Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KONCERNRAPPORT – RESURSTEAMET I STOCKHOLM AB STOCKHOLMS STAD – PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KONCERNRAPPORT – RESURSTEAMET I STOCKHOLM AB STOCKHOLMS STAD – PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432."— Presentationens avskrift:

1 KONCERNRAPPORT – RESURSTEAMET I STOCKHOLM AB STOCKHOLMS STAD – PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum:Oktober 2014

2 2  Om undersökningen  Frågor / påståenden  Inför läsning av rapporten  Svarsfrekvens samt vem som besvarat undersökningen  Sammanfattning av resultaten Rapportens innehåll

3  Undersökningen är en totalundersökning och riktas till samtliga personer inom funktionshinder med Gruppboende i Stockholm stad som drivs i egen regi samt privata anordnare som staden idag har avtal med. Urvalet är hämtat från Stockholms stads register.  Undersökningen omfattar regiformerna stadens egen regi samt privat utförare.  Undersökningen har genomförts som en postal enkät där möjlighet gavs att besvara enkäten via en webblänk med personliga inloggningsuppgifter. Totalt genomfördes 2 påminnelser.  För att i öka upp svarsfrekvensen har de kontaktorganisation som önskat fått samtliga enkäter skickade till enheten för utdelning fått möjlighet till detta istället direktutsick till brukaren eller anhörig/god man. Svarsfrekvenser har under fältperioden redovisats vid två tillfällen till kontaktpersonerna  Undersökningen genomfördes under perioden 21 maj – 31 augusti 2014.  Totalt för staden inkom 156 st svar vilket ger en svarsprocent på 56 %, varav 9% besvarade undersökningen via webbenkät  Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Stockholm Stad, ansvarig konsult har varit Anna Ragnarsson, anna.ragnarsson@novus.seanna.ragnarsson@novus.se Daglig verksamhet - Koncernrapport Resursteamet i Stockholm AB FH 2014 Om undersökningen 3

4  Denna rapport är en koncernrapport och visar resultatet för koncernen totalt samt för koncernens enheter  I resultatet redovisas enbart i grupper där minst 5 personer svarat. Antalet tillkommande respondenter i en sammanslagning måste överstiga 3 för att ingå i resultatredovisningen.  Resultaten redovisas i spindeldiagram och staplar. I spindeldiagrammen visar andelen nöjda per fråga.  Stapelgraferna visar positivt till vänster i grönt och negativt till höger i rött. Andel som har svarat ”vet ej” visas vid sidan av diagrammen, även andel ”stämmer ganska bra” och ”stämmer helt” redovisas som topbox värden vid sidan om grafen. Daglig verksamhet - Koncernrapport Resursteamet i Stockholm AB FH 2014 Om rapporten 4 Resultat för Stockholms Stads gruppboende I rapporten redovisas resultat för följande enheter Resursteamet i Liljeholmen Resursteamet Alvik Gustavslundsv DV Resursteamet i Spånga Resursteamet i Farsta Resursteamet i Sickla Resursteamet Norrtull LSS 1 Resursteamet Norrtull LSS 2

5 5 Tips vid analysen  Titta efter styrkor och utvecklingsområden i resultaten och diskutera hur ni skall arbeta vidare för att behålla / förbättra resultaten.  Identifiera vad som förändrats över tid och reflektera över vad som kan ligga till grund för detta.  Jämför undergrupper med stadens totalresultat och identifiera var de största gapen finns, identifiera goda exempel som man kan dra lärdom av.  Tänk på att resultaten alltid ska tolkas i sitt sammanhang. Om tex stora förändringar skett inom exempelvis en stadsdel/enhet kan det påverka resultatet och samtidigt är det bra att dra lärdomar av detta framåt.  Om ni har ett bra resultat, slå er inte till ro med det! Finns det möjlighet till ytterligare förbättringar? Finns det olika faktorer som kan hota det starka resultatet som finns inom exempelvis en stadsdel?  Om ni har ett svagt resultat, försök inte åtgärda allt på en gång! Identifiera istället vad som är särskilt viktigt att ta tag i, vad kan ni åtgärda snabbt och enkelt, vad kan ta lite längre tid? Råd kring kommunikation av resultaten  Säg aldrig att resultat är dåliga. Dels ger det fel fokus, dels kan ett resultat som ser ”dåligt” ut efter förutsättningarna vara godkända. Säg att resultaten är ”låga” istället.  Lyft fram det som är bra också. Om exempelvis en stadsdel ligger väldigt lågt så har de säkert ändå ett par frågor som ligger kring medel, lyft fram det som positivt.  Var öppna. Är det låga resultat måste man vara tydlig med det, samt poängtera att något måste göras, samt att alla har ett ansvar för att resultaten ser ut som de gör och att det sker förbättringar. Daglig verksamhet - Koncernrapport Resursteamet i Stockholm AB FH 2014 Tips för analys och kommunikationen av resultatet

6 6 SAMMANFATTNING

7 7 Sammanfattning Vem har besvarat enkäten  Svarfrekvensen var 56%  58% av de svarande var män och 42% kvinnor.  Av de svaranden har 66% svarat själv, 21% har fått hjälp och för 13% har en anhörig svarat på frågorna. Helhetsomdöme  Andelen brukare hos Resursteamet i Stockholm AB som är nöjda med sin dagliga verksamhet ligger överlag på en hög nivå. 87% är nöjda i årets mätning, varav 57% anger att de är mycket nöjda. Lägsta betyg ger Sickla med 67% nöjda. Resultat inom respektive delområde Att kunna vara med och bestämma  I påståendet Personalen lyssnar på mig 86% av alla brukarna nöjda. 93% av brukarna i Farsta är nöjda medan brukarna i Alvil Gustavslund är något mindre positiva med 63%.  Högst betyg får påståendet Det går bra att säga till personalen om jag tycker att något är fel med 88% nöjda. Att få stöd (hjälp) som passar just mig  Högst betyg, med 84% nöjda, gäller påståendet Jag får det stöd (hjälp) jag behöver.  Störst skillnad mellan enheter finns i påståendet Jag får lära mig nya saker på min dagliga verksamhet med 89% för Sickla och 56% för Norrtull LSS 1. Daglig verksamhet - Koncernrapport Resursteamet i Stockholm AB FH 2014

8 8 Sammanfattning Trygghet  Genomgående höga betyg.  Lägst betyg med 84% i får påståendet Det är lätt att prata med personalen om jag behöver det. Tillgänglighet  Handlar om situationen i staden. Här är brukarnas bedömningar mindre positiva och 70% är nöjda med hur lätt det är att ta sig fram i staden, 19% är missnöjda.  60% är nöjda med hur lätt det är att förstå information från staden (skyltar, broschyrer, internet), 18% är missnöjda. Möjlighet att välja  75% instämmer i (4+5 i den fem-gradiga skalan) i att de själva har valt den dagliga verksamhet som de går på. 15% tar avstånd från påståendet.  Andelen nöjda är lägst hos Sickla och Liljeholmen med 70%. Bemötande från biståndshandläggaren  72% är nöjda och 12% missnöjda med hur biståndsbedömaren bemöter brukarna.  Lägst betyg ger Sickla med 50% nöjda och 13% missnöjda. Daglig verksamhet - Koncernrapport Resursteamet i Stockholm AB FH 2014

9 9 SVARSFREKVENS SAMT VEM SOM BESVARAT UNDERSÖKNINGEN

10 10 Daglig verksamhet - Koncernrapport Resursteamet i Stockholm AB FH 2014 Svarsfrekvens Stockholms Stad Urval brutto 2014 Urval netto 2014Antal svar 2014 Svarsfrekvens (%) 2014 Resursteamet i Liljeholmen 83815163% Resursteamet Alvik Gustavslundsv DV 50492959% Resursteamet i Spånga 32 2269% Resursteamet i Farsta 40391641% Resursteamet i Sickla 22 1045% Resursteamet Norrtull LSS 1 19 947% Resursteamet Norrtull LSS 2 1413969% Koncern total 28527815656% Hela Staden total 22972191120455% Svarat på webben 149%

11 11 OM DE SVARANDE

12 12 Vem har svarat på de här frågorna? Daglig verksamhet - Koncernrapport Resursteamet i Stockholm AB FH 2014 Om de svarande

13 13 Daglig verksamhet - Koncernrapport Resursteamet i Stockholm AB FH 2014 Om de svarande forts. Den svarandes kön

14 14 ANDEL NÖJDA -Stockholms Stad totalt

15 15 Daglig verksamhet - Koncernrapport Resursteamet i Stockholm AB FH 2014 Andel nöjda per fråga - Totalt Observera att endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet. Andel nöjda (betyg 4 + 5)

16 16 Daglig verksamhet - Koncernrapport Resursteamet i Stockholm AB FH 2014 Andel nöjda per fråga - Kön Observera att endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet. Andel nöjda (betyg 4 + 5)

17 17 Daglig verksamhet - Koncernrapport Resursteamet i Stockholm AB FH 2014 Andel nöjda per fråga – Vem som svarat Observera att endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet. Andel nöjda (betyg 4 + 5)

18 18 ANDEL NÖJDA -enhet

19 19 Daglig verksamhet - Koncernrapport Resursteamet i Stockholm AB FH 2014 Andel nöjda per område Observera att endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet. Andel nöjda (betyg 4 + 5)

20 20 Daglig verksamhet - Koncernrapport Resursteamet i Stockholm AB FH 2014 Andel nöjda per område forts. Observera att endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet. Andel nöjda (betyg 4 + 5)

21 21 Daglig verksamhet - Koncernrapport Resursteamet i Stockholm AB FH 2014 Andel nöjda per fråga – Liljeholmen Observera att endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet. Andel nöjda (betyg 4 + 5)

22 22 Daglig verksamhet - Koncernrapport Resursteamet i Stockholm AB FH 2014 Andel nöjda per fråga – Alvik Gustavslund dv Observera att endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet. Andel nöjda (betyg 4 + 5)

23 23 Daglig verksamhet - Koncernrapport Resursteamet i Stockholm AB FH 2014 Andel nöjda per fråga –Spånga Observera att endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet. Andel nöjda (betyg 4 + 5)

24 24 Daglig verksamhet - Koncernrapport Resursteamet i Stockholm AB FH 2014 Andel nöjda per fråga – Farsta Observera att endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet. Andel nöjda (betyg 4 + 5)

25 25 Daglig verksamhet - Koncernrapport Resursteamet i Stockholm AB FH 2014 Andel nöjda per fråga – Sickla Observera att endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet. Andel nöjda (betyg 4 + 5)

26 26 Daglig verksamhet - Koncernrapport Resursteamet i Stockholm AB FH 2014 Andel nöjda per fråga – Norrtull LSS 1 Observera att endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet. Andel nöjda (betyg 4 + 5)

27 27 Daglig verksamhet - Koncernrapport Resursteamet i Stockholm AB FH 2014 Andel nöjda per fråga – Norrtull LSS 2 Observera att endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet. Andel nöjda (betyg 4 + 5)

28 28 Daglig verksamhet - Koncernrapport Resursteamet i Stockholm AB FH 2014 Andel nöjda per fråga – Liljeholmen Observera att endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet. Andel nöjda (betyg 4 + 5)

29 29 Daglig verksamhet - Koncernrapport Resursteamet i Stockholm AB FH 2014 Andel nöjda per fråga – Alvik Gustavslunds dv Observera att endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet. Andel nöjda (betyg 4 + 5)

30 30 Daglig verksamhet - Koncernrapport Resursteamet i Stockholm AB FH 2014 Andel nöjda per fråga – Spånga Observera att endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet. Andel nöjda (betyg 4 + 5)

31 31 Daglig verksamhet - Koncernrapport Resursteamet i Stockholm AB FH 2014 Andel nöjda per fråga – Farsta Observera att endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet. Andel nöjda (betyg 4 + 5)

32 32 Daglig verksamhet - Koncernrapport Resursteamet i Stockholm AB FH 2014 Andel nöjda per fråga – Sickla Observera att endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet. Andel nöjda (betyg 4 + 5)

33 33 Daglig verksamhet - Koncernrapport Resursteamet i Stockholm AB FH 2014 Andel nöjda per fråga – Norrtull LSS 1 Observera att endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet. Andel nöjda (betyg 4 + 5)

34 34 Daglig verksamhet - Koncernrapport Resursteamet i Stockholm AB FH 2014 Andel nöjda per fråga – Norrtull LSS 2 Observera att endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet. Andel nöjda (betyg 4 + 5)

35 35 Resultat per fråga med jämförelser mellan enheterna

36 36 Daglig verksamhet - Koncernrapport Resursteamet i Stockholm AB FH 2014 Att kunna vara med och bestämma 36 Jag har själv varit med och planerat min dagliga verksamhet. Jag kan vara med och bestämma vad jag ska göra på min dagliga verksamhet. TopboxVet ej 84%1% 90%2% 86%0% 77%0% 81%0% 88%11% 67%0% 89%0% 86%0% 90%0% 90%0% 81%0% 88%0% 80%0% 78%0% 89%0%

37 37 Daglig verksamhet - Koncernrapport Resursteamet i Stockholm AB FH 2014 Att kunna vara med och bestämma forts. 37 Personalen lyssnar på mig. Det går bra att säga till personalen om jag tycker att något är fel.TopboxVet ej 88%3% 90%2% 93%3% 86%5% 75%0% 78%10% 89%0% 100%0% 86%1% 86%0% 93%3% 91%0% 63%0% 90%0% 78%0% 100%0%

38 38 Daglig verksamhet - Koncernrapport Resursteamet i Stockholm AB FH 2014 Att få rätt stöd som passar just mig 38 TopboxVet ej Jag får det stöd (hjälp) jag behöver Personal frågar hur de kan stödja (hjälpa) mig. 84%0% 86%0% 83%0% 86%0% 73%0% 90%0% 78%0% 100%0% 75%1% 77%2% 79%0% 68%0% 69%0% 70%0% 56%0% 89%0%

39 39 Daglig verksamhet - Koncernrapport Resursteamet i Stockholm AB FH 2014 Att få rätt stöd som passar just mig forts. 39 TopboxVet ej Jag kan prova nya aktiviteter och arbetsuppgifter om jag vill. Jag får lära mig nya saker på min dagliga verksamhet. 77%3% 77%4% 86%0% 65%9% 80%0% 89%10% 56%0% 67%0% 83%2% 88%2% 79%0% 80%9% 81%0% 89%0% 78%0% 67%0%

40 40 Daglig verksamhet - Koncernrapport Resursteamet i Stockholm AB FH 2014 Trygghet 40 TopboxVet ej Jag vet vem min stödperson är. (Den person som har ansvaret för mig.) Jag trivs med personalen 91%2% 96%4% 96%0% 90%0% 87%6% 70%0% 100%0% 78%0% 86%0% 86%0% 93%0% 82%0% 88%0% 80%0% 89%0% 89%0%

41 41 Daglig verksamhet - Koncernrapport Resursteamet i Stockholm AB FH 2014 Trygghet forts. 41 TopboxVet ej Jag känner mig trygg i min dagliga verksamhet. Det är lätt att prata med personalen om jag behöver det 84%1% 85%2% 90%0% 76%0% 75%0% 90%0% 78%0% 89%0% 86%0% 90%0% 90%0% 91%0% 75%0% 90%0% 78%0% 89%0%

42 42 TopboxVet ej Det är lätt att ta sig fram i staden (gator, torg, affärer, stationer, färdmedel). Det är lätt att förstå information från staden (skyltar, broschyrer, internet). Daglig verksamhet - Koncernrapport Resursteamet i Stockholm AB FH 2014 Tillgänglighet 70%8% 54%8% 77%4% 89%10% 87%6% 50%20% 89%0% 43%22% 60%10% 53%8% 54%4% 50%27% 75%0% 50%20% 100%0% 43%22%

43 43 TopboxVet ej Jag har själv valt den dagliga verksamhet som jag går på. Daglig verksamhet - Koncernrapport Resursteamet i Stockholm AB FH 2014 Möjlighet att välja 75%5% 70%2% 85%4% 81%5% 75%0% 70%0% 75%0% 86%22%

44 44 Vet du att du har möjlighet att välja daglig verksamhet? Daglig verksamhet - Koncernrapport Resursteamet i Stockholm AB FH 2014 Kännedom om möjlighet att välja

45 45 TopboxVet ej Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt (lyssnar, förklarar och ger tydlig information). Daglig verksamhet - Koncernrapport Resursteamet i Stockholm AB FH 2014 Bemötande från biståndshandläggaren 72%7% 81%6% 68%7% 62%5% 87%6% 50%20% 67%0% 63%11%

46 46 TopboxVet ej Daglig verksamhet - Koncernrapport Resursteamet i Stockholm AB FH 2014 Övrigt Jag är nöjd med min dagliga verksamhet. Frågorna var enkla att svara på. 87%3% 90%4% 96%7% 86%0% 81%0% 67%0% 78%0% 100%0% 82%3% 82%2% 83%0% 76%0% 77%0% 63%11% 100%11% 100%11%

47 47 Resultat per fråga och vem som svarat

48 48 Daglig verksamhet - Koncernrapport Resursteamet i Stockholm AB FH 2014 Att kunna vara med och bestämma 48 Personalen lyssnar på mig. Jag har själv varit med och planerat min dagliga verksamhet. Jag kan vara med och bestämma vad jag ska göra på min dagliga verksamhet. Det går bra att säga till personalen om jag tycker att något är fel. TopboxVet ej 88%2% 84%0% 65%0% 91%0% 77%0% 75%0% 89%4% 90%0% 80%0% 85%1% 87%0% 85%0%

49 49 TopboxVet ej Daglig verksamhet - Koncernrapport Resursteamet i Stockholm AB FH 2014 Att få rätt stöd som passar just mig Jag kan prova nya aktiviteter och arbetsuppgifter om jag vill. Jag får det stöd (hjälp) jag behöver Personal frågar hur de kan stödja (hjälpa) mig. Jag får lära mig nya saker på min dagliga verksamhet. 86%0% 81%0% 80%0% 78%0% 67%3% 75%0% 80%3% 67%3% 78%5% 84%2% 81%0% 79%5%

50 50 TopboxVet ej Daglig verksamhet - Koncernrapport Resursteamet i Stockholm AB FH 2014 Trygghet Jag känner mig trygg i min dagliga verksamhet. Jag vet vem min stödperson är. (Den person som har ansvaret för mig.) Jag trivs med personalen Det är lätt att prata med personalen om jag behöver det 98%2% 80%3% 75%0% 87%0% 81%0% 90%0% 87%0% 77%0% 79%5% 86%0% 84%0% 90%0%

51 51 TopboxVet ej Det är lätt att ta sig fram i staden (gator, torg, affärer, stationer, färdmedel). Det är lätt att förstå information från staden (skyltar, broschyrer, internet). Daglig verksamhet - Koncernrapport Resursteamet i Stockholm AB FH 2014 Tillgänglighet 74%6% 72%6% 50%20% 70%7% 41%10% 33%25%

52 52 TopboxVet ej Jag har själv valt den dagliga verksamhet som jag går på. Daglig verksamhet - Koncernrapport Resursteamet i Stockholm AB FH 2014 Möjlighet att välja 78%4% 60%3% 72%10%

53 53 Vet du att du har möjlighet att välja daglig verksamhet? Daglig verksamhet - Koncernrapport Resursteamet i Stockholm AB FH 2014 Kännedom om möjlighet att välja

54 54 TopboxVet ej Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt (lyssnar, förklarar och ger tydlig information). Daglig verksamhet - Koncernrapport Resursteamet i Stockholm AB FH 2014 Bemötande från biståndshandläggaren 75%7% 62%6% 72%10%

55 55 TopboxVet ej Daglig verksamhet - Koncernrapport Resursteamet i Stockholm AB FH 2014 Övrigt Jag är nöjd med min dagliga verksamhet. Frågorna var enkla att svara på. 88%3% 84%0% 84%5% 84%1% 81%7% 64%7%


Ladda ner ppt "KONCERNRAPPORT – RESURSTEAMET I STOCKHOLM AB STOCKHOLMS STAD – PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432."

Liknande presentationer


Google-annonser