Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bokslut 2015 Barn- och utbildningsnämnden. Har verksamheten bedrivits inom tilldelad budget, åtgärder? Underskott med -9,5 mkr. Åtgärdsbeting vid befarat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bokslut 2015 Barn- och utbildningsnämnden. Har verksamheten bedrivits inom tilldelad budget, åtgärder? Underskott med -9,5 mkr. Åtgärdsbeting vid befarat."— Presentationens avskrift:

1 Bokslut 2015 Barn- och utbildningsnämnden

2 Har verksamheten bedrivits inom tilldelad budget, åtgärder? Underskott med -9,5 mkr. Åtgärdsbeting vid befarat underskott beslutades av FC motsvarande +3,3 mkr. Åtgärder genomfört genom allmän återhållsamhet inom alla verksamhetsområden.

3 Beskriv större ekonomiska avvikelser för respektive verksamhet. Fortsatta strukturproblem inom grund- och gymnasieskola. Övriga verksamhetsformer i balans. Kostnader för den lagstiftade rättigheten för barn och elever med behov av särskilt stöd ökade och medförde underskott inom framförallt grundskolan.

4 Har verksamheten bedrivits i budgeterad omfattning (volymer)? Underskott motsvarande -6,4 mkr trots tillskott med 8,5 mkr från KF. I stort sett samtliga verksamhetsformer redovisade större volymer än de som var budgeterade, undantaget var gymnasieskolan.

5 Vilka slutsatser och erfarenheter ska beaktas från bokslutet? Resultatet bör under rådande omständigheter bedömas som bra såväl totalt som ur ett verksamhetsperspektiv. Förvaltningen kommer att arbeta fram bättre rapporter avseende volymförändringar för att möjliggöra bättre prognoser under 2016. Tre av fem skolområden visade balans, ett har fortsatta strukturproblem inom grundskolan medan ett har erfarit färre elever i gymnasieskolan med åtföljande strukturproblem.

6 Vad händer i omvärlden? Volymerna ökar inom samtliga verksamhetsområden och i en omfattning som är svårare än tidigare att förutse. Inte minst ökar efterfrågan på förskola och fritidshem i form av timmar per barn och vecka.

7 Förändringar av lagstiftning och beslut av regering som skett inom skolans värld har finansierats fullt ut med statsbidrag och kommer så att fortsätta såvitt BUF kan bedöma.

8 Är effekterna från 2015 beaktade i 2016 års budget? BUN har i Internbudget för 2016 beaktat de volymförändringar som nämnden erhållit tilläggsanslag för under 2015. Den ökning som tillkommit om ca 6,4 mkr är inte beaktad. I de fall ovan beskrivna strukturproblem inte når en lösning kommer det att medföra underskott även under 2016.

9 Driftbudget – huvudverksamhet Resultat Prognos nov Förskola -2,3 mkr (-3,2) * 2,3 Fritidshem -1,4 mkr (-0,8) * 2,4 Grundskola -7,1 mkr (-7,4) * 1,5 Grundsärskola +1,6 mkr (+1,0) Gymnasieskola -7,7 mkr (-11,0) * 2,3 Gymnasiesärskola +4,2 mkr (+2,0) Vuxenutbildning -1,6 mkr (-1,2) Gemensam verksamhet +1,6 mkr (+7,4) Övriga verksamheter +3,2 mkr (+1,4) Totalt -9,5 mkr (-11,8) * Volymtillskott från KF

10 Driftbudget – huvudansvar Förvaltningsgemensamt -5,2 mkr Skolområden -4,3 mkr Totalt -9,5 mkr

11 Driftbudget – kostnad/intäkt Barn i behov av särskilt stöd -13,6 mkr Barn, elev och studerandevolymer -6,4 mkr Sålda gymnasieplatser -4,5 mkr Köpta särskoleplatser +3,4 mkr Kostnad extraordinär händelse -1,0 mkr Barnomsorgsavgifter -1,1 mkr Återhållsamhet/omprioritering +13,7 mkr Totalt -9,5 mkr

12 Driftbudgetförutsättningar 2015 Volymökning förskola, fritidshem, grundskola, grundvux Volymminskning gymnasieskola, särskola Resultatöverföring från 2014 ingen ”Skolpengsreducering” ingen Nyanlända stor ökning Barn i behov av särskilt stöd ökning Barn med annat modersmål ökning Fristående verksamheter ökning förskola och gymnasieskola

13 Driftbudgetförutsättningar 2016 Förskolan, volym och resurs ökning Grundskolan, f-6 ökning Grundskolan, 7-9 ökning Gymnasieskolan ökning Vuxenutbildning ökning Barn i behov av särskilt stöd ökning Externa/fristående placeringar ökning Barn med annat modersmål än sv. ökning Statliga satsningar ökning Strukturproblem gr och gy skola

14

15

16

17

18

19


Ladda ner ppt "Bokslut 2015 Barn- och utbildningsnämnden. Har verksamheten bedrivits inom tilldelad budget, åtgärder? Underskott med -9,5 mkr. Åtgärdsbeting vid befarat."

Liknande presentationer


Google-annonser