Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om uppsatsskrivande Föreläsning 17/2 C-kursen VT 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om uppsatsskrivande Föreläsning 17/2 C-kursen VT 2015."— Presentationens avskrift:

1 Om uppsatsskrivande Föreläsning 17/2 C-kursen VT 2015

2 Varför skriva uppsats? Tillämpa och fördjupa sina kunskaper inom ett akademiskt specialområde Lyfta fram olika delar av det ni lärt er under studietiden Bli insatt i forskningsprocessen Lära sig arbeta självständigt ”Profilera” sig

3 Att skriva uppsats… … betyder både kreativitet och att hålla sig till formerna

4 Hur börjar man? Fundera Brainstorming Läsa (men inte FÖR mycket!) Gör anteckningar Formulera frågeställning i text Disposition

5 Från intresse till ämne Vad brinner du för? Allmänintresse Att skära ner till ett ämne… (Bibliotek, Jstor, Googlescholar, kamrater och lärare)

6 Från ämne till smalt ämne Hur skär man ner ett ämne? (ex. lägga till fler ord) Konstruera en forskningsfråga (PROBLEMATISERA)

7 Exempel på en grov disposition  Bakgrund/inledning/introduktion - Tratt-modellen (det större fältet – forskningsfrågan). Varför skriver jag om detta? Att situera sin studie i annan forskning. Syfte. Ev. teoretiskt ramverk. Metod.  Empiri/Teoretisk diskussion. Undersökningen. - Särskiljda eller var för sig.  Diskussion/analys/slutsats - Vad kom jag fram till? Återknyt till syfte.

8 I början av uppsatsen: Överblick av forskningsområdet och uppsatsen som helhet. Väcka läsarens intresse. Inledning och bakgrund som mynnar ut i syfte/frågeställning. Ev. definiera begrepp o s v.

9 Undersökning (Empiri och Teori) Teori och emperi ska förstås vara relevanta (relatera till varandra) Det teoretiska ramverket är verktyg för att skapa förståelse och ge en djupare analys Akta er för att bli ”journalister” (ej bara berätta om…) Måste finnas en problematik!

10 Avslutande diskussion Knyter samman syftet, undersökningen och analys. Inte direkt något ”nytt” här. Sammanfatta och ”highlight”, analysera det som redan sagts.

11 Inledande del TITEL ska gå att förstå och locka till läsning ska tydligt beskriva vad rapporten handlar om ska innehålla vettiga sökord SAMMANFATTNING/ ca 10 meningar eller 200 ord om problem, ABSTRACT (på engelska) resultat, konsekvenser, material och metod Sammanfattningen ska kunna läsas fristående! INNEHÅLLS- Tydligt uppställd och med tydliga rubriknivåer FÖRTECKNING Huvuddel BAKGRUND Varför valde du ämnet? Varför är ämnet intressant? (I kortare texter ibland även en mindre teorigenomgång) PROBLEM Frågor eller hypotes som avgränsar och preciserar ämnet. SYFTE Varför/Vad är målet? T.ex. undersöka, ta reda på, öka kunskap om, ge klarhet i, utreda o.s.v. TEORI Ev. litteraturgenomgång/teoriavsnitt. Redovisning av tidigare forskning på området. METOD Metod: Vilka finns? Vilken har du valt och varför? (= egna rubriker Material: Vilka källor/data/annat material har du beroende på ämne) använt? Urval - bortfall eller liknande? Genomförande (Process el Empiri): Hur gick studien till? Ev. metodanalys - tillförlitlighet etc. Beskriv utförligt - studien ska kunna upprepas. RESULTAT Vad har du kommit fram till? Bearbeta dina resultat och redovisa bara fakta, på ett neutralt sätt! SLUTSATSER Tolkning av fakta, d. v. s. slutsatser. Du ska göra 4 (Analys) tolkningarna – inte läsaren! DISKUSSION Utvärdera slutsatserna, sätt in dem i ett större sammanhang. Markera att detta är dina åsikter. Kritik och självkritik (tillförlitlighet etc). Avslutande del KÄLLFÖRTECKNING I alfabetisk ordning – utifrån det källsystem du valt. Fråga din lärare/handledare vad som gäller för ditt ämne. EV. BILAGOR Rådata och annat som inte är direkt nödvändigt för resonemanget, t ex enkätsvar, mätvärden, utskrift från Internet m.m. Förslag på disposition från Språkverkstaden, Umeå universitet!

12 Saker att komma ihåg: Vad finns för ”bakomliggande faktorer”? Jämför med andra liknande fall/situationer/fenomen Din frågeställning som en del av en större process Att fråga sig själv: varför är det här viktigt? Visa att man kan fältet och gör en MEDVETEN avgränsning Rubrik

13 Några punkter att gå igenom med sig själv: 1. Jag studerar X 2. För jag vill veta varför/hur /vem X 3. I syfte att förstå X Berätta för någon utomstående: vad du skriver om? Vad det är du vill veta? VARFÖR du vill veta det?

14 Fler tips: SAMMANHANG och PROBLEMATIK är de viktigaste grundstenarna i forskningsfrågan Att belysa en frågeställning, föra fram fler frågor, skapa ny förståelse Praktiska tips: 1. Spåna med någon – få feedback 2. Använd ”pre-intervjuer” och undersök folks reaktioner Var disciplinerad. Och börja med att brainstorma (tankekartor?)

15 Att strukturera en uppsats Finns inte ETT sätt Röd tråd Syfte (bakgrund, metod), undersökning (empiri och teori), slutsatser (återkoppla till syfte) ”Lagom” vetenskapligt språk Konsekvent gällande referenser

16 Vanliga ”fel” Att slutsatsen inte relaterar till syftet Att man har någon del som inte ”passar in” Att det blir ”obalans” mellan uppsatsens olika delar (ex. framtung) Att man drar för vidlyftiga slutsatser och analyser Att uppsatsen blir enbart beskrivande (eller som en recension)

17 Carinas tips Disciplin Ge aldrig upp Litteratur, ni ska vara inlästa – men dra en gräns Kandidatuppsatsen är ett ”körkort” Håll deadlines Man är ALLTID tidsoptimist

18 Betygskriterier ”Opponera” på din egen uppsats innan du lämnar in Titta noga på betygskriterierna och jämför med din text

19 Upplägg på moment 2 Handledning Skrivarverkstäder med olika teman Ordna gärna egna lärarlösa läsgrupper


Ladda ner ppt "Om uppsatsskrivande Föreläsning 17/2 C-kursen VT 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser