Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Produktion mot order utan variantkonfiguration SAP Best Practices.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Produktion mot order utan variantkonfiguration SAP Best Practices."— Presentationens avskrift:

1 Produktion mot order utan variantkonfiguration SAP Best Practices

2 ©2012 SAP AG. All rights reserved.2 Syfte och fördelar och huvudprocesser Syfte  Verksamhetsflödet omfattar alla steg från kundoffert till leverans och fakturering av slutprodukten och alla beroende komponenter i produktion mot order (MTO).  Dessutom stöds scenariot av de viktigaste nödvändiga controllingfunktionerna för kostnadsbärare, t.ex. förkalkyl och periodbokslut. Fördelar  Offerthistorik  Fakturaplan inklusive förskottsbetalning  Ändringshantering i produktion Huvudprocesser  Uppläggning av offerthuvud  Uppläggning av följdoffert med referens till första offerten  Kundens begäran om offertändring  Uppläggning av kundorder med referens till godkänd följdoffert  Kundens kreditlimit kontrolleras  Orderbekräftelse skickas till kunden och tillverkningssprocessen startas  Delfakturering – förskottsbetalning efter orderbekräftelse  Kund begär teknisk ändring  Kundorder och stycklista beräknas på nytt  Leverans och fakturering av slutprodukten

3 ©2012 SAP AG. All rights reserved.3 SAP-applikationskrav och företagsroller SAP-applikationskrav  SAP enhancement package 6 för SAP ERP 6.0 Företagsroller  Konstruktör  Produktionsplanerare  Försäljningsadministratör  Faktureringsadministratör  Kundreskontra bokförare  Produktionsansvarig  Lagerhandläggare  Verkstadsspecialist  Controller för produktionskostnader

4 ©2012 SAP AG. All rights reserved.4 Detaljerad processbeskrivning Produktion mot order utan variantkonfiguration  I det här scenariot beskrivs alla led i en standardförsäljningsprocess (produktion mot order) med en kund. Verksamhetsflödet omfattar alla steg från kundoffert till avräkning av kundkonto efter det att betalning har tagits emot.  Offertbearbetning är första steget i produktionsprocessen. Scenariot startar med en inkommande offertförfrågan. En offert skapas sedan i SAP-systsemet som svar på kundens RFQ. Kunden begär en ändring av offerten och en följdoffert skapas. Slutligen accepterar kunden den andra offerten och en refererad kundorder skapas. En orderbekräftelse skickas till kunden och tillverkningssprocessen startas. Nu begär kunden en teknisk ändring. Kundorder och stycklistan beräknas därför om. Processen avslutas med leverans och fakturering av tillverade varor.  Processen kan utökas separat genom att man utför valfria steg som uppläggning av serienummer, legobearbetning, kvalitetsstyrning i produktion, kreditövervakning och produktionsenhets- och företagsbokslut.

5 ©2012 SAP AG. All rights reserved.5 Processflödesdiagram Produktion mot order utan variantkonfiguration: Offerthantering MTO Försäljningsadministration Händelse Offert acceptera d? Planprog- nos för slutprodu kt (144) Offerthanterin g MTO Förfrågan för MTO-offert Avslå första offerten Utskrift orderbekräftelse MTO = Produktions mot order; DHS = Dokumenthanteringssystem Skapa, skriva ut och skicka kundoffert till kund Valfritt: Använd Easy DMS när du vill allokera specifikation till en offert Skapa en följdoffert och skicka till kunden Ja Nej

6 ©2012 SAP AG. All rights reserved.6 Processflödesdiagram Produktion mot order utan variantkonfiguration: Tillverkning av delar för delmontage Försäljnings- administration Kundorder- fakturering Produktions -planerare Händelse Kundres- kontra Anskaffning av komponenter genom användning av inköpsprocess (130) Skapa kundorder med refens till följdoffert och skriva ut orderbekräftelse Behov av råmaterial för demontage Kreditproble m måste lösas (108) Skapa faktura, skriv ut förskottsanmodan och skicka till kund Boka kundens förskottsbetalning Utvärdera lagerbehovs- situationen

7 ©2012 SAP AG. All rights reserved.7 Processflödesdiagram Produktion mot order utan variantkonfiguration: Produktion av reservdelar för delmontage: Teknisk ändring för slutprodukt, anskaffning av lager för slutmontering Händ else Inköpare Teknik - specialist Verkstad sspeciali st Produktions ansvarig Granskning av orderbekräftel ser Försäljnings- administration Produkt- kalkyl- controller Tillver kning Planorder måste om- vandlas till produktionsorder Produktion s-planerare Begäran om teknisk ändring (slutprodukt) Skapa produktions-order (delmontage) Frisläpp produktions- order Bekräfta produktions- order Boka gods- mottagning manuellt Anskaffning av komponenter genom användning av inköpsprocess Materials ammanst ällning Utvärdera lager- /behov-situationen efter teknisk ändring Kundens begäran om ändring tagits med i beräkningen Nyberäkna kundens stycklista Ändra order, skriva ut order- bekräftelse och skicka till kunden (efter att material har lagts till) Anskaffning av lagermaterial utan kvalitets- styrning (130) Anskaffning av lagermaterial med kvalitets- styrning (127) Anskaffning och förbrukning av konsignations- lager (139) MM-lego- bearbetning (138) Serietillverknin g (149)

