Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vägledande laboratoriekaraktärisering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vägledande laboratoriekaraktärisering"— Presentationens avskrift:

1

2 Vägledande laboratoriekaraktärisering
(Hb) TPK MCV Retikulocyter LPK CRP

3 Anemi. Principiella orsaker.
Primär benmärgssjukdom Brist på byggstenar – järn, B12, folat Förkortad överlevnad – hemolys ”Anemia of chronic disease” Njursjukdom, leversjukdom, hypotyreos

4 Mikrocytär anemi MCV lågt, reticulocyter normala eller låga
Mikrocytär anemi utan märgsvar Misstänk järnbrist Tag ferritin och F-Hb x 3-6 MCV lågt, reticulocyter förhöjda Mikrocytär anemi med märgsvar Misstänk thalassemi Remittera Ferritin sänkt Järnbristanemi – utred orsaken Anemi, ferritin lågt, F-Hb positivt GI-blödning Rektoskopi, gastroskopi koloskopi

5 Makrocytär anemi MCV högt, reticulocyter normala eller låga
Makrocytär anemi utan märgsvar Misstänk brist Tag B12, folat, ferritin MCV högt, reticulocyter höga Makrocytär anemi med märgsvar Misstänk hemolys Remittera Makrocytär anemi med isolerad B12-brist Misstänk perniciosa Makrocytär anemi med kombinerad brist Misstänk malabsorption Endomysieantikroppar. Ev. tunntarmsbiopsi Makrocytär anemi, inga brister Misstänk MDS, remittera Om B12 är lågnormalt, mät metylmalonat

6 Normocytär anemi MCV normalt, reticulocyter normala eller låga + annan känd sjukdom Sekundär anemi? MCV normalt, reticulocyter förhöjda Misstänk hemolys alt MDS Remittera MCV normalt, reticulocyter normala eller låga, ingen annan sjukdom Kombinerad brist? Kontrollera ferritin, B12, folat Om dessa är normala: MDS? Annan blodsjukdom? Remittera

7

8 Diagnostik av järnbrist
Absolut järnbrist ACD Järnbrist osannolikt Ferritin (µg/L) <    >200 Transferrinmättnad  <16%    <20% Definition under utvärdering : Ferritin <100 eller Ferritin i kombination med TSAT <20                                                                                                                                                   

9 Fall Polymyalgia reumatica och anemi
En 64-årig kvinna har diagnostiserats med polymyalgia reumatica. Redan vid diagnostillfället hade hon anemi, Hb 115 g/L. Vidare karakterisering då visade en mikrocytär blodbild med normala vita och lätt trombocytos. Utredning med gastroskopi och koloskopi utföll negativt. Hon har inga underlivsblödningar.

10 Föreligger järnbrist? Vid uppföljning 2 månader efter insatt steroidbehandling är patienten klart förbättrad. Men hon är fortfarande trött. Hb ligger kvar på 115 g/L, CRP 30 Transferrinmättnad 18%, ferritin 90 ug/L

11 Kommentar Här föreligger en kombination av inflammationsrelaterad järnbrist och reell järnbrist. Mot bakgrund av patientens symtom är behandling indicerad. Förstahandsvalet är intravenöst järn och den beräknade dosen cirka 2 gram

12

13 Vägledning för behandling med intravenöst järn
Hb > 120 g/L (kvinnor) Hb > 130 g/L (män) Ferritin < 30 µg/L Hb g/L Ferritin < 100 µg/L Transferrinmättnad < 16% Hb < 100 g/L Ferritin < 200 (300) µg/L Transferrinmättnad < 20% Total dos i v järn 1 g Total dos i v järn 2 g Total dos i v järn 2-3 g Om otillräcklig effekt efter 4-6 v: Addera epoetin 150 E/kg/v


Ladda ner ppt "Vägledande laboratoriekaraktärisering"

Liknande presentationer


Google-annonser