Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organisk kemi Höstterminen A & 8B BMSL

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organisk kemi Höstterminen A & 8B BMSL"— Presentationens avskrift:

1 Organisk kemi Höstterminen 2014 8A & 8B BMSL

2 Organisk kemi – kolföreningarnas kemi
Vilket kemiskt tecken har grundämnet kol? Hur många atomer kan en kolatombinda till sig? Kolföreningarnas kemi kallas ofta för ”organisk kemi”. Förklara varför! Vilka grundämnen brukar ingå i organiska kolföreningar? Hur många kända organiska föreningar finns det? Varför finns det så många kolföreningar? Var finns kolföreningar? C 4 st Man trodde tidigare att kolföreningar endast kunde framställas i levande organismer. Kol och väte (syre, kväve och fosfor) Ca 13 miljoner (jämför oorganiska ca 0,5 miljoner) Kolatomer kan bilda långa kedjor, ringar eller förgreningar => oändlig variation Atmosfären (CO2) Hav och sjöar (CO2 och karbonatjoner) Levande organismer Jordskorpan Konstgjorda produkter

3 Kolets kretslopp Solenergi Fotosyntes CO2 Utandning CO2 Föda Föda
Döda växter & djur Bränsle Kol, olja & naturgas

4 Enkla kolväten – metanserien
Summa-formel Struktur-formel Metan CH4 Etan C2H6 Propan C3H8 Butan C4H10 Namn Naturgas, biogas Naturgas Gasol Bensin Kokpunkt -162oC -89o C -42o C 0o C +36o C +69o C +98o C +126o C Pentan Hexan Heptan Oktan C5H12 C6H14 C7H16 C8H18 (5 kolatomer) (6 kolatomer) (7 kolatomer) (8 kolatomer) Ju längre kolkedja, desto högre kokpunkt!!!

5 Hur utvinns kolväten ur jordskorpan?
Råolja bryts ur berggrunden Råolja består till största delen av olika kolväten Processen kallas för destillation Olika kolväten => olika kokpunkt Processen upprepas tills de olika kolvätena är skiljda åt Hur kan man skilja de olika kolvätena åt? Temperaturen sänks ytterligare => nästa kolväte kondenserar Värm upp råoljan (blandning av kolväten) till hög temperatur De kolväten som är i gasform stiger uppåt, vätskan rinner neråt Tillräckligt hög temperatur => kolväten i gasform Temperaturen sänks långsamt De kolväten som har högst kokpunkt kondenserar (blir vätska)

6 Uppgift: kolväten i vardagslivet
Här ska du undersöka några välkända produkter som innehåller kolväten. Vilka kolväten ingår i produkterna? Användningsområde? Ta reda på molekylformlerna för kolvätena. Rita strukturformlerna. Redovisa i tabell. Gasoltub Sprayförpackning Bensin Smörjolja Bilvax Paraffin Produkt Användning Kolväte Struktur-formel Utseende Gasol Spray t.ex. … Bensin

7 Mättade och omättade kolväten
Metanserien: mättade kolväten ”Mättad” = alla bindningar upptagna Varje kolatom binder till 4 andra atomer Enkel bindning mellan kolatomerna Omättade kolväten: varje kolatom binder till färre än 4 atomer = de är ”omättade” Istället binder kolatomerna till varandra med dubbelbindning… …eller trippelbindning Omättade kolväten reagerar gärna med andra ämnen, t.ex. väte Eten reagerar med vätgas, H2: Etan Etyn Eten + H - H

8 Sammanfattning kolväten
Består BARA av kol- och väteatomer Molekylerna kan vara korta eller långa Längre kolkedja = högre kokpunkt = ”tyngre” kolväte Molekylerna kan vara raka eller förgrenade eller ringar Bindningarna mellan kolatomerna kan vara mättade eller omättade Enkelbindning = mättade kolväten Dubbelbindning eller trippelbindning = omättade kolväten

9 Alkoholer I vardagstal = sprit, vin, öl, etc.
I kemins värld: Kolkedja med H-atomer och en OH-grupp. Flera olika användningsområden: bränsle, lösningsmedel, etc. I drycken alkohol finns alkoholen etanol.

10 Alkoholer med en eller flera OH-grupper
Kolväten Alkoholer med en OH-grupp Alkoholer med flera OH-grupper Metan C4 Metanol CH3OH Etan C2H6 Etanol C2H5OH Etandiol (Glykol) C2H4(OH)2 Propan C3H8 Propanol C3H7OH Propantriol (Glycerol) C3H5(OH)3 Butan C4H10 Butanol C4H9OH

11 Viktiga alkoholer Alkoholer med en OH-grupp
Alkoholer med flera OH-grupper Metanol Annat namn är träsprit Mycket giftigt, orsakar blindhet, 3-10cl kan döda en människa Används i lösningsmedel Energirikt: kan användas som bränsle Etanol Det vi i dagligt tal kallar ”sprit” Framställs genom jäsning av socker Socker => C2H5OH + CO2 Processen används även vid bakning Glykol Kemiskt namn är etandiol Mycket giftigt Används i kylarvätska och spolvätska på bilar Förhindrar isbildning på flygplan Glycerol Kemiskt namn är propantriol Kallas även glycerin Lättlöslig i vatten, smakar sött Används i fuktighetsbevarande hudkrämer Används även i framställning av dynamit (nitroglycerin)

12 Organiska syror Kolväte Alkohol Organisk syra Metan Metanol Metansyra
Kallas även myrsyra (finns i myror) Etan Etanol Etansyra Kallas även ättikssyra (finns i ättika) Propan Propanol Propansyra O.S.V.!!!


Ladda ner ppt "Organisk kemi Höstterminen A & 8B BMSL"

Liknande presentationer


Google-annonser