Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genomgång - biostatistik 2012-01-09. Fråga 1 I en liten undersökning efterfrågades uppgifter om ålder hos 20 personer med högt blodtryck se tabell a)Beräkna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genomgång - biostatistik 2012-01-09. Fråga 1 I en liten undersökning efterfrågades uppgifter om ålder hos 20 personer med högt blodtryck se tabell a)Beräkna."— Presentationens avskrift:

1 Genomgång - biostatistik 2012-01-09

2 Fråga 1 I en liten undersökning efterfrågades uppgifter om ålder hos 20 personer med högt blodtryck se tabell a)Beräkna det aritmetiska medelvärdet för ålder b)Beräkna variansen för ålder c)räkna ut ett 95% konfidensintervall för det aritmetiska medelvärdet för ålder med hjälp av t- fördelningen d)Du vill nu jämföra din studie med resultatet från en annan liten studie, med 21 deltagare där ålder efterfrågats hos personer som angett att de har normalt blodtryck. Det aritmetiska medelvärdet för ålder var i denna grupp 58,3 och standardavvikelsen 8,45. jämför de två oberoende stickprovens medelvärde för ålder med hjälp utav t-fördelningen, tolka resultatet IdnrKönÅlder 1M45 2K44 3M49 4K51 5K60 6M67 7K59 8M63 9M62 10M51 11K57 12M71 13K62 14M69 15K70 16K61 17M75 18K71 19M69 20M63

3 Fråga 2 I en större studie med 156 studiepersoner undersökte man det systoliska blodtrycket (mmHg) hos personer med en stillasittande livsstil, via en populationsbaserad enkät, där deltagarna slumpvis valts ut ur befolkningen. Det aritmetiska medelvärdet var 139,4 och standardavvikelsen var 21,2. Vi har ett tillräckligt stort prov för att kunna använda sig av den standardiserade normalfördelningen. a)beräkna ett 95% konfidensintervall för medelvärdet för det systoliska blodtrycket b)I den allmänna befolkningen är medelvärdet 135,1. Genomför en hypotesprövning där du specificerar en nollhypotes och en alternativ hypotes, välj ett tvåsidigt test, välj signifikansnivå 5%, välj teststorhet z, räkna ut z-värdet, jämför med ett kritiskt värde, tolka c)Beräkna ett p-värde utifrån hypotesprövningen, tolka d)Beskriv typ I och typ II-fel i ord, räkna ut risken för typ II-fel och teststyrkan, tolka. e)Jämför det systoliska blodtrycksmedelvärdet från denna studie med en annan större studie med 183 deltagare från en liknande populationsbaserad enkätstudie med personer som klassats som fysiskt aktiva d.v.s. tränar minst 30 min 2 gånger i veckan, på en medelintensiv till intensiv nivå. Det aritmetiska medelvärdet i den studien var 134,3 och variansen var 149,8, beräkna skillnaden i medelvärde och beräkna ett 95% konfidensintervall för denna skillnad, tolka resultatet.

4 Fråga 3 En studie om antal biobesök hos två förortbefolkningar i Stockholms genomfördes med hjälp utav enkäter till ett slumpvis urval av familjer med hemmaboende barn boende i en mer välbärgad kommun (Snobbtuna) med biograf samt i en minde välbärgad kommun (Skabbtuna) utan biograf. Utvärdera om antalet biobesök per år skiljer sig åt via Wilcoxon rangsummetest, med 5% signifikansnivå. IDSnobbtuna 12 29 311 48 51 60 714 810 94 IDSkabbtuna 12 20 31 43 57 69 711 85 94

5 Fråga 4 I en studie med 404 deltagare intervjuades gamla (>65 år ) och unga ( 1h per dag), se tabell nedan. Omfattande mobiltelefonanvändning > 1 h per dag (n) Begränsad mobiltelefonanvändning < 1 h per dag (n) Unga87105 Gamla15197 a)Räkna ut andelen omfattande mobiltelefonanvändning bland unga samt ange konfidensintervall b)Räkna ut andelen unga bland omfattande mobiltelefonanvändare samt ange konfidensintervall c)Räkna ut skillnaden mellan andelen omfattande mobiltelefonanvändning bland unga jämfört med andelen omfattande mobiltelefonanvändning bland gamla, och räkna ut ett konfidensintervall, tolka.

6 Fråga 5 I en kohortstudie om asbest på arbetsplatsen och lungcancer studerades 18 437 friska arbetande män och kvinnor från två olika arbetsmiljöer (med eller utan exponering för asbest på arbetsplatsen). Personerna följs över 20 år och andelen sjuka i lungcancer registreras, se resultat i tabellen nedan. AsbestEj asbest Lungcancer456234 Personår29 53732 719 a)Räkna ut incidensen för lungcancer hos arbetare med asbestexponering b)Räkna ut incidensen för lungcancer hos arbetare utan asbestexponering c)Räkna ut den relativa risken för lungcancer i relation till exponering för asbest, tolka

7 Fråga 6 I en studie där motion studerats i relation till högt kolesterolvärde, observerades följande resultat: Motion Högt kolesterolvärde n Mellannivå av kolesterolvärde n Lågt kolesterolvärde n Tränar < 1 ggr/v15513795 Tränar 1 ggr/v12411497 Tränar 2 ggr/v105124160 Tränar ≥ 3ggr/v84116187 Ta reda på om kolesterolnivån skiljer sig åt mellan olika motionsgrupper via ett chitvå (X ²) -test.

8 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1-P(typII-fel) 8. 9. 10. pool 11. 12. 13. (fg) 1 0


Ladda ner ppt "Genomgång - biostatistik 2012-01-09. Fråga 1 I en liten undersökning efterfrågades uppgifter om ålder hos 20 personer med högt blodtryck se tabell a)Beräkna."

Liknande presentationer


Google-annonser