Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Produktion mot order utan variantkonfiguration

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Produktion mot order utan variantkonfiguration"— Presentationens avskrift:

1 Produktion mot order utan variantkonfiguration
SAP Best Practices

2 Syfte och fördelar och huvudprocesser
Verksamhetsflödet omfattar alla steg från kundoffert till leverans och fakturering av slutprodukten och alla beroende komponenter i produktion mot order (MTO). Dessutom stöds scenariot av de viktigaste nödvändiga controllingfunktionerna för kostnadsbärare, t.ex. förkalkyl och periodbokslut. Fördelar Offerthistorik Fakturaplan inklusive förskottsbetalning Ändringshantering i produktion Huvudprocesser Uppläggning av offerthuvud Uppläggning av följdoffert med referens till första offerten Kundens begäran om offertändring Uppläggning av kundorder med referens till godkänd följdoffert Kundens kreditlimit kontrolleras Orderbekräftelse skickas till kunden och tillverkningssprocessen startas Delfakturering – förskottsbetalning efter orderbekräftelse Kund begär teknisk ändring Kundorder och stycklista beräknas på nytt Leverans och fakturering av slutprodukten

3 SAP-applikationskrav och företagsroller
SAP enhancement package 6 för SAP ERP 6.0 Företagsroller Konstruktör Produktionsplanerare Försäljningsadministratör Faktureringsadministratör Kundreskontra bokförare Produktionsansvarig Lagerhandläggare Verkstadsspecialist Controller för produktionskostnader

4 Detaljerad processbeskrivning
Produktion mot order utan variantkonfiguration I det här scenariot beskrivs alla led i en standardförsäljningsprocess (produktion mot order) med en kund. Verksamhetsflödet omfattar alla steg från kundoffert till avräkning av kundkonto efter det att betalning har tagits emot. Offertbearbetning är första steget i produktionsprocessen. Scenariot startar med en inkommande offertförfrågan. En offert skapas sedan i SAP-systsemet som svar på kundens RFQ. Kunden begär en ändring av offerten och en följdoffert skapas. Slutligen accepterar kunden den andra offerten och en refererad kundorder skapas. En orderbekräftelse skickas till kunden och tillverkningssprocessen startas. Nu begär kunden en teknisk ändring. Kundorder och stycklistan beräknas därför om. Processen avslutas med leverans och fakturering av tillverade varor. Processen kan utökas separat genom att man utför valfria steg som uppläggning av serienummer, legobearbetning, kvalitetsstyrning i produktion, kreditövervakning och produktionsenhets- och företagsbokslut.

5 Processflödesdiagram
Produktion mot order utan variantkonfiguration: Offerthantering MTO Händelse Förfrågan för MTO-offert Försäljningsadministration Planprog-nos för slutprodukt (144) Offerthantering MTO Offert accepterad? Skapa, skriva ut och skicka kundoffert till kund Skapa en följdoffert och skicka till kunden Utskrift orderbekräftelse Ja Nej Valfritt: Använd Easy DMS när du vill allokera specifikation till en offert Avslå första offerten MTO = Produktions mot order; DHS = Dokumenthanteringssystem

6 Processflödesdiagram
Produktion mot order utan variantkonfiguration: Tillverkning av delar för delmontage Händelse Behov av råmaterial för demontage Försäljnings-administration Skapa kundorder med refens till följdoffert och skriva ut orderbekräftelse Kreditproblem måste lösas (108) Kundorder-fakturering Skapa faktura, skriv ut förskottsanmodan och skicka till kund Kundres-kontra Boka kundens förskottsbetalning Produktions-planerare Anskaffning av komponenter genom användning av inköpsprocess (130) Utvärdera lagerbehovs-situationen

7 Processflödesdiagram
Produktion mot order utan variantkonfiguration: Produktion av reservdelar för delmontage: Teknisk ändring för slutprodukt, anskaffning av lager för slutmontering Händelse Planorder måste om-vandlas till produktionsorder Begäran om teknisk ändring (slutprodukt) Produktions-planerare Skapa produktions-order (delmontage) Frisläpp produktions-order Bekräfta produktions-order Utvärdera lager-/behov-situationen efter teknisk ändring Tillverkning Materialsammanställning Produktionsansvarig Granskning av orderbekräftelser Verkstadsspecialist Anskaffning av komponenter genom användning av inköpsprocess Boka gods-mottagning manuellt Teknik -specialist Kundens begäran om ändring tagits med i beräkningen Produkt-kalkyl-controller Nyberäkna kundens stycklista Försäljnings-administration Ändra order, skriva ut order-bekräftelse och skicka till kunden (efter att material har lagts till) Inköpare Anskaffning av lagermaterial utan kvalitets-styrning (130) Anskaffning av lagermaterial med kvalitets-styrning (127) Anskaffning och förbrukning av konsignations-lager (139) MM-lego-bearbetning (138) Serietillverkning (149)

