Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OOP&M - teori1 OOP&M – Föreläsning 5 kap 8-13 Operatorer,typkonvertering, booleska operatorer, if och else.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OOP&M - teori1 OOP&M – Föreläsning 5 kap 8-13 Operatorer,typkonvertering, booleska operatorer, if och else."— Presentationens avskrift:

1 OOP&M - teori1 OOP&M – Föreläsning 5 kap 8-13 Operatorer,typkonvertering, booleska operatorer, if och else.

2 OOP&M - teori2 class, klass = object, objekt Metoder är de operationer man man kan utföra i en klass Variabler lagrar värden under exekveringen. De ovanstående är identifierare och refererar till något i ditt program. Identifierare = Klasser, metoder, variabler

3 OOP&M - teori3 En samling av variabler av samma typ samlade till en enhet. Deklareras typ[] namn1; Skapas genom namn1 = new typ[antal element]; Regler: –Har plats för det antal variabler som anges med new- uttrycket –Med vektornamn.length får man reda på antal element –Numrering börjar på 0 till antalelement –1 –Man kommer åt element genom att skriva vektornamn[index] –En nyskapad vektor har förutbestämda (implicita) startvärden (int 0,double 0.0, boolean false osv) –Ett vektorelement fungerar som en vanlig variabel Array eller vektor

4 OOP&M - teori4 Ändlig följd av tecken Deklareras String namn1,namn2, …; (obs stor bokstav eftersom String är en klass) Skapas genom namn1 = ”En Text”; Eller namn1 = new String(”en text”); Konkateneras, (Concatenation), sammansätts mha ’+’ Strängkonstanter skrivs inom citationstecken –”This is a string” Metoder: –Med namn1.length() får man reda på antal tecken –Mer……. Datatypen Sträng String

5 OOP&M - teori5 Classnamn börjar med stor bokstav metodNamn börjar med liten bokstav variabelNamn börjar med liten bokstav Kodkonventioner

6 OOP&M - teori6 Operatorer Används för att bilda uttryck variabel=uttryck; Aritmetiska operatorer +,- / * % –Använd parenteser –”vanliga” prioriteringsregler gäller –Typkonvertering sker mellan int och double Specialoperatorer –++ –--

7 OOP&M - teori7 Typkonvertering Implicit konvertering (automatisk) –Utförs då ingen information går förlorad Ex int till double Explicit konvertering (casting) –Kan ske mellan alla primitiva datatyper Ex (int)c om c är character –Kan innebära att information går förlorad

8 OOP&M - teori8 Konverteringar TypTill StringFrån String(s) booleanString.valueOf(boolean) new Boolean(s).booleanValue() charString.valueOf(char)String.chatAt(0) intString.valueOf(int)Integer.parseInt(s) doubleString.valueOf(double)Double.parseDouble(s)

9 OOP&M - teori9 Villkor Villkor är ett booleskt uttryck som har värdet sant eller falskt. Villkor används för att kunna göra val i programmet. Används oftast för att jämföra primitiva variabler (int, char, boolean, double)

10 OOP&M - teori10 Jämförelseoperatorer/comparison operators == (lika med) != (skilt från) < (mindre än) >(större än) <= (mindre än eller lika med) >= (större än eller lika med)

11 OOP&M - teori11 Booleska operatorer Används för att kombinera booleska uttryck –&& (and,och) –|| (or,eller) –! (not,icke)

12 OOP&M - teori12 Villkorssats If och else if (condition) statement else statement

13 OOP&M - teori13 Switch Används för att välja mellan ett större antal alternativ –Exempel Switch (x){ case 1: do something;break; case 2: do something else;break; case 3: do something more;break; default: if nothing above do this;break; }

14 OOP&M - teori14 ?


Ladda ner ppt "OOP&M - teori1 OOP&M – Föreläsning 5 kap 8-13 Operatorer,typkonvertering, booleska operatorer, if och else."

Liknande presentationer


Google-annonser