Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Variabler: Datatyp - grundläggande : int, double, char, boolean eller

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Variabler: Datatyp - grundläggande : int, double, char, boolean eller"— Presentationens avskrift:

1 Variabler: Datatyp - grundläggande : int, double, char, boolean eller skapade som: String, Random, Car , Student, Konto k…. Variabel deklaration - datatyp variabelnamn ; Ex: int tal; String s; char c; double d; boolean b; Car minBil, Student stud1; (om class finns definierat eller om den finns i Java biblioteket) Tilldelning tal=2; s ="text"; c='t'; d=3.4; b=true; minBil=new Car( eventuell parameter); Metoder : 2. Metod anrop objektnamn.metodnamn( argument) eller klassnamn.metodnamn(argument) class B { A obj=new A(); // skapa objektet int svar=obj.räkna_sum( 3 , 4); } 1. Metod definition etikett datatyp metodnamn( paramemetrar) { // kropp } class A{ public int räkna_sum( int tal1, int tal2) int sum = tal1+tal2; return sum; lokala variabler variabel som tar emot värdet från return

2 Jämförelse operatorer och logiska operatorer( används i samband med if/else for eller while)
< <= mindre,mindre lika med > >= störe,störe lika med == lika med != inte lika med ! inte && och || eller Upprepa -iterera Uppräkningsoperator ++ på en variabel ökar värdet I variabeln med 1 int sum=0; for (startvärde ;villkor; steg) for(int i=0; i<5; i++) { { sats; sum=sum+i; sats; } } upprepa så länge villkor sant int counter=0; while(villkor) while(counter!=5) { { sats; sats; System.out.prinln("HBK är bäst"); } counter++; exempel exempel

3 Val , selektion: om villkor är sant gör if sats , annars gör else sats
if (villkor) if( k= =2 ) { { sats; System.out.println(“hej”); sats; } } else else { { System.out.println(“hå”); sats; } sats; } när man har mer en två alternativ många alternativ if(villkor) switch(variabelnnamn) { { sats; case 1: sats; } break; else if (uttryck) { case n: sats; sats; break; } default: sats; else break; { } exempel

4 K L A S D E F I N T O class KlassNamn {
1.instansvariabler - variabler som kommer att förvara data när objekt skapas - kan vara av grunlägande datatyp eller referens variabler 2.konstruktor -anropas med new när objekt skapas - konstruktor kan vara tom - brukar ha parametrar som tilldelas till instansvariablerna 3.metoder public -brukar ändra instansvariablernas värde (då bör metoden ha parametrar -brukar läsa instansvariablerna (då metoderna måste returnera värdet i instansvariablerna private - brukar användas som hjälpmetoder till de publika och bara i de klasserna de finns definierade -kan inte användas i en annan klass genom anrop protected - i samband med arv fungerar de som publika i subklasser } K L A S D E F I N T O class KlassNamn extents EnAnnanKlassSomRedanFinns { metoderna och variablerna från EnAnnanKlassSomRedanFinns har du ärvt här här metoder och variabler som den nya klassen du skapar ska ha }

5 K L A S D E F I N T O class Person { private int ålder;
private String namn; private Konto personKonto; public Person(int a,String n, Konto k) ålder=a; namn=n; personKonto=k; } public Person() public void ändraNamn(String nyNamn) namn=nyNamn; public int getÅlder() return ålder; private boolean omMyndig() if(ålder>=18) return true; else return false public void fåKöpaSprit() { boolean result = omMyndig(); if(result= =true) System.out.println("Personen får köpa sprit"); System.out.println("Personen ska köpa läsk"); }} 1. Instans variabler K L A S D E F I N T O 2. Konstruerare 3. Metoder

6 Array deklaration: datatyp [ ] arrayNamn ;
Arrayer är objekt i Java. Används för att förvara stor mägd data av samma typ Array deklaration: datatyp [ ] arrayNamn ; Ex: int[ ] array1; char [ ] array2 ; String[ ] array3; Person[ ] lista; Skapa själva array objektet: new datatyp[antal_element]; Ex: array1=new int[3]; array2= new char [ 1000 ] ; array3=new String[ 5 ]; lista=new Person[ 10 ]; eller skappa array med innehåll : int myArray=new int {3,5,7,1}; Tilldela värde till ett enda element i arrayen: array1[0 ]=3; array3[0]= "Kalle"; lista[3]=new Person(); arrayNamn.length , ger storleken på arrayen For-loopar används då man indexerar arrayer : for(int i=0;i<arrayNamn.length; i++ ) { arrayNamn[ i ]= …. System.out.println(arrayNamn[ i ] ); lista [i ].fåKöpaSprit(); }

7 2 1 3 4 4 Program design: Programm består av flera klasser.
1.Klassen som startar programmet-alltså klassen som innehåller main() metoden, sk.- Controler klasser 2.Klasser för inläsning av data, sk- Input view klasser 3.Klasser för utmatning av data, sk -Output view klasser 4.Klasser som behandlar data eller gör beräkningar mm, sk.-Model klasser class Program { main(...) Scanner scan=new Scanner( System.in); Person p=new Person(); p.ändraNamn(s); System.out.println(s); } class Scanner { …………… } 2 class System { } 1 3 class Person { } class String { } 4 4


Ladda ner ppt "Variabler: Datatyp - grundläggande : int, double, char, boolean eller"

Liknande presentationer


Google-annonser