Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Till nästa vecka Läs i Millennium, s och svara på följande frågor:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Till nästa vecka Läs i Millennium, s och svara på följande frågor:"— Presentationens avskrift:

1 Till nästa vecka Läs i Millennium, s och svara på följande frågor: Vilka uppgifter har Riksdagen? Vad är Riksdagens utskott och vad gör utskotten? Hur går det till när en lag ska stiftas? Vilka uppgifter har regeringen? Vilka sätt kan en regering bildas på? Förklara skillnaderna! Vad är kommunens uppgift i samhället? Skriv ned dina svar och var beredd att prata om dem under kommande lektion!

2 Att rösta Regeringsformen ger oss rätt att delta i demokratin
T.ex. genom att delta i val Andra söndagen i september vart fjärde år (2014, 2018, 2022 osv.) är det val till Riksdagen, landsting och kommunfullmäktige

3 Riksdagen ”Riksdagen är folkets främsta företrädare” (Regeringsformen)
Alltså: Sveriges statsskick är representativt (indirekt demokrati) 349 ledamöter representerar folket och dess åsikter och intressen

4 Riksdagen Riksdagsledamöterna tillhör olika partier
I nuvarande Riksdagen sitter företrädare för 8 partier Vänsterpartiet (v) Socialdemokraterna (s) Miljöpartiet (mp) Folkpartiet (fp) Centerpartiet (c) Moderaterna (m) Kristdemokraterna (kd) Sverigedemokraterna (sd)

5 Riksdagens makt och uppgifter
Företräder folket Bestämmer över regeringen och myndigheterna Utser statsminister Kontrollerar regering och statsförvaltningen Stiftar lagar Beslutar om statens finanser (ekonomi)

6 Val statsminister efter nytt Riksdagsval
Talmannen, Riksdagens ordförande samtalar med partiledarna om vem som ska bli statsminister Finns en majoritet? Omröstning – om färre än hälften (<175) röstar emot talmannens förslag väljs kandidaten till statsminister (som i sin tur utser regeringen)

7 Riksdagens kontrollmakt - parlamentarism
Regeringen ansvarar inför riksdagen (parlamentet) Om regeringen inte har stöd av en majoritet av riksdagens ledamöter måste regeringen avgå Om regeringen eller någon av dess statsråd (ministrar) missköter sig kan riksdagen avsätta regeringen eller ministern Misstroendeomröstning Konstitutionsutskottet granskar regeringens efterlevnad av lagarna och grundlagarna Har regeringen genomfört riksdagens beslut? Riksdagsledamöter kan ställa frågor till regeringen - debatt

8 Riksdagens lagstiftnings- och finansmakt
Riksdagen stiftar alla lagar i Sverige (genom omröstning) Lagarna diskuteras efter förslag från ledamöter (motioner) eller från regeringen (propositioner) Ca lagar varje år Finansmakt: Regeringen kommer med en budgetproposition varje höst Innehåller förslag till statens inkomster och utgifter för nästa år Skatteförslag och ekonomiska satsningar: Ex höjd skatt och ökade lärarlöner

9 Riksdagens arbete: Utskotten
Utskotten består av riksdagsledamöter med särskilda kunskapsområden Utskotten behandlar olika områden: exempelvis finansutskottet, försvarsutskottet Utskottsplatserna (dess ledamöter) fördelas i proportion till hur stort ett parti är i riksdagen Utskotten behandlar de motioner och propositioner som rör deras område Utskottens ledamöter tar ställning till lagförslagen i ett gemensamt utskottsbetänkande Det utskotten tycker brukar bli vad hela riksdagen sedan beslutar i omröstningen (voteringen) av lagförslaget

10

11 Regeringen

12 Regeringen Regeringsformen: ”Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen.” Regeringen styr Sverige genom att lägga förslag som riksdagen beslutar om Har regeringen stöd i riksdagen går omröstningarna oftast regeringens väg

13 Tillsättandet av regeringen
Talmannen ger förslag på statsminister, riksdagen röstar Chefen för regeringen – statsministern Statsministern utser regeringens medlemmar (statsråd/ministrar) Enpartiregering Koalitionsregering (flerpartiregering) I koalitionsregeringen måste partierna komma överens om hur många statsråd varje parti ska få Komma överens om vilken regeringsförklaring – politik – regeringen ska föra

14

15 Minoritetsregering? När regeringspartiet inte har majoritet i riksdagen Söker stöd hos andra partier

16 Regeringens arbete Ca 20 statsråd/ministrar
Ansvarar för olika arbetsområden:

17 Statsråden Är chefer för departement – enheter inom regeringskansliet
Departementen har politiska och opolitiska tjänstemän som utreder politiska frågor, som så småningom blir politiska förslag i riksdagen

18 Regeringens makt Statens budget Lagförslag – propositioner
Ansvarar för utrikespolitiken: sluter avtal med andra stater Bestämmer över försvarsmakten: Kan besluta om insättande av väpnade styrkor i försvar av Sverige (riksdagen beslutar om styrkor ska skickas utomlands) Styr statsförvaltningen, ser till att riksdagens beslut genomförs i praktiken Statsförvaltningen är landets myndigheter: Ex. skolinspektionen, Skatteverket

19 Regeringens makt Kan besluta om nåd för en brottsling
Kan besluta om utredningar i specifika frågor. Exempelvis frågan om våld vid idrottsarrangemang.

20 Hur blir en lag till? Missnöje eller önskan om förändring: Exemplet våld i samband med fotbollsmatcher Regeringen tillsätter en kommitté (en utredning) Ger förslag på lagstiftning till regeringen (ett betänkande) Regeringen skickar förslaget till olika myndigheter och organisationer för att de ska få ge sina åsikter (en remiss) Regeringen sammanställer betänkandet och remissvaren och skickar det till lagrådet Lagrådet kontrollerar att lagförslaget inte strider mot grundlagarna Regeringen lämnar sedan lagförslaget (propositionen) till Riksdagen

21 Hur blir en lag till? Propositionen behandlas i utskott
Utskottet diskuterar förslaget och skriver ett utskottsbetänkande till riksdagens kammare I kammaren diskuteras förslaget, varpå ett beslut om huruvida lagen ska införas fattas Lagen skrivs sedan, och den statliga förvaltningen ser till att lagen efterföljs Den statliga förvaltningen: myndigheter och domstolar

22 Till nästa lektion (v. 39) Läs sidorna och svara på följande frågor: Vad har kommunerna för funktion i samhället? Hur kan du som boende i en kommun påverka den politik som förs i din kommun? Läs sedan sidorna om Sveriges valsystem och valkretsindelning. Fundera över avsnittet om ’Kritiken av vårt valsystem’. Varför gynnar valsystemet ett flerpartisystem? Vilka för- och nackdelar finns med att höja spärren (4%) till riksdagen?


Ladda ner ppt "Till nästa vecka Läs i Millennium, s och svara på följande frågor:"

Liknande presentationer


Google-annonser