Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientnämnden, vad är det och vilken hjälp kan man få? David Josefsson (M), ordförande Västra Patientnämnden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientnämnden, vad är det och vilken hjälp kan man få? David Josefsson (M), ordförande Västra Patientnämnden."— Presentationens avskrift:

1 Patientnämnden, vad är det och vilken hjälp kan man få? David Josefsson (M), ordförande Västra Patientnämnden

2 Patientnämndernas kansli Lagen om Patientnämndsverksamhet (1998:1656)  I varje landsting och kommun skall det finnas en eller flera patientnämnder.  En kommun som ingår i ett landsting får enligt lag överlåta uppgifterna till landstinget om överenskommelse kan träffas.  Sådana överenskommelser har träffats med samtliga 49 kommuner i VGR. 2

3 PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI 3 Klagomålsinstanser i Sverige

4 Patientnämndernas kansli Uppgifter för patientnämnden Utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet Förordna stödpersoner till tvångsvårdade patienter Göra Inspektionen för vård och omsorg (IVO) regionalt och nationellt, uppmärksam på förhållanden som omfattas av myndighetens tillsyn Informera allmänheten, vårdpersonal och andra berörda om patientnämndens verksamhet 4

5 Patientnämndernas kansli 5

6 PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI Politisk organisation 2016 Södra PN 9+3 Norra PN 9+3 Östra PN 9+3 Västra PN 9+3 PN i Gbg 9+3 6

7 PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI Patientnämndernas kansliorganisation Förvaltningschef 1 Administratör/ Kommunikatör 1 Nämndsekreterare 1 Förvaltningsjurist 1 Sektionschef 1 Utredningssekreterare 15 7

8 PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI Förutsättningar - övergripande Respektive patientnämnd tar emot synpunkter och klagomål från patienter lokalt, regionalt samt nationellt, som berör de vårdaktörer/ vårdinstanser som finns inom nämndens geografiska område. Ärendesekretess råder inom och mellan respektive patientnämnd 8

9 PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI Förutsättningar - handläggning Neutral part, förmedlande länk mellan patient och vården Obyråkratiskt och informellt arbetssätt Ingen befogenhet att bedöma medicinska frågeställningar, behandlingar eller prioriteringar Tystnadsplikt Är varken patientens ombud eller vårdens förlängda arm Patientens/ anmälarens berättelse är patientnämndens utgångspunkt 9

10 PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI En ingång till patientnämndernas kansli Huvudmålgrupp: patient/närstående Telefonnummer: 010-441 20 00 (telefontid kl. 9-11) Postadress: Patientnämndernas kansli, 413 45 Göteborg E-post: patientnamnden@vgregion.sepatientnamnden@vgregion.se 1177 Vårdguidens e-tjänster Hemsida: www.vgregion.se/patientnamnden Besöksadresser: Ekenäsgatan 15, Borås Nordstadstorget 6, Göteborg Hertig Johans Gata 6, Skövde Östergatan 1, Vänersborg 10

11 PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI Syfte med patientnämnden Ta emot och utreda inkomna synpunkter och klagomål Underlag till vården Stöd till patienter Kvalitets- utveckling Ökad patient- säkerhet Ökad Nöjdhet o Förtroende till vården Underlag till IVO Uppfölj- ning Tillsyns- planering Underlag till politiken Kvalitets- utveckling Ökad patient- säkerhet 11

12 PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI Generell statistik för patientnämnderna i Västra Götalandsregionen Ackumulerat 9 % ökning av antal ärenden i patientnämnderna jämfört med samma period 2014 12

13 PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI Statistik för patientnämnderna i Västra Götalandsregionen Över 80 % av alla ärenden fördelar sig på tre huvudproblem 1.Vård och behandling 2.Omvårdnad 3.Kommunikation 4.Journal/sekretess 5.Ekonomi 6.Organisation och tillgänglighet 7.Vårdansvar 8.Administrativ hantering 9.Övrigt 13

14 PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI Statistik för patientnämnderna i VGR - verksamheter 14

15 PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI Anmälarens dotter har fått besked att hudmottagningen på SU inte kan uppfylla vårdgarantin. Då anmälaren ska informera sig med hjälp av vårdgarantikansliet får hon besked att verksamheten åtminstone temporärt har upphört. Anmälaren vill framföra sitt klagomål och informera sig om vad som kan göras. Verksamhetsutvecklaren känner till problematiken i att vårdgarantikansliet ej är bemannat och vet att frågan utreds på chefläkarnivå. Frågan kring den långa väntan på besökstid på hudmottagningen är lyft som en regionövergripande fråga. Verksamhetsutvecklaren beskriver också att de avtal regionen haft med Halland gått ut vid årsskiftet och nya avtal har inte tecknats. Exempel på ärende - tillgänglighet

16 Exempel på ärende – Vård och behandling Behandling PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI Anmälare ringer för patient som hade misstänkt urinvägs- infektion. Läkare gjorde blås- punktering och skadade tarmen. Patienten fick då skrivas in på Drottning Silvias barnsjukhus för observation och medicinering. Anmälaren vill också informera om att samma nål användes vid två försök. Anmälaren undrar hur denne skall gå vidare med händelsen. Informerar om att ärendet är mottaget och registrerat. Informerar om Löf och IVO. Skickar info och anm.blanketter. Anmälaren skall träffa ansvarig läkaren för att diskutera dennes synpunkter. Ärendet är inte Lex Maria anmält men anmälaren skall fråga om händelsen är registrerad. Anmälaren hör av sig vid behov. Ärendet kan avslutas.

17  Exempel på ärende – vårdansvar Vårdansvar – bristande samordning vid övergång i olika vårdnivåer exempel på ärenden PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI Anmälare har närstående som kommer att behöva hemsjukvård efter utskrivning. Vårdplanering genomförd och två remisser för hemsjukvård är skickade. Vare sig anhörig, patient eller vården har fått återkoppling på att remiss mottagits och närstående ska nu skrivas ut. Vem ansvarar och hur får man kontakt med ansvarig för hemsjukvården ? Lämnar kontaktuppgifter till MAS Västra Hisingen samt enhetschef.

18 PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI Ärendeexempel kommunal hälso-och sjukvård 2. Omvårdnad – 2.1 Personlig omvårdnad Den boende luktar ofta av urin och har smutsiga kläder med avföring på. Den boende har även ramlat med rullator och skadade sig med sjukhusvård som följd. Anmälaren vill veta vem man framför klagomål till avseende boendet. Informerar anmälaren om områdeschefen för sektor äldreomsorg inom berörd stadsdelsförvaltning. Anmälare ska kontakta denne och framföra klagomålet. 18

19 PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI Ärendeexempel kommunal hälso- och sjukvård 3. Kommunikation – 3.6 Information till patient/närstående Anmälaren har synpunkter på omsorgen på ett äldreboende och vill veta hur man kan hantera dessa. -Anmälarens fick besked om patientens död via sms -Patienten var utan trygghetslarm under några dygn -Patienten fick inte mediciner som var ordinerade Anmälaren som är anonym vill endast ha råd. Uppmanar anmälaren att kontakta sektorchefen för äldreomsorgen inom berörd stadsdelsnämnd. Informerar också om MAS och dennes roll. 19


Ladda ner ppt "Patientnämnden, vad är det och vilken hjälp kan man få? David Josefsson (M), ordförande Västra Patientnämnden."

Liknande presentationer


Google-annonser