Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Programmering i C# 2. Inledande detaljer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Programmering i C# 2. Inledande detaljer."— Presentationens avskrift:

1 Programmering i C# 2. Inledande detaljer

2 Syntax Satser avslutas med semikolon Sats kan ersättas av block
Raddelning saknar oftast betydelse Sats kan ersättas av block Flera satser inom klammerparenteser Variabler definieras med typ namn = initialvärde; Kommentarer med /* */ eller // eller /// /// beskrivs senare Programmering i C# - Kapitel 2

3 2.1 IO och strängar Utmatning till terminal med Console.WriteLine(…)
Parametern kan vara valfri typ – för de inbyggda skrivs värde, för många andra typer skrivs ledtext och värden, för övriga skrivs typnamn Console.WriteLine(”Hello World”); int x = 100; Console.WriteLine(x); Programmering i C# - Kapitel 2

4 Formaterad utmatning Värden kan läggas in i ledtext
Formatparametrarna kan också innehålla koder för styrning av utmatningsformat int x = 100; double y = 123.5; Console.WriteLine(”Värdet i x är {0}, och i y {1}”, x, y); Programmering i C# - Kapitel 2

5 Object.ToString() Basklassen Object har metoden ToString
Omdefinierad i åtskilliga typer för utskrift av objektets tillstånd Klassen String har plusoperator Console.WriteLine(”Värdet i x är ” + x.ToString() + ” och i y ” + y.ToString()); Programmering i C# - Kapitel 2

6 Strängar Klassen String motsvarar C# string
Immutable – alla metoder returnerar nytt objekt Innehåller teckenvektor i Unicode Literalsträng har typen string Syntaxfel att skapa objekt med new anmärkningsvärt undantag Programmering i C# - Kapitel 2

7 Inläsning Console.ReadLine() returnerar en string
Strängen parsas med Convert.ToXXX(s) eller med måltypens XXX.Parse(s) XXX är måltypen, s är strängen Parsingfel ger undantag! Inte ens ett extra blanktecken… Programmering i C# - Kapitel 2

8 Exempel terminal-IO static void Main()
{ Console.Write(”Skriv in ett heltal: ”); string s = Console.ReadLine(); int left = Convert.ToInt32(s); Console.Write(”Skriv ett till ”); s = Console.ReadLine(); int right = Convert.ToInt32(s); Console.WriteLine(”{0} + {1} = {2}”, left, right, left + right); } Programmering i C# - Kapitel 2

9 2.2 Main-metoden Programmets startpunkt Ingår i valfri klass
Statisk, valfri synlighet Får finnas flera! Kompilatorflagga anger då vilken som gäller Ingen parameter eller en string[] Returtyp void eller int Programmering i C# - Kapitel 2

10 2.3 Typomvandlingar För inbyggda structtyper implicit i alla ofarliga riktningar int till long, int till double, etc int var = ; byte b = var; // kompileringsfel long l = var; // OK double d = var; // OK bool b = var; // ingen typomvandling till bool! Programmering i C# - Kapitel 2

11 Explicit typomvandling
Explicit med eller utan övervakning vid exekvering Enligt kompilatorflagga Med checked/unchecked byte b = (byte) var; // var är en int int var = ; checked (byte b = (byte) var); // undantag genereras! Programmering i C# - Kapitel 2

12 Up/downcast och boxing
Basklassreferens kan referera till härlett objekt enligt OO-lagarna och CTS Härledd referens kan aldrig tilldelas basklassobjekt Alla typer härleds från Object Objectreferens bör kunna tilldelas struct! Sker med ”boxing” och föklaras senare Programmering i C# - Kapitel 2

13 2.4 Operatorer Operatorer är statiska metoder som anropas med annan syntax <operand> operator operand Ger naturligare syntax i klientkod Används mycket flitigt i klassbiblioteket Uppsättningen operatorer definierat i C# Men inte deras logik Programmering i C# - Kapitel 2

14 Operatorer Aritmetiska Logiska Jämförande + - * / ++ -- %
Beräkningar på heltal och flyttal Logiska && || ! Returnerar true eller false Jämförande < <= > >= == != Programmering i C# - Kapitel 2

