Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 15 (16) Introduktion till Swing. Historik (java.awt) JDK 1.0 – AWT (Abstract Window Toolkit) Paket för gränssnittsprogrammering Har en del.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 15 (16) Introduktion till Swing. Historik (java.awt) JDK 1.0 – AWT (Abstract Window Toolkit) Paket för gränssnittsprogrammering Har en del."— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning 15 (16) Introduktion till Swing

2 Historik (java.awt) JDK 1.0 – AWT (Abstract Window Toolkit) Paket för gränssnittsprogrammering Har en del nackdelar: Använder s.k. native code Stödjer endast komponenter gemensamma för alla OS Antar plattformens look and feel Awful Window Toolkit!? Fortfarande nödvändig att använda

3 Historik (javax.swing) JDK 1.2 – Swing helt skrivet i Java Bygger vidare på AWT Innehåller fler komponenter än AWT Har en look and feel som är oberoende av plattformen Komponenter i Swing börjar på 'J’ Swing bör användas framför AWT

4 Komponenter (JComponent) Används för att bygga upp ett GUI I stort sett allt som syns på skärmen är komponenter som kan: Presenteras, positioneras Visa grafik, fånga händelser e.t.c Några användbara metoder är: void setBackground(Color c)// Sätter bakgrundsfärgen void setForeground(Color c)// Sätter förgurndsfärg (text) void setFont(Font f)// Sätter font på t.ex text void setToolTipText(String text) // Sätter hjälptext (muspekaren ovanför) void setBounds(int x, int y,// Flyttar och ändrar storlek int width, int height) void setEnabled(boolean b) // Valbar eller inte ("gråa ut") boolean hasFocus()// Är komponenten vald?

5 Containers (Container) Container är ett fönster eller en yta i vilken komponenter kan placeras Används för att gruppera GUI-objekt JFrame– applikationsfönster JDialog– dialogfönster JApplet– tilldelas yta av webbläsaren JPanel– tom yta att "rita" på JComponent är också en container

6 Containers (forts) Komponenter läggs till en container genom metoden add() void add(Component comp)// Lägger till en komponent Fler användbara metoder i klassen: int getHeight()// Hur bred? int getWidth()// Hur hög? Component getComponent(int n)// Det n:te komponenten void removeComponent(Component c)// Tar bort komponeten void setLayout(LayoutManager mgr)// Sätter layout Insets getInsets()// För att kolla ytan void paint(Graphics g)// Rita i containern void setBackground(Color c)// Bakgrundsfärgen void setVisible(boolean b)// Visas eller inte?

7 LayoutManager Positioneringen av komponenterna görs med en LayoutManager Placerar dynamiskt ut komponenter Enklast att använda är FlowLayout placeras ut i den följd de läggs till // sätter Layout till FlowLayout setLayout(new FlowLayout()); Möjlighet till absolut positionering // sätter Layout till ingen alls (null) setLayout(null);

8 java.awt Component javax.swing JComponent Klasshierarki (AWT och Swing) java.lang Object ContainerJDialogJFrame java.applet Applet JApplet WindowPanel Dialog Frame JButtonJLabelJPanelJTextField

9 Applikationsfönster (JFrame) Är ett fönster som innehåller: En titelrad Min- och max-knappar Stäng-knapp En ram runt fönstret Eventuellt en meny En applikation med ett GUI måste alltid minst ha ett ramfönster

10 JFrame (skapa) JFrame har bl.a dessa konstruktorer // Skapar en tom JFrame utan titel JFrame myJFrame1 = new JFrame(); // Skapar en JFrame med en text på titelraden JFrame myJFrame2 = new JFrame("HelloWorld"); Några användbara metoder: Container getContentPane()// Här placerar vi komponenter void setSize(int width, int height)// Storleken på fönstret void setBounds(int x, int y, int w, int h) // placering void setTitle(String titel)// Texten på titelraden void setResizable(boolean resizable)// Fast storlek eller ej void setLayout(LayoutManager mgr)// Fönstrets layout void setVisible(boolean b)// true = fönstret syns void setIconImage(Image image)// Fönstrets ikon void setDefaultCloseOperation(int)// Händelse vid stängning

11 JLabel (fast text) Består endast av en fast text som inte kan väljas eller manipuleras Kan inte generera några händelser Används mest som information eller ledtext i en applikation JLabel jlabel = new JLabel("En textsträng."); jlabel.setBounds(10, 5, 100, 20); String text = jlabel.getText(); jlabel = new JLabel(new ImageIcon("figur.gif"); jlabel.setHorizontalTextPosition( SwingConstants.RIGHT); jlabel.setText("Text och bild."); jlabel.setForeground(Color.black);

12 JButton (knapp) En komponent man kan trycka på Genererar i så fall ett ActionEvent knapp = new JButton(new ImageIcon("figur.gif")) knapp.setBounds(10, 5, 100, 35); knapp.setRolloverIcon(new ImageIcon("figur2.gif JButton knapp = new JButton("Knapp"); knapp.setBounds(10, 5, 100, 35); knapp.setToolTipText("Tryck på mig!"); knapp = new JButton("Avbryt"); knapp.setBounds(10, 5, 100, 35); knapp.setText("Ok"); knapp.setMnemonic('O'); // Aktivera med Alt+O knapp.setEnabled(false); knapp.addActionListener(this);

13 JTextField (textfält) En rad där text kan skrivas in Enter genererar ett ActionEvent JTextField txt = new JTextField("Textfält"); txt.setBounds(10, 5, 150, 20); String text = txt.getText(); // Textfält txt = new JTextField(); txt.setBounds(10, 5, 150, 20); txt.setText("123 abc ÅÄÖ") txt.setFont(new Font("Courier", Font.PLAIN, 16) String text2 = txt.getSelectedText(); // abc ); txt.setEditable(false); txt.selectAll(); txt.addActionListener(this);

14 JTextArea (textruta) Flera rader där text kan skrivas in Måste lägga till scroll-lister JTextArea area = new JTextArea(); JScrollPane scroll = new JScrollPane(txt); scroll.setBounds(10, 5, 175, 60); txt.setText("En text som sträcker sig " + "utanför våran textarea"); txt.setLineWrap(true); // Radbrytning på txt.setWrapStyleWord(true); // Bryt efter ordet txt.append("\nAppend() lägger till text" + "\nsist i rutan"); txt.replaceRange("håller sig innanför", 12, 32);

15 Händelsehantering Program med ett GUI genererar händelser (t.ex. knapptryck) Med händelsehantering avses att hantera dessa när de inträffar Till en komponent registreras olika lyssnare som lyssnar på händelser När händelsen inträffar skickas den till de registrerade händelselyssnare

16 Action-händelser Gränssnittet ActionListener innehåller endast en metod actionPerformed(ActionEvent ae) signalerar att en komponent klickats på Av ActionEvent-objektet kan man få reda på vilken komponent det gäller JButton knapp = new JButton("Tryck på mig!"); if (ae.getSource() == klick) // Knappen klick har genererat händelsen (tryckts på)

17 Registrera En Lyssnare För att registrera en Action-lyssnare till en knapp anropas följande metod JButton knapp = new JButton("Tryck på mig!"); // Registrerar den egna klassen som en lyssnare på ActionEvent knapp.addActionListener(this); Därefter måste gränssnittet ActionListener implementeras public class MyFrame extends JFrame implements ActionListener { public void actionPerformed(ActionEvent ae) { if (ae.getSource() == knapp) // Knappen knapp har tryckts på } }

18 FlowLayout Placerar komponenterna från vänster till höger i containern Börjar på en ny rad när den är fylld Ändrar placering automatisk Före storleksändringEfter storleksändring

19 GridLayout GridLayout ser till att alla komponenter har samma storlek Placeras i ett rutnät som definieras när managern konstrueras Före storleksändringEfter storleksändring

20 BorderLayout Delar upp ytan i fem areor: north, south, east, west och center När en komponent läggs till måste detta ske i någon av dessa areor Efter storleksändringFöre storleksändring

21 JPanel En generell container-klass som används för att innehålla ett antal komponenter Har ingen ram och används därför normalt inuti en annan container Används väldigt ofta vid mer avancerad GUI JPanel westPanel = new JPanel(); // Default FlowLayout westPanel.setLayout(new BorderLayout()); // Får BorderLayout JPanel southPanel = new JPanel(new GridLayout(1, 3));

22 JPanel (forts) Börja med att skapa en Panel Skapa komponenterna Lägg till komponenterna i panelen Lägg till panelen i fönstret // I konstruktorn JPanel westPanel = new JPanel(new GridLayout(3, 1)); westPanel.add(new JButton("Öka talet")); westPanel.add(new JButton("Nollställ talet")); westPanel.add(new JButton("Avsluta")); getContantpane.add("West", westPanel);

23 Lite Nytt I Swing Kan använda HTML-kod i texten för vissa komponenter (t.ex JLabel) JLabel label = new JLabel(); label.setText" hej! "); Lätt att skapa bildknappar ImageIcon knappIcon = new ImageIcon("image.gif"); JButton knapp = new JButton("Bildknapp", knappIcon); Kan lägga till Border runt komponent Border loweredbevel = BorderFactory.createLoweredBevelBorder(); JPanel southPanel = new JPanel(); southPanel.setBorder(loweredbevel);


Ladda ner ppt "Föreläsning 15 (16) Introduktion till Swing. Historik (java.awt) JDK 1.0 – AWT (Abstract Window Toolkit) Paket för gränssnittsprogrammering Har en del."

Liknande presentationer


Google-annonser