Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MER FÖR MINDRE - KVALITETSKOSTNADER I KINA

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MER FÖR MINDRE - KVALITETSKOSTNADER I KINA"— Presentationens avskrift:

1 MER FÖR MINDRE - KVALITETSKOSTNADER I KINA
DYRT ATT KÖPA BILLIGT? - EN ANALYS AV KOSTNADER FÖR FORDONSKOMPONENTER I KINA, RYSSLAND OCH RUMÄNIEN MER FÖR MINDRE - KVALITETSKOSTNADER I KINA Göteborg Bakgrund om Karl H 1

2 INNEHÅLL Introduktion Bakgrund och Syften Metodik Resultat Generella
Per komponent Per land Per kostnadsdrivare Slutsatser Mer för mindre Gå igenom agendan DYRT ATT KÖPA BILLIGT? 2

3 IBM Vad gör ett IT-bolag inom produktion?

4 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? - EN ANALYS AV KOSTNADER FÖR FORDONSKOMPONENTER I KINA, RYSSLAND OCH RUMÄNIEN
Göteborg Bakgrund om Karl H DYRT ATT KÖPA BILLIGT? 4

5 INNEHÅLL Introduktion Bakgrund och Syften Metodik Resultat Generella
Per komponent Per land Per kostnadsdrivare Slutsatser Mer för mindre Gå igenom agendan DYRT ATT KÖPA BILLIGT? 5

6 - Den här komponenten kan jag köpa för halva ditt materialpris i Kina
BAKGRUND - Den här komponenten kan jag köpa för halva ditt materialpris i Kina - Vi kan alltid sourca din komponent från Östeuropa, där är det mycket billigare Påståenden från Inköpare OCH leverantörer Baserat på egna erfarenheter, resor med FKG och ifrån samarbete med leverantörer - Om lönerna är en femtedel blir väl priset en femtedel? DYRT ATT KÖPA BILLIGT? 6

7 PROJEKTET HADE TRE HUVUDSYFTEN
Information och kunskap om internationella kostnadsnivåer för fordonskomponenter Information som kan bistå vid strategiska beslut gällande internationalisering Bemöta en del rykten och åsikter som finns i branschen om olika globala prisnivåer Generellt är exportandelen låg hos svenska leverantörer DYRT ATT KÖPA BILLIGT? 7

8 INNEHÅLL Introduktion Bakgrund och Syften Metodik Resultat Generella
Per komponent Per land Per kostnadsdrivare Slutsatser Mer för mindre Gå igenom agendan DYRT ATT KÖPA BILLIGT? 8

9 INFÖR PROJEKTETS START VALDES METODIK, KOMPONENTER OCH LÄNDER
Riktiga komponenter SAMMA kvalitet Fera länder parallellt Komponenter: Fem komponenter valdes ut , alla med olika material och tillverkningsmetoder Plast, Bockat rör, Svarvad axel, Elektronik, Kablage Sekretess gällande slutkund och tillverkare Länder: Kina Ryssland Rumänien DYRT ATT KÖPA BILLIGT?

