Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samhällets krisberedskap – kommunen i fokus

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samhällets krisberedskap – kommunen i fokus"— Presentationens avskrift:

1 Samhällets krisberedskap – kommunen i fokus

2 Målen för vår säkerhet…
… är att värna: befolkningens liv och hälsa samhällets funktionalitet förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden (demokrati, rättssäkerhet, mänskliga fri- och rättigheter.)

3 Mål för samhällets krisberedskap
minska risken för, och konsekvenserna av, allvarliga störningar, kriser och olyckor trygga hälsan och den personliga säkerheten för barn, kvinnor och män hindra eller begränsa skador på egendom eller miljö.

4 Krisberedskap Vi har alla ett ansvar för att minska riskerna och för att stå bättre förberedda om en kris inträffar. Det är vad krisberedskap handlar om.

5 En kris… drabbar många människor stora delar av samhället och
hotar grundläggande värden och funktioner. kan inte hanteras med normala resurser och organisation oväntad, utanför det vanliga och vardagliga att lösa krisen kräver samordnade åtgärder från flera aktörer ex. följden av en naturkatastrof, stor olycka, epidemi eller ett datahaveri.

6 Amsvarsprincipen Kommunen har samma ansvar vid normala förhållanden som vid kriser. Viktiga funktioner som äldreomsorg, renhållning, vattenförsörjning m m måste fungera även vid kriser.

7 Risk- och sårbarhetsanalys Handlingsplan Geografiskt områdesansvar
Lage om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) Risk- och sårbarhetsanalys Handlingsplan Geografiskt områdesansvar Övning och utbildning av tjänstemän och politiker Krisledningsnämnd

8 Risk- och sårbarhetsanalys (RSA)
En årlig systematisk kartläggning och bedömning av risker och hot i kommunen (sannolikheter och konsekvenser) och hur det påverkar den egna verksamheten En bedömning av kommunens förmåga att hantera olika hot och risker om de inträffar. Ger ökad kunskap för att både förebygga och förbereda sig inför kriser.

9 Handlingsplan Beskriver hur en kris (extraordinär händelse) ska hanteras om den inträffar Handlingsplanen ska fastslås av kommunfullmäktige vid varje ny mandatperiod. I planen ingår att ha förberedda lokaler samt en utbildad och övad krisledningsorganisation. Ska utgå från risk- och sårbarhetsanalysen

10 Geografiskt områdesansvar
Kommunen har en skyldighet att både i ett förebyggande skede och under en kris samverka med företag, myndigheter, organisationer (krishanteringsråd). Ansvara för att informationen till allmänheten samordnas under en kris

11 Krisledningsnämnd Kommunen ska kunna inrätta en krisledningsnämnd vid en kris Nämnden kan fatta beslut som rör samtliga nämnder Ordförande i krisledningsnämnden beslutar när nämnden ska sammanträda

12 Övning och utbildning Kommunen ska regelbundet öva och utbilda tjänstemän och förtroendevalda så att de kan lösa sina uppgifter vid en kris

13 Mer information www.sakerhetspolitik.se/Krisberedskap
(försvarsdep. > krisberedskap)


Ladda ner ppt "Samhällets krisberedskap – kommunen i fokus"

Liknande presentationer


Google-annonser