Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Offert för anskaffning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Offert för anskaffning"— Presentationens avskrift:

1 Offert för anskaffning
SAP Best Practices

2 Syfte och fördelar och huvudprocesser
Offertförfrågningar för material från leverantörer; en prisjämförelselista möjliggör utvärdering och uppföljningsaktiviteter som utskick av avslag och senare uppläggning av en beställning. Fördelar Materialspecifik information inklusive leverantörspriser och ledtid från offerten hämtas från SAP-basdataposter. Systemunderstödd offertprocess Automatiserad effektiv bearbetning Huvudprocesser Skapa offertförfrågan Lista offerter Underhålla offerter Jämföra, välja och avvisa leverantörer Underhålla anskaffningsförteckning

3 SAP-applikationskrav och företagsroller
SAP enhancement package 6 för SAP ERP 6.0 Företagsroller Inköpare

4 Detaljerad processbeskrivning
Offert för anskaffning I denna inköpstransaktion begär en inköpare offerter för leverans av ett specifikt material från olika leverantörer. Via en lista med offerter kan han välja den bästa leveranskällan genom att utvärdera svar/offerter från de relevanta leverantörerna. Den godkända offerten omvandlas senare till en beställning och ett avslag skickas till de leverantörer vilkas offerter har avslagits.

5 Processflödesdiagram
Offert för anskaffning Händelse Offerter behövs från leverantörer Behov av anskaffning Avsluta process Leverantör Skriv ut offertförfrågningar Offerter från leverantör Avslagen offert Inköpare Skapa offertförfrågan Uppdatering av inköpsinfopost Lista offert(er) Underhålla offert(er) Välja leverantör Underhålla anskaffnings-förteckning Skapa beställning från offert Anskaffning utan kvalitets-styrning (130) Avslå leverantör Jämföra leverantörer Ja Acceptera offert Nej RFQ = Offertförfrågan, PO = Inköpsorder w/o QM = utan kvalitetsstyrning

6 Förklaring Symbol Beskrivning Användningsk ommentarer Symbol
Band: Identifierar en användarroll, som till exempel fakturahandläggare eller försäljningsrepresentant. Bandet kan även identifiera en organisationsenhet eller grupp, i stället för en specifik roll. De övriga processflödessymbolerna i tabellen visas i dessa rader. Det finns så många rader som det krävs för att täcka in alla rollerna i scenariot. Rollband innehåller uppgifter som är vanligt förekommande för rollen. Externa händelser: Innehåller händelser som påbörjar eller avslutar scenariot eller som påverkar händelseutvecklingen i scenariot. Flödeslinje (heldragen): Linjen visar den normala stegsekvensen och flödesriktningen i scenariot. Flödeslinje (streckad): Linjen visar flöden till uppgifter som sällan används eller som är förknippade med villkor i ett scenario. Linjen kan även leda till dokument som deltar i processflödet. Sammanbinder två uppgifter i en scenarie-process eller en händelse som inte är ett steg Kontakt/händelse: Identifierar en åtgärd som antingen leder in i eller ut ur scenariot, eller en utomstående process som pågår under scenariot Motsvarar inte ett uppgiftssteg i dokumentet Enhetsprocess: Identifierar en uppgift som täcks steg för steg i scenariot Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Processreferens: Om scenariot refererar till ett annat fullständigt scenario anger du det scenariots nummer och namn här Delprocessreferens: Om scenariot refererar till delar av ett annat scenario anger du det scenariots nummer, namn och stegnumren här Processbeslut: Identifierar ett beslut/en förgrenings-punkt, vilket innebär att slutanvändaren måste göra ett val. Linjer representerar olika val som kommer från olika delar av romben. Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet. Visar ett val som måste göras när steget har utförts. Symbol Beskrivning Användningskommentarer Till nästa/från föregående diagram: Leder till nästa/föregående sida i diagrammet Flödesschemat fortsätter på nästa/föregående sida Utskrift/dokument: Identifierar ett utskrivet dokument, en rapport eller ett formulär Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts-steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Redovisningsdata: Anger ett dokument för en redovisningspost Budgetplanering: Anger ett budgetplaneringsdokument Manuell process: Täcker en uppgift som görs manuellt Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa en uppgift som utförs manuellt, som till exempel att lasta av en lastbil till lagret, vilket påverkar processflödet. Befintlig version/data: Blocket täcker data som kommer in från en extern process Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används symbolen för att visa data som kommer från en extern källa. Detta steg har inga inåtriktade flödeslinjer Systembeslut godkänd/ej godkänd: Blocket täcker ett beslut som tas automatiskt av programvaran Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet, i stället används den för att visa ett beslut som programvaran gör automatiskt när ett steg har utförts. Diagram-länk <Funktion> Utskrift/ dokument Extern till SAP Redovisnings-data Affärsaktivite / händelse Budget-planering Enhetsprocess Manuell process Process-referens Befintlig version/data Delprocess-referens System-beslut godk./ej godk. Process-beslut

7


Ladda ner ppt "Offert för anskaffning"

Liknande presentationer


Google-annonser