Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. Dogmatikens grunder RE3.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. Dogmatikens grunder RE3."— Presentationens avskrift:

1 1. Dogmatikens grunder RE3

2 …men inte som kyrkan lär.”
”Jag tror på Gud… …men inte som kyrkan lär.” Vanlig kommentar i undersökningar. Vet de svarande verkligen vad kyrkan lär?

3 Trons karaktär - två slags tro
Tro som verksamhet Människans egna trosupplevelser Tro som innehåll Lärosatser och betoningar

4 Dogmatik Forskning kring kyrkornas lära.
Studier av olika lärosatser – dogmer. Dogm – den sammanlagda läran. Dogmhistoria – undersökning av läran under olika tider i olika kyrkor. Viktiga frågor för respektive tid. Kyrkomötena viktiga studieobjekt. Undersökning av tolkningen av specifika lärosatser i olika kyrkor eller av enskilda personer.

5 Den kyrkliga lärans uppkomst
Alla kristna kyrkor har lärogrunden i Bibeln. Bibeltexterna tolkas dock på olika sätt. Lärosatserna behandlas olika detaljerat i Bibeln. Den tidiga kyrkan var rädd att läran skulle bli diffus. Kyrkomöten för att precisera läran. Trosbekännelser blev resultatet. Den apostoliska trosbekännelsen är en samling dogmer. Avgränsar vad som anses vara kristet. Senare gjordes nya kompletterande tolkningar Ortodoxa / katolska tolkningar. Olika protestantiska tolkningsmodeller vid reformationen. Varje kyrkosamfund har sina tolkningar. Även de gamla samfunden har förnyat sina tolkningar.

6 Bibeln och traditionen
Den katolska och de ortodoxa kyrkorna. Betonar Bibeln och traditionen. Läran har sin grund i Bibeln, men lever i tiden. Bibeln är en del av den kyrkliga traditionen. Protestantiska kyrkor Betonar ”Skriften allena!” Svårigheter: Lärosatserna inte helt entydiga eller tydliga. Skriven i en annan tid och kultur. Inte vad vi vill höra.

7 Uppenbarelsereligion
Kristendomen är en uppenbarelsereligion Gud har uppenbarat sig för människan. Enda sättet att lära känna Gud och tro på honom. Den allmänna uppenbarelsen Gud uppenbarar sig i Naturen Historien Den särskilda uppenbarelsen Gud uppenbarar sig i Bibeln Jesus Kristus

8 Läroinnehåll Dagens definition av vad som är kristna kyrkor: Tre delar
Godkännande av de första kyrkomötenas beslut: Den apostoliska trosbekännelsen. Tre delar Tron på Gud som alltings skapare. Tron på Kristi uppståndelse Tron på en helig ande och ett liv efter döden. Viktigast: Gudsuppfattningen och frälsningsvägen. Gud är en, men verkar som tre olika personer (treenigheten). Tolkning om betydelsen av Kristi död och uppståndelse. Svarar också på frågor som: Vad händer efter döden? Vad är syftet med människan i världen? Vilken är församlingens och kyrkans betydelse? Eskatologi – läran om tidens slut.

9 Dogmatik vs etik Dogmatiken studerar: Etiken studerar:
Människans relation till det transcendenta. Trons frågor. Etiken studerar: Hur människan bör leva i relation till varandra, till naturen (och till Gud). De kristna dogmerna påverkar etik och moral. En gudstro kan ge upphov till etiskt goda gärningar.

10 Den apostoliska trosbekänelsen
Jag tror på Gud Fadern, den allsmäktige, himlens och jordens skapare, och på Jesus Kristus, Guds ende Son, vår Herre, som blev avlad av den heliga Anden, föddes av jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till himlarna, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda, och på den heliga Anden, en helig, allmännelig kyrka, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet.

11 Tolkning Gud, fadern är allsmäktig och har skapat himmel och jord.
Jesus Kristus är Guds son och vår herre, dvs den vi lyder, vår ledare. Han blev ”avlad av helig Ande”, dvs han är gudomlig. Han blev född av en människa, dvs han är också människa. Gud och människa i en och samma person. Han dog och begravdes som människa. Eftersom han inte gjort något fel besegrade han döden och uppstod. I nuläget har han regeringsmakten. I och med att han levt perfekt kan han döma. I och med tidens slut kommer han tillbaka och dömer oss. Den heliga Anden finns också i Bibeln. (Det är något man får som kristen. Något som hjälper en i olika situationer.) Alla som har Anden i sig förenas i gemenskapen i kyrkan. Dessa har (genom deltagande i Jesu död på korset) fått förlåtelse för sina synder och kommer uppstå efter döden och leva för evigt (på något sätt).

12 2. Kristendomens människosyn
RE3

13 ”Guds avbild” – vad innebär det?
Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. 1 Mos 1:27 ”Guds avbild” – vad innebär det?

14 Människan – Guds avbild
Vad innebär det? Utseendemässigt. Kroppsligheten? Andliga dimensioner. Själen? Samvetet? Människan är den enda varelse som kan vara i kontakt med och kommunicera med Gud.

15 ”man och kvinna” – vad innebär det?
Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. 1 Mos 1:27 ”man och kvinna” – vad innebär det?

16 Människan – Man och kvinna
Vad innebär det? Sexualiteten, en aspekt i att vara Guds avbild? Har detta med sex att göra? Endast i äktenskapet blir man en komplett avbild av Gud? Hur blir det med parförhållanden av samma kön? Senare skapas kvinnan av mannens revben Har använts för att motivera ojämlikhet mellan könen. Revben kan symbolisera jämlikhet och kamratskap.

17 Herren Gud sade: "Det är inte bra att mannen är ensam
Herren Gud sade: "Det är inte bra att mannen är ensam. Jag skall ge honom någon som kan vara honom till hjälp." 1 Mos 2:18 Av revbenet som han hade tagit från mannen byggde Herren Gud en kvinna och förde fram henne till mannen. Då sade mannen:       "Den här gången är det ben av mina ben,       kött av mitt kött.       Kvinna skall hon heta,       av man är hon tagen.” Det är därför en man lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru, och de blir ett. 1 Mos 2:22-24

18 Människan – Materia och ande
…då formade Herren Gud människan av jord från marken och blåste in liv genom hennes näsborrar, så att hon blev en levande varelse. 1 Mos 2:7 En oseparerbar helhet ”jord” – materia, kropp ”liv” – ande

19 Människan och naturen Gud välsignade dem och sade till dem: "Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden." 1 Mos 1:28 Människan har ansvar för naturen. Man har rätt att bruka naturen. Man bör vårda naturen.

20 ”kunskap om gott och ont” – vad innebär det?
Och Herren Gud planterade en trädgård österut, i Eden, och satte där människan som han hade format. Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken, sådana som var ljuvliga att se på och goda att äta av. Mitt i trädgården stod livets träd och trädet som ger kunskap om gott och ont. 1 Mos 2:8-9 ”kunskap om gott och ont” – vad innebär det? Etik

21 Sprickorna i Guds avbild – synden
Läs 1 Mos 3:1-24 Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon, och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont." 1 Mos 3:5 Människan ville själv vara Gud och bestämma vad som är rätt och fel. Han drev ut människan, och öster om Edens trädgård satte han keruberna och det ljungande svärdet att vakta vägen till livets träd. 1 Mos 3:24 Konsekvensen: relationen mellan människan och Gud bröts.

22 Ondskan kom in i världen och blev en del av människans natur – synden.
Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Rom 7:19 I grunden vill vi göra gott, men av olika orsaker (synd) blir det fel. Hela vår tillvaro och natur är en kamp mellan gott och ont, rätt och fel.

23 Idealmänniskan – Jesus
Gud uppenbarade sig själv i Jesus. Jesus är en perfekt modell av en människa (utan synd). Man måste följa Jesu exempel för att kunna bli den man skapades till.

24 Alltså: liksom en endas överträdelse ledde till fällande dom för alla människor, så har också en endas rättfärdiga gärning lett till frikännande och liv för alla människor. Rom 5:19 och på samma sätt som synden härskade och förde till döden, skall därför nåden härska genom rättfärdighet och föra till evigt liv genom Jesus Kristus, vår herre. Rom 5:21

25 Studentuppgifter HT 2002 Aristoteles påstår att målet för människans liv är lycka. Behandla påståendets innehåll och betydelse ur kristendomens synvinkel. VT 2005 ”När ett barn föds är det en ’tabula rasa’ eller en tom tavla i moraliskt avseende. Barnet kan inte skilja mellan gott och ont, rätt och fel, utan lär sig moral genom uppfostran och livserfarenhet.” Bedöm denna uppfattning om hur en individs moral skapas i ljuset av den kristna människosynen och etiken.

