Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Produktionslegobearbetning (extern bearbetning)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Produktionslegobearbetning (extern bearbetning)"— Presentationens avskrift:

1 Produktionslegobearbetning (extern bearbetning)
SAP Best Practices

2 Syfte och fördelar och huvudprocesser
När en "planorder" för produktion under tillverkningsprocessen omvandlas till en "produktionsorder", kommer systemet att kontrollera om det finns några operationsliste- /produktionsgruppoperationer som kräver extern bearbetning. Extern bearbetning innebär att du har individuella produktionssteg, som är operationer eller underordnade operationer, som utförs utanför ditt företag av en leverantör. Den här typen av bearbetning är speciellt viktig vid legobearbetning. Den kan också ge ett företag ett genomförbart alternativ till egen bearbetning, om flaskhalsar i kapaciteten uppstår. Fördelar I ett ramavtal kan anges att en viss operation i produktionsordern utförs regelbundet av en extern legoleverantör. Vid flaskhalsar i kapacitet kan montering av slutprodukten allokeras till en legoleverantör Huvudprocesser Skapa beställning för extern bearbetning Godsmottagning för "lego"beställning Mata in faktura Periodisk betalning

3 SAP-applikationskrav och företagsroller
SAP enhancement package 6 för SAP ERP 6.0 Företagsroller Produktionsansvarig Inköpare Leverantörsreskontra bokförare Lagerhandläggare

4 Detaljerad processbeskrivning
Produktionslegobearbetning (extern bearbetning) När en produktionsorder planeras måste externa operationer beaktas. Tidsåtgången för en extern operation beräknas med hjälp av antingen den planerade leveranstiden eller standardvärdena. Systemet skapar automatiskt en beställningsanmodan för operationen eller den underordnade operationen som kräver extern bearbetning. Produktionsplaneraren bör informera inköparen om behovet av att kontrollera arbetsmängden för beställningsanmodanden som kräver extern bearbetning. När data administreras för en extern aktivitet specificeras ett kostnadsslag. Kostnadsslaget bestämmer hur den externa aktiviteten ska värderas. Ett beslut måste fattas om huruvida en operation eller underordnad operation ska bearbetas externt via styrnyckeln. Via styrnyckeln bestäms ifall externt bearbetade operationer ska planeras utifrån deras standardvärden eller den planerade leveranstiden. Denna information behövs för att avräkna externt bearbetade operationer och underordnade operationer markerade som relevanta för kalkylering i sina styrnycklar. Inköp bör inte omvandla beställningsanmodan förrän den externa bearbetningen behövs. Orsaken till detta är att en kvantitetsändring på produktionsordern automatiskt uppdaterar anmodan. När beställningen har skapats skrivs den ut och skickas till leverantören. Beställningen informerar leverantören om vilken tjänst som behövs. Inköparen/planeraren skapar ett manuellt leveransdokument och skickar information till leveransavdelningen om vilka komponenter som behöver samlas ihop för den externa bearbetningen och skickar komponenterna till leverantören. När leverantören har slutfört den externa bearbetningen skickas materialet tillbaka. Lagerhandläggaren tar emot det externt bearbetade godset i lagret. Leverantörstjänsten återges på produktionsordern via en operationsbekräftelse. Beställningen och produktionsordern visar mottagen kvantitet. Godsmottagning av ett externt bearbetat material föranleder uppdatering av operationsstatus: För en delleverans av en extern bearbetningsoperation är statusen: EOPD (Extern operation - delleverans) och för slutleverans av en extern bearbetningsoperation är statusen: EOFD (external operation - slutleverans).

