Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SMÅSKALIG VATTENKRAFT

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SMÅSKALIG VATTENKRAFT"— Presentationens avskrift:

1 SMÅSKALIG VATTENKRAFT
Westerkvarn

2 Svensk Vattenkraftförening
Ideell, politiskt oberoende förening. Intresseförening för småskalig vattenkraft. Grundades 1980. 800 medlemmar. Sedan 1995 medlem i ESHA, European Small Hydropower Association. Foto Bengt Spade

3 Vad är småskalig vattenkraft?
- Ett vattenkraftverk med en begränsad installerad effekt 1,5 MW Äldre definition i Sverige Antal 1 692 Produktion, Normalår, TWh 1,7 Andel 3 % Foto Bengt Spade

4 Vad är småskalig vattenkraft?
- Ett vattenkraftverk med en begränsad installerad effekt 10 MW Nuvarande definition i EU inkl. Sverige All svensk vattenkraft Antal 1 869 2 075 Produktion, Normalår, TWh 4,3 65 Andel 7 % 100 %

5 Svensk vattenkrafts potential
[TWh/år] 10 MW All svensk vattenkraft Nuvarande produktion, normalår 4,3 65 Potential ¹ Effektivisering Uppgradering Återupptagen drift nedlagda kraftverk Nya anläggningar 2,7 5,5 ² Möjlig framtida produktion 7,0 70,5 Med hänsyn till teknik, ekonomi och miljö. Bedömning utifrån Energimyndighetens rapporter.

6 Småskalig vattenkraft
- Ekonomiskt värde Sammanlagda värdet av den småskaliga vattenkraften i Sverige är beräknad till 25 miljarder kronor. Den småskaliga vattenkraften omsätter årligen 3 miljarder kronor. Skatteinkomsterna exklusive fastighetsskatt är ca 600 miljoner kronor varje år. Ca personer i Sverige är beroende av den småskaliga vattenkraften för sin försörjning. Foto Bengt Spade

7 Småskalig vattenkraft
- Nackdelar ur miljösynpunkt Kan hindra vandring och fortplantning av laxartad fisk där sådan fisk förekommer Åtgärd: Fiskvandringsväg Extrem korttidsreglering kan påverka flora och fauna i gränszonen Åtgärd: Minska regleringsamplituden Uppdämning kan påverka den biologiska mångfalden. Vattenkraftens samlade påverkan på miljö och klimat är okänd. Foto Bengt Spade

8 Småskalig vattenkraft
- Fördelar ur miljösynpunkt Förnybar – använder flödande energi. Kretslopp. Inga utsläpp till luft eller vatten. Ersätter fossil elproduktion – vare sig Sverige exporterar eller importerar el. Förbränningsfri i hela energikedjan ”bränslebrytning” – behövs ej i motsats till fossila källor ”bränsletransport” – ombesörjes av naturen ”bränsleförädling” – behövs ej i motsats till fossila bränslen energiomvandlingen – inga utsläpp till skillnad från de energikällor som omvandlar energi genom förbränning avfallshantering – det blir inget avfall från vattenkraft klimatstödjande

9 Småskalig vattenkraft
- Fördelar ur miljösynpunkt Den svenska småskaliga vattenkraften (10 MW) besparar årligen naturen skadliga utsläpp som: Koldioxid: ton Svaveldioxid: ton Kväveoxider: ton Slagg, flygaska, partiklar m m. Foto Bengt Spade

10 Småskalig vattenkraft
- Samhällsaspekter Högre produktionskostnader (i nivå med vindkraften) Förbränningsfri elproduktion Lokalt producerad, lokalt konsumerad Minskar överföringsförluster upp till 8 procent Fler arbetstillfällen per producerad energienhet Verksamhet på landsbygden, ett ”tredje ben” Bidrar till uppfyllandet av EU’s klimatavtal Bidrar till teknisk och industriell utveckling Ett utmärkt område för entreprenörsanda Ersätter fossil elproduktion Sårbarhetsminskande Svagheter: Fördelar: Foto Mattias Vogel

11 Detta arbetar Svensk Vattenkraftförening för:
Att tillvarata utvecklingspotentialen om 2,7 TWh och uppnå 7 TWh för den småskaliga vattenkraften genom: Upprustning av befintliga och återstart av ett antal av de nedlagda små vattenkraftverken. Varsam och miljöanpassad utbyggnad av ny småskalig vattenkraft (vid befintliga dammar). Foto Mattias Vogel

12 Detta verkar Svensk Vattenkraftförening för:
Förenklad tillståndsprocess För återstart ges tillstånd på kommunal nivå Nya kraftverk under 1,5 MW ges tillstånd på länstyrelsenivå Samma ekonomiska villkor som annan förnybar och utsläppsfri energi: Fastighetsskatten sänks från 2,8 % till 0,2 % (som för vindkraften). Elcertifikatssystemet förlängs att gälla efter 2012 alternativt kan tilldelas äldre kraftverk i proportion till upprustningskostnaden. Ingen omprövning i meddelade tillstånd eller vattendomar utan: Att det sker på saklig grund. Att full marknadsmässig kompensation utgår till ägaren. Att kostnaderna bärs av den som begärt omprövningen.

13 Detta verkar Svensk Vattenkraftförening för:
Att Näringsdepartementet tillsätter en utredning om vattenkraftens totala miljöpåverkan med klimatperspektivet som utgångspunkt. Att det genomförs en modern inventering av den småskaliga vattenkraftens faktiska potential (Norgemodellen). Att nya tillstånd/vattendommar harmoniserar med investeringens ekonomiska och tekniska livslängd (minst 40 år). Att uttagsskatt inte skall tas ut hos ägarna av kooperativt ägda småskaliga vattenkraftverk.

14 Småskalig vattenkraft
MOTSTÅENDE INTRESSEN? SAMVERKAN? Sportfisket Ekoturismen 7 TWh vattenkraft minskar årligen utsläppen av CO2 med 5 miljoner ton. Det gör skillnad! Förnybar och utsläppsfri elenergi kommer alltid att förbli en bristvara i världen. Foto Mattias Vogel

15 TACK FÖR VISAT INTRESSE!
Walter Johansson


Ladda ner ppt "SMÅSKALIG VATTENKRAFT"

Liknande presentationer


Google-annonser