Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

{ Historiska källor. Källa: ur LGR 11 Förmåga: kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap, Kunskapskrav: Eleven.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "{ Historiska källor. Källa: ur LGR 11 Förmåga: kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap, Kunskapskrav: Eleven."— Presentationens avskrift:

1 { Historiska källor

2 Källa: ur LGR 11 Förmåga: kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap, Kunskapskrav: Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

3 Källkritik är en metod för att värdera om information är trovärdig, sannolik och verklighetsförankrad. Det är även ett tillvägagångssätt för att i möjligaste mån skilja sant från falskt samt hitta ursprunget till informationen när den väl är spridd. Källkritiken har utvecklats ur historieforskningen Syftet med tillämpningen av källkritik inom historieforskningen var, och är, att återskapa en så verklighetstrogen redogörelse som möjligt vad gäller historiska händelser. Källa:.se ( stiftelsen för internetinfrastruktur)

4 VAD ÄR EN KÄLLA? En källa är platsen eller stället som du hämtar uppgifter ifrån. Det är genom en källa som vi hämtar information om något. Med en källa för information menas ett material (text, bild eller liknande) eller en berättad framställning. Inom den traditionella källkritiken delar man in källor i tre typer: ex runsstenar med runskrift, hieroglyfer, böcker från förr.Skriftliga= Text i alla dess former. tex runsstenar med runskrift, hieroglyfer, böcker från förr. Materiella= Fysiska ting som bär vittnesbörd om skeenden. Kvarlevor: föremål som finns kvar från en viss tid som man kan dra slutsatser ifrån om tex levnadvillkor osv. Tex kroppar, byggnader, statyer, kläder, mynt osv. Muntliga. Intervjuer och vittnesmål. Källa:.se ( stiftelsen för internetinfrastruktur)

5 En källa kan alltså vara allt från ett kassakvitto till en inspelad intervju, ett uppslagsverk eller ett arkeologiskt fynd. - Den klassiska källkritiken värderar källor enligt följande ordning: PRIMÄRKÄLLA. Även kallad - Förstahandskälla. Med primärkälla menas informationens ursprung, det kan vara en intervjuad person likaväl som en författad redogörelse eller ett publicerat forskningsrön. En primärkälla är den bästa formen av källa och den du förmodas använda om du exempelvis skriver en uppsats eller arbetar med informationsinhämtning eller omvärldsanalys. Det är viktigt att vara medveten om att även primärkällor behöver granskas och att du bör förhålla dig kritisk till dem. SEKUNDÄRKÄLLA. Med sekundärkälla avses den informationsbärare som återger något som den ursprungliga källan förmedlat. En sekundärkälla kan i vissa fall accepteras som källhänvisning och värdet på en sekundärkällas information ökar om den sammanställer information från olika källor i syfte att redovisa olika vinklar på samma fakta. Källa:.se ( stiftelsen för internetinfrastruktur)

6 Viktigt att skilja på: En historisk källa kan ge svar på olika frågor om hur det var då, vad som hände under en händelse eller få redan på saker om en person som levde då. En tolkning består av en annan typ av historisk information. Där har någon redan tolkat och sammanställt kunskaper från en eller flera källor.

7 Vad kan användas som historisk källa? Eller är det en tolkning av en historisk källa? En lärobok i historia? Rosettastenen om egyptens samhälle från 196 f.kr. En dagbok från en bonde på 1800- talet? En film som handlar om franska revolutionen?

8 - Herodotos föddes 484 f.Kr. i nuvarande Turkiet. Död 425 f.v.t vid cirka 60 års ålder, - Han var en grekisk historieskrivare i Aten. - Kallas "historieskrivningens fader” Han reste runt och samlade han skriftligt och muntligt material: Skrev: boken ”Historia” i nio delar från 440 f.Kr. (på grekiska "Forskningar"; svensk översättning 1920) Hans böcker är en användbar skriftlig källa från Antiken. Men är förstås subjektiv, hans uppfattning. Finns andra källor som skriver om samma händelser men på ett annat sätt.- Vilken är då sanningen? Kan vi veta det? Eller får vi tolka det? Gissa och dra slutsatser från flera källor för att stärka slutsatsen? Herodotos källa; NE.se

9 I den traditionella källkritiken tillämpas fyra kriteriebegrepp när en källa granskas: Äkthet. Är källan vad den utger sig för? Är källan ett original eller en kopia? Är den äkta eller falsk? Tid. Är informationen aktuell eller kan det finnas nyare rön? Hur långt efter det som inträffat upprättades källan? Källor som skapats närmare i tiden i förhållande till det som de vittnar om anses vara mer trovärdiga. NÄRHET I TID och RUM Beroende. Är källan fristående eller hör den ihop med andra källor? Är informationen från källan beroende av andra källor? På vilket eller vilka sätt? Tendens. Finns det värderingar i informationen från källan? Vems intressen företräder källan? Finns det motstridig information från andra källor? Hur trovärdig är den motstridiga informationen? Urval: Vilka källor har källan använt för att skapa en bild eller en referensram., fattas det en källa. Är det påhitt? Källa:.se ( stiftelsen för internetinfrastruktur)

10 Källkritiska begrepp: OBJEKTIV – ta ej parti eller sida. Ej visa sin åsikt. FÖRSTAHANDSKÄLLA – primärkälla. Den som varit med vid en händelse tex. BEROENDE – är källan fristående eller hänger den ihop med andra källor. TENDENS – tendenskriteriet. Kommer det fram värderingar och vem står bakom värderingen? VINKLAD – man har tagit en sida, en subjektiv syn på något?Vem står bakom? TIDSKRITERIET. Närhet i tid och rum PERSPEKTIV - synsätt SYFTE – mening med något TOLKNING – tyda något, dra en slutsats från något.. ÄKTA – ej falsk. Man måste fundera över mottagarens förmåga att tolka information (kan bero på både kunskaper och referensram). Om vi tänker oss att en person för 2000 år sedan såg ett rymdskepp landa så hade den personen inte haft den rätta referensramen att tolka vad som hände korrekt. Källa:.se ( stiftelsen för internetinfrastruktur)

11


Ladda ner ppt "{ Historiska källor. Källa: ur LGR 11 Förmåga: kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap, Kunskapskrav: Eleven."

Liknande presentationer


Google-annonser