Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studie av operativ effektivitet inom Stockholms Stadshus AB under år 2008 2009-04-16.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studie av operativ effektivitet inom Stockholms Stadshus AB under år 2008 2009-04-16."— Presentationens avskrift:

1 Studie av operativ effektivitet inom Stockholms Stadshus AB under år

2 2 Innehåll 1. Inledning 2. Besparingar 3. Operativ effektivitet 4. Bolagsspecifikationer 5. Jämförelser

3 3 1. Inledning

4 4 w I Stockholms Stads budget för år 2008 uppmanades bolagen inom Stockholms Stadshus AB att minska administration och indirekta produktionskostnader. w Koncernledningen vill nu följa upp hur detta har lyckats genom att jämföra de administrativa och indirekta kostnaderna i boksluten för 2008 med värdena för 2007 och tidigare w Samtidigt görs en uppföljning av den operativa effektiviteten i de ingående bolagen genom att jämföra andelen administrativa samt indirekta kostnader i procent av den operativa kostnaden och i procent av intäkterna. w Studien är uppdelad i tre delar: A. Besparingar B. Operativ effektivitet C. Bolagsspecifikationer w Dessutom har en jämförelse gjorts mellan de sju fastighetsbolagen i Stockholms Stadshus- koncernen

5 5 1. Inledning (forts) w Underlaget bygger på det material som bolagen har bistått med och innehåller, trots en fortsatt kvalitetssäkring, sannolikt fortfarande en del olika tolkningar. w Det bör noteras att studien är begränsad till de administrativa och indirekta kostnaderna och tar därför inte hänsyn till effektivitet i drift och produktion. w Sedan föregående års uppföljning har definitionerna omarbetats vilket gör det svårt att direkt jämföra förra årets rapport med denna. I årets uppföljning har företagen ombetts göra motsvarande jämförelse för 2007 och gärna 2006 för att se utvecklingen. w I analyserna har för första gången också hänsyn tagits till ”jämförelsestörande poster” (ex vis engångskostnader för pensioner, avgångsvederlag och omstruktureringar). Jämförelser görs såväl med som utan dessa jämförelsestörande poster.

6 6 2. Besparingar

7 7 2. Besparingar – sammanfattning av administrativa och indirekta kostnader w Det är viktigt att notera att nedanstående siffror representerar kostnadsvärde och tar varken hänsyn till den totala kostnadsmassan eller utvecklingen av verksamheterna mellan 2007 och Alla kostnader är exklusive ”jämförelsestörande poster”. Administrativa och indirekta kostnader (1+2) Administrativa kostnader (1)Indirekta kostnader (2) Diff i % Diff i % Diff i % Svenska Bostäder ,2% ,6% ,5% Stockholmshem ,0% ,2% ,2% Familjebostäder ,9% ,4% ,2% Micasa ,2% ,0% ,5% SISAB ,7% ,2% ,3% St Erik Markutveckling ,6% ,9% ,7% SGA Fastigheter ,8% ,8% ,3% Stockholm Vatten ,3% ,5% ,6% Stockholms Hamnar ,1% ,9% ,1% Stokab ,2% ,7% ,3% Stockholm Parkering ,5% ,9% ,7% Stadsteatern ,2% ,3% ,2% Business Region ,4% ,2% ,2% Bostadsförmedlingen ,3% ,0% ,3% SUMMA ,2% ,8% ,6% Övriga bolag St Erik Livförsäkring ,0% ,7% ,8% St Erik Försäkring ,1% ,3% ,2% USK Övriga bolag har av olika anledningar exkluderats från den totala sammanställningen och vissa av de gemensamma diagrammen.

8 8 2. Besparingar w Summan av administrativa och indirekta kostnader inom de 14 bolagen har minskat med 1,2 % (10 MSEK) mellan 2007 och 2008 vilket är en förbättring jämfört med 2007 där administrativa och indirekta kostnaderna endast minskade med 0,3 MSEK w Av de 14 bolagen inom Stockholms Stad har nio minskat sina administrativa och indirekta kostnader: –Stockholm Vatten (-14,3 %) –SGA Fastigheter AB(-11,8 %) –Stockholm Business Region (-7,4 %) –Micasa Fastigheter i Stockholm AB (-5,2 %) –Stockholm Parkering (-3,5 %) –Stokab (-3,2%) –Stockholm Hamn AB(-2,1 %) –Stockholmshem (-1,0 %) –Stadsteatern (-0,2 %) w Stockholm Vatten är det bolag som gjort störst besparingar med 22,2 MSEK.

