Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Brukarundersökningar för IFO och funktionshinderområdet Mia Ledwith, SKL.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Brukarundersökningar för IFO och funktionshinderområdet Mia Ledwith, SKL."— Presentationens avskrift:

1 Brukarundersökningar för IFO och funktionshinderområdet Mia Ledwith, SKL

2 Bakgrund och syfte - Få resultatmått i Öppna jämförelser för socialtjänsten - Många kommuner gör egna brukarundersökningar, men möjlighet till jämförelser mellan kommuner saknas - En nationell brukarundersökning för äldreomsorgen genomförs sedan 2008 av Socialstyrelsen Önskemål från medlemmarna att utveckla nationella brukarundersökningar inom fler verksamhetsområden

3 Pilotundersökning IFO hösten 2014 Tre områden: - social barn- och ungdomsvård - missbruks- och beroendevården - ekonomiskt bistånd Kvalitetsområden som berörs: bemötande, tillgänglighet, självbestämmande, delaktighet och inflytande

4 Metod och utmaningar i piloten Besöksundersökning i enkätform. Enkäter på svenska, engelska, finska och arabiska. Svårigheter att följa upp och redovisa bortfallet. Ungefär hälften av kommunerna har inte kunnat räkna fram en tillförlitlig svarsfrekvens. Relativt högt bortfall, ca 50 %, vilket man dock kan vänta sig vid den här typen av undersökning.

5 Nyheter i undersökningen 2015 - Samtliga kommuner erbjuds att delta. Hittills har ett 60-tal kommuner anmält intresse (anmälan t.o.m. 21 sept.) - Ny fråga om tillgänglighet till socialsekreterare, möjlighet att få kontakt - Webbundersökning för dator och läsplatta via SKL:s enkätverktyg prövas av flera kommuner - En riktad totalundersökning för ungdomar i den sociala barn- och ungdomsvården prövas av några kommuner. - Presenteras i Kolada och KKiK i januari

6 Testundersökning funktionshinderområdet hösten 2015 - Utgår från områdena i ÖJ funktionsnedsättning: - Både LSS- och socialpsykiatriverksamheter - Boende och daglig verksamhet/sysselsättning - Workshop i juni med ca 15 kommuner samt Famna och Vårdföretagarna - Tre kvalitetsområde: självbestämmande, bemötande och trygghet - Sju gemensamma frågor

7 forts. testundersökningen FO Enkätundersökning som genomförs av kommunerna, med stöd från SKL och RKA Pappersenkäter på svenska, engelska, finska, arabiska och med bildstöd (pictogram) Samarbete med Neonova om webbenkätverktyget Pict-O-Stat som ger möjlighet att svara på läsplatta eller dator 54 kommuner anmält sig till testundersökningen Kommunerna sammanställer och rapporterar svaren till SKL Workshop för uppföljning och utveckling våren 2016

8 Mer information: Brukarundersökningen IFO: http://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/brukarunderso kningifo2015.6635.html Kontaktperson: carolina.björkman@skl.secarolina.björkman@skl.se Brukarundersökningen funktionshinderområdet: http://skl.se/socialomsorgstod/funktionshinder/brukarundersokni ngnationell.6608.html Kontaktperson: emma.everitt@skl.seemma.everitt@skl.se


Ladda ner ppt "Brukarundersökningar för IFO och funktionshinderområdet Mia Ledwith, SKL."

Liknande presentationer


Google-annonser