10 FEM KOMPONENTER FRÅN LIKA MÅNGA TILLVERKARE VALDES UT
Christian Meding Claes Fredriksson FEM KOMPONENTER FRÅN LIKA MÅNGA TILLVERKARE VALDES UT Komponent plast Användning i personbilar och tillverkas genom injektionssprutning. Komponent Pipe Bockat metallrör för användning i tunga fordon består av ett rör samt en fastsvetsad platta. Komponent Shaft Bearbetad rundstång i seghärdat stål. Används inom tung fordonsindustrin. Höga krav på ytor och renlighet. Komponent Elektronik Elektronikkort med ett 20-tal elektroniska komponenter samt fastlödd kabel. Används inom tunga fordon. Komponent Kabel Kablage som levereras till personbilsindustrin. 30-tal ingående komponenter i produkten. Stor del manuellt arbete. Ingen bild tillgänglig Material: Glasfiberförstärkt polypropulenplast Största mått: 550 mm Godstjocklek: 1,5-3,2 mm Verktyg: 1+1 Kavitet Maskinkrav: 400 tons låskraft Vikt: 0,295 kg Volym: ca /år Övriga egenskaper: Ej synlig detalj Packas i pall och pallkrage med mellanläggskivor Verktygskostnader ej med i kalkylen Material: EN , EN Största mått: ca 630 mm Gods: Ø25 x 1,5mm Volym: ca /år Ytbehandling: ED-lack Övriga egenskaper: Packas i pall och pallkrage med mellanläggskivor Provtrycks vid 1 Bar Material: Seghärdat material Gods: Rundstång Vikt: 0,66 kg Årsvolym: ca /år Övriga egenskaper: Komponenten härdas och slipas efter bearbetningen Packas i pall och pallkrage med höga renlighetskrav Material: PCB-kort, ca 20 komponenter + kabel Volym: ca /år Övriga egenskaper: ESD-krav vid tillverkning Krav på skanning av kretskortet Komponenten packas enskilt i ESD-påse Material: Kabel, kontakter, skumplast, slang Volym: ca /år Övriga egenskaper: Hög andel manuellt arbete Specifika krav på ingående komponenter Packas i påse och levereras i pall DYRT ATT KÖPA BILLIGT?

11 PROJEKTET GENOMFÖRDES I FYRA FASER
Kostnadsnedbrytning av komponenterna I Sverige Analyser och Intervjuer i Kina Information till Exportrådets kontor Rumänien Ryssland Sammaställning av data Rapporter Ftg. 1 FKG Ftg. 2 Ftg. 3 Ftg. 4 Ftg. 5 Val av komponenter Analyser i Sverige Förfrågningar och intervjuer på lokala marknader Analys och sammanställning DYRT ATT KÖPA BILLIGT?

12 KOSTNADSNEDBRYTNINGAR GJORDES PÅ KOMPONENTERNA I SVERIGE
Kostnader för komponenterna bröts ned enligt en framtagen mall som gällde för samtliga komponenter. Fokus på fem huvudkostnader: 1. Materialkostnader 1.1 Direkt material 1.2 Indirekt material 2. Förädlingskostnader 2.1 Lönekostnader 2.2 Maskinkostnader 2.3 Lokalkostnader 2.4 Övriga kostnader 3. Logistikkostnader 3.1 Transporter 3.2 Lager- och kapitalkostnader 4. OH-kostnader 5. Vinst Σ Totalkostnad Analysen i sverige bröts ned i ett 40-tal komponenter Indirekta löner, maskinkostnader, energi mm DYRT ATT KÖPA BILLIGT? 12

13 ÖVER 40 UTLÄNDSKA LEVERANTÖRER MEDVERKADE
Sammataget gjordes anlayser på svar från 36 leverantörer i de tre länderna, enligt fördelning nedan: Lättas att få nedbruten kostnadsinformation var det i Rumänien, svårast i Kina Komponent/Land Ryssland Kina Rumänien Totalt Plast 2 3 5 10 Pipe 1 6 Shaft Elektronik 4 9 Kabel Summa 11 15 36 VI hade kunnat få in 100-tals offerter, men dels kvalitet, dels betydligt färre ville vara med på att bryta ned kostnaderna Det stora antalet leverantörer inblandade gör studien unik DYRT ATT KÖPA BILLIGT? 13

14 FEM HUVUDKOSTNADSGRUPPER
Kostnaderna har indexerats för respektive komponent och byggs upp enligt bild nedan: Vinst OH-kostnad Logistikkostnad Förädlingskostnad Materialkostnad Indexerad skala Komponentkostnad DYRT ATT KÖPA BILLIGT?

15 INNEHÅLL Introduktion Bakgrund och Syften Metodik Resultat Generella
Per komponent Per land Per kostnadsdrivare Slutsatser Mer för mindre Gå igenom agendan DYRT ATT KÖPA BILLIGT? 15

16 GENERELLA RESULTAT Generella slutsatser:
Absolut inte alltid billigare att köpa komponenter från alla så kallade lågkostnadsländer, Möjligheter att arbeta med inköp eller att lägga ut produktion för vissa komponenter Hög automatiseringsgrad och användning av högeffektiva maskiner ger mycket god internationell konkurrenskraft. Går att dra många slutsatser, men de viktigaste är Absolut inte alltid billigare Göra internationella inköp Hög automatisering lönar sig DYRT ATT KÖPA BILLIGT? 16

17 INNEHÅLL Introduktion Bakgrund och Syften Metodik Resultat Generella
Per komponent Per land Per kostnadsdrivare Slutsatser Mer för mindre Gå igenom agendan DYRT ATT KÖPA BILLIGT? 17

18 RESULTAT PLAST Slutsatser:
Logistikkostnader hög Lokal närvaro viktigt Slutsatser: Den bästa konkurrensfaktorn för denna typ av produkt tycks vara att produktionen ligger i närheten av slutkunden och att logistikkostnaderna därmed kan hållas låga. DYRT ATT KÖPA BILLIGT? 18

19 RESULTAT PIPE Slutsatser:
Logistikkostnader höga Export tveksamt Kinesiskt material Slutsatser: Konkurrenskraftig på lokal nivå. Att transportera denna typ av komponent är i dagsläget inte lönsamt. Likväl som import av denna typ av komponent inte är konkurrenskraftig idag på grund av logistikkostnaderna, är exporten begränsad av samma skäl. Kinesiskt material som togs hem inom ramen för studien uppfyllde ej de krav som ställts. DYRT ATT KÖPA BILLIGT? 19

20 RESULTAT SHAFT Slutsatser:
Ryssland och rumänien dyrare => exportpotential Personalkostnaderna i kina Kinesiskt material => måttfel, renlighetskrav Slutsatser: Produktion i Sverige står sig mycket väl. Hög automatiseringsgrad bidrar kraftigt till en god konkurrenskraft som ger goda förutsättningar för export inom Europa av denna typ av produkter. Den låga kostnaden i Kina är relaterad till de låga lönekostnaderna, dock var kvalitet låg. Det material som användes i Kina uppfyller, enligt de enklare tester som gjorts, kraven. DYRT ATT KÖPA BILLIGT? 20

21 RESULTAT ELEKTRONIK Slutsatser:
Hård internationell konkurrens Exportpotential till Ryssland Slutsatser: Konkurrensen vad avser tillverkning av denna typ av komponent är mycket hård från både Kina och Rumänien. Dock finns inom denna typ av komponenter ett kundbehov av lokal produktutveckling som ger konkurrensfördelar, detta återspeglas dock ej i denna rapport. En slutsats att dra är att möjligheter finns för ökad export av denna typ av komponenter till den Ryska marknaden DYRT ATT KÖPA BILLIGT? 21

22 RESULTAT KABLAGE Slutsatser:
Mycket manuellt arbete Låg logistikkostnad Materialkostnaderna EXAKT LIKA, oligopol eller fungerande kapitalism, doktorand på handels Slutsatser: Totalkostnaden styrs till mycket hög grad av lönekostnaden. Kombinationen av högt manuellt arbete samt låga logistikkostnader gör komponenten idealisk för att outsourca till lågkostnadsländer. Ett fåtal, men möjligen för komponenten kritiska processer, har i denna jämförelse tagits bort. DYRT ATT KÖPA BILLIGT? 22

23 INNEHÅLL Introduktion Bakgrund och Syften Metodik Resultat Generella
Per komponent Per land Per kostnadsdrivare Slutsatser Mer för mindre Gå igenom agendan DYRT ATT KÖPA BILLIGT? 23

24 RESULTAT KINA Tre av fem komponenter har lägre totalkostnad med produktion i Kina Logistikkostnaderna är det som i stor utsträckning avgör vad som är konkurrenskraftigt att producera i Kina "Lokala" material ger upphov till mycket diskussioner och missförstånd Lönekostnaderna inte så viktiga som man kan tro DYRT ATT KÖPA BILLIGT? 24