9 9 3. Operativ effektivitet

10 10 3. Operativ effektivitet w Den operativa effektiviteten har här mätts genom att andelen administrativa samt indirekta kostnader i procent av den totala operativa kostnaden har jämförts. Jämförelser har även gjorts i förhållande till intäkterna. w Den operativa kostnaden för respektive bolag har beräknats genom att den totala kostnadsmassan, exklusive finansnetto, minskats med avskrivningar och i förekommande fall fastighetsskatter. w Tabellen visar värden exklusive ”jämförelsestörande poster”. Värdering har även gjorts inklusive dessa poster men redovisas inte i denna bildserie. Administrativa och indirekta kostnader Administrativa kostnaderIndirekta kostnader SISAB4,3%4,5%-4,17%2,1%2,2% 2,3% Micasa5,6%7,8%-28,06%2,8%4,4%2,8%3,4% Stockholm Parkering7,4%8,0%-7,78%3,9%4,4%3,5%3,6% Stockholmshem7,6%7,7%-1,63%3,9% 3,7%3,9% Familjebostäder8,1%7,9%2,90%4,6%4,9%3,5%3,0% Business Region9,4%10,6%-11,47%8,9%9,9%0,5%0,7% St Erik Markutveckling9,5%4,9%94,78%6,2%2,7%3,3%2,2% Svenska Bostäder10,1%9,1%11,37%3,4%3,5%6,6%5,6% SGA Fastigheter10,6%9,7%8,93%9,2%7,7%1,3%2,0% Stadsteatern13,8%14,3%-3,38%7,7% 6,1%6,5% Stockholms Hamnar18,2%19,7%-7,55%9,3%10,2%8,9%9,5% Bostadsförmedlingen18,8%19,1%-1,33%11,8%12,9%7,0%6,2% Stockholm Vatten19,1%19,9%-4,45%8,4%9,3%10,6% Stokab31,7%32,5%-2,48%19,1%18,7%12,6%13,8% SUMMA12,4%12,5%7,2%7,3%5,2% Övriga bolag St Erik Livförsäkring72,0%59,9%0,0% 3,4%2,7% St Erik Försäkring47,3%62,3%42,4%53,3%4,9%9,1% USK23,8% ##########10,8% 13,0%

11 11 3. Operativ effektivitet – 10 av 14 bolag har förbättrat sin operativa effektivitet under 2008

12 12 3. Operativ effektivitet – administrativa kostnader 9 av 14 bolag har förbättrat sig under 2008

13 13 3. Operativ effektivitet – indirekta produktionskostnader 10 bolag har förbättrat sin situation under 2008

14 14 3. Operativ effektivitet - sammanfattning w 10 bolag av 14 har förbättrat sin operativa effektivitet under w De största förbättringarna har gjorts hos Micasa Fastigheter i Stockholm och Stockholm Business Region. w Den operativa effektiviteten har försämrats hos Familjebostäder, St Erik Markutveckling, Svenska Bostäder och SGA Fastigheter. w Medelvärdet av operativ effektivitet har förbättrats från 12,5 % under 2007 till 12,4 % under w Andelen administrativa kostnader har minskats under perioden för nio av bolagen och varierar mellan 2,1 % (SISAB) och19,1 % (Stokab). w Medelvärdet för administrativa kostnader är 7,2 % för 2008 (7,3 % för 2007). w Andelen indirekta kostnader är i allmänhet på väg ner (10 bolag utav 14) men sträcker sig mellan 0,5 % (Business Region) och 12,6 % (Stokab). w Medelvärdet för indirekta kostnader är 5,2 % för 2008 (5,2 % för 2007). w Det bör påpekas att det inte är möjligt att jämföra bolagen rätt beroende på de mycket skilda verksamhetsområdena och skillnader i storlek. Det är i princip bara de sju fastighetsbolagen som har kunnats jämföras någorlunda likvärdigt. w Trots ovanstående bör de stora skillnaderna mellan bolagen innebära att en ytterligare besparingspotential finns. Djupare analyser behövs dock för att precisera potentialen.

15 15 4. Bolagsspecifikationer

16 16 4. Bolagsspecifikationer w AB Svenska Bostäder w AB Stockholmshem w AB Familjebostäder w Micasa Fastigheter i Stockholm AB w Skolfastigheter i Stockholm AB w S:t Erik Markutveckling AB w SGA Fastigheter AB w Stockholm Vatten AB w Stockholms Hamn AB w AB Stokab w Stockholm Stads Parkerings AB w Stockholms Stadsteater AB w Stockholm Business Region AB w Stockholm Stads Bostadsförmedling AB w S:t Erik Livförsäkring AB w S:t Erik Försäkring AB w Stockholms Stads Utrednings- och statistikkontor AB

17 17 AB Svenska Bostäder + 1,0% Kommentar:  Den operativa effektiviteten har försämrats jämfört med tidigare år med 1 % av operativa kostnader och 0,6 % av intäkter.  Jämförelsestörande poster är uppräkning av pensionsskuld, avgångsvederlag och avtalspension, kostnader för fastighetssystem och ökning av marknadsföringskostnader i Vällingby City.  Kostnader som har ökat mellan 2007 och 2008 avser fastighetssystemet FASAD (+8,8 Mkr) och marknad, försäljning och information (+16 Mkr).  Jämförelsestörande poster som har ökat mellan åren avser marknadsföring av Vällingby C (3,6 Mkr) och uppräkning av pensionsskuld, avgångsvederlag och avtalspension (31,0 Mkr). Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt: ,4%3,3% ,8%2,8% Adm kostn exkl jfrstörande: ,4%2,5% ,5%2,6% Indirekta kostn totalt: ,3%6,2% ,8%5,1% Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,6%4,8% ,6%4,1% Administrativa och Indirekta kostn totalt: ,7%9,5% ,6%8,0% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,1%7,3% ,1%6,7% Operativa kostn tot Operativa kostn tot exkl jfrstörande Intäkter totalt

18 18 AB Stockholmshem - 0,1 % -999 Kommentar:  Den operativa effektiviteten har förbättrats från 2006 med 0,3 % av operativa kostnader och 0,4 % av intäkter. Även jämfört med 2007 är det en förbättring.  Jämförelsestörande poster är byte av fastighetssystem, och uppräkning av pensionsskuld samt avsättning till Kista Science Center (2007). Utfall 2008Utfall 2007Utfall 2006 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt: ,1%2,8% ,3%2,9% ,2%3,0% Adm kostn exkl jfrstörande: ,9%2,6% ,9%2,6% ,1%2,8% Indirekta kostn totalt: ,0%2,8% ,9%2,7% ,9%2,7% Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,7%2,4% ,9%2,5% ,7%2,6% Administrativa och Indirekta kostn totalt: ,1%5,6% ,3%5,6% ,1%5,7% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,6%5,0% ,7%5,1% ,9%5,4% Operativa kostn tot Operativa kostn tot exkl jfrstörande Intäkter totalt

19 19 AB Familjebostäder + 0,2% Kommentar:  Den operativa effektiviteten har försämrats med 0,2% av operativa kostnader, men den har förbättrats med 0,1 % av intäkter.  Jämförelsestörande poster avser övertagande av garantipension för tidigare VD samt särskild löneskatt på pensionskostnaderna kan summeras till cirka 5 MSEK.  Ett projekt för bättre dokumenthantering om ca 1,6 MSEK har också genomförts.  Det bör också observeras att de totala operativa kostnaderna har minskat Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt: ,2%3,3% ,9%3,2% Adm kostn exkl jfrstörande: ,6%2,8% ,9%3,2% Indirekta kostn totalt: ,5%2,2% ,0%1,9% Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,5%2,2% ,0%1,9% Administrativa och Indirekta kostn totalt: ,7%5,4% ,9%5,1% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,1%5,0% ,9%5,1% Operativa kostn tot Operativa kostn tot exkl jfrstörande Intäkter totalt

20 20 Micasa Fastigheter i Stockholm AB - 2,2 % Kommentar:  Den operativa effektiviteten har förbättrats med 2,2 % av operativa kostnader och 0,5 % av intäkter jämfört med  Jämförelsestörande poster är uppräkning av pensionsskuld, flyttkostnader och utveckling av fastighetssystemet (2006). Utfall 2008Utfall 2007Utfall 2006 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt: ,8%2,1% ,1%3,1% ,7%2,4% Adm kostn exkl jfrstörande: ,8%2,1% ,4%2,7% ,0%2,6% Indirekta kostn totalt: ,8%2,1% ,7%2,3% ,3%2,1% Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,8%2,1% ,4%2,1% ,0%1,9% Administrativa och Indirekta kostn totalt: ,6%4,2% ,8%5,4% ,0%4,5% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,6%4,2% ,8%4,7% ,0%4,5% Operativa kostn tot Operativa kostn tot exkl jfrstörande Intäkter totalt