8 Processflödesdiagram
Produktion mot order utan variantkonfiguration: Slutmontering; leveranshantering; fakturahantering Händelse Planorder måste omvandlas till produktions-order Produktions-planerare Konvertera planorder till produktions-order Utvärdera lager-/behov-situationen Frisläppa produktions-order Valfritt: Utskrift av verkstads-dokument Valfritt: Kontroll av serienummer i produktions-order Bekräfta monterings-aktiviteter Tillverkning Material-samman-ställning för montage Välj komponenter (plocklista) Produktions-områdes-specialist Manuellt godsuttag istället för plocklista Boka gods-mottagning för produktions-order med serie-nummer-tilldelning Försäljningsadministration Kundorder-hantering: Lagerför-säljning (109) Radera fakturaspärrar Kundorder-fakturering Skapa faktura, skriv ut betalnings-anmodan och skicka till kund Skapa faktura, skriv ut slutlig betalnings-anmodan och skicka till kund Kundres-kontra Boka delfaktura Boka bokslutsfaktura Avsluta process

9 Förklaring Symbol Beskrivning Användningsk ommentarer Symbol
Band: Identifierar en användarroll, som till exempel fakturahandläggare eller försäljningsrepresentant. Bandet kan även identifiera en organisationsenhet eller grupp, i stället för en specifik roll. De övriga processflödessymbolerna i tabellen visas i dessa rader. Det finns så många rader som det krävs för att täcka in alla rollerna i scenariot. Rollband innehåller uppgifter som är vanligt förekommande för rollen. Externa händelser: Innehåller händelser som påbörjar eller avslutar scenariot eller som påverkar händelseutvecklingen i scenariot. Flödeslinje (heldragen): Linjen visar den normala stegsekvensen och flödesriktningen i scenariot. Flödeslinje (streckad): Linjen visar flöden till uppgifter som sällan används eller som är förknippade med villkor i ett scenario. Linjen kan även leda till dokument som deltar i processflödet. Sammanbinder två uppgifter i en scenarie-process eller en händelse som inte är ett steg Kontakt/händelse: Identifierar en åtgärd som antingen leder in i eller ut ur scenariot, eller en utomstående process som pågår under scenariot Motsvarar inte ett uppgiftssteg i dokumentet Enhetsprocess: Identifierar en uppgift som täcks steg för steg i scenariot Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Processreferens: Om scenariot refererar till ett annat fullständigt scenario anger du det scenariots nummer och namn här Delprocessreferens: Om scenariot refererar till delar av ett annat scenario anger du det scenariots nummer, namn och stegnumren här Processbeslut: Identifierar ett beslut/en förgrenings-punkt, vilket innebär att slutanvändaren måste göra ett val. Linjer representerar olika val som kommer från olika delar av romben. Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet. Visar ett val som måste göras när steget har utförts. Symbol Beskrivning Användningskommentarer Till nästa/från föregående diagram: Leder till nästa/föregående sida i diagrammet Flödesschemat fortsätter på nästa/föregående sida Utskrift/dokument: Identifierar ett utskrivet dokument, en rapport eller ett formulär Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts-steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Redovisningsdata: Anger ett dokument för en redovisningspost Budgetplanering: Anger ett budgetplaneringsdokument Manuell process: Täcker en uppgift som görs manuellt Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa en uppgift som utförs manuellt, som till exempel att lasta av en lastbil till lagret, vilket påverkar processflödet. Befintlig version/data: Blocket täcker data som kommer in från en extern process Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används symbolen för att visa data som kommer från en extern källa. Detta steg har inga inåtriktade flödeslinjer Systembeslut godkänd/ej godkänd: Blocket täcker ett beslut som tas automatiskt av programvaran Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet, i stället används den för att visa ett beslut som programvaran gör automatiskt när ett steg har utförts. Diagram-länk <Funktion> Utskrift/ dokument Extern till SAP Redovisnings-data Affärsaktivite / händelse Budget-planering Enhetsprocess Manuell process Process-referens Befintlig version/data Delprocess-referens System-beslut godk./ej godk. Process-beslut

10


Ladda ner ppt "Produktion mot order utan variantkonfiguration"

Liknande presentationer


Google-annonser