Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Produktionslegobearbetning (extern bearbetning) SAP Best Practices.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Produktionslegobearbetning (extern bearbetning) SAP Best Practices."— Presentationens avskrift:

1 Produktionslegobearbetning (extern bearbetning) SAP Best Practices

2 ©2012 SAP AG. All rights reserved.2 Syfte och fördelar och huvudprocesser Syfte  När en "planorder" för produktion under tillverkningsprocessen omvandlas till en "produktionsorder", kommer systemet att kontrollera om det finns några operationsliste- /produktionsgruppoperationer som kräver extern bearbetning. Extern bearbetning innebär att du har individuella produktionssteg, som är operationer eller underordnade operationer, som utförs utanför ditt företag av en leverantör. Den här typen av bearbetning är speciellt viktig vid legobearbetning. Den kan också ge ett företag ett genomförbart alternativ till egen bearbetning, om flaskhalsar i kapaciteten uppstår. Fördelar  I ett ramavtal kan anges att en viss operation i produktionsordern utförs regelbundet av en extern legoleverantör.  Vid flaskhalsar i kapacitet kan montering av slutprodukten allokeras till en legoleverantör Huvudprocesser  Skapa beställning för extern bearbetning  Godsmottagning för "lego"beställning  Mata in faktura  Periodisk betalning

3 ©2012 SAP AG. All rights reserved.3 SAP-applikationskrav och företagsroller SAP-applikationskrav  SAP enhancement package 6 för SAP ERP 6.0 Företagsroller  Produktionsansvarig  Inköpare  Leverantörsreskontra bokförare  Lagerhandläggare

4 ©2012 SAP AG. All rights reserved.4 Detaljerad processbeskrivning Produktionslegobearbetning (extern bearbetning)  När en produktionsorder planeras måste externa operationer beaktas. Tidsåtgången för en extern operation beräknas med hjälp av antingen den planerade leveranstiden eller standardvärdena. Systemet skapar automatiskt en beställningsanmodan för operationen eller den underordnade operationen som kräver extern bearbetning. Produktionsplaneraren bör informera inköparen om behovet av att kontrollera arbetsmängden för beställningsanmodanden som kräver extern bearbetning.  När data administreras för en extern aktivitet specificeras ett kostnadsslag. Kostnadsslaget bestämmer hur den externa aktiviteten ska värderas. Ett beslut måste fattas om huruvida en operation eller underordnad operation ska bearbetas externt via styrnyckeln. Via styrnyckeln bestäms ifall externt bearbetade operationer ska planeras utifrån deras standardvärden eller den planerade leveranstiden. Denna information behövs för att avräkna externt bearbetade operationer och underordnade operationer markerade som relevanta för kalkylering i sina styrnycklar.  Inköp bör inte omvandla beställningsanmodan förrän den externa bearbetningen behövs. Orsaken till detta är att en kvantitetsändring på produktionsordern automatiskt uppdaterar anmodan.  När beställningen har skapats skrivs den ut och skickas till leverantören. Beställningen informerar leverantören om vilken tjänst som behövs. Inköparen/planeraren skapar ett manuellt leveransdokument och skickar information till leveransavdelningen om vilka komponenter som behöver samlas ihop för den externa bearbetningen och skickar komponenterna till leverantören.  När leverantören har slutfört den externa bearbetningen skickas materialet tillbaka. Lagerhandläggaren tar emot det externt bearbetade godset i lagret. Leverantörstjänsten återges på produktionsordern via en operationsbekräftelse. Beställningen och produktionsordern visar mottagen kvantitet.  Godsmottagning av ett externt bearbetat material föranleder uppdatering av operationsstatus: För en delleverans av en extern bearbetningsoperation är statusen: EOPD (Extern operation - delleverans) och för slutleverans av en extern bearbetningsoperation är statusen: EOFD (external operation - slutleverans).

5 ©2012 SAP AG. All rights reserved.5 Processflödesdiagram Produktionslegobearbetning (extern bearbetning) Lever-antör Lagerhand- läggare Skapa beställning från beställningsanmodan (leverantör allokerad av infopost) Leverantör tar emot material och utför externa tjänster Skicka material till leverantör Skriva ut beställning Legobearbet- ningstjänster GM/FM PP = Produktionsplanering, RFQ = Offertförfrågan, PO = Beställning, GM/FM = Godsmottagning/fakturamottagning, PPV = Inköpsprisavvikelse Skicka externt material tillbaka till produktions- enheten Inkommande leverantörs- faktura Återrapport- ering av prod- uktionsorder Produktionsorder genererar beställnings- anmodan för externa tjänster Godsmottag-ning för beställning Leverera material tillbaka till produktio ns- området Leverantör s-reskontra Händelse Faktura- mottagning GM/FM inköpspris- avvikelse leverantör Periodisk betalning: Extern redo- visning (102) Utföra externa tjänster Inköpare Produktions- ansvarig Kontrollera opreationerna på order

