Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inmatning till databaser. Introduktion Innehåll Allmänt om formulär Element och kontroller Något om PostBack UserControls, SSI Att mata in från en.aspx-sida.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inmatning till databaser. Introduktion Innehåll Allmänt om formulär Element och kontroller Något om PostBack UserControls, SSI Att mata in från en.aspx-sida."— Presentationens avskrift:

1 Inmatning till databaser

2 Introduktion Innehåll Allmänt om formulär Element och kontroller Något om PostBack UserControls, SSI Att mata in från en.aspx-sida ADO.NET Validering Felhantering ?

3 Formulär WEB-SERVERKLIENT Överför data (html) Skicka tillbaks data Tar fram efter- frågade filen Den som surfar matar in uppgifter Metoden Post eller Get Bearbetar

4 Formulär Html-element Html-kontroller Webserver-kontroller

5 Formulär-skillnader Html-element skickas exakt som det skrivs Html-kontroller x.value =”lite text i rutan!”, man kan programmera till viss del Webserver-kontroller som ovan + anpassning till olika webläsare + komplexa, behöver inte bli ett html-element + hanterar händelser och har egenskaper

6 Olika Webbserverkontroler Relativt enkla: Label, Button, TextBox, CheckBox, CheckBoxList, RadioButton, RadioButtonlist, DropDownList Mer komplicerade: Calendrar, DataGrid, DataList, Repeater Annat: Table, TableCell, TableRow, Image, ImageButton, HyperLink, AdRotator, 5st Valideringskontroller

7 Olika Webbserverkontroler En behållare: Panel Alla skrivs som I Vs.Net: mellanslag ger olika alternativ, att klicka i designläge ger en funktion för en händelse, Page_Load, Button1_Click, SelectedItem_Changed

8 Lite om PostBack Kontrollerna har en egenskap Autopostback – styr postbackningen Sidan Page har en egenskap Page.IsPostBack – används i Page:load för att avgöra om sidan laddas första gången eller någon av de efterföljande Visa exempel filmtest – webform1

9 User Controls Som SSI i html Extension.ascx Inga html eller body taggar Inkluderas i aspx-sidor Kan innehålla webserverkontroller och hantera data mellan aspx och ascx- sidorna

10 User Controls – bra till: Sidhuvud/sidfot Navigeringsmenyer …

11 User Controls – sidfot.ascx: Tillämpad fysik och … Databasteknik och Webb..., 5p

12 UC använd sidfot.ascx: Längst upp på sidan: Man registrerar komponenten, med prefix, namn och källfil

13 UC använd sidfot.ascx: I aspx-koden: …

14 UC vidare lyx Baka in webserverkontroller Publika egenskaper i scriptdelen – Set/Get-kommandon Dessa återkommer i kontrollens asp.net-kod i ascx-filen Och i aspx-filen som vanliga egenskaper typ:

15 Inmatning till Databaser Steg ett: SQL-satsen testas i Access Steg två: Samma sträng körs i asp.net Steg tre: Delas av SQL-strängen ersätts med texter och egenskaper från webbserverkontroller. Exempel: …VALUES (’Pelle’, ’1’… …VALUES (’ ” & textbox1.text & ” ’1’…

16 ADO – OleDb ADO- Active Data Objects Managed Providers för databaser OleDb – Access, MySQL m.fl. SQL – för SQL-server

17 ADO – OleDbConnection Importera först NameSpacet Imports System.Data.OleDb Skapa sedan en instans av Objektet OleDbConnection. Konstruktorn har en parameter – anslutnings-strängen: Dim ObjConn As New OleDBConnection(”Provider=…;Data Source=…”)

18 ADO – OleDbConnection Har två metoder: Open() Close() Exempelvis: ObjConn.Open()

19 ADO-OleDbCommand Skapa först en instans av Objektet OleDbCommand. Konstruktorn har fyra olika parameterlistor. 1. () 2. (SQL-sträng) 3. (SQL-sträng, Obj OleDbConnection) 4. (SQL-sträng, Obj OleDbConnection, Obj OleDbTransaction)

20 ADO-OleDbCommand Exempel: Dim ObjCmd As New OleDbCommand(”SQL-sträng”, ObjConn) Exekvera: ObjCmd.ExecuteNonQuery

21 ADO-OleDbCommand Metoden ExecuteNonQuery Metoder Connection.Open och Close Egenskapen CommandText Egenskapen Connection

22 Detta behövs för insert, update och delete Imports System.Data.OleDb Dim ObjConn as New OleDbConnection(…) Dim ObjCmd as New OleDbCommand(…) ObjConn.Open() ObjCmd.ExecuteNonQuery() ObjConn.Close() (Exemplet förutsätter SQL-sträng och anslutningssträng i konstruktorerna)

23 Validering Validering av formulär – varför. Egenskap hos asp.net – texten försvinner inte från textrutorna Validera utifrån fem olika alternativ Validationskontrollen hör till aspx-sidan Validering av innehåll i annat objekt, t.ex. asp:textBox … (inte alla)

24 Valideringsordning ServerKlient 1. Skicka html-kod 2. Användaren matar in data 3. Klientscript kollar datat 4. Giltigt data? Avbryt och visa felmeddelanden 5. Skicka data! 6. Ta emot och bearbeta datat. Nej Ja

25 Valideringstyper Tomt fält Jämför minnehåll med… Kontrollera över och nedre gräns Kontrollera fältets form Gör en egen validering

26 Validering olika typer Tomt – asp:RequiredFieldValidator Jämför - asp:CompareValidator Storlek – asp:RangeValidator Form – asp:RegularExpressionsValidator Egen – asp:CustomValidator

27 Validering - bra att veta Page.IsValid – användbar i scriptblocket, anger om hela sidan är validerad och klar Egenskapen ”dynamic” hos kontrollen Validationsummary – text t.ex. i ett popup-fönster

28 Databaser på webben Nästa föreläsning databindning, databindningskontroller, innehållet i databasen till webben


Ladda ner ppt "Inmatning till databaser. Introduktion Innehåll Allmänt om formulär Element och kontroller Något om PostBack UserControls, SSI Att mata in från en.aspx-sida."

Liknande presentationer


Google-annonser