5 Processflödesdiagram
Produktionslegobearbetning (extern bearbetning) Lever-antör Leverantör tar emot material och utför externa tjänster Utföra externa tjänster Skicka externt material tillbaka till produktions-enheten Inkommande leverantörs-faktura Händelse Produktionsorder genererar beställnings-anmodan för externa tjänster Återrapport-ering av prod-uktionsorder Produktions- ansvarig Kontrollera opreationerna på order Inköpare Skapa beställning från beställningsanmodan (leverantör allokerad av infopost) Skriva ut beställning Lagerhand-läggare Skicka material till leverantör Legobearbet-ningstjänster GM/FM Leverera material tillbaka till produktions-området Godsmottag-ning för beställning Leverantörs-reskontra Periodisk betalning: Extern redo-visning (102) GM/FM inköpspris-avvikelse leverantör Faktura-mottagning PP = Produktionsplanering, RFQ = Offertförfrågan, PO = Beställning, GM/FM = Godsmottagning/fakturamottagning, PPV = Inköpsprisavvikelse

6 Förklaring Symbol Beskrivning Användningsk ommentarer Symbol
Band: Identifierar en användarroll, som till exempel fakturahandläggare eller försäljningsrepresentant. Bandet kan även identifiera en organisationsenhet eller grupp, i stället för en specifik roll. De övriga processflödessymbolerna i tabellen visas i dessa rader. Det finns så många rader som det krävs för att täcka in alla rollerna i scenariot. Rollband innehåller uppgifter som är vanligt förekommande för rollen. Externa händelser: Innehåller händelser som påbörjar eller avslutar scenariot eller som påverkar händelseutvecklingen i scenariot. Flödeslinje (heldragen): Linjen visar den normala stegsekvensen och flödesriktningen i scenariot. Flödeslinje (streckad): Linjen visar flöden till uppgifter som sällan används eller som är förknippade med villkor i ett scenario. Linjen kan även leda till dokument som deltar i processflödet. Sammanbinder två uppgifter i en scenarie-process eller en händelse som inte är ett steg Kontakt/händelse: Identifierar en åtgärd som antingen leder in i eller ut ur scenariot, eller en utomstående process som pågår under scenariot Motsvarar inte ett uppgiftssteg i dokumentet Enhetsprocess: Identifierar en uppgift som täcks steg för steg i scenariot Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Processreferens: Om scenariot refererar till ett annat fullständigt scenario anger du det scenariots nummer och namn här Delprocessreferens: Om scenariot refererar till delar av ett annat scenario anger du det scenariots nummer, namn och stegnumren här Processbeslut: Identifierar ett beslut/en förgrenings-punkt, vilket innebär att slutanvändaren måste göra ett val. Linjer representerar olika val som kommer från olika delar av romben. Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet. Visar ett val som måste göras när steget har utförts. Symbol Beskrivning Användningskommentarer Till nästa/från föregående diagram: Leder till nästa/föregående sida i diagrammet Flödesschemat fortsätter på nästa/föregående sida Utskrift/dokument: Identifierar ett utskrivet dokument, en rapport eller ett formulär Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts-steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Redovisningsdata: Anger ett dokument för en redovisningspost Budgetplanering: Anger ett budgetplaneringsdokument Manuell process: Täcker en uppgift som görs manuellt Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa en uppgift som utförs manuellt, som till exempel att lasta av en lastbil till lagret, vilket påverkar processflödet. Befintlig version/data: Blocket täcker data som kommer in från en extern process Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används symbolen för att visa data som kommer från en extern källa. Detta steg har inga inåtriktade flödeslinjer Systembeslut godkänd/ej godkänd: Blocket täcker ett beslut som tas automatiskt av programvaran Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet, i stället används den för att visa ett beslut som programvaran gör automatiskt när ett steg har utförts. Diagram-länk <Funktion> Utskrift/ dokument Extern till SAP Redovisnings-data Affärsaktivite / händelse Budget-planering Enhetsprocess Manuell process Process-referens Befintlig version/data Delprocess-referens System-beslut godk./ej godk. Process-beslut

7


Ladda ner ppt "Produktionslegobearbetning (extern bearbetning)"

Liknande presentationer


Google-annonser