Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING KRONOBERGS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING KRONOBERGS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015."— Presentationens avskrift:

1 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING KRONOBERGS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015

2 BAKGRUND Spindeldiagrammen är baserade på ett genomsnitt av hur respondenterna instämmer i påståendena som beskrivs vid varje ytterpunkt. Genomsnittet på dessa frågor presenteras för att bibehålla respondenternas anonymitet. De tillgängliga svarsalternativen, förutom Vet ej var: (1) Tar helt avstånd (2) Tar delvis avstånd (3) Varken instämmer eller tar avstånd (4) Instämmer delvis (5) Instämmer helt Den innersta linjen motsvarar (1) och den yttersta linjen motsvarar (5). Ordmolnen är baserade på de termer och ord respondenterna uppgivit varit viktiga för respektive fråga. Ordets storlek representerar antalet gånger det uppgivits som svar. Svarsfrekvensen (%) samt antal svar (”n=”) uppges under varje diagram. 2

3 BAKGRUND Kronobergs län har en svarsfrekvens på 73%, vilket är något högre än merparten av länen. Respondenterna i Kronobergs län förefaller ha en relativt samstämmig syn på digitaliseringsarbetet och arbetet med den regionala digitala agendan. Varannan utav respondenterna från Kronobergs län arbetar huvudsakligen med frågor kring IT och digitalisering i sin yrkesroll. LänTillfrågadeSvarandeSvarsfrekvensSpridning Jönköpings8563%2,22 Dalarnas12758%2,07 Uppsala351749%2,02 Västra Götalands251768%1,97 Jämtlands181267%1,96 Blekinge261869%1,96 Norrbottens564071%1,96 Södermanlands181371%1,87 Gälveborgs382668%1,86 Västmanlands281450%1,85 Västerbottens191579%1,85 Kronobergs11873%1,83 Kalmar171482%1,75 Hallands141179%1,71 Örebro262285%1,67 Gotlands232191%1,49 Västernorrlands161594%1,35 Värmlands201995%1,24 Östergötlands99100%0,95 Skåne13 100%0,85 3 Källa: Digitaliseringskommissionen Not: Spridning är den s.k. standardavvikelsen vilket är ett statistiskt mått. Syftet är att se hur homogena svaren är inom länen. Värt att notera är att standardavvikelsen för de län med få svarande (< 30) är behäftad med ökad statistisk osäkerhet.

4 Nuläge – Kronobergs län

5 NULÄGET FÖR DIGITALISERINGSARBETET I KRONOBERGS LÄN 5 n = 8 / Svarsfrekvens = 73% Källa: Digitaliseringskommissionen

6 Skola och utbildning Digital kompetens Bredband och elektroniska kommunikationer Hälsa, vård och omsorg Entreprenörskap och företagsutveckling FINNS DET NÅGOT/NÅGRA DIGITALA SAKOMRÅDEN DÄR DU ANSER ATT KRONOBERGS LÄN IDAG INNEHAR EN STYRKEPOSITION? Top 5 styrkeområden i Kronobergs län Källa: Digitaliseringskommissionen n = 8 / Svarsfrekvens = 73% 6 1 2 3 4 5

7 Arbetet med den digitala agendan i Kronobergs län

8 INTRESSE OCH INVOLVERING I ARBETET MED DEN REGIONALA AGENDAN I KRONOBERGS LÄN n = 8 / Svarsfrekvens = 73% Källa: Digitaliseringskommissionen 8

9 VILKA TRE ORD ELLER BEGREPP TYCKER DU BÄST BESKRIVER ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I KRONOBERGS LÄN? n = 8 / Svarsfrekvens = 73% Källa: Digitaliseringskommissionen 9

10 Den regionala digitala agendans konsekvenser för länet

11 KONSEKVENSER AV ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I KRONOBERGS LÄN n = 8 / Svarsfrekvens = 73% Källa: Digitaliseringskommissionen 11

12 E-tjänster/e-förvaltning Bredband och elektroniska kommunikationer Digital kompetens Skola och utbildning Digitalt utanförskap/innanförskap DIGITALA SAKOMRÅDEN DÄR ARBETET MED DEN DIGITALA REGIONALA AGENDAN KOMMER HA STÖRST POSITIV INVERKAN FRAM TILL 2020 I KRONOBERGS LÄN Top 5 påverkansområden i Kronobergs län Källa: Digitaliseringskommissionen n = 8 / Svarsfrekvens = 73% 12 3 4 5 1 2

13 Respondenternas medverkan i RDA- arbetet

14 INDIVIDENS MEDVERKAN OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ ARBETET MED DEN REGIONALA AGENDAN FÖR DIGITALISERING I KRONOBERGS LÄN 14 n = 8 / Svarsfrekvens = 73% Källa: Digitaliseringskommissionen

15 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I KRONOBERGS LÄN n = 8 / Svarsfrekvens = 73% Källa: Digitaliseringskommissionen 15

16 Lärdomar och påverkansfaktorer

17 VILKA TRE ORD ELLER BEGREPP TYCKER DU BÄST FÅNGAR IN FRAMGÅNGSFAKTORERNA/UTMANINGARNA FÖR DET FORTSATTA DIGITALISERINGSARBETET I KRONOBERGS LÄN? FRAMGÅNGSFAKTORERUTMANINGAR 17

18 ÖPPNA SVAR KRING LÄRDOMAR AV ARBETET MED DIGITALISERINGSARBETET I KRONOBERGS LÄN Skolan har mycket att vinna på samverkan. Ett centrum för digital samverkan finns hos AV media Uppföljning, tålamod och långsiktighet Det behövs en bredare förankring på hög nivå hos alla aktörer för att nå framgång. Det kan vara svårt att få acceptans hos kommunerna att regionen har ett ansvar inom detta område. Arbeta både med framgångsfaktorer och utmaningarna. Vikten av politiskt stöd. Vikten av kommunal förankring 18

19 Den kommunala och regionala nivåns roll i det fortsatta digitaliseringsarbetet

20 Bredband och elektroniska kommunikationer Skola och utbildning E-tjänster/e-förvaltning Hälsa, vård och omsorg Digitalt utanförskap/innanförskap Bredband och elektroniska kommunikationer Skola och utbildning Digitalt utanförskap/innanförskap Entreprenörskap och företagsutveckling Digital kompetens 20 DIGITALA SAKOMRÅDEN SOM BÖR PRIORITERAS FRÅN KOMMUNALT RESPEKTIVE REGIONALT HÅLL I DET FORTSATTA ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN KommunaltRegionalt 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

21 Bredbandsutbyggnad Tydligare styrning och samordning E-hälsa Skolan Finansiering Bredbandsutbyggnad Digital kompetens, inkl digitalt utanförskap Övrigt Skolan Ingen kommentar/vet ej 21 INSATSER OCH ÅTGÄRDER SOM BÖR PRIORITERAS FRÅN KOMMUNALT RESPEKTIVE REGIONALT HÅLL I DET FORTSATTA ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN KommunaltRegionalt 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

22 KONTAKTA GÄRNA RAMBÖLL OM NI HAR FRÅGOR! End slide MARTIN.BODENSTEN@RAMBOLL.COM 070-754 94 58


Ladda ner ppt "RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING KRONOBERGS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser