Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Periodbokslut i redovisning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Periodbokslut i redovisning"— Presentationens avskrift:

1 Periodbokslut i redovisning
SAP Best Practices

2 Syfte och fördelar och huvudprocesser
Med hjälp av komponenten bokslutsarbeten kan du förbereda och utföra de aktiviteter som krävs för dagsavslut, månadsbokslut och årsbokslut. För detta ändamål tillhandahåller systemet en rad standardrapporter som kan användas för att generera utvärderingar och analyser av bokade kontosaldon direkt. Fördelar Med systemet kan du utföra följande: Skapa balansräkningar och resultaträkningar och Dokumentera bokningsdata Huvudprocesser Dagsavslut Månadsbokslut och Årsbokslut

3 SAP-applikationskrav och företagsroller
SAP enhancement package 6 för SAP ERP 6.0 Företagsroller Ekonomichef Redovisningschef Chef för leverantörsreskontra Chef för kundreskontra

4 Detaljerad processbeskrivning
Dagsavslut i redovisning Uppdatera växelkurser Luckor i dokumentnummergivning Fakturanummer som allokerats dubbelt Visa grundboken.

5 Detaljerad processbeskrivning
Månadsbokslut i redovisning (I) Uppdatera växelkurser Luckor i dokumentnummergivning Fakturanummer som allokerats dubbelt Öppna och avsluta bokföringsperioder Mata in stående bokningar Boka stående bokningar Kör batch input-post Automatisk kvittning av specialprocessen för GM/FM-konto Analysera GM/FM-avräkningskonton Automatisk kvittning av GM/FM-konto Boka justeringsbokningar

6 Detaljerad processbeskrivning
Månadsbokslut i redovisning (II) Omvärdering av utländsk valuta Boka moms att betala Momsdeklaration EU-momsrapport Jämförelsedokument/kontoomslutning Stäng föregående räkenskapsperiod Saldoränteberäkning Visa dokumentjournal Balans- och resultaträkning

7 Detaljerad processbeskrivning
Årsbokslut i redovisning Skapa fabrikskalender för nytt år Saldoöverföring leverantörs-/kundreskontra HB-saldoöverföring Omföring av fordringar/skulder Saldobekräftelse för fordran Saldobekräftelse för skulder Slutlig stängning av räkenskapsår och skapande av ekonomirapporter Stäng föregående räkenskapsperiod Visa dokumentjournal

8 Processflödesdiagram
Process 1, dagsavslut Händelse Uppdatering Utvärdering Rapportering Ekonomichef Redovisningschef Uppdatera växelkurser Visa grundboken Process-beslut Luckor i dokument-nummergivning Fakturanummer allokerade två gånger

9 Processflödesdiagram
Process 2, månadsbokslut (I) Händelse Uppdatering Utvärdering Bokning Ekonomichef Process-beslut Process-beslut Process-beslut 3 Uppdatera växelkurser Luckor i dokument-nummer-givning Boka justerings-bokningar Mata in stående bokningar Öppna och stäng boknings-perioder Faktura-nummer allokerade två gånger Omvärd-ering av utländsk valuta Boka stående bokningar Stänga föregående redovisnings-period Jämförelse-dokument/ kontoom-slutning Boka moms att betala Köra batch input-post 2 6 Moms-deklaration Saldoränte-beräkning 5 4

10 Processflödesdiagram
Process 2, månadsbokslut (II) Händelse Kvittning Rapportering Ekonomichef Ekonomichef 4 6 Analysera GM/FM-avräknings-konto EU-moms-rapport Visa dokument-journal Automatisk kvittning av GM/FM-konto 5 Bokslut 3 2 Chef för leverantörs-reskontra Automatisk kvittning av special-processen för GM/FM-konto

11 Processflödesdiagram
Process 3, årsbokslut Händelse Uppdatering Rapportering Ekonomichef Redovisningschef Process-beslut Skapa fabrikskalender för nytt år Saldoöver-föring leverantörs-/ kundreskontra HB-saldo-överföring Slutlig stängning av RÅ och skapande av ekonomurapporter Omföring av fordringar/ skulder Stänga föregående redovisnings-period Visa dokument-journal Chef för kundres-kontra Saldobekräft-else för fordran Chef för leverantörs-reskontra Saldobekräft-else för skulder HB = huvudbok

12 Förklaring Symbol Beskrivning Användningsk ommentarer Symbol
Band: Identifierar en användarroll, som till exempel fakturahandläggare eller försäljningsrepresentant. Bandet kan även identifiera en organisationsenhet eller grupp, i stället för en specifik roll. De övriga processflödessymbolerna i tabellen visas i dessa rader. Det finns så många rader som det krävs för att täcka in alla rollerna i scenariot. Rollband innehåller uppgifter som är vanligt förekommande för rollen. Externa händelser: Innehåller händelser som påbörjar eller avslutar scenariot eller som påverkar händelseutvecklingen i scenariot. Flödeslinje (heldragen): Linjen visar den normala stegsekvensen och flödesriktningen i scenariot. Flödeslinje (streckad): Linjen visar flöden till uppgifter som sällan används eller som är förknippade med villkor i ett scenario. Linjen kan även leda till dokument som deltar i processflödet. Sammanbinder två uppgifter i en scenarie-process eller en händelse som inte är ett steg Kontakt/händelse: Identifierar en åtgärd som antingen leder in i eller ut ur scenariot, eller en utomstående process som pågår under scenariot Motsvarar inte ett uppgiftssteg i dokumentet Enhetsprocess: Identifierar en uppgift som täcks steg för steg i scenariot Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Processreferens: Om scenariot refererar till ett annat fullständigt scenario anger du det scenariots nummer och namn här Delprocessreferens: Om scenariot refererar till delar av ett annat scenario anger du det scenariots nummer, namn och stegnumren här Processbeslut: Identifierar ett beslut/en förgrenings-punkt, vilket innebär att slutanvändaren måste göra ett val. Linjer representerar olika val som kommer från olika delar av romben. Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet. Visar ett val som måste göras när steget har utförts. Symbol Beskrivning Användningskommentarer Till nästa/från föregående diagram: Leder till nästa/föregående sida i diagrammet Flödesschemat fortsätter på nästa/föregående sida Utskrift/dokument: Identifierar ett utskrivet dokument, en rapport eller ett formulär Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts-steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Redovisningsdata: Anger ett dokument för en redovisningspost Budgetplanering: Anger ett budgetplaneringsdokument Manuell process: Täcker en uppgift som görs manuellt Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa en uppgift som utförs manuellt, som till exempel att lasta av en lastbil till lagret, vilket påverkar processflödet. Befintlig version/data: Blocket täcker data som kommer in från en extern process Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används symbolen för att visa data som kommer från en extern källa. Detta steg har inga inåtriktade flödeslinjer Systembeslut godkänd/ej godkänd: Blocket täcker ett beslut som tas automatiskt av programvaran Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet, i stället används den för att visa ett beslut som programvaran gör automatiskt när ett steg har utförts. Diagram-länk <Funktion> Utskrift/ dokument Extern till SAP Redovisnings-data Affärsaktivite / händelse Budget-planering Enhetsprocess Manuell process Process-referens Befintlig version/data Delprocess-referens System-beslut godk./ej godk. Process-beslut

13


Ladda ner ppt "Periodbokslut i redovisning"

Liknande presentationer


Google-annonser