26 Den kristna gudssynen Kap 3

27 Gud Hur definierar man det odefinierbara? Kan man definiera Gud?
”Jag är den jag är” (2 Mos 3:14) ”Ingen har någonsin sett Gud” (Joh 1:18)

28 En dold Gud En Gud som står ovanför alla definitioner GT:s förbud mot avbilder (avgudadyrkan) och förbud mot att yttra Guds namn Definition utgående från vad Gud inte är: negationer

29 Den kristna gudssynen Har sin grund i Bibeln (den särskilda uppenbarelsen): vi kan bara veta det om Gud som Gud själv har uppenbarat för oss Bibeln innehåller inga entydiga definitioner av Gud, utan erbjuder beskrivningar av Gud

30 Gud: grundkaraktären är existensen (2 Mos 3:14), de övriga definitionerna omfattar bara en del av Guds dimensioner beskrivs med hjälp av metaforer (”Herre”), superlativer (God, Gud, Gott = fullständig godhet) och negationer (gränslös) ett personligt subjekt som aktivt påverkar världen

31 Den första gruppen av egenskaper:
drag som visar att Gud inte begränsas av vår värld t.ex. icke kroppslig, osynlig, tidlös, ändlös, oberoende, evig och fulländad Den andra gruppen av egenskaper: betonar Guds överjordiska natur t.ex. allsmäktig, rättvis, slutgiltigt god och fullständig kärlek Treenighetsläran: Gud skapar, förlöser och helgar

32 Övningsuppgift Kan en vetenskapligt bevandrad människa tro på Bibelns Gud? Varför är det antropomorfa sättet att avbilda Gud som en gammal mansperson problematisk i relation till Bibelns gudsbild?

33 4. Kristendomens syn på frälsningen
RE3

34 Frälsningssyn En lära om vad som sker efter döden och om hur man borde agera för att nå ett så gott slutmål som möjligt. Kan innebära: Befrielse från själavandring Man slutar existera Total sammansmältning med gudomen Återupprättande av Guds avbild i människan

35 Arvssynden (av Augustinus på 300-talet)
Synden är en grundläggande egenskap hos varje människa. Den egenskapen härstammar från syndafallet. Människan kan inte låta bli att synda. Konsekvenser: Människan är dödlig och utsatt för lidande. Frälsning: Besegra dödens makt och återupptäcka Guds ursprungliga avbild i sig själv. Verksynder Att bryta mot Guds bud.

36 Läran om Kristus Kristus är Gud Kristus är människa Treenighetsläran
läran om pre-existensen: Jesus var närvarande redan i skapelsen, han har alltid varit inkarnation: Jesus var Gud, som blev människa och tog en mänsklig skepnad Kristus är människa Jesu ”äkta mänsklighet”: Jesus från Nasaret

37 Kristus försonar och förlöser
Kristi två naturer Sann människa och sann Gud Kristus försonar och förlöser den västliga kristenhetens försoningslära: Jesu lidande för människans skull - offerlammet den östliga kristenhetens försoningslära: hela världen innesluts i den gudomliga kärleken – återlösning Jean Calvin (1500-talet): Kristi tre uppgifter Profet – förkunnelse om Guds rikes ankomst Överstepräst – vid offrandet av sig själv på korset Kung – vad han blev efter uppståndelsen

38 Jesus – vem var det? Hurdan var Jesus som människa?
Motivera ditt synsätt. Människoson? Guds son? En lidande herrens tjänare? Upprorisk? Uppviglare av folkmassorna? Hurdan skulle Jesus vara om han skulle födas till dagens värld? Motivera ditt synsätt. En Gudshädare? (judarna) Aktivist och brytare av samhällsfrid? Fredsaktivist? Förebild för gott leverne? Frälsare?

39 5. Eskatologin – läran om den yttersta tiden
RE3

40 Eskatologi - läran om den yttersta tiden
linjär tidsuppfattning: skapelse - undergång (semitiska religioner) de yttersta tiderna/domedagen/apokalysen GT: dualistisk världsbild Apokalyptisk litteratur: Daniels bok NT: immanenseskatologi tre perioder: - 1: fram till Jesu död - 2 (nu): kyrkans tidsålder fram till parusin, Kristi återkomst - 3: yttersta domen

41 Eskatologi i Bibeln Många blir överraskade (Matt. 25) GT: Daniels bok
syndiga människor > Guds straff Änglafursten Mikael träder fram > räddning Dan 10-12 NT: Uppenbarelseboken (svårtolkad!) Upp 1: Hälsning Upp 4-10: Syner, sigillen bryts Upp 21-22: Det nya Jerusalem

42 Uppgift Läs Matteus kapitel 25:31-46.
Hur beskrivs det som händer vid den sista dagen? Vad är avgörande för vad som händer med människorna på den sista dagen?

43 Bilduppgifter Granska bilden på sidan 17 utgående från vad den förmedlar om den kristna synen på människan och på Gud. 2. Granska bilderna och bildtexterna i kapitel 2 och 3. Hur avbildas Gud? Koppla din tolkning till den kristna läran om Gud.


Ladda ner ppt "1. Dogmatikens grunder RE3."

Liknande presentationer


Google-annonser