Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kortfattat om KTH.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kortfattat om KTH."— Presentationens avskrift:

1 Kortfattat om KTH

2 Välkommen till KTH Som ett tekniskt universitet i världsklass bidrar KTH till samhällsutvecklingen – nu och i framtiden. Peter Gudmundson, rektor, KTH

3 Sveriges ledande tekniska universitet
Sveriges äldsta och största tekniska universitet Fler än helårsstudenter Fler än doktorander Över anställda Fem campus i Stockholmsområdet Rankat som världens 126:e bästa tekniska universitet av THE Grundat 1827, KTH Campus flyttade in i lokalerna vid Valhallavägen 1917. Sveriges kung Carl XVI Gustaf är universitetets beskyddare. Sveriges största tekniska universitet, totalt studenter (inkl utbyten, betalande studenter, doktorander). Plattformsorganisation för en bättre synkronisering mellan ämnen och bättre användning av forskningsmedel. KTH:s forskningsplattformar innefattar ICT, energi, life science technology, material och transport. Fem campus förlagda i centrala Stockholm, Haninge, Södertälje, Flemingsberg och Kista. Varje campus har sin särprägel och möjliggör fördjupningar, profileringar och samarbeten med industri och näringsliv som matchar utbildningen. Rankat som nr 126 av världens universitet samt sjätte bästa tekniska universitetet i Europa enligt THEs (2014)

4 KTH:s historia 2010 SciLifeLabs etableras som ett samarbete mellan fyra universitet med stöd av svenska regeringen 2001 AlbaNova startas, Stockholms centrum för fysik, astronomi och bioteknik invigs 1999 KTH etableras i Kista 1970 Hannes Alfvén, professor på KTH, tilldelas nobelpriset i fysik 1954 Sveriges första kärnreaktor startades 30 meter under jorden på KTH Campus Den första officiella tv-sändningen i Sverige utgick från KTH 1917 KTH flyttar in på campuset vid Valhallavägen 1877 Namnet Kungliga Tekniska högskolan etableras 1827 Teknologiska institutet startar KTH har sitt ursprung i den undervisning som år 1827 började bedrivas vid Teknologiska institutet i Stockholm, dåtidens centrum för yrkesinriktade teknikstudier. Utbildningen som bedrevs här syftade till att vara "populär och praktisk". Industrialiseringen var på stark frammarsch och krav ställdes på en skola som kunde tillgodose det framväxande behovet av ingenjörer. "Vetenskap och konst" blev ett signum för skolan som lever vidare än idag. Devisen syftar från början på konst som i ingenjörskonsten. Som ett steg mot en mer vetenskaplig positionering introducerades 1877 namnet Kungliga Tekniska högskolan. Så småningom började forskningsverksamhet bedrivas och studenterna kom att underkastas kravet på examensarbete. Det slutgiltiga akademiska erkännandet kom dock först i och med 1927 års införande av teknologie doktorsgrad. Då hade KTH sedan tio år tillbaka huserat i de pampiga lokaler på Norra Djurgården som fortfarande inrymmer en stor del av verksamheten. Dessa har nu en geografisk spridning över hela länet och upptar ca kvm. KTH har varit ständigt växande och denna process startade tidigt. I och med införlivandet av Bergsskolan i Falun 1867 fick skolan fyra fastställda studieområden; bergsvetenskap, maskinbyggnad, kemisk teknologi samt väg- och vattenbyggnad. Därefter har nya ämnesområden ständigt tillkommit – arkitektur (1877), elektroteknik (1901), skeppsbyggnad (1912), lantmäteri och teknisk fysik (1932), datateknik (1983) och industriell ekonomi (1990). Mer info om KTH:s historia finns på

5 KTH:s organisation Universitetsstyrelsen är det övergripande organ som styr verksamheten på universitetet. Rektor är myndighetschef och har under universitetsstyrelsens det övergripande ansvaret för KTH:s verksamhet. Rektor förordnas av regeringen för högst sex år efter förslag av KTH:s universitetsstyrelse. Prorektor utses av KTH:s universitetsstyrelse och är rektors ställföreträdare. Vicerektorer utses av rektor för speciella uppdrag. Fakultetsrådet företräder hela fakulteten och är ett rådgivande organ till rektor. Rådet har övergripande ansvar för frågor som gäller kvalitet i utbildning, forskning och samhällssamverkan. Fakultetsrådet har följande sammansättning: Sju lärare som innehar läraranställning vid KTH och som har vetenskaplig eller konstnärlig kompetens, dvs har avlagt doktorsexamen eller motsvarande, varav en är ordförande. Tre externa ledamöter som inte är anställda inom KTH. Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter. Tre representanter för arbetstagarorganisationerna har närvaro- och yttranderätt vid fakultetsrådets sammanträden. Anställningsutskottet har tre huvuduppgifter: beredning och beslut rörande befordringsärenden, beredning och beslut rörande ärenden som gäller rekrytering av lärare samt beredning av KTH:s arbete med kvalitetsutveckling och uppföljning rörande läraranställningar. Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter. Utskottet har tre huvuduppgifter: Övergripande dimensionering av utbildningsutbud på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, beredning av KTH:s arbete med kvalitetsutveckling och uppföljning rörande utbildning samt beredning av KTH-övergripande utveckling av regelverk och riktlinjer rörande utbildning. Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter. För att möjliggöra och stärka fakultetens tillgång till information och inflytande på processer och beslut finns på KTH ett förtroenderåd. Detta förtroenderåd har som främsta uppgift att förankra och kommunicera frågor av särskild vikt med KTHs fakultet. Universitetsförvaltningen handhar administration och service för hela universitetet. Utbildning och forskning bedrivs inom ramen för KTH:s skolor. Vid KTH:s centrumbildningar bedrivs verksamhet framför allt inom nya forskningsområden, ofta i samarbete med samhälle och näringsliv. KTH:s centra har alltid en organisatorisk samhörighet med en skola vid KTH. 2014

6 Ett topprankat lärosäte
Times Higher Education (THE) 30:e bästa tekniska universitetet i världen 126:e bästa universitet i världen QS World University Ranking Plats 22 i världen inom Mechanical Engineering Plats 31 i världen inom Electrical Engineering Ranking 2014: QS World University Rankings:  The world, total: 110, technical university: 16 (?) Civil and structural engineering: 46, Electrical and electronic engineering: 31, Mechanical, aeronautical & manufacturing engineering 22 Times Higher Education:  The world, total: 126 Shanghai Jiao Tong:  The world, total: , Engineering: , Physics: , Computer Science: Siffror för 2014

7 Forskningsfokuserad verksamhet
Intäkter totalt (4 038) mnkr Siffror för 2014 (2013)

8 KTH:s finansiering Intäkter totalt 4 243 (4 038) mnkr www.kth.se
Siffror för 2014 (2013)

9 Utbildningar av hög kvalitet
KTH utbildar arkitekter, civilingenjörer, högskoleingenjörer, teknologie kandidater och mastrar, lärare, licentiater samt doktorer Fler än helårs-studenter, varav 32 procent är kvinnor KTH:s utbildningar är starkt kopplade till forskning och näringsliv Många av KTH:s institutioner har egna näringslivsråd. Genom dessa råd kan företagen påverka utbildningarnas innehåll och säkerställa att programmen håller hög kvalitet med nära koppling till näringslivets behov och kompetens. Fem campus förlagda i centrala Stockholm, Haninge, Södertälje, Flemingsberg och Kista. Varje campus har sin särprägel och möjliggör fördjupningar, profileringar och samarbeten med den industri studenterna utbildar sig för. Projektarbeten, uppdrag och examensarbeten sker ofta på eller i samarbete med företag.

10 Bologna-anpassade examensnivåer
Studierna på högskolenivå är indelade i tre nivåer: 1. Grundnivå – de tre första åren 2. Avancerad nivå – ett eller två år som följer på grundnivå 3. Forskarnivå – tre eller fyra år som följer på avancerad nivå För att kunna gå vidare till nästa nivå måste man ha en examen från tidigare nivå(er). Normalt läses grundkurser i årskurs 1-3 och kurser på avancerade nivå i årskurs 4-5 på civilingenjörsutbildning samt kurser på master-/magisterutbildningar.

11 Forskning för Sveriges konkurrenskraft
Bred forskning, från naturvetenskap till samhällsplanering Forskningen involverar fler än medarbetare Fler än 600 personer tillhör fakulteten Fler än 300 professorer, varav 47 kvinnor Fler än doktorander Drygt 60 adjungerade professorer Utbildning och forskning på KTH täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi och samhällsplanering. Utbildning på forskarnivå vid KTH bedrivs inom doktorsprogram. Programmen innebär en sammanhållen utbildningsstruktur som innehåller ett eller flera forskarutbildningsämnen. Vid KTH:s centra bedrivs forskning framför allt inom nya områden och ofta i samarbete med samhälle och näringsliv. Ett centrum kan vara knutet till en viss institution men bedriva självständig forskning, i de flesta fall med en särskild styrelse med representanter för industri och samhälle. Det kan också vara en fristående enhet direkt under rektor. Flertalet centra har ett nära industrisamarbete och ett antal är också centra samarbetsorgan mellan KTH och andra universitet. Studenternas antal räknas med minst 50 procent aktivitet Siffror för 2014


Ladda ner ppt "Kortfattat om KTH."

Liknande presentationer


Google-annonser