25 RESULTAT RYSSLAND Högt automatiserade produkter tillverkas mot stora kostnader i Ryssland Kostnader för elektronikkomponenten är mycket höga pga av ingående material De höga kostnadsnivåerna i Ryssland skapar naturligtvis exportmöjligheter för företag i Ryssland Tendens till bristande konkurrens De stora tillverkarna gör många egna komponenter DYRT ATT KÖPA BILLIGT? 25

26 RESULTAT RUMÄNIEN Kostandsnivåerna vad avser tillverkning är låga i Rumänien De höga kostnaderna för shaft är relaterade till en hög materialkostnad där tillverkaren i detta fall var tvungen att importera material från Sverige för att leva upp till kraven som ställdes på materialet Även om logistikkostnaderna är höga till Sverige bör betänkas att Rumänien ligger nära stora delar av den Centraleuropeiska fordonstillverkningen och ur ett konkurrensperspektiv är detta naturligtvis en fördel för rumänska tillverkare (eller andra tillverkare lokaliserade i Rumänien). Förvånande höga logistikkostnader Rumänien nära till centraleuropa DYRT ATT KÖPA BILLIGT? 26

27 INNEHÅLL Introduktion Bakgrund och Syften Metodik Resultat Generella
Per komponent Per land Per kostnadsdrivare Slutsatser Mer för mindre Gå igenom agendan DYRT ATT KÖPA BILLIGT? 27

28 Jämförelser med materialkostnader i Sverige
RESULTAT MATERIAL Jämförelser med materialkostnader i Sverige Ryssland Kina Rumänien Material Samma material Lokalt material Plast ±0 5-10% billigare Konstruktionsstål 40% dyrare --- 40-60% billigare 20-30% billigare Seghärdat stål 10-15% dyrare 25% billigare 30% billigare 60% dyrare Elektronikkomponenter 80% dyrare 20% billigare 30% dyrare Kablage Material har gett upphov till många diskussioner gällande pris, kvalitet, ursprung, kontroller etc. Två material togs hem från Kina, ett visade sig uppfylla kraven. Lokala material är oftast det som offereras i första hand, om inte det inte speciellt påtalas annat. Baserat på erfarenhet är materialkontroller viktiga att genomföra inte bara initialt utan även kontinuerligt under komponentens livslängd DYRT ATT KÖPA BILLIGT?

29 RESULTAT TILLVERKNINGSKOSTNADER
Tillverkningskostnaderna är generellt sett lägre för samtliga komponenter i samtliga länder Tendensen är att desto mer avancerad maskinpark som används i Sverige desto mindre är skillnaden i tillverkningskostnad, vilket tyder på att hög grad av automatisering är ett starkt internationellt konkurrensmedel för svenska leverantörer. Lönekostnader Maskin- och lokalkostnader Kvalitetskostnader + Affärsomkostnader Tillverkningskostnader DYRT ATT KÖPA BILLIGT?

30 RESULTAT LOGISTIK Volymiösa komponenter som plast- och pipekomponenten har mycket höga relativa transportkostnader, transportkostnaderna kommer i detta fall att stå för ca hälften av den totala kostnaden för komponenten. I fallen med shaft-, elektronik- och kablagekomponenterna är de relativa kostnaderna för logistik ca 5-15% av den totala komponentkostnaden Hjälp av Schenker Consulting Räknade fram bästa rutterna, baserat på volymer leveranskrav, lagerhållning DYRT ATT KÖPA BILLIGT? 30

31 Kina Ryssland Rumänien
FRAMTIDSASPEKTER Kostnadsutveckling i respektive land: Även om lönerna stiger kraftig så kommer det att finnas låglönekostnadsproduktion i närområdet de kommande 15 åren Kina Ryssland Rumänien 10-15% 15-20% 10-15% Många andra faktorer måste vägas in DYRT ATT KÖPA BILLIGT? 31

32 INNEHÅLL Introduktion Bakgrund och Syften Metodik Resultat Generella
Per komponent Per land Per kostnadsdrivare Slutsatser Mer för mindre Gå igenom agendan DYRT ATT KÖPA BILLIGT? 32

33 De tre viktigaste områdena är: Logistikkostnader
SLUTSATSER 1(3) - INFORMATION OCH KUNSKAP OM INTERNATIONELLA PRISNIVÅER FÖR FORDONSKOMPONENTER De tre viktigaste områdena är: Logistikkostnader Värde i relation till vikt/volym för att bedöma om det blir lönsamt att skeppa komponenten Kunskap och förståelse för material som används då lokalt material finns som alternativ Initala och kontinuerliga kontroller Risk att offerera för avancerade material utomlands Andelen maskinellt kontra manuellt arbete Ej alltid billigare att ersätta automatiserat arbete med manuellt Hög automatisering => hög konkurrenskraft Första syftet att ge information Logistik Material Manuellt kontra maskinellt arbete DYRT ATT KÖPA BILLIGT? 33

34 SLUTSATSER 2(3) Det finns potential både för exportframgångar men också för att bli bättre på att köpa in rätt komponent från rätt land Istället för att leta efter "Low Cost Countries" leta efter "Best Cost Countries" Oavsett export, import eller outsourcing så är ökad internationalisering det enda alternativet, det är troligtvis inte i Skandinavien som framtidens stora marknader finns. DYRT ATT KÖPA BILLIGT? 34

35 - Den här komponenten kan jag köpa för halva ditt materialpris i Kina
SLUTSATSER 3(3) - Den här komponenten kan jag köpa för halva ditt materialpris i Kina - Vi kan alltid sourca din komponent från Östeuropa, där är det mycket billigare - Om lönerna är en femtedel blir väl priset en femtedel? DYRT ATT KÖPA BILLIGT?

36 INTE ALLTID LÄTT ATT BEDÖMA LEVERANTÖRERNAS KUNSKAP OCH KVALITET
Innanför detta ruffiga skal utanför Moskva ligger den modernaste elektronikfabrik jag sett! DYRT ATT KÖPA BILLIGT?

37 PLASTDETALJSTILLVERKNING I KINA
DYRT ATT KÖPA BILLIGT?

38 INNEHÅLL Introduktion Bakgrund och Syften Metodik Resultat Generella
Per komponent Per land Per kostnadsdrivare Slutsatser Mer för mindre Gå igenom agendan DYRT ATT KÖPA BILLIGT? 38

39 MER FÖR MINDRE - KVALITETSKOSTNADER I KINA
Göteborg Bakgrund om Karl H 39

40 AGENDA Pre conditions Handling quality Cases Extreme Circumstances
Summary Gå igenom agendan DYRT ATT KÖPA BILLIGT? 40

41 THIS STUDY IS BASED ON REALISTIC PURCHASING BEHAVIOR AND SCENARIOS
Situations Story A particular Swedish company is purchasing a certain auto component from China The Chinese suppliers are qualified suppliers that can meet the Swedish quality requirement Quality control will be conducted, given the Swedish quality standard Conditions Business agreement has been signed by both the Swedish buyer and the Chinese supplier The Chinese supplier is well informed of all the technical information, and samples demonstrate that the quality is acceptable Players Swedish buyer’s local employee in China Local third party quality control firm in China Swedish buyer’s employee in Sweden Chinese suppliers SWEDISH TRADE COUNCIL 7 41

42 4 DIFFERENT TYPES OF PRODUCTS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY USED FOR THE ANALYSIS
Description A: Cable harness Cable harness for electric control in a vehicle B: Tube Steel tube C: PCBA unit PCBA unit and wiring in a vehicle D: Metal component Metal component in the transmission system of a vehicle SWEDISH TRADE COUNCIL 13 42

43 DEFINITIONS OF THE 5 QUALITY DIMENSIONS
Ensuring that … Material Raw material used in production fulfills the requirements and specifications agreed between the Swedish buyer and Chinese supplier Tolerance End-product’s dimensions, size and form fulfill the requirements and specifications agreed between the Swedish buyer and Chinese supplier Packaging Packaging protects the end-product to the necessary extent as specified and agreed between the Swedish buyer and Chinese supplier Function End-product fulfills the functional requirements and specifications agreed between the Swedish buyer and Chinese supplier Delivery End-products are produced and delivered to Sweden according to the timeline specified and agreed between Swedish buyer and Chinese supplier SWEDISH TRADE COUNCIL 12 43

44 AGENDA Pre conditions Handling quality Cases Extreme Circumstances
Summary Gå igenom agendan DYRT ATT KÖPA BILLIGT? 44

45 ADDITIONAL QUALITY CONTROL COST CONCERNS HANDLING OF NORMAL AND POTENTIALLY ABNORMAL SITUATIONS
Before production During production After production (before shipment) Continuous phone call communications and progress monitoring Additional quality control Abnormality handling Factory audit / product inspections Remarks Before production: Incoming material inspection / production preparation During production: Inspection during production (optional) After production: Final inspection (before shipment) Maximum 3 factory visits during the quality control processes are needed SWEDISH TRADE COUNCIL 10 45

46 DESCRIPTION OF THE 4 STAGES IN THE WHOLE PRODUCTION PROCESS
Before production The raw material for production is ready in the supplier’s warehouse During production The products are being manufactured, but not finalized yet After production The products are produced and packaged, ready for shipment Continuous communication Continuous communication with the suppliers during the whole process SWEDISH TRADE COUNCIL 13 46

47 THERE ARE 3 MAIN SCENARIOS FOR SWEDISH COMPANIES TO PERFORM ADDITIONAL QUALITY CONTROL IN CHINA
Descriptions Employee in China A local-based person was employed by the Swedish company Quality control is part of the local employee’s daily duties Scenario Local third party quality control company in China Local third party quality control company located close to the supplier Quality inspection will be conducted once received instructions from the Swedish company Employee in Sweden A Sweden-based person employed by the Swedish company Travelling to China to conduct on-site quality control when necessary SWEDISH TRADE COUNCIL 14 47

48 AGENDA Pre conditions Handling quality Cases Extreme Circumstances
Summary Gå igenom agendan DYRT ATT KÖPA BILLIGT? 48

49 CABLE HARNESS IN NORMAL CASE 1
- 0.6% of each production batch Material Tolerance Packing Function Delivery Case assumptions of cable harness Purchase amount 80,000 pcs per year, 10,000 pcs per production batch, unit price 250 SEK, total cost of product 2,500,000 SEK/batch Key quality check points: use right brand of the electronic components, well functioning and on time delivery Quality control conducted during the whole production process Scenario Cost (SEK) Remarks Before Production Time used for during production inspection is 2 days, for before production is 1 day, and for after production is 1 day 20 hours of continuous communication is needed to keep track on the production status, and guarantee on time delivery by e- mail or phone call Employee in China 3,400 During Production Employee in China 5,350 After Production Employee in China 3,400 Continuous Communication Employee in China 1,625 Total Cost of QC per batch 13,775 Total QC cost 13,775 SEK / Value of each production batch 2,500,000 SEK = 0.6% SWEDISH TRADE COUNCIL 16 49

50 - 2.6% of each production batch
TUBE IN NORMAL CASE 2 - 2.6% of each production batch Material Tolerance Packing Function Delivery Case assumptions of tube Purchase amount 50,000 pcs per year, 10,000 pcs per production batch, unit price 50 SEK, total cost of product 500,000 SEK/batch Key quality check points: tolerance of the tube angles, correct coating and on time delivery Quality control conducted after production Scenario Cost (SEK) Remarks Before Production Time needed for QC after shipment is 1 day 30 hours of continuous communication is used for checking material report, surface treatment, and on time delivery by or phone call N/A in this case During Production N/A in this case After Production Third party 3,550 Continuous Communication Employee in Sweden 9,300 Total Cost of QC per batch 12,850 Total QC cost 12,850 SEK / Value of each production batch 500,000 SEK = 2.6% SWEDISH TRADE COUNCIL 17 50