21 21 Skolfastigheter i Stockholm AB - 0,2 % Kommentar:  SISAB har en ökad kostnadsmassa, men har förbättrat sin operativa effektivitet jämfört med 2007 med 0,2 % av operativa kostnader och 0,1 % av intäkter. Jämfört med 2006 är det dock en försämring. Utfall 2008Utfall 2007Utfall 2006 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt: ,1%1,4% ,2%1,4% ,1%1,4% Adm kostn exkl jfrstörande: ,1%1,4% ,2%1,4% ,1%1,4% Indirekta kostn totalt: ,2%1,4% ,3%1,4% ,0%1,4% Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,2%1,4% ,3%1,4% ,0%1,4% Administrativa och Indirekta kostn totalt: ,3%2,7% ,5%2,8% ,1%2,8% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,3%2,7% ,5%2,8% ,1%2,8% Operativa kostn tot Operativa kostn tot exkl jfrstörande Intäkter totalt

22 22 S:t Erik Markutveckling AB + 4,6 % Kommentar:  Den operativa effektiviteten har försämrats med 4,6 % av operativa kostnader och 1,1 % av intäkter.  Administrativa kostnader har stigit på grund av tillsättande av ekonomichef. Företaget har dock endast två anställda. Däremot har totala operativa kostnader minskat på grund av att Norra Stations- området har sålts till Exploateringskontoret.  Jämförelsestörande poster utgörs av en del av uppräkningen av pensionsskulden. Utfall 2008Utfall 2007Utfall 2006 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt:2 6066,3%3,4%1 6002,7%2,2%1 5002,4%2,1% Adm kostn exkl jfrstörande:2 5436,2%3,3%1 6002,7%2,2%1 5002,4%2,1% Indirekta kostn totalt:1 3613,3%1,8%1 3002,2%1,8%1 2001,9%1,7% Indirekta kostn exkl jfrstörande:1 3613,3%1,8%1 3002,2%1,8%1 2001,9%1,7% Administrativa och Indirekta kostn totalt:3 9679,6%5,2%2 9004,9%4,0%2 7004,2%3,8% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande:3 9049,5%5,1%2 9004,9%4,0%2 7004,2%3,8% Operativa kostn tot Operativa kostn tot exkl jfrstörande Intäkter totalt

23 23 SGA Fastigheter AB + 0,9% -983 Kommentar:  Den operativa effektiviteten har försämrats med 0,9 % av operativa kostnader och 3,7 % av intäkter.  Under 2008 såldes evenemangsbolaget och företagets organisation och verksamhet reducerades kraftigt i storlek.  För bättre jämförbarhet över åren och framöver avser denna sammanställning bolaget i dess nuvarande form.  Jämförelsestörande poster är kostnader för bolagsdelning och uppräkning av pensionsskuld. Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt: ,4%77,8% ,2%33,9% Adm kostn exkl jfrstörande:6 4009,2%29,0%6 5847,7%23,4% Indirekta kostn totalt:9281,2%4,2%1 7272,0%6,1% Indirekta kostn exkl jfrstörande:9281,3%4,2%1 7272,0%6,1% Administrativa och Indirekta kostn totalt: ,6%82,0% ,2%40,1% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,6%33,2%8 3119,7%29,5% Operativa kostn tot Operativa kostn tot exkl jfrstörande Intäkter totalt

24 24 Stockholm Vatten AB - 0,9 % Kommentar:  Den operativa effektiviteten har förbättrats med 0,8 % av operativa kostnader och 1,7 % av intäkter.  Stor omstrukturering genomfördes under 2007 och  Jämförelsestörande poster är uppräkning av pensionsskuld och omstruktureringskostnader. De administrativa och indirekta funktionernas andel av den totala ökningen av pensionsskulder i denna sammanställning är en grov uppskattning av Solving Bohlin & Strömberg.  De totala operativa kostnaderna har minskat mellan 2007 och Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt: ,8%5,5% ,5%6,6% Adm kostn exkl jfrstörande: ,4%5,2% ,3%6,3% Indirekta kostn totalt: ,9%6,9% ,5%12,7% Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,6%6,5% ,6%7,2% Administrativa och Indirekta kostn totalt: ,7%12,4% ,0%19,3% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,1%11,7% ,9%13,4% Operativa kostn tot Operativa kostn tot exkl jfrstörande Intäkter totalt

