Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kristendom Gud sänder sin son Jesus till

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kristendom Gud sänder sin son Jesus till"— Presentationens avskrift:

1 Kristendom Gud sänder sin son Jesus till
världen för att frälsa människan och ge hen en möjlighet att återskapa en god relation till Gud.

2 Kristendomen är världens största religion med drygt 2 miljarder anhängare. 55% katoliker, 20%protestanter, 12 % ortodoxa, 13% orientaliska, frikyrkor m fl.

3 Bibeln Caravaggio: Matteus och ängeln Messina: Hieronymus Gamla testamentet GT: Judiska Tanach. Berättelser om det judiska folkets historia och Gud. Har en annan indelning. Nya testamentet NT. Berättelser om Jesus, Guds son. 27 böcker som skrevs mellan e kr – klar på 400 talet De 4 evangelierna: Matteus, Markus, Lukas och Johannes –Om Jesu liv och död Apostlagärningarna –de första kristna församlingarnas liv och verksamhet. Författare Lukas. Paulus brev – Saul var en rättrogen jude som blev den förste kristne missionären. Äldsta texterna i NT ca 50 e kr Uppenbarelseboken – Johannes uppenbarelser om den yttersta tiden, världens slut och Kristi återkomst. Kyrkan och bibelns språk blev latin (Statsreligion i romarriket) Bibeln har inte samma ställning som Torah och Koranen.

4 MÄNNISKAN OCH SYNDEN SOM ÄRVS…
Människan är skapad till Guds avbild. Guds ställföreträdare på jorden. Adam och Eva lever i Edens lustgård. Ormen lurar Eva att bjuda Adam och sig själv på frukt från kunskapens träd. Den enda frukt som Gud förbjudit hen att smaka. Som straff förvisas Adam och Eva från Edens lustgård: =SYNDAFALLET. Detta straff har inom kristendomen gett upphov till idén om arvsynden, genom deras synd ärvs denna benägenhet för att synda.

5 Människan för en ständig kamp mellan gott och ont
Det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som handlar, utan synden som bor i mig. Romarbrevet 7: 19-20 Längtan efter kärlek, gemenskap och trygghet Viljan att behärska, förtrycka och hata.

6 Alltsedan tiden i Edens lustgård slår människan in på fel väg och kommer allt längre ifrån Gud.
Gud sänder sin ende son för att försonas med människorna och för att hjälpa människan hitta tillbaka till guds väg. Han offrar t o m sig själv genom sin ende son för människornas synd. Att människan blev dödlig var ju en konsekvens av att de brutit mot Guds regler. Detta vill Gud rätta till genom sin son Jesus – genom honom skapar Gud ett nytt förbund med människan. .

7 Jesus- Gud blir människa
Jesus föddes i Betlehem omkr. år 7 f. Kr. Han växte upp i Nasaret och hans föräldrar hette Maria och Josef. Jesus var snickare som sin far. Vid 30 års ålder började han undervisa och samlade 12 lärjungar kring sig. I 2-3 år vandrade han runt och predikade innan han anhölls i Jerusalem där han dömdes till döden. Han korsfästes och uppstod från de döda efter tre dagar. Jesus var liksom Siddharta Gautama en historisk person. Israel var vid denna tid ockuperat av romarna. Judarna längtade efter Messias som skulle skapa fred och återupprätta kung Davids förlorade rike. Flera judiska profeter hade förutspått Messias ankomst. ( messias: heb. den smorde. Christus grek. Messias) Jesus sade att han var Guds son men att hans rike inte var av denna värld. Trots att han utförde många mirakel, gick på vatten, uppväckte döda och botade sjuka var han alltid ödmjuk. Han behandlade alla lika och försvarade de svaga, fattiga och utstötta i samhället. Det var just detta som var speciellt med Jesus. Idag skulle vi kalla detta för att han var empatisk och hade ett socialt patos. Han ignorerade vissa regler och menade att människan måste förändra sitt inre. Ledord var kärlek och förlåtelse. Idag skulle vi kanske kalla honom för en rebell. Det var som judisk upprorsmakare han dömdes till döden genom korsfästning – ett vanligt romerskt dödsstraff. Jesus som själv var jude - är en förebild för alla kristna.

8 Treenigheten: tre sidor av Gud
Den helige Anden/hjälparen – Guds osynliga närvaro i världen. Verkar t ex i dopet och nattvarden

9 Varför behövde Guds son dö?
En seger för kärleken över döden. När Jesus uppstår från döden så besegras människans värsta fiende; döden. Det var ett straff som människan inte klarade av att bära. Gud tar på sig straffet och offrar sin ende son/ sig själv. Det innebar en upprättelse av människan. Jesus tar och offrar sig för hens brister och synder. ”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv” Joh 3:16

10 Bergspredikan – Jesu etik i ett nötskal..
Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er: värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig, och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig. Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig.

11 Paulus brev om kärleken.
Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande cymbal. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den skall förgå. Tungotalet, det skall tystna. Kunskapen, den skall förgå. Ty vår kunskap är begränsad, och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer skall det begränsade förgå. När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken. 1 kor 13

12 Jesus - Paulus Kristendomens första teolog, jude
och romersk medborgare e kr Missionerar och formulerar den kristna tron i sina brev som han skriver till de olika församlingarna. Paulus brev är de äldsta texterna i NT Jude och rebell, vänder sig mot regler i Toran, hans budskap och liv finns nedtecknat i de fyra evangelierna. När Jesus levde var det som vi i dag kallar för kristendomen en rörelse inom judendomen. De första kristna levde i kollektiv, där allt skulle delas Fattigdom var också ett ideal.

13 Etik – kärlek och förlåtelse
Dekalogen – regler Du skall älska herren din Gud av hela ditt hjärta och med ditt förstånd. Du skall älska din nästa såsom dig själv. Diakoni (tjänande) som Guds medarbetare i världen har människan ett unikt ansvar för andra människors välbefinnande. Befrielseteologi-befrielse från förtryck och orättvisor

14 TEODICÉ Hur förklaras synd, ondska, lidande och orättvisor om Gud och hans skapelse är god? Människans fria vilja -arvssynden Guds vägar äro outgrundliga Ondskan personifierad: Djävulen, Satan, Lucifer…En ängel som trotsat Gud och representerar ondskan och frestar människan att synda. ESKATOLOGI – FÖRESTÄLLNINGEN OM DEN YTTERSTA TIDEN DÅ GUD KOMMER SEGRA ÖVER ONDSKAN OCH ETT HIMMELSKT RIKE KOMMER ÖPPNA SIG FÖR DEM SOM FÖLJER GUD

15 DOMENS DAG – när världen går under
Himlen, paradiset Helvetet, det brinnande Gehenna

16 Högtider, sakrament och övergångsriter
Julen – Jesu födelse Påsken - Jesu död och uppståndelse Pingsten – den helig Anden Midsommarafton ! – Johannes döpares födelse Dopet –det nyfödda barnet renas från synd Bikt Nattvard Konfirmationen Äktenskapet Prästvigning De sjukas smörjelse

17 Varför blev kristendomen så populär?
Missionerande – redan från början var kristendomen, särskilt genom Paulus en missionerande religion. Paulus inbjöd icke judar att bli kristna. (”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus” Gal 3: 28) Ingen omskärelse. Inga mat restriktioner Jesu liv och predikningar ersatte reglerna i Toran Kristna missionerade i städerna. Blev statsreligion i romarriket. Tog sin administrativa organisation därifrån. Kärleksbudskapet och förlåtelsen.

18 I jakt på sann tro splittras kyrkan men överlever…
Urkyrkan Från en liten judisk sekt till romersk statskyrka under Konstantin 380 Ortodoxa ( öst) Bibeln Traditionen Decentraliserad med nationella 5 patriarker och biskopar: Grekisk, ryska, serbisk Katolska ( väst) Påven Centraliserad med påven i Rom latin Protestantisk Inget celibat. Tron viktig. Bibeln översätts till olika språk Förkastar klosterväsendet Orientaliska kyrkan T ex koptiska kyrkan i Egypten, Syrien eller Armenien Den stora schismen 1054 Luthers teser 1517 anglikanska Luther lutherska Calvin reformerta

19 Munkar och nunnor Från eremiter som levde i grottor och s k pelarhelgon på 300 talet till rika kloster t ex benediktinerna till enkla, fattiga i städerna vandrande franciskaner och dominikaner på talet.

20 Från förföljda till förföljare…från tolerans till intolerans…
Korstågen 1095 – 1250 e kr ”De lindades in i djurhudar och blev uppätna av hundar, eller spikades upp på kors som sattes i brand, och när dagsljuset försvann användes de som facklor för att lysa upp i natten.” Tacitus om Neros förföljelser av kristna 64 e kr. Inkvisitioner t ex 1200 talet och slutet av talet

21 Moderna etiska dilemman ortodoxa kyrkan
Pariarken i Alexandria Theodore II Olika starka biskopar och patriarker styr. Inget överhuvud som Påven. I t ex Ryssland: Driver enskilda starka biskopar politiska frågor på religiös grund Abortförbud (vill öka ryska befolkningen) Lag mot homosexuella ”Pussy Riot” Patriarken i Moskva Kirill här med Putin

22 Moderna etiska dilemman katolska kyrkan
Centraliserad, hierarkisk med Påven i toppen Abort förbud – livet är heligt Ibland förbjuds även preventivmedel, t ex kondom. Människan ska inte ändra Guds plan Regler om sexuella förbindelser före äktenskapet. Emot skilsmässa Homosexualitet förbjuds. (1 mos 19, rom 1:26-27) Präster ska leva i celibat. Nya bud med nya påven Franciscus? Exempel på katolska länder: Filippinerna, Irland, Polen, Italien, Spanien och samt många länder i Sydamerika

23 Moderna etiska dilemman protestantiska kyrkan
T ex olika uppfattningar Kvinnliga präster (1960) Samkönade äktenskap (2009) – hänvisar till olika ställen i Bibeln Abort frågan Samkönade äktenskap Kreationism – vill inte att skolor ska undervisa om Big bang och Darwin. - Tillåts i vissa stater förbjuds i andra. Liberala eller konservativa tolkningar av Bibeln.

24 Om att läsa och tolka bibelns ord….
Insändare i Hallandsposten 20 aug 2011


Ladda ner ppt "Kristendom Gud sänder sin son Jesus till"

Liknande presentationer


Google-annonser