Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GEMENSAM ELEVANSÖKAN 2015 24.2 - 17.3.2015. Arbetsmarknaden Kompisarnas åsikter och val Föräldrars åsikter Skolans inriktningar/ utbud och rykte Studie-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GEMENSAM ELEVANSÖKAN 2015 24.2 - 17.3.2015. Arbetsmarknaden Kompisarnas åsikter och val Föräldrars åsikter Skolans inriktningar/ utbud och rykte Studie-"— Presentationens avskrift:

1 GEMENSAM ELEVANSÖKAN 2015 24.2 - 17.3.2015

2 Arbetsmarknaden Kompisarnas åsikter och val Föräldrars åsikter Skolans inriktningar/ utbud och rykte Studie- och boendemiljö Eget intresse, framtidsplan Studiehandledaren kan bidra med information Val

3 E LEVHANDLEDNING I NIAN Genomgång av andra stadiets studier Individuell handledning: elev, föräldrar- elev Studiebesök till skolor Studiebesök av skolor Know How-mässan PRAO

4 V AD HÄNDER EFTER GRUNDSKOLAN ?  Gymnasiestudier  Yrkesläroanstalter  Kombistudier: yrkesläroanstalt + en del gymnasiestudier  Gymnasiestudier vid ett specialgymnasium  Folkhögskolor  Tionde läsåret - SÖFF  Läroavtal – Vasa läroavtalsbyrå  Yrkesstarten – Vasa Yrkesinstitut  Ungdomsverkstäder - Jobcenter

5 ANSÖKAN 2015

6 ALLMÄN INFORMATION I gemensam ansökan kan man söka med en ansökan till högst fem olika ansökningsönskemål. Ordningsföljden är bindande – det går inte att ändra på den efter att ansökningstiden har gått ut. Däremot går det att ändra på ansökningsönskemålen endast under ansökningstiden  e-post till utbildningsstyrelsen eller via nätbankskoder, mobil ID och elektroniskt ID. Antagningen sker till högsta ansökningsönskemål som poängen räcker till  lägre ansökningsönskemål annulleras automatiskt och man kan inte bli antagen till dem.

7 ALLMÄN INFORMATION Skriftlig kallelse till ev. inträdes-, lämplighets- och/eller språkprov skickas till sökande fr.o.m. 20.4. Vid antagning används avgångsbetyget från den grundläggande utbildningen. Av grundskolans avgångsklassister frågas inte vitsord i ansökningsskedet.

8 H ÖRANDE Enligt förvaltningslagen bör vårdnadshavaren höras. Själva ansökan kräver inte vårdnadshavarens underskrift. Skolan kan ordna hörande av vårdnadshavare på det sätt de anser vara bäst  studievalsblankett som fylls i hemma av både elev och vårdnadshavare. Vid förfrågan bör studiehandledaren meddela vårdnadshavaren om elevens ansökningsönskemål  kopia på ansökan skickas hem med eleven.

9 H ÄLSOFAKTORER VID ANSÖKAN TILL YRKESUTBILDNING Hälsofaktorer som inverkar på yrkesvalet bör tas i beaktande då man funderar på ansökningsönskemål. I examensgrunderna bestäms om hälsokraven. Kraven varierar mellan de olika inriktningarna  hälsokraven hittar man på www.studieinfo.fi.

10 A NTAGNING TILL YRKESUTBILDNING Du får 6 poäng om du går ut grundskolan under samma år som du söker till fortsatt studieplats. Du får 2 poäng för yrkesutbildning som du angett som första önskemål i din ansökan. Du får 2 poäng om under 30 procent av de förstahandssökande till den yrkesutbildning du sökt till är av samma kön som du. Du får 1-16 poäng för allmän skolframgång på basis av ditt medeltal.

11 A LLMÄN SKOLFRAMGÅNG Medeltalet räknas på basis av följande läroämnen: Modersmål och litteratur Finska Engelska Religion eller livsåskådningskunskap Historia Samhällslära Matematik Fysik Kemi Biologi Geografi Gymnastik Hälsokunskap Musik Bildkonst Slöjd Huslig ekonomi

12 Medeltalpoäng 5,50—5,741 5,75—5,992 6,00—6,243 6,25—6,494 6,50—6,745 6,75—6,996 7,00—7,247 7,25—7,498 7,50—7,749 7,75—7,9910 8,00—8,2411 8,25—8,4912 8,50—8,7413 8,75—8,9914 9,00—9,2415 9,25—10,0016

13 B ETONADE VITSORD Du får 1-8 poäng för medeltalet av betonade vitsord. Vitsorden i gymnastik, bildkonst, slöjd, huslig ekonomi och musik på avgångsbetyget för den grundläggande utbildningen beaktas inom alla utbildningsområden. Vid antagningen räknas medeltalet för de tre bästa ämnena. Medeltalpoäng 6,00—6,491 6,50—6,992 7,00—7,493 7,50—7,994 8,00—8,495 8,50—8,996 9,00—9,497 9,50—10,008

14 Du får 1–3 poäng för arbetserfarenhet eller för deltagande i ungdomsverkstad eller arbetspraktik/arbetsprövning (EJ PRAO!) Som du skaffat efter grundskolan eller efter att du fyllt 16 år. Arbetserfarenhetens längdpoäng 3 mån—under 6 mån1 6 mån—under 12 mån2 12 mån—3

15 Du kan få 1–3 tilläggspoäng om du har tidigare studier, intressen eller andra tilläggsprestationer inom branschen, då du söker till grundexamen i dans, musik, cirkus, bildframställning eller idrottsinstruktion. Läroanstalten beslutar om eventuella tilläggspoäng. Du kan få 1–3 tilläggspoäng för idrottsmeriter, om du söker till yrkesutbildning för idrottare. Du kan få 1-10 poäng för ett godkänt inträdes- och lämplighetsprov.

16 S ÖKANDE SOM FÅTT SAMMA ANTAL POÄNG PRIORITERAS ENLIGT FÖLJANDE GRUNDER : Enligt ansökningsönskemål Enligt poäng för eventuellt inträdes- och lämplighetsprov Enligt allmän skolframgång Enligt betonade vitsord

17 S PRÅKPROV ? Du kallas till ett språkprov om ditt modersmål är ett annat än undervisningsspråket och din språkkunskap inte kan intygas på annat sätt. Din kunskap i undervisningsspråket är tillräcklig om du har ett avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen, som slutförts på läroanstaltens undervisningsspråk

18 A NTAGNINGSGRUNDER TILL GYMNASIUM Du söker till gymnasium med avgångsbetyget. Medeltalet av vitsorden i följande ämnen på den grundläggande utbildningens avgångsbetyg beaktas vid antagningen till gymnasium: Modersmål och litteratur Det andra inhemska språket Främmande språk Religion eller livsåskådningskunskap Historia Samhällslära Matematik Fysik Kemi Biologi Hälsokunskap Geografi

19 Om flera sökande har samma medeltal, avgörs antagningen enligt följande: 1. Enligt ansökningsönskemål 2. Medeltalet uträknat på ovan nämnda vitsord och vitsorden i gymnastik, slöjd, huslig ekonomi, musik och bildkonst. Om flera sökande fortfarande har samma medeltal efter att ovannämnda ämnen har beaktats, placeras de i slumpmässig ordning. Gymnasierna kan på förhand bestämma ett minimikrav för medeltalet.

20 Gymnasierna kan ordna inträdes- och lämplighetsprov. Poängen för provet kan utgöra högst hälften av det maximala poängantalet. Dessutom kan gymnasierna bestämma en undre gräns för antalet poäng för inträdesprov, vilket innebär att en sökande som inte uppnår gränsen för provpoäng inte kan antas till utbildningen fastän hans eller hennes totala poängantal annars skulle räcka till för antagning

21 A NTAGNING ENLIGT PRÖVNING Läroanstalten kan anta studerande enligt prövning. Då görs antagningen oberoende av poäng. Till ett ansökningsmål kan antas högst 30 procent av de studerande. Det finns följande särskilda skäl för antagning enligt prövning : - inlärningssvårigheter - sociala skäl - avsaknad av skolbetyg eller svårigheter att jämföra betygen Ditt utbildningsbehov och dina förutsättningar att klara av studierna bedöms och beaktas då man avviker från poängsättningen.


Ladda ner ppt "GEMENSAM ELEVANSÖKAN 2015 24.2 - 17.3.2015. Arbetsmarknaden Kompisarnas åsikter och val Föräldrars åsikter Skolans inriktningar/ utbud och rykte Studie-"

Liknande presentationer


Google-annonser