6 ©2012 SAP AG. All rights reserved.6 Förklaring SymbolBeskrivningAnvändningsk ommentarer Band: Identifierar en användarroll, som till exempel fakturahandläggare eller försäljningsrepresentant. Bandet kan även identifiera en organisationsenhet eller grupp, i stället för en specifik roll. De övriga processflödessymbolerna i tabellen visas i dessa rader. Det finns så många rader som det krävs för att täcka in alla rollerna i scenariot. Rollband innehåller uppgifter som är vanligt förekommande för rollen. Externa händelser: Innehåller händelser som påbörjar eller avslutar scenariot eller som påverkar händelseutvecklingen i scenariot. Flödeslinje (heldragen): Linjen visar den normala stegsekvensen och flödesriktningen i scenariot. Flödeslinje (streckad): Linjen visar flöden till uppgifter som sällan används eller som är förknippade med villkor i ett scenario. Linjen kan även leda till dokument som deltar i processflödet. Sammanbinder två uppgifter i en scenarie- process eller en händelse som inte är ett steg Kontakt/händelse: Identifierar en åtgärd som antingen leder in i eller ut ur scenariot, eller en utomstående process som pågår under scenariot Motsvarar inte ett uppgiftssteg i dokumentet Enhetsprocess: Identifierar en uppgift som täcks steg för steg i scenariot Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Processreferens: Om scenariot refererar till ett annat fullständigt scenario anger du det scenariots nummer och namn här Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Delprocessreferens: Om scenariot refererar till delar av ett annat scenario anger du det scenariots nummer, namn och stegnumren här Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Processbeslut: Identifierar ett beslut/en förgrenings- punkt, vilket innebär att slutanvändaren måste göra ett val. Linjer representerar olika val som kommer från olika delar av romben. Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet. Visar ett val som måste göras när steget har utförts. SymbolBeskrivningAnvändningskommentarer Till nästa/från föregående diagram: Leder till nästa/föregående sida i diagrammet Flödesschemat fortsätter på nästa/föregående sida Utskrift/dokument: Identifierar ett utskrivet dokument, en rapport eller ett formulär Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts- steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Redovisningsdata: Anger ett dokument för en redovisningspost Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts- steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Budgetplanering: Anger ett budgetplaneringsdokument Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts- steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Manuell process: Täcker en uppgift som görs manuellt Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa en uppgift som utförs manuellt, som till exempel att lasta av en lastbil till lagret, vilket påverkar processflödet. Befintlig version/data: Blocket täcker data som kommer in från en extern process Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används symbolen för att visa data som kommer från en extern källa. Detta steg har inga inåtriktade flödeslinjer Systembeslut godkänd/ej godkänd: Blocket täcker ett beslut som tas automatiskt av programvaran Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet, i stället används den för att visa ett beslut som programvaran gör automatiskt när ett steg har utförts. Externtill SAP Aff ä rsaktivite / h ä ndelse Enhetsprocess Process- referens Delprocess -referens Process- beslut Diagram- länk Utskrift/ dokument Redovisnings- data Budget- planering Manuell process Befintlig version/data System -beslut godk./e j godk.

7 ©2012 SAP AG. All rights reserved.7 No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, PowerPoint, Silverlight, and Visual Studio are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, z10, z/VM, z/OS, OS/390, zEnterprise, PowerVM, Power Architecture, Power Systems, POWER7, POWER6+, POWER6, POWER, PowerHA, pureScale, PowerPC, BladeCenter, System Storage, Storwize, XIV, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Tivoli, Informix, and Smarter Planet are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and other countries. Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and its affiliates. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems Inc. HTML, XML, XHTML, and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Apple, App Store, iBooks, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iTunes, Multi-Touch, Objective-C, Retina, Safari, Siri, and Xcode are trademarks or registered trademarks of Apple Inc. IOS is a registered trademark of Cisco Systems Inc. RIM, BlackBerry, BBM, BlackBerry Curve, BlackBerry Bold, BlackBerry Pearl, BlackBerry Torch, BlackBerry Storm, BlackBerry Storm2, BlackBerry PlayBook, and BlackBerry App World are trademarks or registered trademarks of Research in Motion Limited. Google App Engine, Google Apps, Google Checkout, Google Data API, Google Maps, Google Mobile Ads, Google Mobile Updater, Google Mobile, Google Store, Google Sync, Google Updater, Google Voice, Google Mail, Gmail, YouTube, Dalvik and Android are trademarks or registered trademarks of Google Inc. © 2012 SAP AG. All rights reserved INTERMEC is a registered trademark of Intermec Technologies Corporation. Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG Inc. Motorola is a registered trademark of Motorola Trademark Holdings LLC. Computop is a registered trademark of Computop Wirtschaftsinformatik GmbH. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company. Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase Inc. Sybase is an SAP company. Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360°, and B2B 360° Services are registered trademarks of Crossgate AG in Germany and other countries. Crossgate is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG.


Ladda ner ppt "Produktionslegobearbetning (extern bearbetning) SAP Best Practices."

Liknande presentationer


Google-annonser