25 25 Stockholms Hamn AB - 1,5 % Kommentar:  Den operativa effektiviteten har förbättrats med 1,5 % av operativa kostnader och 0,6 % av intäkter.  Jämförelsestörande poster är kostnader för avtalspensioneringar, avgångsvederlag, kostnader vid större evenemang och legal tvist (2008). Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt: ,7%7,8% ,2%8,6% Adm kostn exkl jfrstörande: ,3%7,3% ,2%7,8% Indirekta kostn totalt: ,6%9,4% ,4%7,2% Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,9%7,0% ,5%7,2% Administrativa och Indirekta kostn totalt: ,2%17,2% ,6%15,8% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,2%14,3% ,7%14,9% Operativa kostn tot Operativa kostn tot exkl jfrstörande Intäkter totalt

26 26 AB Stokab - 0,8 % Kommentar:  Den operativa effektiviteten har förbättrats med 0,8 % av operativa kostnader och 1,6 % av intäkter.  Jämförelsestörande poster är kostnader för IT-utveckling, omstrukturering och kundförluster.  Det kan noteras att intäkterna har ökat ca 10 % medan de totala operativa kostnaderna har minskat med ca 4 %.  Bland kostnadsminskningarna mellan 2007 och 2008 kan noteras Ekonomi (-1,8 Mkr) och marknad, försäljning och information (-2,9 Mkr).  Stokab har höga marknadsförings- och försäljningskostnader (motsvarar drygt 8% av operativa kostnaderna) Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt: ,7%7,6% ,1%8,8% Adm kostn exkl jfrstörande: ,1%7,1% ,7%7,7% Indirekta kostn totalt: ,9%5,3% ,2%7,1% Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,6%4,7% ,8%5,7% Administrativa och Indirekta kostn totalt: ,7%12,9% ,3%15,9% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,7%11,8% ,5%13,4% Operativa kostn tot Operativa kostn tot exkl jfrstörande Intäkter totalt

27 27 Stockholm Stads Parkerings AB - 0,6 % -891 Kommentar:  Den operativa effektiviteten har förbättrats med 0,6 % av operativa kostnader och 0,8 % av intäkter  Jämförelsestörande post är uppräkning av pensionsskuld. Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt: ,4%3,7% ,4%3,8% Adm kostn exkl jfrstörande: ,9%3,2% ,4%3,8% Indirekta kostn totalt: ,9%3,3% ,6%3,1% Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,5%2,8% ,6%3,1% Administrativa och Indirekta kostn totalt: ,3%7,0% ,0%6,8% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,4%6,0% ,0%6,8% Operativa kostn tot Operativa kostn tot exkl jfrstörande Intäkter totalt

28 28 Stockholms Stadsteater AB - 0,5 % -96 Kommentar:  Den operativa effektiviteten har förbättrats successivt från 2006 med totalt 3,9 % av operativa kostnader och 1,9 % av intäkter.  Jämförelsestörande post är avgångsvederlag avseende personal i Skärholmen samt konsultstöd vid omorganisation. Utfall 2008Utfall 2007Utfall 2006 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt: ,2%8,3% ,7%7,6% ,3%11,4% Adm kostn exkl jfrstörande: ,7%7,4% ,7%7,4% ,2%9,6% Indirekta kostn totalt: ,9% ,3% ,0%5,6% Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,1%5,9% ,5%6,3% ,5%5,6% Administrativa och Indirekta kostn totalt: ,1%14,2% ,0%13,9% ,3%16,9% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,8%13,3% ,3%13,7% ,7%15,2% Operativa kostn tot Operativa kostn tot exkl jfrstörande Intäkter totalt

29 29 Stockholm Business Region AB - 1,2 % Kommentar:  Den operativa effektiviteten har förbättrats med 1,3 % av operativa kostnader och 1,0 % av intäkter.  Jämförelsestörande poster är avgångsvederlag både 2007 och Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt: ,9% ,1%10,0% Adm kostn exkl jfrstörande: ,9%8,4% ,9%9,3% Indirekta kostn totalt:9970,5% ,7%0,6% Indirekta kostn exkl jfrstörande:9970,5% ,7%0,6% Administrativa och Indirekta kostn totalt: ,4% ,7% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,4%8,9% ,6%9,9% Operativa kostn tot Operativa kostn tot exkl jfrstörande Intäkter totalt

