Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rapport nyckeltal för grundskola, skolbarnsomsorg och förskola

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rapport nyckeltal för grundskola, skolbarnsomsorg och förskola"— Presentationens avskrift:

1 Rapport nyckeltal för grundskola, skolbarnsomsorg och förskola
Bakgrund: Befintliga jämförelsetal innehåller kvalitetsbrister Analys av måtten saknades Forum för erfarenhetsutbyte saknades Gemensam kalkylmodell och metod för kvalitetssäkring saknades

2 Rapport nyckeltal för grundskola, skolbarnsomsorg och förskola
Våren 2003 bildade skolekonomerna en grupp som fick i uppdrag att ta fram jämförelsetal och verksamhetsmått inom skola, skolbarnsomsorg och förskola. UC gav gruppen fortsatt uppdrag och våren 2004 skickades en öppen inbjudan till samtliga kommuner inom GR.

3 Rapport nyckeltal för grundskola, skolbarnsomsorg och förskola
Syfte: Kvalitetssäkra verksamhetsmått för att möjliggöra relevanta jämförelser Skapa förutsättningar för ömsesidigt utbyte av erfarenheter och kunskaper Bidrag med ett tydligt och konkret verktyg för utvecklingsarbete i respektive kommun Tydliggöra kopplingen mellan ekonomi, organisation och prestation Öka kostnads- och kvalitetsmedvetenheten

4 Rapport nyckeltal för grundskola, skolbarnsomsorg och förskola
Genomförande: 11 av 13 GR-kommuner har deltagit med ekonomer och/eller verksamhetsföreträdare samt representant från GR Arbetet har genomförts vid träffar på GR samt genom eget arbete på hemmaplan

5 Rapport nyckeltal för grundskola, skolbarnsomsorg och förskola
Metoden som användes är den samma som använts i rapporten ”Nyckeltal inom äldreomsorgen” Metoden bygger på att de som gör jämförelsen tydligt kan påverka utformningen och att man kan korrigera sina beräkningar efter hand som analys görs av sifferunderlaget

6 Rapport nyckeltal för grundskola, skolbarnsomsorg och förskola
Jämförelsen sker utifrån ett produktionsperspektiv, det vill säga de barn/elever som omfattas av den egna verksamheten = elever från både egen och annan kommun I SCB mäts pedagoger per 100 elever. I denna studie har vi antal elever per årsarbetare

7 Rapport nyckeltal för grundskola, skolbarnsomsorg och förskola
Slutsatser Vi har kvalitetssäkrat verksamhetsmåtten för att kunna göra relevanta jämförelser men vi vet från tidigare rapporter om jämförelsetal att dessa kan innehålla en felmarginal på +-5% Vi har skapat förutsättningar för ömsesidigt utbyte av erfarenheter och kunskaper genom det etablerade nätverket

8 Rapport nyckeltal för grundskola, skolbarnsomsorg och förskola
Genom denna rapport har vi skapat ett tydligt och konkret verktyg för utvecklingsarbete där man enkelt kan använda sin egen kommuns värden i relation till t ex medelvärdet Kopplingarna mellan ekonomi, organisation och prestation kvarstår eftersom man i rapporten ej gått ned på skolnivå

9 Rapport nyckeltal för grundskola, skolbarnsomsorg och förskola
Syftet att öka kostnads- och kvalitetsmedvetenheten har kanske bara delvis uppfyllts. Denna rapport har primärt syftat till att kvalitetssäkra jämförelsetalen för att ge ett verktyg för respektive kommun att studera sina kostnader i relation till andra kommuner

10 Rapport nyckeltal för grundskola, skolbarnsomsorg och förskola
Allmänt om diagrammen Få elever per årsarbetare = lågt värde på linjen leder till hög kostnad som redovisas i en hög stapel Fler elever per årsarbetare = högt värde på linjen vilket innebär en låg kostnad som redovisas i låg stapel

11 Rapport nyckeltal för grundskola, skolbarnsomsorg och förskola
Hur räknar vi fram en korrigerad månadskostnad? 1 elev i skolan kostar kr 13,5 elev /åa i skolan Stenungsund har en korrigeringsfaktor på 17,3. Denna faktor får vi fram genom att multiplicera PO med semesterfaktor * 12 (1,4192*1,016*12)=17,3

12 Rapport nyckeltal för grundskola, skolbarnsomsorg och förskola
Kontrollvärdet beräknas enligt följande Multiplicera antalet elever per årsarbetare med kostnaden per elev. För Stenungsunds skoldel blir detta 13,5*27840 = som divideras med korrigeringsfaktorn 17,3 vilket ger kr som är den korrigerade månadskostnaden Efter att varje kommun räknat fram sin korrigerade månadskostnad kan denna jämföras mellan kommunerna och rimligheten i kostnaden kan bedömas.

13 Rapport nyckeltal för grundskola, skolbarnsomsorg och förskola
Presentation på hemmaplan. Vi har valt Stenungsund för att exemplifiera hur man kan använda materialet

14

15

16

17

18

19

20

21

22


Ladda ner ppt "Rapport nyckeltal för grundskola, skolbarnsomsorg och förskola"

Liknande presentationer


Google-annonser