15 Operatorer forts. Bitvisa Typhantering Övriga
& | ^ ~ << >> Används typiskt med uint som bitmönster Typhantering () is as typeof Typkontroll och säker typomvandling Övriga . = () [] new ?: Programmering i C# - Kapitel 2

16 Prioritet Ordningen i anropen kan vara kritisk
Förtydliga med parenteser! int x = 5, y = 3, z = 1; int sum1 = x * y + z; // 16 int sum2 = x * (y + z); // 20 bool a = false, b = false, c = false; if (a && b == c) ... // false if ((a && b) == c) ... // true Programmering i C# - Kapitel 2

17 Associativitet Alla binära operatorer utom tilldelning exekverar vänster till höger Tilldelning sker höger till vänster Programmering i C# - Kapitel 2

18 2.5 Vektorer Enbart språksyntax som förenklar och döljer användande av System.Array int[] vec = new int[100]; int[] vec = new int[5] { 1, 2, 3, 4, 5 }; vec[3] = 100; // första satsen ekvivalent med: Array vec = Array.CreateInstance(typeof(int), 100); Programmering i C# - Kapitel 2

19 Arraymetoder Åtskilliga metoder i Array
Vissa statiska, andra instansmetoder vec.Length // antal element (i alla dimensioner) vec.GetLength(0) // element i första dimensionen Array.IndexOf(vec, 5) // söker första element med // värdet 5 Array.Sort(vec); // sorterar elementen Programmering i C# - Kapitel 2

20 Flerdimensionell vektor
int[,] matrix = new int[5, 10]; for(int dim = 0; dim < matrix.GetLength(0); dim++) for(int el = 0; el < matrix.GetLength(dim); el++) Console.WriteLine(matrix[dim, el]); Programmering i C# - Kapitel 2

21 2.6 Uttryck och satser Villkorsuttryck alltid av typen bool
if (x < 0) { ... } else if (x < 10) // mellan 0 och 9 else if (x < 20) // mellan 10 och 19 else // >= 20 Programmering i C# - Kapitel 2

22 Switch switch kan ersätta if-else med flera grenar switch (x)
{ case 1 : Console.WriteLine(”Ett”); break; case 2 : Console.WriteLine(”Två”); break; default: Console.WriteLine(”Stort”); break; } Programmering i C# - Kapitel 2

23 Switch forts. switch (str)
{ case ”Anders” : case ”Bertil” : case ”Cecilia”: Console.WriteLine(”ABC”); break; case ”David” : Console.WriteLine(”David och ”); goto case ”Erik”; case ”Erik” : Console.WriteLine(”Erik”); break; } Programmering i C# - Kapitel 2

24 While och do-while Enklaste iteration Villkoret först eller sist
while (TestMethod(x)) { } do } while (TestMethod(x)); Programmering i C# - Kapitel 2

25 For Vanligt är att indexvariabel räknar varv
Kan göras med while, bättre med for Villkoret har default värdet true for (int i = 0; i < 100; i++) { } Programmering i C# - Kapitel 2

26 Foreach Mycket enkel och säker Endast för traversering av samlingar
Förutsätter implementation av vissa interface string[] names = { ”Anna”, ”Britta”, ”Cecilia” }; foreach (string s in names) { Console.WriteLine(s); } Programmering i C# - Kapitel 2

27 Break och continue break avslutar iterationen
continue avslutar pågående varv och påbörjar nästa Gäller närmast omslutande while, do-while, for och foreach while (true) { if (…) break; } Programmering i C# - Kapitel 2

28 2.7 XML-kommentarer Kommentarer efter ///
Placeras direkt före typdeklaration eller medlem Rekommenderade XML-taggar finns Exempel: <remarks>…</remarks> Verktyg kan generera dokumentation Programmering i C# - Kapitel 2

29 XML-kommentarer exempel
Standardbiblioteket är dokumenterat i XML /// <summary>This method changes the points location /// to the given coordinates.</summary> /// <param>xor is the new x-coordinate</param> /// <param>yor is the new y-coordinate</param> /// <returns>void</returns> public void Move(int xor, int yor) { ... } Programmering i C# - Kapitel 2


Ladda ner ppt "Programmering i C# 2. Inledande detaljer."

Liknande presentationer


Google-annonser