51 PCBA UNIT IN NORMAL CASE 3
- 5% of each production batch Material Tolerance Packing Function Delivery Case assumptions of PCBA unit Purchase amount: 20,000 pcs per year, 10,000 pcs per production batch, unit price 65 SEK, total cost of product 650,000 SEK/batch Key quality check points: correct mounting of qualified electronic components, well functioning, anti-static packing and on time delivery Quality control conducted during the whole process Scenario Cost (SEK) Remarks Before Production Time needed for during production inspection is 3 days, for before production is 1 day, and for after production is 1 day Employee from Sweden is much expensive due to the cost of international flights and the high salary level 20 hours continuous communication is used to keep track on the production status, and guarantee on time delivery by e- mail or phone call Third Party 3,550 During Production Third Party 3,550 After Production Swedish Employee 19,140 Continuous Communication Employee in Sweden 6,200 Total Cost of QC per batch 32,440 Total QC cost 32,440 SEK / Value of each production batch 650,000 SEK = 5% SWEDISH TRADE COUNCIL 18 51

52 METAL COMPONENT IN NORMAL CASE 4
- 3% of each production batch Material Tolerance Packing Function Delivery Case assumptions of metal component Purchase amount: 70,000 pcs per year, 10,000 pcs per production batch, unit price 60 SEK, total cost of product 600,000 SEK/batch Key quality check points: correct steel type, tolerance within limit, oilless anticorrosive packing and on time delivery Quality control conducted before delivery Scenario Cost (SEK) Remarks Before Production Time needed for QC after shipment is 1 day 40 hours continuous communication is needed to check the material report, surface treatment, hardness test, tolerance, and guarantee on time delivery by or phone call N/A in this case During Production N/A in this case After Production Third party 3,550 Continuous Communication Employee in Sweden 12,400 Total Cost of QC per batch 15,950 Total QC cost 15,950 SEK / Value of each production batch 600,000 SEK = 3% SWEDISH TRADE COUNCIL 19 52

53 IT WILL BE MORE COST EFFECTIVE TO HAVE A LOCAL EMPLOYEE WHEN CONDUCTING MORE THAN 10 TRIPS TO CHINA A YEAR Cost per year (KSEK) Remarks Local full time employee will generate a constant cost of 154,000 SEK per year Assume that when in China, cost of domestic travelling is the same, which is not included in the cost When more than 10 trips to China is needed per year, it is much more cost efficient to have own local employee QC by local employee is best one in terms of cost level Employee from Sweden Local full time employee Local third party Local employee’s cost of QC No. of QC trips Local employee is very attractive if you have more tasks assigned than only QC visits SWEDISH TRADE COUNCIL 53

54 AGENDA Pre conditions Handling quality Cases Extreme Circumstances
Summary Gå igenom agendan DYRT ATT KÖPA BILLIGT? 54

55 POSSIBLE EXTREME CIRCUMSTANCES, SOLUTIONS AND COSTS
Extreme Condition Whole container of tube has been lost High percentage of insufficient quality products in an order of PCBA unit Buyer has an urgent order upon metal component Proposed Solution Buyer should build up a safety stock (50% of the regular production batch, 250,000 SEK) Buyer should immediately replace order on other supplier and use air transportation Send urgent order and air fright from China Cost Freight costs flight: > 400,000 SEK Warehousing: Approx. 100,000 SEK/year 12 cubic meter, air freight is 85 USD per cubic meter, total cost is 13,000 SEK Price increase by 8%, cost is 24,000 SEK Air freight: 320,000 SEK Warehouse cost: 200,000SEK/year Remarks Safety stock will be kept for 6 months, and will be use twice a year Air freight will change from time to time Urgent order may not necessarily lead to price rise if the production of the supplier is not full Keep a safety stock will lead to cost of warehousing for storage SWEDISH TRADE COUNCIL 21 55

56 AGENDA Pre conditions Handling quality Cases Extreme Circumstances
Summary Gå igenom agendan DYRT ATT KÖPA BILLIGT? 56

57 ADDITIONAL QUALITY COST, CASES
105 % 104 % 103 % 102 % Quality control cost 101 % Additional QC cost in relation to component cost 100 % Material testing cost 99 % Component cost incl. logistics 98 % 1 % 0 % Cable harness Tube PCBA unit Metal component DYRT ATT KÖPA BILLIGT?

