30 30 Stockholm Stads Bostadsförmedling AB - 0,3 % +934 Kommentar:  Den operativa effektiviteten har förbättrats med 0,3 % av operativa kostnader och 0,3 % av intäkter trots en högre kostnadsmassa jämfört med 2007.  Jämförelsestörande post avser avtalspension 2007.  Ökade kostnader av indirekta kostnader avser marknadsföring, försäljning, information (300 KSEK), Övrigt (280 KSEK – bl a revision och leasing av inventarier). Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt:6 92011,8%9,1%7 84314,6%11,4% Adm kostn exkl jfrstörande:6 92011,8%9,1%6 78412,9%9,9% Indirekta kostn totalt:4 0847,0%5,4%3 2866,1%4,8% Indirekta kostn exkl jfrstörande:4 0847,0%5,4%3 2866,2%4,8% Administrativa och Indirekta kostn totalt:11 00418,8%14,4%11 12920,7%16,2% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande:11 00418,8%14,4%10 07019,1%14,7% Operativa kostn tot58 457 53 841 Operativa kostn tot exkl jfrstörande58 457 52 782 Intäkter totalt76 217 68 689

31 31 S:t Erik Livförsäkring AB +12,1% +830 Kommentar:  Jämförelsestörande post är utvecklingsprojekt SPP.  Branschjämförelsen är totala driftkostnader i förhållande till förvaltat kapital. Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt:4 54959,6%1,9%3 76856,5%0,5% Adm kostn exkl jfrstörande:4 54968,6%1,9%3 76857,2%0,5% Indirekta kostn totalt:1 22816,1%0,5%2654,0%0,0% Indirekta kostn exkl jfrstörande:2253,4%0,1%1762,7%0,0% Administrativa och Indirekta kostn totalt:5 77775,7%2,4%4 03360,5%0,6% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande:4 77472,0%2,0%3 94459,9%0,6% Operativa kostn tot7 635 6 671 Operativa kostn tot exkl jfrstörande6 632 6 582 Intäkter totalt242 880 694 946

32 32 S:t Erik Försäkring AB - 23,5 % -1 543 Kommentar:  Jämförelsestörande poster är lokalkostnader av engångskaraktär, kostnader i samband med rekrytering, samt systemutvecklingskostnader.  Branschjämförelsen är totala driftkostnader i förhållande till premieintäkter för egen räkning. Utfall 2008Utfall 2007Utfall 2006 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt:4 36838,7%5,5%6 59358,4%10,6%4 36043,0%7,4% Adm kostn exkl jfrstörande:4 36842,4%5,5%5 48053,3%8,8%4 36043,0%7,4% Indirekta kostn totalt:5024,4%0,6%9348,3%1,5%1841,8%0,3% Indirekta kostn exkl jfrstörande:5024,9%0,6%9349,1%1,5%1841,8%0,3% Administrativa och Indirekta kostn totalt:4 87043,1%6,1%7 52666,6%12,1%4 54444,8%7,7% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande:4 87047,3%6,1%6 41362,3%10,3%4 54444,8%7,7% Operativa kostn tot11 297 12 368 10 146 Operativa kostn tot exkl jfrstörande10 290 11 255 10 146 Intäkter totalt79 290 62 280 59 132

33 33 Stockholms Stads Utrednings- och statistikkontor AB Kommentar:  USK bolagiserades 1 januari 2008.  Inför bolagiseringen genomfördes stora förändringar i verksamheten vilket gör att en jämförelse med 2007 ej är relevant.  Jämförelsestörande post är diverse uppstartskostnader. Utfall 2008 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt:5 14013,7%11,0% Adm kostn exkl jfrstörande:3 94010,8%8,4% Indirekta kostn totalt:4 74112,6%10,1% Indirekta kostn exkl jfrstörande:4 74113,0%10,1% Administrativa och Indirekta kostn totalt:9 88126,2%21,1% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande:8 68123,8%18,6% Operativa kostn tot37 647 Operativa kostn tot exkl jfrstörande36 447 Intäkter totalt46 723

34 34 5. Jämförelser

35 35 5. Jämförelser – Stokab, Stockholm Vatten, Svenska Bostäder och USK visar den största potentialen för förbättringar i värde samt i operativ effektivitet % av den operativa kostnaden Administrativa och indirekta kostnader för 2008 (MSEK) Hög potential för förbättringar Potential för förbättringar Fortsatt arbete NB: gränserna mellan de 3 områden är indikativa St Vatten Svenska Bostäder Stokab Bostads- förmedlingen St Hamnar Familjebostäder Stockholmshem Micasa SISAB St Parkering Stadsteatern St Erik Markutv. SGA Fastigheter USK

36 36 5. Jämförelse – sju fastighetsbolag med liknande verksamhet fast men olika nivå på den operativa effektiviteten % av den operativa kostnaden


Ladda ner ppt "Studie av operativ effektivitet inom Stockholms Stadshus AB under år 2008 2009-04-16."

Liknande presentationer


Google-annonser