Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING DALARNAS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING DALARNAS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015."— Presentationens avskrift:

1 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING DALARNAS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015

2 BAKGRUND Spindeldiagrammen är baserade på ett genomsnitt av hur respondenterna instämmer i påståendena som beskrivs vid varje ytterpunkt. Genomsnittet på dessa frågor presenteras för att bibehålla respondenternas anonymitet. De tillgängliga svarsalternativen, förutom Vet ej var: (1) Tar helt avstånd (2) Tar delvis avstånd (3) Varken instämmer eller tar avstånd (4) Instämmer delvis (5) Instämmer helt Den innersta linjen motsvarar (1) och den yttersta linjen motsvarar (5). Ordmolnen är baserade på de termer och ord respondenterna uppgivit varit viktiga för respektive fråga. Ordets storlek representerar antalet gånger det uppgivits som svar. Svarsfrekvensen (%) samt antal svar (”n=”) uppges under varje diagram. 2

3 BAKGRUND Dalarnas län har en svarsfrekvens på 58%, vilket är relativt lågt i jämförelse med övriga län. Respondenterna i Dalarnas län förefaller ha en delad syn på digitaliseringsarbetet och arbetet med den regionala digitala agendan. Knappt en tredjedel utav respondenterna från Dalarnas län arbetar huvudsakligen med frågor kring IT och digitalisering i sin yrkesroll. LänTillfrågadeSvarandeSvarsfrekvensSpridning Jönköpings8563%2,22 Dalarnas12758%2,07 Uppsala351749%2,02 Västra Götalands251768%1,97 Jämtlands181267%1,96 Blekinge261869%1,96 Norrbottens564071%1,96 Södermanlands181371%1,87 Gälveborgs382668%1,86 Västmanlands281450%1,85 Västerbottens191579%1,85 Kronobergs11873%1,83 Kalmar171482%1,75 Hallands141179%1,71 Örebro262285%1,67 Gotlands232191%1,49 Västernorrlands161594%1,35 Värmlands201995%1,24 Östergötlands99100%0,95 Skåne13 100%0,85 3 Källa: Digitaliseringskommissionen Not: Spridning är den s.k. standardavvikelsen vilket är ett statistiskt mått. Syftet är att se hur homogena svaren är inom länen. Värt att notera är att standardavvikelsen för de län med få svarande (< 30) är behäftad med ökad statistisk osäkerhet.

4 Nuläge – Dalarnas län

5 NULÄGET FÖR DIGITALISERINGSARBETET I DALARNAS LÄN 5 n = 7 / Svarsfrekvens = 58% Källa: Digitaliseringskommissionen

6 Bredband och elektroniska kommunikationer Hälsa, vård och omsorg Annat: Skola och utbildning Digital kompetens FINNS DET NÅGOT/NÅGRA DIGITALA SAKOMRÅDEN DÄR DU ANSER ATT DALARNAS LÄN IDAG INNEHAR EN STYRKEPOSITION? Topp 5 styrkeområden i Dalarnas län Källa: Digitaliseringskommissionen n = 7 / Svarsfrekvens = 58% 6 1 2 3 4 5

7 Arbetet med den digitala agendan i Dalarnas län

8 INTRESSE OCH INVOLVERING I ARBETET MED DEN REGIONALA AGENDAN I DALARNAS LÄN n = 7 / Svarsfrekvens = 58% Källa: Digitaliseringskommissionen 8

9 VILKA TRE ORD ELLER BEGREPP TYCKER DU BÄST BESKRIVER ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I DALARNAS LÄN? n = 7 / Svarsfrekvens = 58% Källa: Digitaliseringskommissionen 9

10 Den regionala digitala agendans konsekvenser för länet

11 KONSEKVENSER AV ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I DALARNAS LÄN n = 7 / Svarsfrekvens = 58% Källa: Digitaliseringskommissionen 11

12 Bredband och elektroniska kommunikationer Entreprenörskap och företagsutveckling Digitalt utanförskap/innanförskap Digital kompetens E-tjänster/e-förvaltning DIGITALA SAKOMRÅDEN DÄR ARBETET MED DEN DIGITALA REGIONALA AGENDAN KOMMER HA STÖRST POSITIV INVERKAN FRAM TILL 2020 I DALARNAS LÄN Top 5 påverkansområden i Dalarnas län Källa: Digitaliseringskommissionen n = 7 / Svarsfrekvens = 58% 12 3 4 5 1 2

13 Respondenternas medverkan i RDA- arbetet

14 INDIVIDENS MEDVERKAN OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ ARBETET MED DEN REGIONALA AGENDAN FÖR DIGITALISERING I DALARNAS LÄN 14 n = 7 / Svarsfrekvens = 58% Källa: Digitaliseringskommissionen

15 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I DALARNAS LÄN n = 7 / Svarsfrekvens = 58% Källa: Digitaliseringskommissionen 15

16 Lärdomar och påverkansfaktorer

17 VILKA TRE ORD ELLER BEGREPP TYCKER DU BÄST FÅNGAR IN FRAMGÅNGSFAKTORERNA/UTMANINGARNA FÖR DET FORTSATTA DIGITALISERINGSARBETET I DALARNAS LÄN? FRAMGÅNGSFAKTORERUTMANINGAR 17

18 ÖPPNA SVAR KRING LÄRDOMAR AV ARBETET MED DIGITALISERINGSARBETET I DALARNAS LÄN En regional utvecklingsambition stämmer inte alltid överens med en rikstäckande ambition Att det inte räcker med att ha ett gemensamt mål, det finns flera aktörer som vill samma sak men konkurrerar så att det blir svårt att nå målet. Ingen vill ta initiativet. Mycket fokus på fysiska lösningar och för lite på användning, nya möjligheter Det samarbete vi tidigare haft inom området mellan regionala parter och kommuner har varit helt avgörande för det samlande och kompetenta arbetssätt som vi kunnat tillämpa i arbetet med investering- och finansiering av bredbandsutbyggnaden. Samverkan mellan kommuner, Länsstyrelse och region är absolut nödvändig. Att gapa över allt på en gång leder till pappersprodukter. Fokuserat och prioriterat arbete ger resultat. 18

19 Den kommunala och regionala nivåns roll i det fortsatta digitaliseringsarbetet

20 Bredband och elektroniska kommunikationer Hälsa, vård och omsorg Digital kompetens Digitalt utanförskap/innanförskap E-tjänster/e-förvaltning Bredband och elektroniska kommunikationer E-tjänster/e-förvaltning Digital kompetens Hälsa, vård och omsorg Entreprenörskap och företagsutveckling 20 DIGITALA SAKOMRÅDEN SOM BÖR PRIORITERAS FRÅN KOMMUNALT RESPEKTIVE REGIONALT HÅLL I DET FORTSATTA ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN KommunaltRegionalt 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

21 Bredbandsutbyggnad Övrigt Stötta företagens digitalisering Skolan E-tjänster och e-förvaltning Bredbandsutbyggnad Skolan Ingen kommentar/vet ej Digital kompetens, inkl digitalt utanförskap 21 INSATSER OCH ÅTGÄRDER SOM BÖR PRIORITERAS FRÅN KOMMUNALT RESPEKTIVE REGIONALT HÅLL I DET FORTSATTA ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN KommunaltRegionalt 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

22 KONTAKTA GÄRNA RAMBÖLL OM NI HAR FRÅGOR! End slide MARTIN.BODENSTEN@RAMBOLL.COM 070-754 94 58


Ladda ner ppt "RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING DALARNAS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser