Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat av KKiK Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 2007 deltog 41 kommuner 2015 deltog ca 240 kommuner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat av KKiK Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 2007 deltog 41 kommuner 2015 deltog ca 240 kommuner."— Presentationens avskrift:

1 Resultat av KKiK Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 2007 deltog 41 kommuner 2015 deltog ca 240 kommuner

2 Kommunens Kvalitet i Korthet – KKiK Som ett led i att styra mot Vision 2030 och höja kvaliteten i servicen till medborgarna deltar Mariestads kommun i KKiK KKiK är öppna jämförelser mellan deltagande kommuner (240 st 2015) som består av ett antal kunskapsområden som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet (tillgänglighet, trygghet, delaktighet, information, effektivitet och samhällsutveckling) Resultatet kan utgöra underlag för att sätta mål utifrån ett medborgarperspektiv och för ett internt utvecklings- och förbättringsarbete. På följande bilder finns en sammanställning av Mariestads mått 2015 i jämförelse med Mariestads mått 2014 samt medelvärden för deltagande kommuner 2015.

3 Medelvärdet 2014 för deltagande kommuner 83 procent 49 procent 86 procent 48 tim/vecka Måttnr. i KKiK Fråga Mariestads resultat 2014 Mariestads resultat 2015 Medelvärdet 2015 för deltagande kommuner 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? 87 procent 93 procent 84 procent 2 Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? 50 procent 48 procent 46 procent 3 Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? 71 procent 75 procent 94 procent 4 Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket/simhallen och återvinningsstationen i kommunen öppet utöver tiden 08-17 på vardagar? 40 tim/vecka 39 tim/vecka 50 tim/vecka 5 Hur stor andel av de som erbjudit plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? 94 procent88 procent65 procent

4 11 Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? Både planerad och faktisk? 5,3 barn 5,4 barn Måttnr. i KKiK FrågaMariestads resultat 2014 Mariestads resultat 2015 Medelvärdet 2015 för deltagande kommuner 6 Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? 7 dagar3 dagar23 dagar 7 Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats? 49 dagar69 dagar57 dagar 8 Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök? 19 dagar?16 dagar 9 Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? 56 index 60 index 10 Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagars-period? 21 vårdare 19 vårdare (resultatet kompletteras in i jan 2016) 15 vårdare 11 Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? Både planerad och faktisk? 5,3 barn 5,4 barn

5 Måttnr. i KKiK FrågaMariestads resultat 2014 Mariestads resultat 2015 Medelvärdet 2015 för deltagande kommuner 12 Hur många av kommunens röstberättigade röstade i senaste kommunvalet? 83,8 % ------------------------- 13 Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 82 procent av maxpoäng 85 procent av maxpoäng 80 procent av maxpoäng 14 Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? 37 procent av maxpoäng 39 procent av maxpoäng 55 procent av maxpoäng 15 Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet? 43 index 40 index 16 Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? 130 000 kr/år133 000 kr/år131 000 kr/år 17A Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven? 91 procent96 procent93 procent 17B Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven? 61 procent74 procent70 procent

6 Måttnr i KKiK FrågaMariestads resultat 2014 Mariestads resultat 2015 Medelvärdet 2015 för deltagande kommuner 18 Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet? 88,1 procent 90,4 procent 85,2 procent 19 Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8? 85 procent 71 procent 75 procent 20 Kostnad per betygspoäng?334 kr 366 kr 375 kr 21 Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen? 85,6 procent 81,9 procent 78,6 procent 22 Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram? 15100 kr/elev 20000 kr/elev 25800 kr/elev 23 Vilket serviceutbud/kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende? Många mått i samma fråga – värde i % Medelvärde saknas 24 Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende? 573000 kr 673000 kr 808000 kr 25 Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende? 87 procent 91 procent 83 procent

7 Måttnr. i KKiK FrågaMariestads resultat 2014 Mariestad resultat 2015 Medelvärdet 2015 för deltagande kommuner 26 Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen? Många mått i samma fråga, mäts i förhållande till typvärde Medelvärde saknas 27 Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen? 201 393 kr/år (Justerat resultat – egna siffror) 365 000 kr/år 264 000 kr/år 28 Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst? 91 procent90 procent91 procent 29 Vilket serviceutbud/kvalitetsaspekter finns inom LSS grupp- och serviceboende? Många frågor i samma mått, mäts i % Mariestad har 100 % på alla Många frågor i samma mått, mäts i % Mariestad har mellan 85 - 100 % på alla Medelvärde saknas 30 Andelen ungdomar som inte kommer tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning? 85 procent69 procent78 procent 31 Andelen förvärvsarbetare i kommunen? 77,8 procent77,7 procent78,5 procent

8 Måttnr. i KKiK FrågaMariestads resultat 2014 Mariestads resultat 2015 Medelvärdet 2015 för deltagande kommuner 32 Hur stor andel av befolkningen för försörjningsstöd? 3,2 procent 3,0 procent 4,2 procent 33 Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen? 3,9 procent 4,2 procent 4,9 procent 34 Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme? Mäts vartannat år 70 Nöjd-Kund- Index 68 Nöjd-Kund- Index 35 Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare? 10,4 dagar 12,0 dagar 10,5 dagar 36 Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? 22 procent 24 procent 39 procent 37 Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antal bilar? 40 procent 35 procent 33 procent 38 Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? 18 procent 20 procent 25 procent 39 Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på? 60 index


Ladda ner ppt "Resultat av KKiK Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 2007 deltog 41 kommuner 2015 deltog ca 240 kommuner."

Liknande presentationer


Google-annonser