58 Additional Quality costs, ExtremE conditions
160 % 150 % Urgent order cost 140 % 130 % Air freight 120 % Safety stock 110 % Additional QC cost in relation to component cost 100 % Hours spent 90 % 80 % Component cost incl. logistics 10 % 0 % Container lost; Tube Quality faults; PCBA Urgent order; Metal component SWEDISH TRADE COUNCIL 58

59 PRO ACTIVITY IS THE KEY TO PROFITABLE QUALITY CONTROL
Cost for proactive measures Cost for reactive measures DYRT ATT KÖPA BILLIGT?

60 Tack för er tid! /Karl Hedberg DYRT ATT KÖPA BILLIGT?

61 Frågor? DYRT ATT KÖPA BILLIGT?

62 ALLA RESULTAT DYRT ATT KÖPA BILLIGT?

63 EXECUTIVE SUMMARY (1/2) Cost of quality is “generally” 1-5% of the value of each production batch Cost of quality largely depends on the volume of each production batch, the bigger the volume, the lower the quality control (QC) cost QC by employee in Sweden is the most expensive and time consuming one, as international flights is involved, and higher salary level in Sweden QC by employee in China is the most cost effective, because the QC cost is the lowest in the 3 methods When trips to China accumulates to more than 10 times a year, it is more economically beneficial to have an local employee Start-up and logistic handling will generate cost as well, which is only briefly discussed, not included in the calculation Extreme circumstance handling will lead to cost of warehousing, price increase, air freight and capital, which can be 10-20% of each production batch SWEDISH TRADE COUNCIL 2 63

64 EXECUTIVE SUMMARY (2/2) 100% 100% 100% 100% Production Cost
% of cost of quality control Product Cable harness Tub e PCBA unit Metal component QC conducted by Local employee Third party Third party + employee in Sweden Third party SWEDISH TRADE COUNCIL 3 64

65 START–UP COST OBSERVATIONS
Time and effort are needed to locate a good supplier, as there might be difficulties to find reliable information about a manufacturer You may not be able to find out reliable information of a supplier from the Internet You will not know if the production capacity will meet your demand You will not know if the supplier can provide consistent quality delivery Misunderstandings may happen since the English level of the suppliers’ staff vary Travelling to China to meet and evaluate the suppliers you have found Unless you visit and evaluate the factories, you will not find out if it is an agent or a manufacturer In China it is essential to have a good social relationship with your suppliers Continuous communication with the supplier by and phone is essential You will get a better understanding of the professionalism and quality level of the supplier Make sure you screen your manufacturers thoroughly and then establish a social relationship before starting up SWEDISH TRADE COUNCIL 9 65

66 ADDITIONAL LOGISTICS COST OBSERVATIONS
Larger inventory might be needed due to transport lead-times / variations Do your paper work right (e.g. custom documents, shipping documents) Make sure the supplier provide you with the right documents for customs clearance Freight cost will fluctuate from time to time, depending on economic condition, and import / export levels Normally, 4-6 weeks of transportation time is needed from China to Sweden, plus time for customs handling SWEDISH TRADE COUNCIL 9 66

67 THERE MAY BE SOME ADDITIONAL COSTS PAID BY BUYERS WHEN SOURCING FROM CHINA FOR A QUALITY DELIVERY
Economic gain from sourcing in China Comments Quality control Additional costs occur in order to achieve comparable quality and logistics when buying in China This report will assess “Additional quality control cost”, and briefly discuss Start-up & Additional logistics costs Start-up Paid by buyers Additional logistics Additional quality control Product Cost Production In house Q. C. Production Product Cost Materials Materials Legal agreement with supplier Legal agreement with supplier SWEDISH TRADE COUNCIL 8 67


Ladda ner ppt "MER FÖR MINDRE - KVALITETSKOSTNADER I KINA"

Liknande presentationer


Google-annonser