8 ©2012 SAP AG. All rights reserved.8 Processflödesdiagram Produktion mot order utan variantkonfiguration: Slutmontering; leveranshantering; fakturahantering Produktions- planerare Kundres- kontra Händelse Planorder måste omvandlas till produktions- order Tillverkning Konvertera planorder till produktions- order Frisläppa produktions- order Valfritt: Kontroll av serienummer i produktions- order Kundorder- fakturering Boka gods- mottagning för produktions-order med serie- nummer-tilldelning Utvärdera lager-/behov- situationen Bekräfta monterings- aktiviteter Försäljningsad ministration Produktions- områdes- specialist Valfritt: Utskrift av verkstads- dokument Välj komponent er (plocklista) Manuellt godsuttag istället för plocklista Material- samman - ställning för montage Kundorder- hantering: Lagerför- säljning (109) Radera fakturaspärrar Skapa faktura, skriv ut betalnings- anmodan och skicka till kund Boka delfaktura Skapa faktura, skriv ut slutlig betalnings- anmodan och skicka till kund Boka bokslutsfaktur a Avsluta process

9 ©2012 SAP AG. All rights reserved.9 Förklaring SymbolBeskrivningAnvändningsk ommentarer Band: Identifierar en användarroll, som till exempel fakturahandläggare eller försäljningsrepresentant. Bandet kan även identifiera en organisationsenhet eller grupp, i stället för en specifik roll. De övriga processflödessymbolerna i tabellen visas i dessa rader. Det finns så många rader som det krävs för att täcka in alla rollerna i scenariot. Rollband innehåller uppgifter som är vanligt förekommande för rollen. Externa händelser: Innehåller händelser som påbörjar eller avslutar scenariot eller som påverkar händelseutvecklingen i scenariot. Flödeslinje (heldragen): Linjen visar den normala stegsekvensen och flödesriktningen i scenariot. Flödeslinje (streckad): Linjen visar flöden till uppgifter som sällan används eller som är förknippade med villkor i ett scenario. Linjen kan även leda till dokument som deltar i processflödet. Sammanbinder två uppgifter i en scenarie- process eller en händelse som inte är ett steg Kontakt/händelse: Identifierar en åtgärd som antingen leder in i eller ut ur scenariot, eller en utomstående process som pågår under scenariot Motsvarar inte ett uppgiftssteg i dokumentet Enhetsprocess: Identifierar en uppgift som täcks steg för steg i scenariot Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Processreferens: Om scenariot refererar till ett annat fullständigt scenario anger du det scenariots nummer och namn här Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Delprocessreferens: Om scenariot refererar till delar av ett annat scenario anger du det scenariots nummer, namn och stegnumren här Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Processbeslut: Identifierar ett beslut/en förgrenings- punkt, vilket innebär att slutanvändaren måste göra ett val. Linjer representerar olika val som kommer från olika delar av romben. Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet. Visar ett val som måste göras när steget har utförts. SymbolBeskrivningAnvändningskommentarer Till nästa/från föregående diagram: Leder till nästa/föregående sida i diagrammet Flödesschemat fortsätter på nästa/föregående sida Utskrift/dokument: Identifierar ett utskrivet dokument, en rapport eller ett formulär Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts- steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Redovisningsdata: Anger ett dokument för en redovisningspost Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts- steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Budgetplanering: Anger ett budgetplaneringsdokument Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts- steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Manuell process: Täcker en uppgift som görs manuellt Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa en uppgift som utförs manuellt, som till exempel att lasta av en lastbil till lagret, vilket påverkar processflödet. Befintlig version/data: Blocket täcker data som kommer in från en extern process Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används symbolen för att visa data som kommer från en extern källa. Detta steg har inga inåtriktade flödeslinjer Systembeslut godkänd/ej godkänd: Blocket täcker ett beslut som tas automatiskt av programvaran Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet, i stället används den för att visa ett beslut som programvaran gör automatiskt när ett steg har utförts. Externtill SAP Aff ä rsaktivite / h ä ndelse Enhetsprocess Process- referens Delprocess -referens Process- beslut Diagram- länk Utskrift/ dokument Redovisnings- data Budget- planering Manuell process Befintlig version/data System -beslut godk./e j godk.

10 ©2012 SAP AG. All rights reserved.10 No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, PowerPoint, Silverlight, and Visual Studio are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, z10, z/VM, z/OS, OS/390, zEnterprise, PowerVM, Power Architecture, Power Systems, POWER7, POWER6+, POWER6, POWER, PowerHA, pureScale, PowerPC, BladeCenter, System Storage, Storwize, XIV, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Tivoli, Informix, and Smarter Planet are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and other countries. Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and its affiliates. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems Inc. HTML, XML, XHTML, and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Apple, App Store, iBooks, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iTunes, Multi-Touch, Objective-C, Retina, Safari, Siri, and Xcode are trademarks or registered trademarks of Apple Inc. IOS is a registered trademark of Cisco Systems Inc. RIM, BlackBerry, BBM, BlackBerry Curve, BlackBerry Bold, BlackBerry Pearl, BlackBerry Torch, BlackBerry Storm, BlackBerry Storm2, BlackBerry PlayBook, and BlackBerry App World are trademarks or registered trademarks of Research in Motion Limited. Google App Engine, Google Apps, Google Checkout, Google Data API, Google Maps, Google Mobile Ads, Google Mobile Updater, Google Mobile, Google Store, Google Sync, Google Updater, Google Voice, Google Mail, Gmail, YouTube, Dalvik and Android are trademarks or registered trademarks of Google Inc. © 2012 SAP AG. All rights reserved INTERMEC is a registered trademark of Intermec Technologies Corporation. Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG Inc. Motorola is a registered trademark of Motorola Trademark Holdings LLC. Computop is a registered trademark of Computop Wirtschaftsinformatik GmbH. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company. Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase Inc. Sybase is an SAP company. Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360°, and B2B 360° Services are registered trademarks of Crossgate AG in Germany and other countries. Crossgate is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG.


Ladda ner ppt "Produktion mot order utan variantkonfiguration SAP Best Practices."

Liknande presentationer


Google-annonser