30 30 Stockholm Stads Bostadsförmedling AB - 0,3 % +934 Kommentar:  Den operativa effektiviteten har förbättrats med 0,3 % av operativa kostnader och 0,3 % av intäkter trots en högre kostnadsmassa jämfört med  Jämförelsestörande post avser avtalspension  Ökade kostnader av indirekta kostnader avser marknadsföring, försäljning, information (300 KSEK), Övrigt (280 KSEK – bl a revision och leasing av inventarier). Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt: ,8%9,1% ,6%11,4% Adm kostn exkl jfrstörande: ,8%9,1% ,9%9,9% Indirekta kostn totalt:4 0847,0%5,4%3 2866,1%4,8% Indirekta kostn exkl jfrstörande:4 0847,0%5,4%3 2866,2%4,8% Administrativa och Indirekta kostn totalt: ,8%14,4% ,7%16,2% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,8%14,4% ,1%14,7% Operativa kostn tot Operativa kostn tot exkl jfrstörande Intäkter totalt

31 31 S:t Erik Livförsäkring AB +12,1% +830 Kommentar:  Jämförelsestörande post är utvecklingsprojekt SPP.  Branschjämförelsen är totala driftkostnader i förhållande till förvaltat kapital. Utfall 2008Utfall 2007 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt: ,6%1,9% ,5%0,5% Adm kostn exkl jfrstörande: ,6%1,9% ,2%0,5% Indirekta kostn totalt: ,1%0,5%2654,0%0,0% Indirekta kostn exkl jfrstörande:2253,4%0,1%1762,7%0,0% Administrativa och Indirekta kostn totalt: ,7%2,4% ,5%0,6% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,0%2,0% ,9%0,6% Operativa kostn tot Operativa kostn tot exkl jfrstörande Intäkter totalt

32 32 S:t Erik Försäkring AB - 23,5 % Kommentar:  Jämförelsestörande poster är lokalkostnader av engångskaraktär, kostnader i samband med rekrytering, samt systemutvecklingskostnader.  Branschjämförelsen är totala driftkostnader i förhållande till premieintäkter för egen räkning. Utfall 2008Utfall 2007Utfall 2006 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt: ,7%5,5% ,4%10,6% ,0%7,4% Adm kostn exkl jfrstörande: ,4%5,5% ,3%8,8% ,0%7,4% Indirekta kostn totalt:5024,4%0,6%9348,3%1,5%1841,8%0,3% Indirekta kostn exkl jfrstörande:5024,9%0,6%9349,1%1,5%1841,8%0,3% Administrativa och Indirekta kostn totalt: ,1%6,1% ,6%12,1% ,8%7,7% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,3%6,1% ,3%10,3% ,8%7,7% Operativa kostn tot Operativa kostn tot exkl jfrstörande Intäkter totalt

33 33 Stockholms Stads Utrednings- och statistikkontor AB Kommentar:  USK bolagiserades 1 januari  Inför bolagiseringen genomfördes stora förändringar i verksamheten vilket gör att en jämförelse med 2007 ej är relevant.  Jämförelsestörande post är diverse uppstartskostnader. Utfall 2008 KSEK Andel av operativa kostnader Andel av intäkter Administrativa kostn totalt: ,7%11,0% Adm kostn exkl jfrstörande: ,8%8,4% Indirekta kostn totalt: ,6%10,1% Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,0%10,1% Administrativa och Indirekta kostn totalt: ,2%21,1% Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande: ,8%18,6% Operativa kostn tot Operativa kostn tot exkl jfrstörande Intäkter totalt46 723

34 34 5. Jämförelser

35 35 5. Jämförelser – Stokab, Stockholm Vatten, Svenska Bostäder och USK visar den största potentialen för förbättringar i värde samt i operativ effektivitet % av den operativa kostnaden Administrativa och indirekta kostnader för 2008 (MSEK) Hög potential för förbättringar Potential för förbättringar Fortsatt arbete NB: gränserna mellan de 3 områden är indikativa St Vatten Svenska Bostäder Stokab Bostads- förmedlingen St Hamnar Familjebostäder Stockholmshem Micasa SISAB St Parkering Stadsteatern St Erik Markutv. SGA Fastigheter USK

36 36 5. Jämförelse – sju fastighetsbolag med liknande verksamhet fast men olika nivå på den operativa effektiviteten % av den operativa kostnaden


Ladda ner ppt "Studie av operativ effektivitet inom Stockholms Stadshus AB under år 2008 2009-04-16."

Liknande presentationer


Google-annonser